MV SR: Voľba poštou
piatok 01.09.2023

Voľba poštou

Voliť poštou môže občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dosiahol 18 rokov veku (ďalej len „volič“) nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, ak v zákonom stanovenej lehote najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 9. 8. 2023) požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou.

Volič môže požiadať o voľbu poštou

ELEKTRONICKY alebo V LISTINNEJ PODOBE.
 

Často kladené otázky (FAQ) k voľbe poštou zo zahraničia

Pre koho je určená voľba poštou zo zahraničia?
Voľba poštou zo zahraničia je určená pre občanov Slovenskej republiky, ktorí majú záujem zúčastniť sa volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ale

  • nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
  • majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa zdržiavajú mimo jej územia.


Aké podmienky musím spĺňať, aby som mohol voliť poštou vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023?

Podmienkou je občianstvo Slovenskej republiky, dosiahnutie 18 rokov veku najneskôr v deň konania volieb a uvedenie adresy miesta pobytu v zahraničí, na ktorú je možné zaslať materiály na hlasovanie.

Akým spôsobom môžem požiadať o voľbu poštou?
Požiadať o voľbu poštou môžete Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky elektronicky alebo v listinnej podobe.

Ako požiadam o voľbu poštou elektronicky?
Elektronicky môžete požiadať o voľbu poštou prostredníctvom informačného systému, sprístupneného na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky; elektronicky môžete požiadať o voľbu poštou aj prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.

Ako požiadam o voľbu poštou v listinnej podobe?
O voľbu poštou je možné požiadať aj doručením žiadosti Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky  v listinnej podobe (vzor žiadosti nájdete na webovom sídle link).V tomto prípade musíte k žiadosti pripojiť:

  • fotokópiu Vášho platného slovenského občianskeho preukazu s osobnými údajmi v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo a číslo občianskeho preukazu alebo
  • fotokópiu Vášho platného slovenského cestového pasu s osobnými údajmi v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo a číslo cestovného pasu.
Ostatné osobné údaje uvedené na fotokópii dokladu totožnosti anonymizujte vyčiernením.

Dokedy je možné požiadať o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023?
Žiadosť o voľbu poštou musí byť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky doručená najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb, t. j. najneskôr dňa 09. 08. 2023.

Potrebujem na podanie žiadosti vlastniť nejaký slovenský doklad totožnosti?
Áno, na podanie žiadosti o voľbu poštou potrebujete vlastniť platný slovenský občiansky preukaz alebo platný slovenský cestovný pas.

Zistil som, že môj slovenský občiansky preukaz, resp. slovenský cestovný pas sú neplatné. Čo mám robiť?
V takomto prípade je potrebné bezodkladne požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu, resp. cestovného pasu. Ak sa nachádzate v zahraničí, je potrebné osobne sa obrátiť na najbližší zastupiteľský úrad Slovenskej republiky.

Môžem si nechať doručiť zásielku s materiálmi na hlasovanie aj na Slovensko?
Nie, zákon takúto možnosť nepripúšťa. Ak chcete voliť poštou, ste povinný v žiadosti o voľbu poštou uviesť adresu v zahraničí, na ktorú Vám bude možné zaslať materiály na hlasovanie.

Čo je to c/o doručovanie?
Ide o spôsob doručovania, kedy Vám bude zásielka doručená na adresu osoby v zahraničí, u ktorej sa zdržiavate. Na doručovacej obálke bude uvedené ako prvé v poradí Vaše meno a priezvisko ako voliča, a ako druhé v poradí bude uvedené meno a priezvisko osoby, u ktorej sa v zahraničí zdržiavate. Pre úspešné doručenie zásielky je potrebné označiť poštovú schránku osoby, na ktorej adresu bude doručená Vaša zásielka s materiálmi na hlasovanie, jej menom a priezviskom.

Čo je to doručovanie poste restante?
Ide o spôsob doručovania, kedy Vám bude zásielka s volebnými materiálmi doručovaná na Vami určenú poštu, na ktorej bude Vaša zásielka uložená po dobu určenú poštovým poskytovateľom v štáte Vášho pobytu. Upozorňujeme, že ak si zvolíte takýto spôsob doručovania, je potrebné, aby ste si priebežne overovali doručenie Vašej zásielky na príslušnej pošte vzhľadom na to, že pri takomto spôsobe doručovania sa adresátovi uloženie zásielky na pošte neoznamuje.

Čo je to P. O. BOX doručovanie?
Ide o spôsob doručovania, kedy Vám bude zásielka doručovaná do schránky zriadenej na príslušnej pošte a uloženie tejto zásielky Vám bude poštou oznámené. Tento spôsob doručovania si zvoľte len v prípade, že máte P. O. BOX na pošte zriadený.

Štát, v ktorom sa nachádzam nemá PSČ/ZIP. Čo mám zadať do kolónky PSČ/ZIP, ktorá je povinná?
V prípade štátov, ktoré nemajú PSČ/ZIP je potrebné zadať jednu nulu (0), keďže tento údaj musí byť povinne vyplnený.

Prečo je potrebné zadávať v informačnom systéme aj emailovú adresu?
Na emailovú adresu voliča bude zaslaný overovací email nevyhnutný na potvrdenie registrácie voliča. Následne budú na túto emailovú adresu doručované notifikácie o pohybe zásielky s materiálmi na hlasovanie, ako aj návratnej obálky.

Môže sa jedna a tá istá emailová adresa použiť pre viacero voličov, ktorí chcú hlasovať poštou?
Rovnaká emailová adresa môže byť použitá aj v prípade viacerých žiadostí, napr. členov jednej rodiny. Každý volič však musí do informačného systému pre voľbu poštou zadať svoje rodné číslo a číslo dokladu totožnosti na overenie totožnosti tohto voliča.

Môžem zmeniť zadanú emailovú adresu?
Áno, emailovú adresu je možné jednoducho zmeniť po prihlásení sa do informačného systému pre voľbu poštou kliknutím na „Zmeniť emailovú adresu“. Novú emailovú adresu je však potrebné overiť po doručení overovacieho emailu, inak budú notifikácie pre voliča doručované na pôvodne zadanú emailovú adresu.

Ako sa opätovne prihlásim do informačného systému pre voľbu poštou po mojom zaregistrovaní?
Do informačného systému pre voľbu poštou sa prihlásite rovnakým spôsobom ako pri registrácii, t. j. zadáte údaj o svojom rodnom čísle a čísle dokladu totožnosti.

Po registrácii som si uvedomil, že som urobil chybu v adrese pobytu v zahraničí, resp. si chcem túto adresu zmeniť. Čo mám robiť?
Po registrácii zadanú adresu na doručenie materiálov na hlasovanie do cudziny už nemôžete zmeniť, nakoľko proces doručovania týchto materiálov je automatizovaný. Zmeniť adresu v cudzine na doručenie materiálov na hlasovanie je možné len v prípade, ak sa pôvodná zásielka vráti Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky ako nedoručená. O tejto skutočnosti budete informovaný prostredníctvom notifikácie.

Ako dlho trvá doručenie zásielky s materiálmi na hlasovanie?
Dobu doručenia zásielky nie je možné presne určiť, keďže je vždy potrebné prihliadať na to, do akého štátu sa zásielka doručuje, vzdialenosť, akú musí zásielka prejsť a na ďalšie okolnosti, ktoré Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky nevie ovplyvniť.

Kde môžem sledovať priebeh doručovania zásielky s materiálmi na hlasovanie?
Základné informácie o priebehu doručovania zásielky nájdete priamo v informačnom systéme pre voľbu poštou po Vašom prihlásení v časti „Priebeh doručovania“. Podrobnejšie informácie nájdete na webovom sídle Slovenskej pošty, a.s. https://tandt.posta.sk/ po zadaní čísla zásielky (podacieho čísla), ktoré Vám bolo doručené v notifikačnom emaile alebo ho nájdete v informačnom systéme pre voľbu poštou po Vašom prihlásení. V prípade ďalších otázok týkajúcich sa doručovania zásielky v krajine Vášho pobytu, kontaktujte miestny poštový úrad.

Moja zásielka s materiálmi na hlasovanie mi nebola doručená. Môžem požiadať o opakované doručenie?
O opakované doručenie materiálov na hlasovanie môžete požiadať iba v prípade, že Vaša pôvodná zásielka s materiálmi na hlasovanie sa Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky vrátila ako nedoručená. O tejto skutočnosti budete informovaný prostredníctvom emailovej notifikácie.

Bola mi doručená emailová notifikácia, že moja zásielka s materiálmi na hlasovanie bola Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky vrátená ako nedoručená. Čo mám robiť?
Ak máte záujem o opakované doručovanie zásielky s materiálmi na hlasovanie, je potrebné sa prihlásiť do informačného systému pre voľbu poštou a tlačidlom kliknúť na „Žiadosť o opakované zaslanie materiálov na hlasovanie“. Ak chcete svoju registráciu pre voľbu poštou zrušiť, je potrebné kliknúť na „Zrušiť registráciu“.

Môžem svoju registráciu pre voľbu poštou  zrušiť?
Svoju registráciu pre voľbu poštou môžete zrušiť iba v prípade, že Vaša zásielka s  materiálmi na hlasovanie bola Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky vrátená ako nedoručená, o čom dostanete emailovú notifikáciu.

Kedy a kde nájdem hlasovacie lístky?
Hlasovacie lístky pre voľbu poštou nájdete na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-hl. Hlasovacie lístky budú zverejnené najneskôr do 31. júla 2023, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky však bude verejnosť na svojom webom sídle včas informovať o zverejnení hlasovacích lístkov pre voľbu poštou. Hlasovací lístok politického subjektu, ktorému chcete odovzdať svoj hlas, si vytlačíte. Ak sú údaje na tomto hlasovacom lístku uvedené na dvoch stranách, vytlačíte si obidve strany hlasovacieho lístka, pokiaľ možno obojstranne. V prípade nemožnosti obojstrannej tlače, oba listy hlasovacieho lístka pevne spojte. Ak volič vytlačí neúplný hlasovací lístok, je takýto hlasovací lístok neplatný.

Aký je rozdiel medzi hlasovacími lístkami pre voľbu poštou a hlasovacími lístkami, ktoré dostanú voliči vo volebnej miestnosti?
Hlasovacie lístky pre voľbu poštou obsahujú tie isté údaje o kandidátoch ako hlasovacie lístky pre osobné hlasovanie, avšak navyše obsahujú informáciu, že ide o hlasovacie lístky pre voľbu poštou.

Dokedy musím zaslať návratnú obálku späť?
Návratnú obálku je potrebné zaslať tak, aby bola doručená do podateľne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na Drieňovej ulici č. 22 v Bratislave najneskôr do piatka 29. septembra 2023 do 12.00 h., inak Váš hlas nebude započítaný.

Ako sa dozviem, že bol môj hlas Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky doručený?
Ak bude Vaša návratná obálka doručená Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, dostanete o tom emailovú notifikáciu s potvrdením doručenia.

Nestihnem už zaslať návratnú obálku z cudziny poštou, môžem ju aj osobne doručiť ministerstvu vnútra?
Áno, návratnú obálku môžete zaslať aj poštou z územia Slovenskej republiky alebo ju doručiť osobne alebo prostredníctvom inej osoby do podateľne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na Drieňovej ulici č. 22 v Bratislave najneskôr do piatka 29. septembra 2023 do 12.00.

Môžem do jednej návratnej obálky vložiť aj viac hlasovacích obálok, napr. moju obálku spolu s obálkou mojej manželky?
Každá návratná obálka musí obsahovať iba jednu hlasovaciu obálku. V prípade, že bude návratná obálka obsahovať viac hlasovacích obálok, budú všetky tieto obálky neplatné.

Kto uhrádza poštovné za návratnú obálku?
Poštovné za zaslanie návratnej obálky uhrádza jej odosielateľ.

Môžem zaslať moju návratnú obálku aj prostredníctvom kuriérskej služby?
Áno, môžete, avšak zásielka kuriérskej služby (kuriérska obálka) musí obsahovať Vašu návratnú obálku, v ktorej bude vložená Vaša obálka na hlasovanie.

Bol som zaregistrovaný pre voľbu poštou, ale chcel by som hlasovať osobne vo volebnej miestnosti na Slovensku. Je to možné?
Ak ste požiadali o voľbu poštou a máte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môžete hlasovať vo volebnej miestnosti na území Slovenskej republiky len v tom prípade, ak ste návratnú obálku s hlasovacím lístkom neodoslali alebo Vaša návratná obálka nebola Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky doručená do dvanástej hodiny posledného pracovného dňa predo dňom konania volieb alebo ste zrušili Vašu registráciu pre voľby poštou. Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky môže voliť len poštou.

Čo mám urobiť, keď mám problém s registráciou o voľbu poštou a nenašiel som riešenie v často kladených otázkach (FAQ)?
V takomto prípade je potrebné kontaktovať Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na emailovej adrese: volbypostou@minv.sk. V texte emailu uveďte stručný opis Vášho problému a priložte snímku obrazovky (screenshot), na ktorej sa v rámci informačného systému pre voľbu poštou vyskytol Váš problém. Nezabudnite uviesť aj Váš telefonický kontakt, na ktorom Vás v prípade potreby môže kontaktovať pracovník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.