štvrtok 03.08.2023

Rokovanie s ministerstvom práce o situácii Ukrajincov s ťažkým zdravotným postihnutím na Slovensku

Dňa 26. júla 2023 sa komisárka Zuzana Stavrovská a jej kolegyne stretli so zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, aby prediskutovali otázky týkajúce sa podpory odídencov z Ukrajiny s ťažkým zdravotným postihnutím na Slovensku.
Na územie Slovenskej republiky pred vojnou utekajú aj obyvatelia Ukrajiny, ktorí sú tak, ako mnohí občania Slovenskej republiky pre svoje závažné zdravotné postihnutie odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby - opatrovanie. Osoby, ktoré sa starajú o príbuzných v takomto ťažkom zdravotnom stave, poberajú peňažné príspevky na opatrovanie, o ktoré sa však odídenci z Ukrajiny nemôžu uchádzať. Ako alternatívnu formu podpory utečencom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby začala Slovenská republika poskytovať pomoc formou dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre osoby so závažným zdravotným postihnutím.

V uplynulých mesiacoch sme zaznamenali nárast podnetov, v ktorých odídenci z Ukrajiny namietajú, že im táto pomoc priznaná nebola, hoci ich zdravotný stav je vážny. Ide napríklad o osoby nevidiace, nepočujúce, po mozgovej mŕtvici, s chýbajúcimi končatinami, či akútnym onkologickým ochorením.
 
Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská sa preto obrátila na ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny Soňu Gaborčákovú so žiadosťou o urgentné stretnutie a prerokovanie tejto problematiky. Spolu s právničkami úradu Lenkou Bodnárovou a Zuzanou Fechovou ich 26. júla 2023 na pôde ministerstva prijali štátna tajomníčka MPSVaR Anna Aftanasová, riaditeľka Odboru peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ÚPSVaR Judita Havalová a riaditeľ Odboru integrácie osôb so zdravotným postihnutím MPSVaR Martin Trnovec.

Zástupcovia ministerstva si ochotne vypočuli naše zistenia s poskytovaním tejto pomoci. Dohodli sme sa, že ústredie práce preverí jednotlivé prípady, či boli riešené správne. Ministerstvo tiež pripustilo úpravu postupu pri posudzovaní nároku žiadateľa o pomoc tak, aby sa minimalizovalo pochybenie na strane úradov práce a zlepšila sa aj zrozumiteľnosť výsledku pre samotného žiadateľa.
 
Ceníme si konštruktívny náhľad ministerstva na túto problematiku. Dúfame, že sa podarí zlepšiť prax úradov práce, sociálnych vecí a rodiny tak, aby odídenci z Ukrajiny, ktorí sa pre preukázateľné závažné zdravotné postihnutie nemôžu vzdelávať ani pracovať, či jednoducho sa začleniť do spoločnosti, neostali bez pomoci krajiny, v ktorej hľadajú útočisko pred vojnou na Ukrajine.

Veríme, že sa tak podarí naplniť aj záväzok SR vyplývajúci z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, podľa ktorého sú si všetky osoby rovné pred zákonom a podľa zákona a majú nárok na rovnakú ochranu a rovnaký úžitok zo zákona bez akejkoľvek diskriminácie.