pondelok 15.04.2024

Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023 na Výbore NR SR pre sociálne veci

V pondelok 15. apríla 2024 vystúpila na Výbore NR SR pre sociálne veci s výročnou správou o činnosti komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.
Komisárka na úvod vyzdvihla, že po ôsmich rokoch existencie Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) už badať zmeny k lepšiemu v reagovaní orgánov verejnej správy, proti ktorým ÚKOZP koná. Na druhej strane však zdôraznila, že za rok 2023 obdržal ÚKOZP najvyšší počet podnetov: 758.

O tom, že je stále čo zlepšovať, svedčí aj ďalší číselný údaj: 91 opatrení uložených vláde SR týkajúcich sa zmien legislatívy zabezpečujúcej plnohodnotnejší život ľuďom so zdravotným postihnutím.  Zuzana Stavrovská spomenula aj enormnú vyťaženosť ÚKOZP: denne prichádzajú 3 nové individuálne podnety, pričom celkový počet odborných pracovníkov ÚKOZP na vybavovanie individuálnych podnetov je 6. Komisárka Zuzana Stavrovská hovorila aj o tom, že ÚKOZP v roku 2023 zriadil a rozvinul agendu národného preventívneho mechanizmu (NPM).

Na rokovaní Výboru NR SR pre sociálne veci komisárka hovorila aj o "praktikách" niektorých samospráv miest a obcí, s ktorými sa ÚKOZP stretol najmä v roku 2023: napríklad v prípade obce Ohrady (okres Dunajská Streda) alebo mesto Trenčianske Teplice, keď ÚKOZP v oboch prípadoch zaznamenal porušovanie práv osôb so zdravotným postihnutím priamo zo strany štatutárov mesta alebo obce.

Rezonovala aj problematika častej nedostupnosti príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia či inej pomoci pre rodičov v prípade starostlivosti o deti so zdravotným postihnutím, keď pomoc príde buď veľmi neskoro, alebo nepríde vôbec. Komisárka opäť pripomenula, že nie je doriešená problematika dostupnosti príspevkov v prípade detí s Aspergerovým syndrómom a autizmom. V súvislosti s deťmi so zdravotným znevýhodnením komisárka hovorila aj o tom, že sú často vylučované zo vzdelávacieho procesu do domáceho prostredia, bez kompenzácií pre rodiča.

Podľa komisárky Zuzany Stavrovskej netreba zabúdať ani na ľudí so zdravotným postihnutím z Ukrajiny, ktorí na Slovensku často "nedosiahli" na pomoc. V piatich prípadoch týkajúcich sa občanov Ukrajiny ÚKOZP nariadil úradom práce, sociálnych vecí a rodiny povinnosť doplatniť finančnú pomoc. Komisárka upozornila na nejednoznačnosť opatrení týkajúcich sa pomoci občanom Ukrajiny a na neexistenciu opravných prostriedkov (odvolanie).

Na druhej strane komisárka vyzdvihla, že vláda, a následne NR SR po dlhých rokoch upozorňovania aj zo strany komisárky, novelizovala opatrenie určujúce výšku príspevkov v súvislosti s rekonštrukciou domu, bytu, kúpeľne či garáže, pretože dlhé roky tieto príspevky nezohľadňovali reálne ceny stavebných prác.

Komisárka Zuzana Stavrovská ocenila aj pripravovanú reformu posudkovej činnosti, v rámci ktorej je ÚKOZP aj členom pracovných skupín. Zdôraznila, že od zmien očakáva zlepšenie kvality života ľudí so zdravotným postihnutím. Zhrnula aj časté praktické problémy žiadateľov o príspevky na osobnú asistenciu, keď ľudia nie vlastnou vinou prichádzajú často o značné sumy príspevkov.

Zo strany poslankýň a poslancov (členov výboru) zazneli otázky týkajúce sa napríklad jednotného európskeho preukazu zdravotného postihnutia a jednotného európskeho parkovacieho preukazu, keď sa zaujímalo o to, ako bude takýto jednotný preukaz v praxi fungovať. 

Na záver Výbor NR SR pre sociálne veci vzal jednohlasne Správu o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023 na vedomie a odporučil ju vziať  na vedomie aj poslancom NR SR.

Záznam vystúpenia komisárky vo Výbore NR SR pre sociálne veci si môžete pozrieť od času 1:10:00 tu:
tv.nrsr.sk/vyborydetail/11376