Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Featured product

There are currently no products.

Styk s verejnosťou


Andrea Pavlík - Timková
Referentka pre styk s verejnosťou / Hovorkyňa
 
+421 907 732 923
+421 907 732 923
andrea.pavlik@komisar.sk

Uzatvorenie úradu

Uzatvorenie priestorov Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím pre verejnosť

Z príkazu komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím za účelom koordinácie obmedzení a opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 (Koronavírus) na území Slovenskej republiky sú dočasne zrušené úradné hodiny PRE OSOBNÉ NÁVŠTEVY na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím počnúc dňom 13.10.2020 do odvolania. O ďalšej aktuálnej zmene budeme verejnosť informovať.

Súčasne oznamujeme, že Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím funguje v bežnom režime, s výnimkou osobných návštev.

Komunikácia

Usmernenie ku komunikácii s úradom komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
 
Vážení klienti, prosíme Vás v súčasnej dobe o zhovievavosť a podávanie či doplnenie podnetov výlučne v elektronickej podobe (poštou, alebo e-mailom) do odvolania. Nakoľko sa každým dňom zvyšuje počet pozitívne testovaných na COVID-19, musíme aj my pristúpiť k takým opatreniam, ktoré nás navzájom ochránia. Stále sme tu pre Vás, ak budete niečo urgentne potrebovať kedykoľvek nám zavolajte a ak to situácia bude vyžadovať dohodnite si stretnutie.

Ďakujeme za Vaše pochopenie.

Správa o činnosti

Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
 
podľa § 11 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Všetky správy o činnosti

Osobné údaje

Ochrana osobných údajov
 
ÚRAD KOMISÁRA PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
sídlo: Račianska ulica 153, 831 54  Bratislava
IČO: 50200232
štatutárny orgán: JUDr. Zuzana Stavrovská

 

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 

Oznamy k ochoreniu COVID-19 (koronavírus)

Odporúčacie a záväzné postupy, usmernenia a informácie pre poskytovateľov soc... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, Úradom verejného zdravotníctva SR, zástupcami vyšších územných celkov, obcí a poskytovateľmi sociálnych služieb, vypracovalo odporúčacie a záväzné postupy, usmernenia a informácie pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré sa v súlade s opatreniami krízových štábov neustále menia a aktualizujú.... 15.10.2020
Nahlasovanie informácií o poskytovateľoch sociálnych služieb MPSVR SR žiada poskytovateľov pobytových sociálnych služieb o aktualizované informácie za účelom zberu dát do modulov MPSVR SR v rámci Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie (ďalej len „JISHM EPSIS“). Tieto informácie sú nevyhnutné pre plnenie úloh MPSVR SR v krízovej situácii v zmysle zákona č. 179/2011 Z. z. ... 09.10.2020
Odporúčania pre krízovú situáciu v zariadeniach sociálnych služieb Cieľom obsahu tohto dokumentu je podporiť Vás v efektívnom riešení súčasnej situácie a pomôcť Vám zorientovať sa v riešení nevyhnutných tém a situácii súvisiacich s prevádzkou zariadení počas pandémie ochorenia COVID-19 (Koronavírus) ako aj s prípadnou karanténou vo vašom zariadení. Tento materiál zahŕňa vypracované odporúčania týkajúce sa základných ľudských práv a slobôd, súvisiace odporúčania, nariadenia a usmernenia štátnych orgánov, prípravu... 08.10.2020
Vláda Slovenskej republiky vyhlásila núdzový stav Núdzový stav sa začína uplynutím stredy, 30. septembra. Na základe uznesenia Vlády SR číslo 587 zo dňa 30. septembra 2020 v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov bol dňom 1. októbra 2020 na obdobie 45 dní na postihnutom území Slovenskej republiky vyhlásený NÚDZOVÝ STAV.... 01.10.2020
Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania soc... Dnes vláda schválila nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu... 28.09.2020
Pomoc pre zariadenia sociálnych služieb potrvá počas celej mimoriadnej situácie Vláda na návrh ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka schválila predĺženie finančnej pomoci pre nocľahárne a zariadeniam sociálnych služieb (ZSS) preplatenie „neobsadených miest“, ktoré mali od začiatku roka do vypuknutia krízy. Prijatým opatrením tak rezort práce zintenzívňuje pomoc pre zariadenia, na ktoré sú odkázané tisícky najohrozenejších obyvateľov.... 25.09.2020
Prehľad opatrení Ústredného krízového štábu SR a vlády SR Vláda SR na základe odporúčaní Ústredného krízového štábu SR prijala v boji proti ochoreniu COVID-19 (Koronavírus) množstvo opatrení. Prinášame prehľad všetkých oficiálnych opatrení od začiatku vypuknutia pandémie v marci 2020. Prijímané opatrenia priebežne aktualizujeme. ... 04.07.2020
Zmeny pri peňažných príspevkoch na kompenzáciu Od 1. júla 2020 nastali viaceré zmeny pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, vrátane zvýšenia príspevku na opatrovanie. Zároveň sa zvýšením sumy životného minima upravili aj výšky viacerých peňažných príspevkov na kompenzáciu.... 01.07.2020
Príspevky na starostlivosť o ťažko zdravotne postihnutých sa zvýšia Vláda dnes dala zelenú zvyšovaniu príspevkov na starostlivosť o ťažko zdravotne postihnutých. Konkrétne ide o opatrovateľský príspevok, ktorý sa zvýši od 1. júla 2020 a príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb. Ten dostanú spomínané zariadenia od 1. januára 2021.... 17.06.2020
Vláda Slovenskej republiky schválila skončenie núdzového stavu Núdzový stav sa skončí uplynutím soboty, 13. júna. Návrh na zrušenie núdzového stavu schválila vláda na stredajšom rokovaní. K dátumu zrušenia núdzového stavu sa ruší pracovná povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti, takisto zákaz uplatňovania práva na štrajk. Zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať sa ruší už od stredy, 10. júna.... 10.06.2020
Plán uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVI... Konzílium odborníkov odsúhlasilo plán postupného uvoľňovania opatrení v oblasti sociálnych služieb. Vzhľadom na priaznivý vývoj situácie, znižujúci sa nárast počtu osôb nakazených ochorením COVID-19 (Koronavírus), a súčasne aj priaznivé výsledky pri testovaní prijímateľov pobytových zariadení sociálnych služieb tzv. rýchlo testami, padlo rozhodnutie, podľa ktorého sa už od stredy 3. júna začne realizovať zmierňovanie opatrení. Ide ako o denné, ta... 29.05.2020
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti soci... Nariadením vlády SR č. 116/2020 Z. z. sa s účinnosťou od 8.5.2020 upravujú vybrané postupy a podmienky v rámci sociálnych služieb, s cieľom zabezpečiť kontinuitu ich poskytovania v čase mimoriadnej situácie, kedy nie je možné, aj vzhľadom na prijaté rozhodnutia Ústredného krízového štábu, opatrenia a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR, objektívne plniť zo strany poskytovateľov sociálnych služieb, ale aj orgánov samosprávy niektoré z podm... 14.05.2020
Opatrenia na pomoc klientom aj zamestnancom zariadení sociálnych služieb Pandémia ochorenia COVID-19 (Koronavírus) si vyžiadala potrebu prijať rad opatrení o. i. aj v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré poskytujú starostlivosť najohrozenejším skupinám – starým a zdravotne ťažko postihnutým ľuďom. Preto dnes vláda prijala niekoľko opatrení, ktorými chce aj počas tejto výnimočnej doby prispieť k bezproblémovému poskytovaniu sociálnych služieb, a po všetkých stránkach ochrániť ich klientov aj zamestnancov.... 07.05.2020
Plošné testovanie v zariadeniach sociálnych služieb Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre plošné testovanie zamestnancov a prijímateľov zariadení sociálnych služieb na ochorenie COVID-19 (Koronavírus)... 04.05.2020
Ministerstvo rozširuje pomoc občanom o SOS dotáciu Občania, ktorí sa v aktuálnej situácii pandémie ochorenia COVID-19 (Koronavírusu) ocitli bez príjmu, môžu žiadať o dotáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Rozširujeme tak okruh žiadateľov aj o tých, ktorí z rôznych dôvodov nemajú nárok na príspevok z projektu „Prvá pomoc“. Nová SOS dotácia je určená pre tých, ktorí pred vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19 (Koronavírusu) mali prácu, príjem z podnikania alebo vykonávali samostat... 30.04.2020
Ďalšie opatrenia vlády Slovenskej republiky na pomoc rodinám Vláda Slovenskej republiky prerokovala niekoľko návrhov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny týkajúcich sa pomoci rodinám s deťmi počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (Koronavírus). Cieľom je urobiť operatívne úpravy v poskytovaní štátnych sociálnych dávok, náhradného výživného, pomoci v hmotnej núdzi a peňažných príspevkov na kompenzáciu, ktoré si vyžaduje krízo... 28.04.2020
Zverejňovanie krízového plánu subjektov hospodárskej mobilizácie Minister práce Milan Krajniak dnes llistom požiadal o spoluprácu predsedov VÚC, ZMOS, Úniu miest, Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb v SR a SocioFórum v súvislosti so zabezpečením plnenia opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 (Koronavírus) v zariadeniach sociálnych služieb.... 24.04.2020
O príspevky prvej pomoci môžu žiadať ďalšie skupiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo už štvrté opatrenie v rámci projektu „Prvá pomoc“ zamestnancom, zamestnávateľom a SZČO. Vďaka nemu môžu žiadať o príspevky aj SZČO, ktorým nevznikla povinnosť platiť odvody na nemocenské a dôchodkové poistenie, aj jendoosobové s.r.o.... 23.04.2020
Zariadenia sociálnych služieb ako subjekty hospodárskej mobilizácie Ministerstvo v dnešnej mimoriadne zložitej situácií považuje za absolútnu prioritu ochranu tých najrizikovejších skupín obyvateľov. Aktuálne sa pozornosť upriamuje predovšetkým na minimalizovanie ohrozenia zdravia a života seniorov a ľudí, u ktorých existuje zvýšené riziko prenosu ochorenia COVID-19 (Koronavírus). Jedným z opatrení je aj vyhlásenie zariadení sociálnych služieb za subjekty hospodárskej mobilizácie.... 21.04.2020
Odporúčané postupy, formy pomoci a podpory seniorom Seniori sú jednou z najohrozenejších skupín v čase šírenia nákazy COVID-19 (Koronavírus), preto je potrebné im venovať špeciálnu pozornosť. Väčšina seniorov žije osamelo v bytoch alebo domoch a nemajú prístup k potrebným informáciám, ani k potrebným ochranným pomôckam. Starší ľudia majú väčšinou problémy s pohybom a mobilitou, buď ide o úplne imobilných alebo ťažko pohybujúcich sa starších ľudí, ktorým toto obmedzenie znemožňuje zabezpečiť si zák... 20.04.2020
Testovanie klientov zariadení sociálnych služieb Klienti zariadení sociálnych služieb, ale aj ľudia bez domova, či deti prichádzajúce do Centier pre deti a rodiny budú testovaní na koronavírus COVID-19. Rozhodla o tom vláda SR, ktorá 14. apríla schválila „Plán riešenia znižovania rizika vzniku a šírenia ochorenia COVID-19“. Podľa neho budú noví, ale aj staronoví klienti budú pred nástupom do zariadenia sociálnych služieb, resp. do Centra pre deti a rodinu testovaní na prítomnosť kor... 07.04.2020
Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny týkajúce sa osôb s ťaž... Zákonom č. 63/2020 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť dňa 27. 3. 2020, sa počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v Čl. IV upravil aj zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to v nasledovných oblastiach.... 04.04.2020
Zasielanie zoznamu klientov zatvorených sociálnych služieb pre potreby OČR Zariadenia sociálnych služieb, ktoré na základe usmernenia Ústredného krízového štábu uzavreli prevádzku (zatiaľ denných stacionárov), musia do stredy 01.04.2020 vrátane, mailom poslať Sociálnej poisťovni zoznam fyzických osôb, ktorým mali poskytovať sociálnu službu, avšak nemôžu im ju poskytovať s uvedením mena, priezviska a rodného čísla klienta, ktorého sa uzatvorenie zariadenia priamo týka.... 31.03.2020
Humanitárna pomoc v čase trvania mimoriadnej situácie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase trvania mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu poskytuje humanitárnu pomo c pre fyzické a právnické osoby na základe zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ministerstva v znení neskorších predpisov zjednodušeným a urýchleným postupom.... 31.03.2020
Zmena úradných hodín na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny Od 1. apríla 2020 sa menia úradne hodiny na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Zmena sa týka stredy, kedy budú úrady práce otvorené v čase od 13:00 do 16:00 hod. ... 31.03.2020
Na prechodnú dobu bude môcť blízky rodinný príslušník vykonávať osobnú asiste... 25.03.2020 schválila NR SR v skrátenom legislatívnom konaní návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod číslom 63/2020 Z. z., účinný je od 27.03.2020.    ... 27.03.2020
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pomáha pri domácom vzdel... Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, priamo riadená organizácia ministerstva školstva, je počas prerušenia vyučovania v školách nápomocný nielen učiteľom, školským špeciálnym pedagógom a sociálnym pedagógom, školským psychológom, asistentom učiteľa, ale aj rodičom a žiakom.... 27.03.2020
Prvá sociálna pomoc v čase pandémie MPSVR SR reaguje na mimoriadnu situáciu radom opatrení, ktoré dnes schválila vláda SR. Ide o zmeny v ošetrovnom, nemocenskom v karanténe, o príspevok na mzdy zamestnancov, ako aj príspevok na minimálne odvody a ušlý príjem pre živnostníkov. Zmeny začnú platiť okamžite po schválení parlamentom a podpise prezidentkou SR.... 25.03.2020
Na verejnosti len s rúškami, viaceré opatrenia na ochranu seniorov Vláda SR prijala viaceré opatrenia v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus). Ľudia budú povinní nosiť ochranné rúška, dôchodcovia by mali čo najviac obmedziť pohyb mimo svojich bytov, Ministerstvo zdravotníctva SR vyčlení nemocnice na liečbu koronavírusu a mnohé ďalšie opatrenia.... 24.03.2020
Koronavírus a skončenie pracovného pomeru Nakoľko súčasné preventívne opatrenia týkajúce sa prevencie šírenia ochorenia COVID-19 spôsobili zatvorenie mnohých maloobchodných či výrobných prevádzok, viacerí zamestnávatelia sa dostávajú do zlej ekonomickej situácie, kedy je nemožné zabezpečiť pokrytie nákladov súvisiacich s vyplácaním mzdy zamestnancov. Na túto skutočnosť reagujú znižovaním počtu svojich zamestnancov.... 24.03.2020
Kedy je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancom ochranné rúška? Veľmi aktuálnou témou v súvislosti s ochranou zamestnancov pred ochorením COVID-19 je používanie osobných ochranných prostriedkov, ako sú napr. ochranné rúška, respirátory, rukavice a pod.... 24.03.2020
Linka pomoci pre rodičov a pedagógov Ako psychicky zvládať túto mimoriadne záťažovú situáciu? Poradia odborníci na Linke VÚDPaP. V súvislosti s ochorením COVID-19 a s núdzovými opatreniami, ktoré majú dopad na každodenný život, prichádza  Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie s e-mailovou aj telefonickou podporou pre rodičov, ale aj pedagógov. Prostredníctvom nej chce pomôcť všetkým, ktorí sa ocitli v kríze a majú otázky oh... 20.03.2020
Koronavírus a pracovné právo, PN a ošetrovné Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu je pre ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia, nariadená povinná 14-dňová karanténa. Ministerstvo práce, sociálnych vecí rodiny SR preto odporúča zamestnancom, ktorí sa vracajú zo zahraničia, oboznámiť sa s aktuálnymi pokynmi a odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. Zároveň je žiaduce, aby o svojom návrate z takejto oblasti informovali aj zamestnávateľa.... 20.03.2020
Vláda Slovenskej republiky vyhlásila núdzový stav Vláda SR schválila vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002  Z. z., platí od 16.03.2020 od 6:00 hod. Od 16.03.2020 budú zatvorené maloobchodné prevádzky s výnimkou potravín, lekární, drogérií, predajní tlače, pôšt, bánk, čerpacích staníc, stravovacích prevádzok, veterinárnych prevádzok, obchodov s krmivom pre zvieratá, telekomunikačných operátorov, prevádzok internetových obchodov (eshop) a don... 19.03.2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – ... Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR (od 12.03.2020) v súvislosti s ochorením COVID-19 nariaďuje nasledovné opatrenia.... 19.03.2020
Kontakty na inšpektoráty práce poskytujúce poradenstvo Prosíme všetkých žiadateľov o poradenstvo, aby kontaktovali miestne príslušný inšpektorát práce podľa miesta sídla zamestnávateľa! Urýchlite tak vybavenie svojich požiadaviek... 18.03.2020
Pracovná a sociálna oblasť v súvislosti s koronavírusom V aktuálnej situácii, ktorá súvisí so šírením ochorenia COVID-19, vyzýva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zamestnávateľov, aby tam, kde je to možné, umožnili zamestnancom pracovať z domu. Zároveň žiada všetkých zamestnancov, aby informovali svojho zamestnávateľa, že sa vrátili zo zahraničia alebo boli v kontakte s osobou, ktorá mohla byť nakazená novým koronavírusom. Predíde sa tak šíreniu ochorenia.... 17.03.2020
Z dôvodu situácie súvisiacej s koronavírusom spúšťa rezort práce novú infolin... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou novým ochorením COVID-19 (koronavírus) posilňuje externú komunikáciu s verejnosťou, resp. poradňu pre občanov. Počnúc 17.03.2020 od 08,00 hod. sa môžu občania obracať s otázkami na odborníkov tak emailom a telefonicky aj na nové adresy.... 16.03.2020
Predĺženie termínu na predloženie preukázania plnenia povinného podielu zames... Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje zamestnávateľom, že v súvislosti so súčasnou mimoriadnou situáciou na Slovensku predlžuje termín na predloženie preukázania plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok (2019) z dátumu 31. 3. 2020 najneskôr do 31. 5. 2020.   ... 13.03.2020
Ako kontaktovať ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny Ak klienti potrebujú informácie, týkajúce sa aktivít Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, môžu svoje otázky zaslať na: media@upsvr.gov.sk.... 13.03.2020
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny mení úradné hodiny na všetkých úrado... Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR od pondelka 16. marca 2020 mení úradné hodiny na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.... 13.03.2020
Distribúcia potravinových balíčkov Napriek celkovému blahobytu Európskej únie je takmer štvrtina Európanov stále ohrozovaná chudobou alebo sociálnym vylúčením. Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je jadrom stratégie Európa 2020. Komisia preto vyčlenila na obdobie 2014 – 2020 prostredníctvom Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) pre Slovensko vyše 64 miliónov eur.... 11.03.2020
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prijíma opatrenia, cieľom ktorých je... Žiadame klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradov a na komunikáciu využívali emailovú komunikáciu a telefonický kontakt. Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch recepcie alebo iných priestorov pri vchode do úradu. ... 10.03.2020
Opatrenia rezortu práce v súvislosti s koronavírusom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súvislosti s koronavírusom upriamuje pozornosť na preventívne opatrenia, ktoré sa týkajú všetkých organizácií rezortu, predovšetkým však úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, detských domovov, či sekundárne zariadení sociálnych služieb, a pod. Ide o inštitúcie, ktoré prichádzajú do kontaktu so zvýšeným počtom ľudí.... 28.02.2020
Viac oznamov

Tlačové správy a vyhlásenia

Prosba v mene rodičov starajúcich sa o deti so zdravotným postihnutím Posledné dni aj v súvislosti so zlepšujúcou sa epidemiologickou situáciou a uvoľňovaním opatrení prijatých vládou Slovenskej republiky na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím vnímame silnejúci hlas zúfalých rodičov detí so zdravotným postihnutím, ktorým sa už viac ako dva mesiace nedostáva sociálnych služieb, na ktoré sú ich deti odkázané. Mnohí už na pokraji svojich ľudských síl sa o svoje deti starajú 24 hodín nonstop bez možno... 28.05.2020
Viac tlačových správ a vyhlásení
Deň bielej palice Nie je palica ako palica. Za tú, ktorá pomáha pri orientácii, chráni a zároveň informuje okolie o jednej z charakteristík jej majiteľa, vďačíme pani Guilly d’Herbemontovej (1888 - 1980). Guilly natoľko súcitila so zrakovo postihnutými ľuďmi, že si zaumienila, že už žiadny nevidiaci, či slabozraký nepríde o život na prechode cez komunikáciu. Inšpiráciou jej boli dopravní policajti riadiaci križovatku bielou palicou.... 15.10.2020
Svetový deň hospicovej a paliatívnej starostlivosti Tak ako v tento pondelok, tak aj v iné dni, je od roku 2005 dátum 12. októbra Svetovým dňom hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Mottom tohto ročníka je „Zdieľanie starostlivosti“.... 12.10.2020
Deň duševného zdravia Desiaty október je každoročne Dňom duševného zdravia. Duševné zdravie si nikto neuvedomuje pokiaľ nám slúži. Zvlášť na našich starých rodičoch si uvedomujeme, aké je prepotrebné. Starkí často vravia, nech sa deje čokoľvek, len nech im "hlava slúži"! ... 10.10.2020
Podmienky dodržiavania ľudských práv už budú pod dohľadom Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je vysoko špecializovaná odborná práca. Sú s ňou však spojené aj otázky dodržiavania ľudských práv, čo je zase právna otázka. My právnici na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa na dennej báze zaoberáme podnetmi týkajúcimi sa podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti, či už klientov zariadení sociálnych služieb alebo pacientov napr. v psychiatrických zariadeniach. ... 09.10.2020
Stretnutie v Národnom koordinačnom stredisku pre riešenie problematiky násili... Vo štvrtok 8. októbra 2020 sa pri príležitosti odpočtu strategických cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím komisárka Zuzana Stavrovská spolu s právničkou Úradu pre osoby so zdravotným postihnutím Lenkou Bodnárovou stretli s riaditeľkou Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch a jej tímom za účelom prerokovania vzájomných prienikov tém a možností spolupráce.... 08.10.2020
Výpomoc so srdcom V stredu 7. októbra 2020 sa uskutočnilo dôležité stretnutie na pôde Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.  Anna Podlesná CSR manažér z profesia.sk a JUDr. Zuzana Stavrovská si mimoriadne rozumeli v otázkach pomoci pre občanov so zdravotným postihnutím v oblasti zamestnávania. Obe sa zhodli, že pomoc pre občanov, ktorí ju potrebujú je stále nedostatočná a je čo naprávať v oblasti edukácie zamestnávateľov, ale aj zamestnancov. ... 07.10.2020
Deklarácia o kodifikácii slovenského posunkového jazyka Všetci ktorí čítate túto správu prosím zbystrite pozornosť! Skúste si zapchať uši tak, že takmer nebudete počuť. A skúste sa pozerať na ústa nejakej osoby, ktorá vedľa vás rozpráva... Rozumiete čo vraví ten človek? A predstavte si, že takto to máte celý život... Zdá sa vám, že by ste potrebovali zvládnuť posunkovú reč? Áno-potrebovali... Práve pre nepočujúcich (ale aj pre nás počujúcich) je dôležitým dátumom dvadsiaty tretí september - je totiž s... 23.09.2020
Svetový deň Alzheimerovej choroby - pozdrav komisárky Milí priatelia, každý rok si desiatky krajín sveta, medzi nimi aj Slovensko, pripomínajú 21. september ako  Svetový deň Alzheimerovej choroby. Na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím si spolu s Vami tento deň pripomíname aj my.... 21.09.2020
Slovensko stále nemá spinálnu jednotku V pondelok 7. septembra 2020 sa uskutočnila tlačová beseda o potrebe vytvorenia spinálnej jednotky na Slovensku. Organizátorom bol Slovenský paralympijský výbor. Zúčastnili sa na nej Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru, prof. Mudr. Bruno Rudinský, CSc., neurochirurg a ako podporovateľka tejto myšlienky aj JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím.... 07.09.2020
Stretnutie s Jankou Žitňanskou Prvý septembrový pondelok 2020 sa na pracovnom obede stretli JUDr. Zuzana Stavrovská (komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím) a Mgr. Jana Žitňanská (predsedníčka výboru pre sociálne veci NR SR) nielen preto, aby sa najedli, ale aby spolu prebrali témy týkajúce sa najzraniteľnejšej časti slovenskej populácie a tou sú ľudia s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia, najmladší, ale i najstarší - skrátka všetci, ktorí potrebujú pomoc a pochopen... 07.09.2020
Viac správ

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
+421 2 20 42 03 09
+421 911 269 021
+421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom