Postavenie komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím

Postavenie, pôsobnosť komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, podmienky výkonu tejto funkcie a zriadenie Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím upravuje zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2015. Tento zákon predovšetkým vytvoril inštitucionálne zabezpečenie verejnej ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím.

Komisár sa podieľa na ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím, podporou a presadzovaním práv priznaných osobe so zdravotným postihnutím medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná (Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčný protokol prijaté Valným zhromaždením OSN).
JUDr. Zuzana Stavrovská
komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím
 

Kto sa môže obrátiť na komisára pre osoby so zdravotným postihnutím?

Podľa § 8 ods. 3 zákona má každý právo obrátiť sa na komisára vo veci porušovania práv osoby so zdravotným postihnutím alebo ohrozovania práv osoby so zdravotným postihnutím. 
Podľa § 8 ods. 4 zákona na komisára sa môže obrátiť tiež fyzická osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu alebo ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony každá plnoletá fyzická osoba, a to ja tá, ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená alebo bola spôsobilosti na právne úkony pozbavená a to priamo alebo prostredníctvom inej osoby aj bez vedomia svojho zákonného zástupcu, priamo sama alebo prostredníctvom inej osoby. Na komisára sa môže obrátiť aj dieťa priamo alebo prostredníctvom inej osoby aj bez vedomia svojich rodičov, poručníka, opatrovníka alebo inej osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov, pestúnov alebo ústavnej starostlivosti. 

Každý, kto má právo obrátiť sa na komisára podľa § 8 ods. 3 a 4, má právo pri styku s komisárom používať svoj materinský jazyk a komunikovať s komisárom vo forme komunikácie pre neho prístupnej.
Podnet osoby, ktorá je pozbavená osobnej slobody, alebo osoby, ktorej osobná sloboda je obmedzená na základe rozhodnutia súdu alebo iného oprávneného štátneho orgánu, a korešpondencia súvisiaca s podnetom nepodliehajú úradnej kontrole.
 

Pôsobnosť komisára sa vzťahuje na:

 1. orgány verejnej správy, ktorými na účely tohto zákona sú
  1. orgány štátnej správy,
  2. orgány územnej samosprávy,
  3. právnické osoby a fyzické osoby, ktoré podľa osobitného predpisu zasahujú do práv a povinností fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy,
 2. právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov neuvedené v písmene a).

Pôsobnosť komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa nevzťahuje na výkon právomocí národnej
rady, prezidenta Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky, ústavného súdu, prokuratúry, súdu, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, verejného ochrancu práv, komisára pre deti, spravodajských služieb a na výkon rozhodovacích právomocí policajta, ktorý je orgánom činným v trestnom konaní; to neplatí, ak ide o právomoci, ktoré tieto orgány vykonávajú ako orgány verejnej správy. 
 

Aké sú kompetencie komisára?

Komisár napríklad:

 • posudzuje na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy dodržiavanie práv osoby so zdravotným postihnutím,
 • monitoruje dodržiavanie ľudských práv osoby so zdravotným postihnutím najmä vykonávaním nezávislého zisťovania plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
 • uskutočňuje výskumy a prieskumy na sledovanie stavu a vývoja v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím,
 • presadzuje záujmy osôb so zdravotným postihnutím v spoločnosti,
 • spolupracuje s osobami so zdravotným postihnutím priamo alebo prostredníctvom organizácií pôsobiacich v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím, konzultuje s nimi veci, ktoré sa ich týkajú, skúma ich názory a podporuje ich záujem o verejné otázky,
 • organizuje aktivity na podporu dodržiavania práv ľudí so zdravotným postihnutím.

Komisár je oprávnený:

 • požadovať pri vybavovaní podnetu aj z vlastnej iniciatívy od subjektov informácie a údaje na účely posúdenia dodržiavania ľudských práv, kópie spisovej dokumentácie, vrátane kópií dokladov, obrazových záznamov, zvukových záznamov alebo obrazovo – zvukových záznamov, od orgánov verejnej správy požadovať plnenie výkon ich oprávnení,
 • navrhovať prostriedky nápravy, môže požadovať tiež prijatie opatrení, ak výsledkom posúdenia je zistenie porušenia práv osoby so zdravotným postihnutím,
 • vydávať stanoviská vo veciach dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím a vyjadrenia vo veciach, ktoré posudzoval,
 • predkladať oznámenia v mene osoby so zdravotným postihnutím podľa Opčného protokolu k Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,
 • zúčastňovať sa súdneho konania z pozície „dohľadu“ - ochrancu práv ľudí so zdravotným postihnutím, má oprávnenie zúčastniť sa konania na súde,
 • hovoriť bez prítomnosti tretích osôb s osobou so zdravotným postihnutím v mieste, kde sa vykonáva väzba, výkon trestu odňatia slobody, detencia, ochranné liečenie, ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie alebo predbežné opatrenie.
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím bol zriadený zákonom a plní úlohy spojené s odborným, organizačným a materiálno-technickým zabezpečením činnosti komisára. 
 

Ako je možné podať podnet? 

Podnet je možné podať písomne, ústne do zápisnice, telefaxom alebo elektronickými prostriedkami. Ak sa občan rozhodne pre písomnú voľbu, podnet je potrebné zaslať poštou na adresu: Úrad Komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, Račianska ulica 153, 831 54 Bratislava 35 alebo elektronicky, prostredníctvom www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk cez „Podať podnet“, s výberom možnosti „Podať elektronicky“. 
Ústne do zápisnice je možné podať podnet priamo v priestoroch úradu počas úradných hodín, ktoré sú k dispozícii na webovom portáli úradu. Pri tejto voľbe je možné aj vopred si dohodnúť termín stretnutia prostredníctvom www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk, cez „Podať podnet“, s výberom možnosti „Podať osobne“. Našim cieľom je zabezpečiť, aby každý podávateľ podnetu mohol komunikovať s tým zamestnancom úradu, ktorý sa uvedenej problematike odborne venuje. Pri osobnej konzultácii pomôžeme spísať podnet, vysvetlíme prípadné nejasnosti alebo odporučíme ďalší postup. 

Ak sa podnet podáva ústne, vyhotovuje sa písomný úradný záznam a so súhlasom osoby, ktorá podáva podnet, aj zvukový záznam alebo obrazovo-zvukový záznam; fyzickej osobe sú pred vyhotovením zvukového záznamu alebo obrazovo-zvukového záznamu vysvetlené dôvody jeho vyhotovenia. Na takto vyhotovený zvukový záznam alebo obrazovo-zvukový záznam sa nevzťahuje osobitný predpis; zvukový záznam alebo obrazovo-zvukový záznam komisár poskytuje súdu a orgánom činným v trestnom konaní na ich žiadosť.

Ak je podnet nejasný, komisár vyzve podávateľa podnetu, aby v určenej lehote nejasný podnet doplnil alebo spresnil. Komisár poučí podávateľa podnetu podľa prvej vety o spôsobe a obsahu doplnenia a spresnenia a o následkoch nedoplnenia alebo nespresnenia podnetu.

Ak podávateľ podnetu požiada komisára, aby sa jeho totožnosť utajila, alebo ak je jej utajenie potrebné, pri vybavovaní podnetu sa postupuje len na základe anonymizovaného podnetu. Každý zúčastnený na vybavovaní podnetu, komu je totožnosť podávateľa podnetu známa, je povinný o nej zachovať mlčanlivosť.
Ak podávateľ podnetu požiada komisára, aby sa jeho totožnosť utajila, ale charakter podnetu neumožňuje jeho vybavenie bez uvedenia niektorého z osobných údajov, komisár bezodkladne požiada podávateľa podnetu o súhlas s uvedením niektorého z osobných údajov a poučí ho o následkoch neudelenia súhlasu s uvedením niektorého z osobných údajov.

Ak je podávateľom podnetu fyzická osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu alebo ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony, postupuje komisár pri prijímaní a posudzovaní úplnosti alebo zrozumiteľnosti podnetu s prihliadnutím na vek a rozumovú vyspelosť podávateľa podnetu a opisované skutočnosti.

Postupom pri vybavovaní podnetu nemôžu byť ohrozené práva a právom chránené záujmy podávateľa podnetu.

Výsledkom činnosti komisára je napr.

 1. predloženie oznámení v mene osoby so zdravotným postihnutím
 2. podanie písomného vyjadrenia 
 3. spracovanie zovšeobecňujúceho stanoviska vo veciach dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím
 4. uloženie opatrení a ich kontrola
 5. podanie podnetu na prokuratúru
 6. poučenie o správnom postupe
 7. odloženie podnetu.

Komisár podnet odloží, ak

 1. vec, ktorej sa podnet týka, nepatrí do jeho pôsobnosti,
 2. vo veci, ktorej sa podnet týka,
  1. koná ústavný súd alebo súd okrem konania, ktorého sa komisár zúčastňuje podľa všeobecných predpisov o konaní pred súdmi,
  2. rozhodol ústavný súd alebo súd; to neplatí, ak komisár do 60 dní od doručenia podnetu predložil oznámenie podľa § 10 ods. 2 písm. c), /t.j. predkladať oznámenia v mene osoby so zdravotným postihnutím alebo osôb so zdravotným postihnutím podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná/,
 3. podávateľ podnetu vezme svoj podnet späť,
 4. podávateľ podnetu napriek výzve komisára v určenej lehote podnet nedoplnil alebo nespresnil a vo vybavovaní podnetu nemožno pre tento nedostatok pokračovať,
 5. podávateľ podnetu neudelí súhlas s uvedením niektorého z osobných údajov uvedených v žiadosti komisára podľa § 21 ods. 7 /t.j. Ak podávateľ podnetu požiada komisára, aby sa jeho totožnosť utajila, ale charakter podnetu neumožňuje jeho vybavenie bez uvedenia niektorého z osobných údajov, komisár bezodkladne požiada podávateľa podnetu o súhlas s uvedením niektorého z osobných údajov a poučí ho o následkoch neudelenia súhlasu s uvedením niektorého z osobných údajov/.

Komisár môže podnet odložiť, ak

 1. podnet je neopodstatnený,
 2. podnet je anonymný,
 3. vo veci, ktorej sa podnet týka, už koná alebo konal verejný ochranca práv alebo iný komisár,
 4. ide o podnet vo veci, ktorú už komisár vybavil a opakovaný podnet neobsahuje nové skutočnosti.

O odložení podnetu a dôvodoch jeho odloženia komisár písomne oboznámi podávateľa podnetu; to neplatí, ak ide o anonymný podnet. Fyzickú osobu, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu alebo ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony, o odložení podnetu a dôvodoch jeho odloženia komisár oboznámi v prístupnej forme.

Podľa § 23 ak komisár zistí, že

 1. podnet je podľa svojho obsahu
  1. podaním podľa predpisov upravujúcich správne konanie alebo súdne konanie, alebo ústavnou sťažnosťou, bezodkladne podávateľa podnetu poučí o správnom postupe,
  2. oznámením o skutočnostiach, že bol spáchaný trestný čin, alebo ak obsah podnetu nasvedčuje tomu, že mal byť spáchaný trestný čin, bezodkladne odstúpi podnet alebo jeho časť príslušnému orgánu a o tomto postupe informuje podávateľa podnetu,
 2. právoplatné rozhodnutie orgánu verejnej správy je v rozpore so zákonom alebo s iným všeobecne záväzným právnym predpisom, podá podnet na prokuratúru a o tomto postupe informuje podávateľa podnetu.

Podľa § 24 výsledkom posúdenia podľa § 10 ods. 1 písm. a) /t.j. posudzuje na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy dodržiavanie práv osoby so zdravotným postihnutím/ je písomné vyjadrenie, ktoré sa doručuje

 1. podávateľovi podnetu,
 2. osobe, ktorej porušenie alebo ohrozenie práv bolo posudzované,
 3. vtomu, proti komu podnet alebo iniciatíva komisára smeruje.

V § 26 sú špecifikované povinnosti orgánu verejnej správy, právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa

 1. Orgán verejnej správy, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, na ktorých sa vzťahuje pôsobnosť komisára, sú povinní na žiadosť
  1. komisára
   1. umožniť vstup do objektu orgánu verejnej správy a na miesto, kde sa vykonáva väzba, trest odňatia slobody, detencia, ochranné liečenie, ochranná výchova, ústavné liečenie, alebo na miesto, kde sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie podľa osobitného predpisu,
   2. poskytnúť písomné stanovisko, informácie, údaje a kópie spisovej dokumentácie vrátane kópií dokladov, obrazových záznamov, zvukových záznamov alebo obrazovo-zvukových záznamov najneskôr do 20 dní odo dňa doručenia žiadosti, ak nie je dohodnuté s komisárom inak,
   3. zabezpečiť vykonanie oprávnení požadovaných komisárom bez zbytočného odkladu, ak nie je dohodnuté s komisárom inak,
   4. poskytnúť komisárovi súčinnosť pri výkone jeho pôsobnosti,
  2. komisára pre deti umožniť vstup na iné miesto, ako je uvedené v písmene a) prvom bode, ak sa na tomto mieste nachádza dieťa,
  3. komisára pre osoby so zdravotným postihnutím umožniť vstup na iné miesto, ako je uvedené v písmene a) prvom bode, ak sa na tomto mieste nachádza osoba so zdravotným postihnutím.
 2. Ak orgán verejnej správy, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, na ktorých sa vzťahuje pôsobnosť komisára, neprijmú prostriedok nápravy navrhnutý komisárom alebo nesplnia povinnosť podľa odseku 1, komisár oznámi túto skutočnosť ich nadriadenému orgánu; ak orgán verejnej správy nemá nadriadený orgán, komisár predloží informáciu o tejto skutočnosti na rokovanie vlády Slovenskej republiky.