streda 13.09.2023

Komisárka Zuzana Stavrovská získala ocenenie Dobré srdce

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská bola ocenená vo štvrtom ročníku udeľovania Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce, ktoré organizuje Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR. Slávnostný galavečer spojený s udeľovaním cien sa konal v pondelok 11. septembra 2023 v Starej tržnici v Bratislave.
Zuzana Stavrovská získala Dobré srdce za výnimočný prínos v sociálnych službách. Považuje ho za zásluhu celého tímu Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím:

Ďakujem Asociácii poskytovateľov sociálnych služieb v SR, že ma na túto cenu nominovala. Naozaj ma to veľmi prekvapilo. Veľmi si vážim ocenenie a veľmi si vážim prácu, ktorú môžem vykonávať. My na úrade komisára považujeme túto prácu skôr za službu, než za úradnícku prácu. Snažíme sa slúžiť ľuďom, ktorí našu pomoc potrebujú. Veľmi si vážime, keď môžeme spolupracovať na pomoci a službe ľuďom so zdravotným postihnutím so všetkými subjektmi, ktoré poskytujú sociálne služby – či už sú to samosprávy miest a obcí, samosprávne kraje, ako aj mimovládne organizácie. Aj vďaka mimovládnym organizáciám môžeme túto misiu naplniť.
 


Zuzana Stavrovská zároveň vyzdvihla prácu všetkých, ktorí v sociálnych službách pôsobia a venujú svoju energiu, čas a srdce službe slabším a tým, ktorí sú odkázaní na pomoc iných:

Veľmi si vážim všetkých zamestnancov v sociálnych službách, opatrovateľky a opatrovateľov, sestry, sociálnych pracovníkov a sociálne pracovníčky, odborných zamestnancov, manažérky a manažérov a všetkých poskytovateľov sociálnych služieb. Ďakujem za to, čo robíte.


Komisárka zároveň gratuluje všetkým oceneným, ktorí si na slávnostnom galavečere prevzali cenu Dobré srdce.

V rámci tohtoročného udeľovania cien Dobré srdce Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR udelila ceny v šiestich kategóriách – opatrovateľ/ka v sociálnych službách, sestra v sociálnych službách, odborný pracovník v sociálnych službách, manažér v sociálnych službách, poskytovateľ sociálnych služieb a Dobré srdce za výnimočný prínos pre sociálne služby.

Právnička Zuzana Stavrovská je historicky prvou komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím. Do prvého funkčného obdobia ju zvolili poslanci NR SR v decembri 2015. Opätovne Zuzanu Stavrovskú zvolili poslanci NR SR za komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím v roku 2021 na ďalšie 6-ročné funkčné obdobie.

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) vznikol v roku 2016, a to na základe  zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. Tento zákon vytvoril inštitucionálne zabezpečenie verejnej ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím. Komisár/ka sa podľa tohto zákona podieľa na ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím, a to podporou a presadzovaním práv priznaných osobe so zdravotným postihnutím medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

ÚKOZP je tu pre všetkých ľudí so zdravotným postihnutím – fyzickým, zmyslovým (zrakovým, sluchovým), mentálnym postihnutím, ako aj pre ľudí s duševnými poruchami a pre všetkých, ktorí majú rôzne chronické diagnózy (cukrovka, rakovina...).
 
ÚKOZP stojí na 4  hlavných pilieroch:

  1. riešenie individuálnych podnetov ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že ich práva boli porušené konaním autorít a subjektov SR;
  2. monitorovacia činnosť priamo v psychiatrických zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb a ďalších inštitúciách;
  3. aktívne participovanie na medzirezortných pripomienkových konaniach a návrhoch legislatívnych zmien;
  4. scitlivovanie spoločnosti vo vzťahu k ľuďom so zdravotným postihnutím.