Štát spustí rozsiahlu finančnú podporu s cieľom zamestnať mladých a znevýhodnených ľudí bez práce

Uverejňujeme tlačovú správu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo 14. marca 2024.
Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny spúšťa od 2. apríla národný projekt Finančné stimuly pre zamestnanosť. Projekt je určený pre ľudí bez práce vo veku do 30 rokov a pre znevýhodnených nezamestnaných. Cieľom je podporiť ich pri získavaní zamestnania, pomôcť im so zapracovaním a motivovať ich, aby si pracovné miesto udržali.
 

Národný projekt Finančné stimuly pre zamestnanosť je zameraný na podporu nezamestnaných so znevýhodneným postavením na trhu práce z dôvodu veku, komplikovanej rodinnej situácie, nízkeho vzdelania, straty pracovných návykov, zdravotného postihnutia a iných dôvodov. Od 2. apríla sa v rámci projektu spustia prvé dva nástroje, a to motivačný finančný príspevok pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie finančný príspevok pre mladých na vykonávanie absolventskej praxe.
 

Aktuálne máme na Slovensku 140-tisíc znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. To je viac ako 80 percent všetkých evidovaných nezamestnaných. Venujeme im veľkú pozornosť a tento národný projekt je určený primárne pre nich a pre mladých. Máme pripravených 317 miliónov eur, aby sme ich podporili pri hľadaní zamestnania, pomohli im zapracovať sa a motivovali ich v prvých mesiacoch ich pracovného života. Začiatkom apríla spúšťame prvé časti projektu, ďalšie časti pribudnú v nasledujúcich týždňoch,

povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Riadiacim orgánom pre všetky eurofondy je Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. 

Nové eurofondy sú urobené tak, že riadiacim orgánom je iba naše ministerstvo a my sme sa dohodli, že žiadny projekt nebude robený izolovane, ale vždy ho budeme robiť spoločne tak, aby výsledok bol čo najefektívnejší a mal čo najlepší dopad na regióny. Práve tento projekt, ktorý patrí medzi najväčšie národné projekty, absolútne spĺňa odborné požiadavky a metodológiu, čoho nositeľom je ministerstvo a zároveň reflektuje na to, čo vyžadujú naše regióny. Eurofondy majú byť o tom, že vznikne riešenie na základe požiadaviek z regiónov. Hlavne nie je pripravený rezortne tak, ako to bolo v minulosti, ale je príkladom spolupráce a toho, čo od nás Európska únia požaduje,

uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši.

Národný projekt Finančné stimuly pre zamestnanosť , ktorý realizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny je zameraný na podporu získavania, zapracovania a udržania zamestnania pre mladých ľudí do 30 rokov a znevýhodnených nezamestnaných. 

Na jednej strane pomáhame ľuďom nájsť uplatnenie a viesť plnohodnotnejšie životy. Na strane druhej je našou ambíciou nájsť riešenie pre samotný trh práce, ktorý trpí nedostatkom pracovnej sily. Intenzívne pracujeme na príprave ďalších podporných nástrojov v rámci komplexného a rozsiahleho projektu Finančné stimuly pre zamestnanosť,

skonštatoval generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy.

Národný projekt Finančné stimuly pre zamestnanosť zavedie nasledovné formy podpory:

 • Motivačný finančný príspevok znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie zameraný na stabilizáciu nového zamestnanca na pracovnom mieste. Je určený znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, ktorí boli z domácnosti poberajúcej pomoc v hmotnej núdzi.
 • Finančný príspevok pre mladých na vykonávanie absolventskej praxe.
 • Finančný príspevok pre zamestnávateľa na mzdu pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie a uchádzača vo veku do 30 rokov-NEET. Finančne bude podporená aj mzda mentora, ktorý ich zapracuje.
 • Finančný príspevok chránenej dielni či pracovisku, keď sa ich už bývalý zamestnanec so zdravotným postihnutím uplatní na otvorenom trhu práce, teda sa zamestná mimo chránenej dielne či pracoviska.
 • Finančný príspevok zamestnávateľom a súčasne aj znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie počas práce na skúšku. Uchádzač o zamestnanie zostáva v evidencii, nepoberá plat. Štát mu vyplatí príspevok vo výške životného minima a zároveň zamestnávateľ dostane príspevok na jeho zamestnanie.
 • Finančný príspevok mladým-NEET alebo znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie na začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.
 • Finančný príspevok pre zamestnávateľov na prispôsobenie pracovísk pre potreby osôb so zdravotným postihnutím.
 • Finančný príspevok na udržanie osoby so zdravotným postihnutím v zamestnaní na otvorenom trhu práce. Ak sa počas trvania pracovného pomeru zamestnanec stal osobou so zdravotným postihnutím, štát prispeje zamestnávateľovi na jeho pracovné miesto.
 

Kto sú znevýhodnení uchádzači o zamestnanie?

Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie podľa zákona o službách zamestnanosti sú:

 • občania vo veku do 26 rokov ,
 • občania nad 50 rokov ,
 • občania vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov ,
 • občania s nižším ako stredným odborným vzdelaním ,
 • občania, ktorí najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemali pravidelne platené zamestnanie a nevykonávali alebo neprevádzkovali samostatnú zárobkovú činnosť dlhšie ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov ,
 • štátni príslušníci tretej krajiny, ktorým bol udelený azyl alebo ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana ,
 • občania žijúci ako osamelé dospelé osoby s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na ich starostlivosť alebo starajúci sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky ,
 • občania so zdravotným postihnutím ,
 • občania, ktorí ukončil poberanie materského alebo rodičovského príspevku menej ako dva roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie a počas poberania materského alebo rodičovského príspevku nemali príjem zo zárobkovej činnosti zamestnanca a zo samostatnej zárobkovej činnosti.
 

Projekt Finančné stimuly pre zamestnanosť sa realizuje vďaka spolufinancovaniu z fondov EÚ v rámci Programu Slovensko.


Súvisiace odkazy:

eurofondy.gov.sk