piatok 24.02.2023

Rok od vypuknutia vojny: ako pomáha náš úrad?

O poskytovaní pomoci odídencom z Ukrajiny, ktorí majú zdravotné postihnutie a zdržiavajú sa na území Slovenskej republiky, sme sa ako špecializovaný ombudsmanský úrad chrániaci práva osôb so zdravotným postihnutím intenzívne zaujímali od vypuknutia vojny na Ukrajine

Prečo pomáhame?

Medzi najohrozenejšie osoby vo vojnovom konflikte patria aj ľudia so zdravotným postihnutím, a to tak tí, ktorí zostávajú na území, kde sa vojnový konflikt odohráva, ale aj tí, ktorým sa podarilo z krajiny utiecť. Utečenci so zdravotným postihnutím sú nositeľmi práv aj podľa Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, vrátane práva na pomoc v rizikovej a humanitárnej situácie. Slovenská republika ako  zmluvná strana dohovoru sa zaviazala, že prijme všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti osôb so zdravotným postihnutím v rizikových situáciách vrátane ozbrojených konfliktov, núdzových humanitárnych situácií a živelných pohrôm. Po prekročení našich hraníc za plnenie záväzkov voči týmto osobám, vyplývajúcim z dohovoru nesie plnú zodpovednosť Slovenská republika.

Sme presvedčení, že úlohou našej krajiny je pomáhať osobám so zdravotným postihnutím v najväčšom možnom rozsahu bez ohľadu na to, či krajinou len prechádzajú alebo sa rozhodnú tu zotrvať.

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím tak, ako pri všetkých ľuďoch so zdravotným postihnutím, aj v prípade odídencov z Ukrajiny so zdravotným postihnutím uplatňuje všetky svoje kompetencie na ochranu ich práv a poskytuje im  potrebnú pomoc a podporu.
 

Ponuka pomoci a poskytovanie informácií

Na našom webovom portáli sme hneď v prvých týždňoch vytvorili sekciu Pomoc Ukrajine, kde sme zverejňovali nielen všetky dostupné informácie o pomoci, ale aj sami sme aktívne ponúkli a komunikovali pomoc odídencom z Ukrajiny so zdravotným postihnutím zo strany Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.
 

Barly, gitara aj bezbariérovosť pre pána Leonida - podnety od odídencov z Ukrajiny

Následne sa na nás začali obracať odídenci z Ukrajiny (celkovo do dnešného dňa 25 podnetov), najmä vo veciach poradenstva, zo začiatku sa týkali najmä toho, ako žiadať o finančnú pomoc, či ako nájsť vhodného lekára – špecialistu, ale aj sociálne služby v zariadení sociálnych služieb, rehabilitácie pri ťažkých diagnózach, ubytovanie či prácu. 

Riešili sme napríklad podnet od pána Leonida odkázaného na barly, ktorý bol ubytovaný v ubytovni pre odídencov v Gabčíkove, kde však nebola zabezpečená bezbariérovosť. Po našej intervencii ho presťahovali na prízemie. Neskôr si našiel ubytovanie v Bratislave. Tam však opäť narazil na problém – išlo totiž o zónu s parkovacou politikou a pravidelne dostával pokuty za neoprávnené parkovanie. Neexistovala však reálna možnosť, ako si môže parkovacie miesto zaplatiť, aj keď bol ochotný si ho zaplatiť. Musí parkovať na vzdialenom parkovisku, odkiaľ sa musí ešte presunúť MHD domov. S problémom s parkovaním sa na nás obrátilo aj niekoľko ďalších odídencov z Ukrajiny.  Nárok na slovenský preukaz ŤZP odídenci z Ukrajiny nemajú, a preto nemajú nárok ani na parkovací preukaz ŤZP. V praxi sa to ukazuje ako problém pri parkovaní v spoplatnených zónach s parkovacou politikou.
 

Výjazd do Gabčíkova, stretnutia, rokovania a pracovné skupiny

Od 1.5.2022 začali zastrešovať finančnú pomoc pre odídencov z Ukrajiny vrátane odídencov so zdravotným postihnutím medzinárodné organizácie UNHCR, UNICEF a IOM. Iniciovali sme s nimi stretnutia, pretože s presunom finančnej pomoci zo strany štátu na medzinárodné organizácie sme zaznamenali opäť niekoľko podnetov – odídenci dlho čakali na priznanie aj vyplatenie pomoci, nemali informácie, kde a ako o tieto finančné príspevky žiadať, ako a kde sa majú opäť registrovať, prípadne, či na ne vôbec majú nárok, a kto a ako bude posudzovať ich odkázanosť. 

UNHCR naďalej organizuje online pracovné stretnutia všetkých zainteresovaných subjektov a inštitúcií, na ktorých sa pravidelne zúčastňujeme. Riešia sa všetky aspekty života odídencov z Ukrajiny na Slovensku.

Komisárka a časť jej tímu v máji osobne navštívili aj odídencov v ubytovni v Gabčíkove, poskytli sme poradenstvo priamo na mieste a zaznamenali sme niekoľko podnetov, ktoré sme následne riešili. Týkali sa najmä zabezpečenia lekárskej starostlivosti či poradenstva s hľadaním práce pre odídencov so zdravotným postihnutím, resp. diagnózami.
 

Listy komisárky ministrom - upozornenia na diskriminačné opatrenia

Na odídencov z Ukrajiny na Slovensku sa nevzťahuje existujúci systém kompenzácií dôsledkov zdravotného postihnutia, aký sa uplatňuje pri občanoch Slovenskej republiky. O možnosť poskytovania  peňažných príspevkov a preukazov ŤZP sme sa zaujímali už v marci 2022. Od ministerstva práce sme najprv dostali odpoveď, že pripravujú potrebné zmeny, aby niektorá pomoc mohla byť doručená aj  odídencom (napr. príspevok na opatrovanie, kompenzačné pomôcky), nakoniec však došlo k inému spôsobu riešenia niektorých potrieb odídencov z Ukrajiny (cez vyššie spomínané príspevky od medzinárodných organizácií). Od možnosti poskytovania pomoci aj  cez zákon č. 447/2008 Z. z. (tj cez systém kompenzácií dôsledkov zdravotného postihnutia, aký sa uplatňuje pri občanoch Slovenskej republiky) ministerstvo práce upustilo. Rozšírenie pôsobnosti tohto zákona aj na osoby so zdravotným postihnutím so statusom odídenca nie je podľa našich informácií priechodné.

Koncom roka 2022 opäť prešla finančná pomoc pre odídencov z Ukrajiny vrátane odídencov so zdravotným postihnutím na plecia štátu. Zaviedol "dotácie na podporu humanitárnej pomoci osobe s osobitnou ochranou v súvislosti s jej závažným zdravotným postihnutím". Nebolo sa potrebné opäť registrovať ani o príspevky znovu žiadať, ani posudzovať odkázanosť žiadateľov.

V lete 2022 sme intenzívne v komunikácii aj s ministerstvami dopravy aj práce využívania bezplatnej dopravy.   Od 1. júna 2022 totiž odídenci z Ukrajiny už nemôžu na Slovensku cestovať bezplatne neobmedzene, vrátane osôb so zdravotným postihnutím.

Štát pôvodne avizoval, že v rámci nových podmienok zliav z cestovného bude platiť výnimka aj pre odídencov s ťažkým zdravotným postihnutím, no napokon sa do výnimiek nedostali. Túto situáciu utečencov so zdravotným postihnutím považujeme za diskriminačnú v porovnaní s podmienkami iných obyvateľov Slovenska so zdravotným postihnutím, ktorí majú v mnohých regiónoch nárok na zľavu z cestovného alebo cestujú bezplatne. Žiaľ, k náprave nedošlo.
S ministerstvami aj niektorými samosprávami sme komunikovali aj ohľadom parkovania na vyhradených miestach pre osoby so zdravotným postihnutím, ale k žiadnemu riešeniu sme sa nedopracovali.


Oblasť kompenzácií dôsledkov zdravotného postihnutia, najmä čo sa týka dopravy a parkovania vo vzťahu k odídencom so zdravotným postihnutím preto naďalej považujeme za nedostatočne riešenú,

upozorňuje komisárka Zuzana Stavrovská.

Vo vzťahu k deťom sme s podporou neziskového sektora na pracovných stretnutiach opakovane upozorňovali na potrebu začleňovania detí z Ukrajiny do škôl, vrátane tých so zdravotným postihnutím. Opakovane sme apelovali na čo najflexibilnejší a podporujúci prístup zo strany školstva.
 

Je potrebné hľadať dlhodobé riešenia

Vzhľadom na to, že vojna trvá na Ukrajine už 12 mesiacov a nie je racionálne predpokladať jej skoré ukončenie, je potrebné  nájsť dlhodobé riešenia pomoci pre utečencov so zdravotným postihnutím, ktoré budú zodpovedať a zohľadňovať dôsledky ich zdravotného postihnutia. Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím bude ich situáciu na Slovensku ďalej pozorne monitorovať a navrhovať potrebné zmeny.