Príbeh 46/2020 - Zlé zaobchádzanie s klientom v zariadení sociálnych služieb sa nepreukázalo

Zamestnanci sú súčasťou života v zariadení a môžu sa v dôsledku rôznych situácií stať aj objektom sťažností, ktoré nemusia byť vždy dôvodné....
Príbeh 46/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
utorok 10.11.2020
pondelok 01.02.2021
Dátumy Podnet Referát Stav
10.11.2020
15.12.2020
Zlé zaobchádzanie s klientom v zariadení opatrovateľskej služby
Podávateľ podnetu žiada o prešetrenie a vykonanie kontroly v zariadení opatrovateľskej služby, v ktorom sa má údajne opatrovateľka zle správať ku konkrétnemu klientovi.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0603/2020/06R
Pošta
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo
Ukončené

Príbeh 45/2020 - Keď potreba poskytnúť akútnu pomoc nie je nikomu cudzia

Mnohé obce a mestá sa dokážu postarať o svojich obyvateľov, ktorí sa ocitnú v núdzi. Veľakrát aj priamym osobným zainteresovaním samotného starostu obce alebo primátora mesta. Obec je podľa zákona o obecnom zriadení povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc. ...
Príbeh 45/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
štvrtok 29.10.2020
pondelok 01.02.2021
Dátumy Podnet Referát Stav
29.10.2020
09.11.2020
Urgentná pomoc osobe ťažko zdravotne postihnutej, ktorá ostala bez ubytovania
Podávateľ podnetu žiada o urgentnú pomoc osobe ťažko zdravotne postihnutej v zabezpečení ubytovania. Z dôvodu dražby jej bytu ostala bez strechy nad hlavou.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.)
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0582/2020/06R
E-mail
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo
Ukončené

Príbeh 63/2020 - Tlačové konferencie je nevyhnutné tlmočiť do slovenského posunkového jazyka

Prístup k informáciám zaručuje osobám so zdravotným postihnutím Článok 21 písm. a) Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Podľa tohto článku majú osoby so zdravotným postihnutím právo na to, aby sa im poskytovali informácie určené širokej verejnosti v prístupných formátoch a technológiách vhodných pre rôzne druhy zdravotného postihnutia a to včas a bez dodatočných nákladov. Denne sa vysiela v rozhlase a v televízii obrovské množstvo dôležitých správ a rozhodnutí, ktoré nie sú pre nepočujúcich zrozumiteľné a dostupné. Celková situácia v tejto dobe pandémie je v oblasti zverejňovania informácií pre nepočujúcich ľudí najhoršia....
Príbeh 63/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
pondelok 19.10.2020
utorok 02.02.2021
Dátumy Podnet Referát Stav
19.10.2020
20.10.2020
Zabezpečenie tlmočenia na tlačových konferenciách Úradu vlády SR
Komisárke pre osoby so zdravotným postihnutím bolo doručených 180 podnetov, v ktorých osoby so sluchovým postihnutím namietali nezabezpečenie tlmočenia počas konania tlačovej konferencie predsedu vlády SR dňa 17. októbra 2020, ktorá sa týkala plošného testovania obyvateľov krajiny v súvislosti s ochorením COVID-19.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0564/2020/05R
Elektronický formulár
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová
Ukončené

Príbeh 42/2020 - Pravidelná monitorovacia činnosť pomáha aj tým, ktorí sa ozvať nevedia

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby v zariadení pre seniorov ukončil svojej klientke zmluvu o poskytovaní sociálnej služby. Klientka mala zo zariadenia odísť, avšak ani posledný deň výpovednej doby nemala zabezpečené adekvátne bývanie, ani inú sociálnu službu....
Príbeh 42/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
štvrtok 01.10.2020
pondelok 01.02.2021
Dátumy Podnet Referát Stav
01.10.2020
18.11.2020
Ukončenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
Podávateľka podnetu žiada o prešetrenie postupu ZpS pri ukončení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Poukazuje na to, že po skončení poskytovania služby nemá kam ísť, nemá žiadne bývanie a ani náhradnú sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0537/2020/06R
E-mail
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo
Ukončené

Príbeh 29/2020 - Vážny úraz po použití výťahu v poliklinike

Staršie budovy nemocníc je zložité zrekonštruovať tak, aby boli úplne bezbariérové vo všetkých svojich prevádzkach (častiach)....
Príbeh 29/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
pondelok 21.09.2020
štvrtok 28.01.2021
Dátumy Podnet Referát Stav
21.09.2020
29.12.2020
Bariérový výťah v nemocnici a s tým spojený úraz
Podávateľ podnetu namietal bariérový prístup v budove Polikliniky nachádzajúcej sa v Nemocnici AGEL v Košiciach-Šaci. Výťah zastavil tak, že podlaha výťahovej kabíny zostala po otvorení dverí približne 20 cm nad úrovňou podlahy, čím vznikol schod. Pri vystupovaní z výťahu si jeho matka zlomila členok pravej nohy a ešte v ten deň musela byť urgen...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0559/2020/05R
E-mail
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová
Ukončené

Príbeh 39/2020 - RTVS svoj postup pri vymáhaní koncesionárskych poplatkov nezmenila ani po opakovaných výzvach

Od roku 2017 upozorňujem na postup Rozhlasu a televízie Slovenska (ďalej len „RTVS“). RTVS vymáha koncesionárske poplatky od osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré nepreukázali nárok na oslobodenie v zákonom určenej lehote. Občanom zasiela výzvy na úhradu nedoplatku koncesionárskych poplatkov za obdobie, ktoré presahuje 3 roky. Podľa môjho názoru osoby so zdravotným postihnutím by mali byť od platenia koncesionárskych poplatkov automaticky oslobodené....
Príbeh 39/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
štvrtok 10.09.2020
utorok 02.02.2021
Dátumy Podnet Referát Stav
10.09.2020
21.09.2020
Postup RTVS pri vymáhaní koncesionárskych poplatkov
Podávateľka podnetu žiadala o poradenstvo ohľadne platenia koncesionárskych poplatkov. Namietala postup Rozhlasu a televízie Slovenska (ďalej len „RTVS“) vo veci platenia úhrady (tzv. koncesionárskeho poplatku) podľa zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorýc...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0491/2020/05R
Elektronický formulár
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová
Ukončené

Príbeh 60/2020 - Pomoc pri individuálnom predĺžení času návštev

Aj rodinní príslušníci sa snažili dosiahnuť zmeny v režime obmedzení súvisiacich s predchádzaním a elimináciou šírenia ochorenia COVID-19 v pobytových zariadeniach sociálnych služieb....
Príbeh 60/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
štvrtok 27.08.2020
pondelok 01.02.2021
Dátumy Podnet Referát Stav
27.08.2020
09.09.2020
Individuálne predĺženie dĺžky času návštev v zariadení sociálnych služieb
Podávateľ podnetu žiada o pomoc pri individuálnom predĺžení dĺžky času návštev v zariadení sociálnych služieb, nakoľko sa stará o svoju manželku a zariadenie v dôsledku prijatých opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID -19 zaviedlo obmedzenia pri návštevách rodinných príslušníkov.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0462/2020/06R
Elektronický formulár
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo
Ukončené

Príbeh 34/2020 - Nemožnosť osôb na vozíku využiť turistickú atrakciu

Článok 30 ods. 5 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím zaručuje osobám so zdravotným postihnutím prístup k miestam konania rekreačných, záujmových a športových aktivít . Prevádzkové pokyny na využívanie niektorých rekreačných a turistických atrakcií však nie sú vždy správne naformulované a automaticky vylučujú všetky osoby s akýmkoľvek druhom a rozsahom zdravotného postihnutia z ich využívania....
Príbeh 34/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
piatok 21.08.2020
pondelok 02.11.2020
Dátumy Podnet Referát Stav
21.08.2020
24.09.2020
Podmienky používania atrakcie - tobogánu v areáli „Chodník korunami stromov“ v Bachledovej doline
Podávateľ žiada preverenie podmienok používania atrakcie - tobogánu v areáli „Chodník korunami stromov“ v Bachledovej doline osobami s ťažkým zdravotným postihnutím. Z podnetu vyplýva, že viacero osôb s telesným a iným zdravotným postihnutím prejavilo záujem o využitie tobogánu nachádzajúceho sa v areáli „Chodník korunami stromov“ v Bachledovej ...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0450/2020/05R
E-mail
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová
Ukončené

Príbeh 15/2020 - Podľa názoru súdu, práva osoby v súdnom konaní sú dostatočne chránené procesným opatrovníkom

Nie je zriedkavé, že návrh na začatie konania o obmedzenie spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony podávajú najbližší príbuzní osoby, o ktorej spôsobilosti má súd rozhodnúť. Tejto osobe zo zákona súd ustanoví procesného opatrovníka, ktorým častokrát býva rodinný príslušník, ktorý podal návrh na začatie konanie. Takéto konanie súdu je v rozpore s postavením kolízneho (procesného) opatrovníka, ktorý má hájiť záujmy osoby, o spôsobilosti ktorej sa rozhoduje...
Príbeh 15/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
utorok 04.08.2020
streda 23.09.2020
Dátumy Podnet Referát Stav
04.08.2020
Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
Podávateľka podnetu žiada o prešetrenie konania synov dotknutej osoby, ktorí ju chcú obmedziť v spôsobilosti na právne úkony. Podľa tvrdenia dotknutej osoby ju synovia umiestnili na psychiatrii neoprávnene, jeden z nich to vybavil u bývalej spolužiačky z medicíny. Myslí si, že ju chcú pripraviť o majetok - peniaze a byt. Vnuk jej vybavil advokát...
Podnet na preskúmanie
KZP/0417/2020/03R
E-mail
Referát občianskoprávnej a rodinnej agendy
JUDr. Jozef Pietrik
Koná sa

Príbeh 20/2020 - Na bezplatné použitie diaľnice je potrebné sa najprv zaregistrovať

Pri výkone mojej činnosti sa opakovane stretávam s podnetmi, v ktorých ma osoby so zdravotným postihnutím žiadajú o radu, ako majú postupovať pri registrácii motorového vozidla, aby boli oslobodené od úhrady diaľničnej známky. Sťažujú sa, že im bola uložená pokuta za to, že použili vymedzený úsek cesty bez zaplatenia diaľničnej známky, hoci by mali byť od jej úhrady oslobodené....
Príbeh 20/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
streda 29.07.2020
streda 03.02.2021
Dátumy Podnet Referát Stav
29.07.2020
30.12.2020
Diaľničná známka
Podávateľ podnetu žiada o radu, nakoľko zaslal doklady potrebné k preukázaniu bezplatného užívania diaľnice, na NDS a.s. a Sky Toll, a.s., odkiaľ sa mu obálka s dokladmi vrátila späť. Následne použil diaľnicu, pričom mu prišla pokuta 150€. Chce pomoc so zaregistrovaním sa v NDS a.s.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0398/2020/03R
Elektronický formulár
Referát občianskoprávnej a rodinnej agendy
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová
Ukončené

Príbeh 19/2020 - Problémy s uhrádzaním výživného osobami s nízkym invalidným dôchodkom

Podľa Zákona o rodine plnenie vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. V niektorých prípadoch však osoby so zdravotným postihnutím poberajú tak nízky invalidný dôchodok, že nedokážu platiť súdom určenú výšku výživného na svoje maloleté dieťa. Žiadajú ma o pomoc vo veci zníženia výživného....
Príbeh 19/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
streda 22.07.2020
pondelok 08.02.2021
Dátumy Podnet Referát Stav
22.07.2020
31.07.2020
Invalidný dôchodca a výživné na maloleté dieťa
Podávateľ podnetu, invalidný dôchodca, žiada o pomoc, radu v znížení výživného. Nevie platiť súdom určenú sumu výživného, aktuálne prebieha odvolacie konanie.
Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z.z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0384/2020/03R
E-mail
Referát občianskoprávnej a rodinnej agendy
JUDr. Anna Dírerová
Ukončené

Príbeh 33/2020 - Zákaz vstupu vodiaceho psa do reštaurácie

Ak by ste chceli navštíviť reštauráciu Ramen Kazu v centre hlavného mesta SR Bratislavy s vodiacim psom, môže sa vám stať, že sa vnútri reštaurácie nenajete. Hoci je vodiaci pes nevyhnutná súčasť vášho života, môže vás personál vyzvať, aby ste si sadli von na terasu s odôvodnením, že kuchár má alergiu na psy. ...
Príbeh 33/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
utorok 21.07.2020
piatok 31.07.2020
Dátumy Podnet Referát Stav
21.07.2020
28.07.2020
Odmietnutie vstupu s vodiacim psom do stravovacieho zariadenia
Obvodné oddelenie Policajného zboru Bratislava-Staré Mesto-stred postúpilo na prešetrenie podnet, ktorý sa týka odmietnutia vstupu nevidiacej osoby s vodiacim psom do reštaurácie Ramen Kazu na Panskej ulici v Bratislave (ďalej len „reštaurácia“). Pri vstupe do reštaurácie personál dotknutej osobe oznámil, aby si sadli vonku na terasu z dôvodu, ž...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0383/2020/05R
E-mail
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová
Ukončené

Príbeh 36/2020 - Na športovcov s intelektuálnym znevýhodnením Ministerstvo školstva SR „zabudlo“

Podľa Zákona o športe majú športovci s intelektuálnym znevýhodnením právo na odmeny za účasť na Svetových hrách Špeciálnych olympiád. Ministerstvo školstva SR vo Výzve o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2020 na športovcov s mentálnym znevýhodnením "zabudlo". Na základe Zákona o príspevku za zásluhy v oblasti športu (tzv. renta športovcom za vzornú reprezentáciu krajiny) štát za reprezentáciu oceňuje športovcov s telesným, sluchovým a zrakovým postihnutím. Športovci so zníženým intelektom oceňovaní nie sú. Takáto právna úprava jednoznačne diskriminuje športovcov s intelektuálnym znevýhodnením v porovnaní so športovcami s inými druhmi zdravotného postihnutia....
Príbeh 36/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
streda 24.06.2020
pondelok 08.02.2021
Dátumy Podnet Referát Stav
24.06.2020
27.04.2021
Diskriminácia športovcov s intelektuálnym znevýhodnením
Štát za reprezentáciu oceňuje športovcov s telesným postihnutím, nepočujúcich a nevidiacich športovcov, ale športovcov so zníženým intelektom nie.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0328/2020/05R
Vlastná iniciatíva
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová
Ukončené

Príbeh 64/2020 - Rúško na tvári sťažuje osobám so sluchovým postihnutím prístup k informáciám

V oblasti prístupu k informáciám, nielen o pandémii sú najohrozenejšou skupinou osoby so sluchovým postihnutím, ktoré pri bežnej komunikácii používajú primárne hovorenú reč a nie posunkový jazyk. V dôsledku nariadených opatrení a povinnosti nosiť rúško na tvári je pre ne ťažké porozumieť hovorenej reči....
Príbeh 64/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
utorok 16.06.2020
pondelok 02.11.2020
Dátumy Podnet Referát Stav
16.06.2020
07.07.2020
Komunikačná prístupnosť a právo osôb so sluchovým postihnutím na prístup k informáciám
Podávateľka namieta porušovanie práv osôb so sluchovým postihnutím, ktoré pri bežnej komunikácii používajú primárne hovorenú reč a nie posunkový jazyk. V podnete podávateľka namieta, že v čase pandémie COVID-19 boli zavedené bezpečnostné opatrenia na nosenie rúšok na tvári s cieľom zabrániť šíreniu nákazy koronavírusu pri osobnom kontakte. Pou...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0310/2020/05R
E-mail
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová
Ukončené

Príbeh 1/2020 - Radosť osôb so zdravotným postihnutím z nového zamestnania často trvá iba niekoľko týždňov

V predchádzajúcich Správach o činnosti som upozornila na problémy osôb so zdravotným postihnutím pri hľadaní vhodného zamestnania. V roku 2020 som prešetrovala niekoľko podnetov, v ktorých sa podávatelia podnetov sťažovali na to, že zamestnávateľ s nimi skončil pracovný pomer už počas trvania skúšobnej doby. Podávatelia uvádzajú, že sa tak stalo aj napriek tomu, že svoju prácu si plnili svedomito a zodpovedne „ako najlepšie vedeli". V niektorých prípadoch im zamestnávateľ oznámil skončenie pracovného pomeru už po pár dňoch. Osoby so zdravotným postihnutím sú presvedčené, že zamestnávatelia s nimi skončili pracovný pomer z dôvodu ich zdravotného postihnutia. Mnohí poukázali na ich diskrimináciu a nevhodné podmienky pri výkone ich práce. Upozornili ma na to, že zamestnávatelia porovnávajú ich pracovný výkon s pracovným výkonom osôb bez zdravotného postihnutia....
Príbeh 1/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
piatok 12.06.2020
pondelok 08.02.2021
Dátumy Podnet Referát Stav
12.06.2020
18.08.2020
Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
Podávateľ podnetu namieta postup RTVS vo veci skončenia pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov. V podnete uvádza, že zamestnávateľ mu oznámil, že s ním končí pracovný pomer v skúšobnej dobe, pričom ako dôvod uviedol „manažérske dôvody“, ktoré bližšie nešpecifikoval. V podnete podávateľ uviedol, že vždy si plnil svoje pracovné povinnosti a úl...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0303/2020/02R
E-mail
Referát služieb zamestnanosti a kompenzácie
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová
Ukončené

Príbeh 37/2020 - Vozičkári „odrezaní od sveta“ v dôsledku rekonštrukcie električkovej trate

Rekonštrukcia električkovej trate veľmi skomplikovala voľný pohyb osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu, ale aj rodičom s kočíkmi. Presvedčili sme sa o tom pri dlho očakávanej modernizácii Dúbravsko-Karloveskej električkovej radiály v Bratislave. Pohyb osôb na vozíku bol na viacerých úsekoch veľmi sťažený. Na niektorých úsekoch dokonca úplne nemožný. Na chodníkoch sa nachádzalo množstvo prekážok a rôznych bariér. Tiež bola ohrozená bezpečnosť chodcov....
Príbeh 37/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
pondelok 25.05.2020
piatok 31.07.2020
Dátumy Podnet Referát Stav
25.05.2020
28.05.2020
Modernizácia Dúbravsko-Karloveskej električkovej radiály
Podávateľ v podnete upozornil na viacero prekážok a bariér na komunikáciách (chodníkoch) na úseku od Molecovej ulice po zastávku „Chatam Sófer“, na ktorom v súčasnosti prebieha modernizácia Dúbravsko–Karloveskej električkovej radiály. Poukazuje na to, že na viacerých úsekoch je pohyb po chodníku pre osoby na vozíku veľmi sťažený, resp. nemožný. ...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0264/2020/05R
Facebook
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová
Ukončené

Príbeh 70/2020 - Dopad pandemických obmedzení COVID-19 na rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím (COVID-19)

Pri nástupe pandémie COVID-19 Slovenská republika, rovnako ako iné európske štáty, musela na jar 2020 pristúpiť k prijímaniu rôznych reštriktívnych opatrení s cieľom znížiť šírenie nového nebezpečného vírusu. Opatrenia boli prijímané rýchlo a nikto nepredpokladal aký bude ich skutočný dopad na osoby so zdravotným postihnutím. Na jar 2020 som dostala veľké množstvo podnetov od rodičov detí s ťažkými kombinovanými zdravotnými postihnutiami, odkázanými na poskytovanie špeciálnej starostlivosti, ktorí sa po náhlom zavretí špeciálnych školských zariadení, či zariadení poskytujúcich sociálne služby ambulantnou formou, alebo formou týždennej pobytovej služby dostali často do neriešiteľnej a neznesiteľnej situácie. Rodičom starajúcim sa o deti s ťažkými pervazívnymi vývinovými poruchami, či kombinovanými telesnými postihnutiami sa zo dňa na deň zobrala životne dôležitá podpora vo forme denného poskytovania špeciálnych foriem starostlivosti prostredníctvom odborne školeného personálu. Hoci rodičia dokázali krátky výpadok týchto služieb v domácom prostredí ako tak ustáť, s predlžovaním tohto stavu sa začínal zdravotný stav ich detí zhoršovať a rodičia boli vyčerpaní. Situácia trvala niekoľko mesiacov, kým štát uznal vážnosť situácie, vytvoril systém podporných opatrení a postupne pristúpil k obnoveniu poskytovania sociálnych služieb a otvoreniu špeciálnych školských zariadení....
Príbeh 70/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
streda 06.05.2020
štvrtok 13.08.2020
Dátumy Podnet Referát Stav
06.05.2020
28.05.2020
Znovuotvorenie špecializovaného zariadenia po ústupe pandémie
Podávateľ podnetu žiada o poradenstvo, ako postupovať, keďže má informácie, že ani po ústupe pandémie nebude špecializované zariadenie pre deti s autizmom otvorené a sociálna služba zabezpečovaná, lebo zariadenie plní úlohu karanténneho zariadenia.
Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu)
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0239/2020/07R
E-mail
Referát starostlivosti o maloletých
JUDr. Lenka Bodnárová
Ukončené

Príbeh 66/2020 - Prístup k zdravotnej starostlivosti u obvodného lekára počas COVID-19

Článok 40 Ústavy SR predstavuje právny základ ochrany zdravia v Slovenskej republike. Pandémia súvisiaca s ochorením COVID-19 sa výrazne dotkla aj poskytovania zdravotnej starostlivosti všeobecných (obvodných) lekárov, ktorí si pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti môžu sami zvoliť formu jej poskytovania - osobná konzultácia s pacientom v ambulancii, osobná konzultácia v prirodzenom prostredí pacienta, telefonická konzultácia (vrátane SMS alebo komunikácie s použitím aplikácií), videokonzultácia alebo e-mailová konzultácia....
Príbeh 66/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
streda 29.04.2020
piatok 25.09.2020
Dátumy Podnet Referát Stav
29.04.2020
22.07.2020
Prístup k zdravotnej starostlivosti u obvodného lekára v čase COVID-19
Podávateľ v podnete uviedol, že v súčasnosti neexistuje prístup k zdravotnej starostlivosti pre pacientov u obvodného lekára MUDr. Viliama Šima. Uviedol, že od začiatku koronakrízy má jeho obvodný lekár MUDr. Viliam Šimo vyvesený telefón, aby ho ľudia neobťažovali, že čakáreň a ambulancia je zavretá, doktor má na dverách vyvesený oznam, že ordin...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0209/2020/04R
E-mail
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
Katarína Kohýlová, LL.M.
Ukončené

Príbeh 67/2020 - Výnimka zo 14-dňovej povinnej karantény v súvislosti s prijatými opatreniami počas prvej vlny ochorenia COVID-19

S podnetom vo veci udelenia výnimky z povinnej 14 dňovej štátnej karantény počas prvej vlny ochorenia COVID-19 pre svojho manžela sa na mňa obrátila podávateľka podnetu. Podávateľka ma požiadala o pomoc vo veci udelenia výnimky jej manželovi, ktorý pôsobí ako lekár v zahraničí. Dôvodom udelenia výnimky mal byť predovšetkým ich syn, ktorý trpí autizmom, a ktorý nezvláda dobre dlhé odlúčenie a nemožnosť osobného kontaktu so svojím otcom. Podávateľka uviedla, že v predmetnej veci komunikovala s Ministerstvom zdravotníctva SR, avšak to adekvátnym spôsobom nereagovalo na jej podanie.  ...
Príbeh 67/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
pondelok 27.04.2020
piatok 25.09.2020
Dátumy Podnet Referát Stav
27.04.2020
27.04.2020
Výnimka zo 14 dňovej povinnej karantény v súvislosti s vírusom COVID - 19
Podávateľka podnetu nás prosí súrne o výnimku z povinnosti absolvovať 14 dňovú štátnu karanténu pre jej manžela, ktorý pôsobí ako lekár v Nemecku a vracia sa na územie SR. Podávateľka uviedla, že majú s manželom mjaloletého syna, ktorý ma diagnózu autizmus, už mesiac otca nevidel a povávateľka podnetu je s ním mesiac doma sama - doobeda pracuje ...
Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu)
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0202/2020/04R
E-mail
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
Katarína Kohýlová, LL.M.
Ukončené

Príbeh 65/2020 - Dlhodobá PN počas prvej vlny pandémie COVID-19

Zamestnancovi môžu uznať dočasnú práceneschopnosť na výkon svojej zárobkovej činnosti v prípade choroby alebo úrazu. To znamená, že o práceneschopnosti hovoríme vtedy, ak osoba v dôsledku choroby a liečebných procesov, ktoré musí absolvovať, nemôže chodiť do práce. Novinkou počas pandémie súvisiacej s ochorením COVID-19 sa stala novela, ktorá zaviedla, že okrem uvedených prípadov, môže zamestnávateľ zamestnanca dočasne uznať za práceneschopného, ak mal nariadené karanténne opatrenie. Je však možné byť dlhodobo práceneschopným aj v prípade, ak osoba netrpí ochorením COVID-19 ale na základe svojho zdravotného stavu patrí do skupiny osôb, ktorej hrozí väčšie riziko zdravotných komplikácií po nákaze vírusom COVID-19?...
Príbeh 65/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
pondelok 30.03.2020
piatok 25.09.2020
Dátumy Podnet Referát Stav
30.03.2020
07.04.2020
Dlhodobá PN pre osoby so zdravotným postihnutím počas COVID-19
Podávateľka podnetu žiada o poradenstvo pre svojho manžela, ktorý je osobou ZŤP, ohľadom dlhodobej PN v čase koronavírusu.
Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu)
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0161/2020/04R
E-mail
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
Katarína Kohýlová, LL.M.
Ukončené

Príbeh 81/2020 - Náhrada škody na zdraví

S podnetom sa na mňa obrátil podávateľ, ktorý ma požiadal o poradenstvo vo veci nesprávneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti a súvisiacej náhrady škody na zdraví....
Príbeh 81/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
pondelok 23.03.2020
piatok 25.09.2020
Dátumy Podnet Referát Stav
23.03.2020
08.04.2020
Náhrada škody na zdraví
Podávateľ podnetu absolvoval v roku 2010 operáciu chrbtice, dôsledkom ktorej zostal ochrnutý, odkázaný na invalidný vozík. Ani po reoperácii v roku 2011 sa jeho mobilita nezlepšila. Preto ma požiadal o pomoc vo veci uplatnenia náhrady škody spôsobenej na zdraví.
Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu)
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0152/2020/04R
E-mail
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
Katarína Kohýlová, LL.M.
Ukončené

Príbeh 2/2020 - Nedostatočná právna úprava na ochranu týraných osôb alebo zlyhali orgány činné v trestnom konaní?

Sestra osoby s ťažkým zdravotným postihnutím poukazuje na zanedbávanie starostlivosti o túto osobu jej manželom. Švagor nedovolí ani jej, aby sa o sestru starala. Švagor manželku aj udrie, udrel aj ju....
Príbeh 2/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
utorok 18.02.2020
piatok 24.07.2020
Dátumy Podnet Referát Stav
18.02.2020
10.03.2020
Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
Podávateľka podnetu žiada o vstup do súdneho konania o obmedzenie spôsobilosti na právne úkony jej sestry z dôvodu že švagor nie je schopný byť jej opatrovníkom, snaží sa získať jej nehnuteľnosť.
Vstup do súdneho konania (§ 10 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z.z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0092/2020/03R
Osobne
Referát občianskoprávnej a rodinnej agendy
JUDr. Anna Dírerová
Ukončené

Príbeh 83/2020 - Nutnosť ukončenia pn za účelom posúdenia zdravotného stavu sociálnou poisťovňou rozhodujúcou o invalidite

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. Nemocenská dávka sa poistencovi poskytuje vtedy, ak bol pre chorobu alebo úraz uznaný dočasne práceneschopným (PN) na výkon zárobkovej činnosti alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie. Ak dočasná pracovná neschopnosť a nepriaznivý zdravotný stav trvajú dlhodobo, t. j. trvajú alebo je pravdepodobné, že budú trvať dlhšie ako jeden rok, je možné požiadať o priznanie invalidného dôchodku. Je však nutné ukončiť pracovnú neschopnosť pred požiadaním o invalidný dôchodok alebo nie?...
Príbeh 83/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
piatok 07.02.2020
piatok 25.09.2020
Dátumy Podnet Referát Stav
07.02.2020
17.02.2020
Posudzovanie invalidného dôchodku
Podávateľka podnetu žiada o poradenstvo, pri posudzovaní invalidného dôchodku.
Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu)
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0071/2020/04R
Elektronický formulár
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
Katarína Kohýlová, LL.M.
Ukončené

Príbeh 24/2020 - Prieťahy v konaní sociálnej poisťovne

Organizačné zložky Sociálnej poisťovne sú povinné rozhodnúť vo veciach dôchodkových dávok najneskôr do 60 dní od začatia konania. V mimoriadne zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 60 dní. V prípade, ak v tejto lehote organizačná zložka Sociálnej poisťovne nemôže presne a úplne zistiť skutkový stav veci, môže konanie prerušiť a v konaní pokračuje z vlastného podnetu alebo na podnet účastníka konania, len čo odpadnú dôvody, pre ktoré sa konanie prerušilo. Ak je konanie prerušené, lehoty podľa Zákona o sociálnom poistení neplynú, pričom o prerušení konania je organizačná zložka Sociálnej poisťovne povinná účastníka konania informovať....
Príbeh 24/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
pondelok 03.02.2020
piatok 25.09.2020
Dátumy Podnet Referát Stav
03.02.2020
24.03.2020
Prieťahy v konaní o invalidnom dôchodku - pozastavenie konania
Podávateľka podnetu žiada o pomoc pri riešení nároku na invalidný dôchodok, zároveň nás oboznamuje s prieťahmi v konaní o invalidnom dôchodku - pozastavenie konania.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0057/2020/04R
Elektronický formulár
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
Katarína Kohýlová, LL.M.
Ukončené

Príbeh 32/2020 - Zložitosť použitia bezbariérovej toalety na hlavnej železničnej stanici v Bratislave

Bezbariérová toaleta pre osoby na vozíku v každej verejnej budove a na verejnom priestranstve by mala byť samozrejmosťou. Často však verejné budovy a verejné priestranstvá takúto toaletu nemajú. Niekedy môže byť táto toaleta neprístupná alebo nefunkčná. Prípadne, ak existuje, slúži ako sklad....
Príbeh 32/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
utorok 14.01.2020
piatok 31.07.2020
Dátumy Podnet Referát Stav
14.01.2020
23.04.2020
Sprístupnenie WC pre imobilných na Hlavnej stanici v Bratislave
Podávateľka podnetu žiada o sprístupnenie WC pre imobilných na Hlavnej stanici v Bratislave. V podnete uvádza, že keď chce použiť toaletu pre imobilných, musí odovzdať preukaz ŤZP a jej osobné údaje sú tak dostupné pre predavačov rôznych predajných stánkov. Poukazuje tiež na to, že toaletu určenú pre imobilných navštevujú predavači a ďalší zames...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.)
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0017/2020/05R
Facebook
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová
Ukončené

Príbeh 23/2019 - Nesprávne poskytnutá zdravotná starostlivosť

S podnetom sa na mňa obrátil podávateľ, ktorý namietal nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť zo strany ošetrujúceho lekára, ktorý u neho neriešil zápal podbrušnice. Z dôvodu, že z pozície komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím nie som oprávnená posudzovať podnety, v ktorých podávatelia namietajú tzv. “kvalitu“ poskytovanej zdravotnej starostlivosti, postúpila som jeho podnet na vybavenie vecne príslušnému úradu, ktorý som požiadala o to, aby ma o priebehu a výsledkoch vykonania dohľadu informoval. ...
Príbeh 23/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
utorok 26.11.2019
pondelok 04.05.2020
Dátumy Podnet Referát Stav
26.11.2019
19.12.2019
Nesprávne poskytnutá zdravotná starostlivosť
Podávateľ má podozrenie, že z dôvodu nesprávnej diagnostiky a následnej liečby sa mu objavil na ľavej ľadvine tumor a ľadvina mu bola odobratá. Žiada o pomoc a poradenstvo, čo využiť a ako postupovať pri riešení problému.
Postúpenie podnetu (§ 27 zákona č. 176/2015 Z.z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0612/2019/04R
Osobne
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
Katarína Kohýlová, LL.M.
Ukončené

Príbeh 28/2020 - Znevýhodnenie invalidných dôchodcov z mladosti pri určení sumy ich invalidného dôchodku

Ústava Slovenskej republiky zaručuje každému slobodu a rovnosť v dôstojnosti i v právach bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. Zároveň Ústava Slovenskej republiky garantuje občanom právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa. Spôsob určenia sumy invalidného dôchodku z mladosti je upravený v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Nemožnosť fyzických osôb - invalidných dôchodcov z mladosti dobrovoľne sa dôchodkovo pripoistiť a dodatočne spätne zaplatiť poistné, ktoré by mohlo ovplyvniť výšku ich invalidného dôchodku, je zjavne diskriminačné a znevýhodňujúce v porovnaní s fyzickými osobami, ktoré sa stali invalidnými po dovŕšení plnoletosti....
Príbeh 28/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
štvrtok 07.11.2019
nedeľa 31.01.2021
Dátumy Podnet Referát Stav
07.11.2019
28.12.2020
Diskriminačné invalidné dôchodky z detstva
Podávateľka podnetu žiada o zmenu legislatívy ohľadom invalidných dôchodkov z detstva. Považuje za diskriminačné to, že invalidné dôchodky z detstva sú priznávané úplne v najnižšej výške, nie je možné doplatiť odvod poistného za roky do získania splnenia podmienky poistenia. Poberatelia invaldných dôchodkov z detstva neboli sociálne poistení.
Podnet na zmenu právnej úpravy
Návrh na zmenu legislatívy
KZP/0579/2019/04R
Elektronický formulár
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
Katarína Kohýlová, LL.M.
Ukončené

Príbeh 13/2019 - "Nezištná pomoc" alebo ako sa dostať rýchlo k majetku

Starší ľudia sa nevedia účinne brániť, najmä, keď sú odkázaní na pomoc iných. Ešte horšie je to v prípade, keď trpia duševnou chorobou, ktorá sa prejavila až v starobe....
Príbeh 13/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
štvrtok 31.10.2019
pondelok 23.12.2019
Dátumy Podnet Referát Stav
31.10.2019
20.11.2020
Pomoc pri vrátení vlastníctva bytu
Podávateľka podnetu žiada o pomoc pri vrátení vlastníctva bytu. Nevie o tom, že podpísala darovaciu zmluvu, ktorou byt previedla na svoju známu.
Postúpenie podnetu (§ 27 zákona č. 176/2015 Z.z.)
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0570/2019/03R
Osobne
Referát občianskoprávnej a rodinnej agendy
JUDr. Anna Dírerová
Ukončené

Príbeh 48/2019 - Podmienky určenia výšky poplatkov za štúdium musia byť transparentné

Pokiaľ má osoba so zdravotným postihnutím predpoklady a potenciál zvládnuť štúdium na vysokej škole, to je nadobudnúť potrebné vedomosti a zručnosti, vysoké školy by mali vytvárať všetky potrebné podmienky, aby takáto osoba prístup k vzdelaniu mala a nebránili jej v tom iné prekážky, ktoré je možné odstrániť....
Príbeh 48/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
pondelok 07.10.2019
utorok 12.05.2020
Dátumy Podnet Referát Stav
07.10.2019
26.03.2020
Zníženie poplatkov za externé štúdium pre osoby so zdravotným postihnutím
Podávateľ podnetu žiada o pomoc vo veci určenia poplatku za externé štúdium na vysokej školy. Bolo mu prisľúbené 50% až 100% zníženie poplatku, ale nestalo sa tak.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0521/2019/07R
Osobne
Referát starostlivosti o maloletých
JUDr. Lenka Bodnárová
Ukončené

Príbeh 48/2020 - Neopodstatnené výčitky matky k zaobchádzaniu s jej synom v zariadení

Komunikácia a spolupráca medzi zariadením sociálnych služieb a rodinnými príslušníkmi klientov týchto zariadení, má vždy prioritne sledovať záujmy a ochranu práv osoby so zdravotným postihnutím, aj za cenu potlačenia osobných názorových rozdielov....
Príbeh 48/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
utorok 01.10.2019
štvrtok 27.08.2020
Dátumy Podnet Referát Stav
01.10.2019
13.03.2020
Nevhodné / zlé zaobchádzanie so synom / klientom v domove sociálnych služieb
Podávateľka podnetu žiada o prešetrenie zlého zaobchádzania s jej synom, klientom domova sociálnych služieb. Uviedla, že syn schudol, že sa o neho nikto nezaujíma. Zamestnanci zariadenia s ňou nespolupracujú, neinformujú ju.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0515/2019/06R
E-mail
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo
Ukončené