Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú,
že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informácií
Podať podnet

Featured product

There are currently no products.

Správa o činnosti

Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
 
podľa § 11 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Všetky správy o činnosti

COVID-19

Odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s ochorením COVID-19 (koronavírus)
 
Odborní pracovníci Úradu verejného zdravotníctva odpovedajú na otázky verejnosti týkajúce sa ochorenia COVID-19 na call centre s nepretržitou prevádzkou Odpovede na otázky verejnosti týkajúce sa ochorenia COVID-19 môžete získať na nasledujúcich miestach

 

Web: korona.gov.sk
E-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk
Telefón: *0123
Telefón: +421 800 221 234

 

Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny


Web: employment.gov.sk
E-mail: covid19@employment.gov.sk
E-mail: covid19@praca.gov.sk
Telefón: +421 2 20 46 11 00

 

Ďalšie weby: ec.europa.eu
Ďalšie weby: zmos.sk
Ďalšie weby: ip.gov.sk
Ďalšie weby: izp.sk
Ďalšie weby: nczisk.sk
Ďalšie weby: mzv.sk
Ďalšie weby: consilium.europa.eu
Ďalšie weby: sk.wikipedia.org

 

Ďalšie informácie Štandardné postupy Easy-to-read informácie Často kladené otázky Informácie na prevzatie Mapa výskytu na Slovensku Mapa výskytu vo svete

Úradné hodiny

Zmena úradných hodín
 
Z príkazu komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím za účelom koordinácie obmedzení a opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 (koronavírus) na území Slovenskej republiky sú dočasne zrušené úradné hodiny PRE OSOBNÉ NÁVŠTEVY na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím počnúc dňom 10.03.2020 vrátane do 31.03.2020 a od 01.04.2020 vrátane do 15.04.2020. O ďalšej aktuálnej zmene budeme verejnosť informovať.

 

Súčasne oznamujeme, že Úrad komisára pre osoby
so zdravotným postihnutím funguje v bežnom režime,
s výnimkou osobných návštev

 

Výberové konanie

Odborná stáž
 
Vyhlásenie možnosti vykonávať odbornú stáž.

 

Termín ukončenia prijímania prihlášok: do odvolania

 

Osobné údaje

Ochrana osobných údajov
 
ÚRAD KOMISÁRA PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
sídlo: Račianska ulica 153, 831 54  Bratislava
IČO: 50200232
štatutárny orgán: JUDr. Zuzana Stavrovská

 

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 

Oznamy k ochoreniu COVID-19 (koronavírus)

Na prechodnú dobu bude môcť blízky rodinný príslušník vykonávať osobnú asiste... 25.03.2020 schválila NR SR v skrátenom legislatívnom konaní návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod číslom 63/2020 Z. z., účinný je od 27.03.2020.    ... 31.03.2020
Zasielanie zoznamu klientov zatvorených sociálnych služieb pre potreby OČR Sociálna poisťovňa upozorňuje zariadenia sociálnych služieb, ktoré na základe usmernenia Ústredného krízového štábu uzavreli prevádzku (zatiaľ denných stacionárov), že do troch dní od účinnosti novely zákona o sociálnom poistení, teda do stredy 1. apríla 2020 vrátane, musia Sociálnej poisťovni mailom poslať zoznam fyzických osôb, ktorým mali poskytovať sociálnu službu, avšak pre uzatvorenie zariadenia pre určitú skupinu fyzických osôb im ju posky... 31.03.2020
Humanitárna pomoc v čase trvania mimoriadnej situácie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase trvania mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu poskytuje humanitárnu pomo c pre fyzické a právnické osoby na základe zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ministerstva v znení neskorších predpisov zjednodušeným a urýchleným postupom.... 31.03.2020
Zmena úradných hodín na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny Od 1. apríla 2020 sa menia úradne hodiny na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Zmena sa týka stredy, kedy budú úrady práce otvorené v čase od 13:00 do 16:00 hod. ... 31.03.2020
Prehľad opatrení Ústredného krízového štábu SR a vlády SR Aktualizovaný prehľad opatrení Ústredného krízového štábu SR a vlády SR vydaných v súvislosti s ochorením COVID-19 (koronavírus) platný od soboty, 28. marca 2020.... 31.03.2020
Odporúčacie a záväzné postupy, usmernenia a informácie pre poskytovateľov soc... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, Úradom verejného zdravotníctva SR, zástupcami vyšších územných celkov, obcí a poskytovateľmi sociálnych služieb, v súvislosti so šírením infekcie (COVID-19), vypracovalo odporúčacie a záväzné postupy, usmernenia a informácie pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré sa v súlade s opatreniami krízových štábov neustále menia a aktualizujú.... 30.03.2020
Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny týkajúce sa osôb s ťaž... Počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v Čl. IV sa upravuje aj zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.... 28.03.2020
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pomáha pri domácom vzdel... Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, priamo riadená organizácia ministerstva školstva, je počas prerušenia vyučovania v školách nápomocný nielen učiteľom, školským špeciálnym pedagógom a sociálnym pedagógom, školským psychológom, asistentom učiteľa, ale aj rodičom a žiakom.... 27.03.2020
Odporúčania pre krízovú situáciu v zariadeniach sociálnych služieb Vďaka spolupráci dborníkov z organizácií Rada pre poradenstvo v sociálnej práci / Social Work Advisory Board (Miroslav Cangár), Forum for Human Rights (Maroš Matiaško), SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien (Mária Machajdíková), SocioFórum - www.socioforum.sk (Lýdia Brichtová, Mária FIlipová, Lukáš Kvokačka), Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (Zuzana Stavrovská - komisárka pr... 27.03.2020
Prvá sociálna pomoc v čase pandémie MPSVR SR reaguje na mimoriadnu situáciu radom opatrení, ktoré dnes schválila vláda SR. Ide o zmeny v ošetrovnom, nemocenskom v karanténe, o príspevok na mzdy zamestnancov, ako aj príspevok na minimálne odvody a ušlý príjem pre živnostníkov. Zmeny začnú platiť okamžite po schválení parlamentom a podpise prezidentkou SR.... 25.03.2020
Na verejnosti len s rúškami, viaceré opatrenia na ochranu seniorov Vláda SR prijala viaceré opatrenia v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus). Ľudia budú povinní nosiť ochranné rúška, dôchodcovia by mali čo najviac obmedziť pohyb mimo svojich bytov, Ministerstvo zdravotníctva SR vyčlení nemocnice na liečbu koronavírusu a mnohé ďalšie opatrenia.... 24.03.2020
Koronavírus a skončenie pracovného pomeru Nakoľko súčasné preventívne opatrenia týkajúce sa prevencie šírenia ochorenia COVID-19 spôsobili zatvorenie mnohých maloobchodných či výrobných prevádzok, viacerí zamestnávatelia sa dostávajú do zlej ekonomickej situácie, kedy je nemožné zabezpečiť pokrytie nákladov súvisiacich s vyplácaním mzdy zamestnancov. Na túto skutočnosť reagujú znižovaním počtu svojich zamestnancov.... 24.03.2020
Kedy je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancom ochranné rúška? Veľmi aktuálnou témou v súvislosti s ochranou zamestnancov pred ochorením COVID-19 je používanie osobných ochranných prostriedkov, ako sú napr. ochranné rúška, respirátory, rukavice a pod.... 24.03.2020
Linka pomoci pre rodičov a pedagógov Ako psychicky zvládať túto mimoriadne záťažovú situáciu? Poradia odborníci na Linke VÚDPaP. V súvislosti s ochorením COVID-19 a s núdzovými opatreniami, ktoré majú dopad na každodenný život, prichádza  Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie s e-mailovou aj telefonickou podporou pre rodičov, ale aj pedagógov. Prostredníctvom nej chce pomôcť všetkým, ktorí sa ocitli v kríze a majú otázky oh... 20.03.2020
Koronavírus a pracovné právo, PN a ošetrovné Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu je pre ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia, nariadená povinná 14-dňová karanténa. Ministerstvo práce, sociálnych vecí rodiny SR preto odporúča zamestnancom, ktorí sa vracajú zo zahraničia, oboznámiť sa s aktuálnymi pokynmi a odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. Zároveň je žiaduce, aby o svojom návrate z takejto oblasti informovali aj zamestnávateľa.... 20.03.2020
Vláda Slovenskej republiky vyhlásila núdzový stav Vláda SR schválila vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002  Z. z., platí od 16.03.2020 od 6:00 hod. Od 16.03.2020 budú zatvorené maloobchodné prevádzky s výnimkou potravín, lekární, drogérií, predajní tlače, pôšt, bánk, čerpacích staníc, stravovacích prevádzok, veterinárnych prevádzok, obchodov s krmivom pre zvieratá, telekomunikačných operátorov, prevádzok internetových obchodov (eshop) a don... 19.03.2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – ... Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR (od 12.03.2020) v súvislosti s ochorením COVID-19 nariaďuje nasledovné opatrenia.... 19.03.2020
Kontakty na inšpektoráty práce poskytujúce poradenstvo Prosíme všetkých žiadateľov o poradenstvo, aby kontaktovali miestne príslušný inšpektorát práce podľa miesta sídla zamestnávateľa! Urýchlite tak vybavenie svojich požiadaviek... 18.03.2020
Pracovná a sociálna oblasť v súvislosti s koronavírusom V aktuálnej situácii, ktorá súvisí so šírením ochorenia COVID-19, vyzýva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zamestnávateľov, aby tam, kde je to možné, umožnili zamestnancom pracovať z domu. Zároveň žiada všetkých zamestnancov, aby informovali svojho zamestnávateľa, že sa vrátili zo zahraničia alebo boli v kontakte s osobou, ktorá mohla byť nakazená novým koronavírusom. Predíde sa tak šíreniu ochorenia.... 17.03.2020
Z dôvodu situácie súvisiacej s koronavírusom spúšťa rezort práce novú infolin... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou novým ochorením COVID-19 (koronavírus) posilňuje externú komunikáciu s verejnosťou, resp. poradňu pre občanov. Počnúc 17.03.2020 od 08,00 hod. sa môžu občania obracať s otázkami na odborníkov tak emailom a telefonicky aj na nové adresy.... 16.03.2020
Predĺženie termínu na predloženie preukázania plnenia povinného podielu zames... Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje zamestnávateľom, že v súvislosti so súčasnou mimoriadnou situáciou na Slovensku predlžuje termín na predloženie preukázania plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok (2019) z dátumu 31. 3. 2020 najneskôr do 31. 5. 2020.   ... 13.03.2020
Ako kontaktovať ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny Ak klienti potrebujú informácie, týkajúce sa aktivít Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, môžu svoje otázky zaslať na: media@upsvr.gov.sk.... 13.03.2020
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny mení úradné hodiny na všetkých úrado... Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR od pondelka 16. marca 2020 mení úradné hodiny na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.... 13.03.2020
Distribúcia potravinových balíčkov Napriek celkovému blahobytu Európskej únie je takmer štvrtina Európanov stále ohrozovaná chudobou alebo sociálnym vylúčením. Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je jadrom stratégie Európa 2020. Komisia preto vyčlenila na obdobie 2014 – 2020 prostredníctvom Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) pre Slovensko vyše 64 miliónov eur.... 11.03.2020
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prijíma opatrenia, cieľom ktorých je... Žiadame klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradov a na komunikáciu využívali emailovú komunikáciu a telefonický kontakt. Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch recepcie alebo iných priestorov pri vchode do úradu. ... 10.03.2020
Opatrenia rezortu práce v súvislosti s koronavírusom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súvislosti s koronavírusom upriamuje pozornosť na preventívne opatrenia, ktoré sa týkajú všetkých organizácií rezortu, predovšetkým však úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, detských domovov, či sekundárne zariadení sociálnych služieb, a pod. Ide o inštitúcie, ktoré prichádzajú do kontaktu so zvýšeným počtom ľudí.... 28.02.2020
Viac oznamov

Výskyt ochorenia COVID-19 (koronavírus) na Slovensku

Informácie na prevzatie

Radiť podľa: Mena Dátumu Veľkosti
DátumNázovStiahnutieNáhľad
14.03.2020 Easy-to-read - Coronavirus (EN) NáhľadEasy-to-read - What is it? How to stay safe?
14.03.2020Popis: Easy-to-read - What is it? How to stay safe?
14.03.2020 EasyRead_Coronavirus_forEnglish.pdf 1270057 bytov
14.03.2020 Easy-to-read - Koronavírus (SK) NáhľadEasy-to-read - Čo to je? Ako sa chrániť? Slovenská verzia vznikla vďaka spolupráci Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku so SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien
14.03.2020Popis: Easy-to-read - Čo to je? Ako sa chrániť? Slovenská verzia vznikla vďaka spolupráci Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku so SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien
14.03.2020 EasyRead_Coronavirus_forSlovak.pdf 1133768 bytov
22.03.2020 Koronavírus (ľahké čítanie) NáhľadDokument bol vytvorený prekladom pôvodného originálu, vytvoreného vďaka organizácii "Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z.s." (www.spmpcr.cz)
22.03.2020Popis: Dokument bol vytvorený prekladom pôvodného originálu, vytvoreného vďaka organizácii "Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z.s." (www.spmpcr.cz)
22.03.2020 Koronavirus_lahke_citanie.pdf 1852698 bytov
20.03.2020 COVID-19 a zamestnanie NáhľadCOVID-19 a zamestnanie - poradenské linky inšpektorátov práce
20.03.2020Popis: COVID-19 a zamestnanie - poradenské linky inšpektorátov práce
20.03.2020 kontakty-inspekcia-prace-poradenstvo.pdf 817054 bytov
20.03.2020 Záväzný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislo... NáhľadZáväzný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 k 13. 3. 2020
20.03.2020Popis: Záväzný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 k 13. 3. 2020
20.03.2020 mz-sr-mpsvr-sr-socialne-sluzby.pdf 685080 bytov
Viac informácií na prevzatie

Tlačové správy a vyhlásenia

Žiadosť o opatrenia pre osoby so zdravotným postihnutím Vážený pán minister, dovoľujem si Vás osloviť v súvislosti so situáciou v našej spoločnosti spojenej s opatreniami na ochranu zdravia obyvateľov pred koronavírusom. Ako člena Ústredného krízového štábu Vás prosím o riešenie akútnych otázok existencie ľudí so zdravotným postihnutím v pracovnom procese, v chránených dielňach, v sociálnych podnikoch, zamestnávajúcich ľudí so zdravotným postihnutím a tiež vo veci re... 27.03.2020
Viac tlačových správ a vyhlásení
Pozdrav pri príležitosti Svetového dňa Downovho syndrómu Drahí priatelia, dovoľte, aby som Vás pri príležitosti Svetového dňa Downovho syndrómu všetkých čo najsrdečnejšie pozdravila a zaželala Vám všetkým, aby ste zostali zdraví, aby ste tieto ťažké dni strachu o zdravie a izolácie strávili čo najviac v pohode a so skvelými ľuďmi. Posielam Vám pozdravy takto na diaľku. Verím, že sa skoro stretneme osobne.... 21.03.2020
Svetový deň Downovho syndrómu - My sa rozhodujeme Na podnet organizácií Down Syndrome International (ďalej DSI) a European Down Syndrome Association (ďalej EDSA) bol v roku 2006 prvýkrát vyhlásený 21. marec ako Svetový deň Downovho syndrómu. Tento deň by mal v jednotlivých krajinách prispieť k lepšiemu pochopeniu života ľudí s Downovým syndrómom.... 18.03.2020
Metropolitné fórum Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Metropolitný plán Bratislava 2030 bol centrom záujmu na stretnutí, ktorého sa dňa vo štvrtok 5. marca zúčastnila riaditeľka Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Mgr. Eva Megová a právnička úradu JUDr. Eva Arnoldová v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.... 05.03.2020
Úrad komisára má 4 roky 1. marec je pre Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím významný deň. Týmto dňom sa datuje začiatok činnosti a poskytovania služieb v pôsobnosti komisárky pre zdravotne postihnutých JUDr. Zuzany Stavrovskej.... 02.03.2020
Výjazdový deň komisárky v meste Komárno Tento rok pokračujeme v návšteve miest na Slovensku a vo štvrtok 27. februára navštívila komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská spolu s riaditeľkou úradu Mgr. Evou Megovou a kolegyňami Katarínou Kohýlovou LL.M. a Michaelou Scherhaufer mesto Komárno.... 27.02.2020
Analytik OBSE na Slovensku Zaujímavé, podnetné a veľmi aktuálne stretnutie sa uskutočnilo v stredu 26. februára na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Za prítomnosti komisárky JUDr. Zuzany Stavrovskej, riaditeľky úradu Mgr. Evy Megovej a právničky úradu JUDr. Evy Arnoldovej sa predstaviteľ OBSE pán Septimius Parvu, volebný analytik živo zaujímal o mnohé detaily týkajúce sa uplatnenia volebného práva osobami so zdravotným postihnutím v nadchádzajúcich parlam... 26.02.2020
Stretnutie zástupcov ľudsko-právnych organizácii v SR Na pozvanie komisárky pre zdravotne postihnutých JUDr. Zuzany Stavrovskej sa v utorok 25. februára v priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím konalo stretnutie zástupcov ľudsko-právnych organizácií v SR.... 25.02.2020
Rezortné vyznamenania ministra práce Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská sa v urotok 25. februára zúčastnila na slávnostnom podujatí, ktoré už tradične organizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v SR.... 25.02.2020
Zdieľame skúsenosti so zahraničnými partnermi Riaditeľ Centra nezávislého života v Bostone sa v stredu 19. februára stretol s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzanou Stavrovskou.... 19.02.2020
Prvý podporný projekt pre pomáhajúce profesie V moderne zrekonštruovanom objekte DSS Zavar, pod vedením riaditeľky doc. PhDr. Anny Pavlovičovej, PhD. sa zrodil originálny zážitkový program, ktorý komisárke JUDr. Zuzane Stavrovskej vo štvrtok 13. februára prišla odprezentovať nielen už spomínaná pani riaditeľka, ale aj koučka a lektorka PhDr. Tatiana Pavlovičová.... 13.02.2020
Viac aktualít

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
+421 2 20 42 03 09
+421 911 269 021
+421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom