pondelok 08.04.2024

ÚKOZP na konferencii Hlavolamy v detskej psychiatrii

V dňoch 4. - 5. apríla 2024 sme sa zúčastnili na konferencii Hlavolamy v detskej psychiatrii, ktorú zorganizovala Sekcia detskej a dorastovej psychiatrie a Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS pod záštitou viceprimátora mesta Martin Ing. Stanislava Thomku, MBA.

Podujatie bolo bohaté na množstvo odborných príspevkov aj kazuistík dotýkajúcich sa všetkých aspektov zabezpečovania starostlivosti o duševné zdravie detí.

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská a právnička ÚKOZP Lenka Bodnárová vystúpili s príspevkom na tému: "Hospitalizované dieťa ako subjekt práva". Upozornili na dva monitorovacie mandáty ÚKOZP, ako aj na rozsah kompetencií a oprávnení na ich výkon. Podrobnejšie sa venovali rozsahu práv detského pacienta, špeciálne na psychiatrickom oddelení s upozorneniami, ktoré vyplynuli z monitorovacích návštev ÚKOZP.

Zdôraznili, že dieťa je plnohodnotným subjektom pacientskych práv s vyššou ochranou ako bežný pacient. Požíva nielen právo na ochranu života a zdravia, ale aj na ochranu ľudskej dôstojnosti, súkromia či listového tajomstva. Rovnako tiež ako dospelý pacient požíva aj právo na informácie a slobody, akou je napríklad sloboda pohybu.

Bežná prax prístupu k detskému pacientovi totiž je, že pokiaľ rodič podpíše informované súhlasy s hospitalizáciou, liečbou, ako aj s dodržiavaním vnútorného poriadku oddelenia, ktorý obmedzuje práva a slobody dieťaťa, už sa neprihliada na názor a vôľu detského pacienta. Ide však o nesprávnu prax, nakoľko ani rodič ako zákonný zástupca dieťaťa nemôže dať súhlas na neprimerané zasahovanie do základných práv a slobôd pacienta zo strany poskytovateľa ústavnej starostlivosti.

S príspevkami vystúpili aj zástupcovia ďalších ľudskoprávnych inštitúcií – verejný ochranca práv, komisár pre deti a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.

V rámci ďalších odborných blokov vystupovali s príspevkami predstavitelia psychiatrickej obce, či už s teoretickými náhľadmi na psychiatrickú starostlivosť, ale aj s kazuistikou konkrétnych prípadov z praxe. S poznatkami vystúpili aj predstavitelia Ministerstva zdravotníctva SR, a to k najnovšej právnej úprave používania obmedzovacích prostriedkov a súvisiacim metodickým materiálom, ako aj zástupcovia pacientov (napr. za rodičov detí so zdravotným postihnutím vystúpila prezentovala príspevok zástupkyňa Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením).  

Výmena poznatkov a informácií sa niesla v tvorivej priateľskej atmosfére, a hoci stav detskej psychiatrie na Slovensku zažíva krízové obdobie (personálna poddimenzovanosť), odhodlanosť odborníkov pracovať na zlepšení bola citeľná.

Veríme, že aj Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím môže prispieť k tomu, aby bola rozvoju detskej psychiatrie na Slovensku venovaná potrebná pozornosť a podpora.