Referát:
Rok:
Mesiac:
Správa:
Zoradiť podľa:

Príbeh 33/2022 - Keď sa dvaja súrodenci "bijú" o sestru v zariadení sociálnych služieb

Každý klient zariadenia sociálnych služieb má právo na zabezpečenie osobného, telefonického, písomného alebo elektronického kontaktu s osobou, ktorú si sám určí. Špecifický okruh problémov predstavujú vzájomne odlišné až protichodné predstavy rodinných príslušníkov klienta, ktorí presadenie svojej predstavy očakávajú od zariadení sociálnych služieb. Vtedy je dôležité, aby zariadenie dodržalo práva svojich klientov....
Príbeh 33/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
15.12.2022
03.01.2023
Odmietnutý kontakt so sestrou v zariadení sociálnych služieb
Podávateľ podnetu žiada o poradenstvo, radu, ako by si mohol svoju sestru na sviatky a na Vianoce, zobrať domov zo zariadenia sociálnych služieb. Jeho staršia sestra bola zbavená svojprávnosti, ktorá za života ich matky bola zverená ďalšej sestre. Po smrti matky, nemajú so svojou nesvojprávnou sestrou žiadny kontakt, tento im bol upieraný. Sestr...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0591/2022/06R
Elektronický formulár
Ukončené
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo

Príbeh 28/2022 - Ako osobné stretnutia s predstaviteľmi samospráv pomáhajú zlepšovať kvalitu života obyvateľov so zdravotným postihnutím

Jednou z našich aktivít sú výjazdové dni komisárky. Organizujeme ich s cieľom posilniť presadzovanie záujmov osôb so zdravotným postihnutím v spoločnosti, skúmať ich názory a presvedčiť sa, ako je pre nich v danom regióne nastavená pomoc štátu. V neposlednom rade pri tom nadviažeme spoluprácu a komunikáciu s danou samosprávou. Neraz sme sa presvedčili, že po našej návšteve v niektorom meste sa dali do pohybu zmeny v prospech obyvateľov so zdravotným postihnutím.  ...
Príbeh 28/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
06.12.2022
14.12.2022
Prehodnotenie návrhu VZN mesta Dubnica nad Váhom č. 5/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpad...
Podávateľ podnetu žiada o prehodnotenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dubnica nad Váhom č. 5/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dubnica nad Váhom č. 6/2022 o miestnych daniach tak, že nárok na zníženie dane z nehnuteľnosti, ako aj poplatku za odpad bud...
Podnet na zmenu právnej úpravy
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0572/2022/05R
Osobne
Ukončené
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 14/2022 - Zadlžila sa a byt jej vydražili. Dôchodkyňu s vážnou diagnózou vyhodil nový vlastník na ulicu pre 900 EUR

To, že so starobou prichádzajú aj rôzne zdravotné problémy, je už všeobecne známe. So zdravotnými ťažkosťami prichádzajú neraz aj problémy finančné. Ak je na uhrádzanie všetkých nákladov človek vo vysokom veku s vážnou diagnózou sám, môže sa stať, že mu hrozí až strata bývania. Je to v poriadku? Kto má vtedy zasiahnuť a ako? Ako je možné, že byt takéhoto človeka ide do dražby, dokonca ho z bytu vyhodia a nikoho nezaujíma, kam sa podeje? A čo je najhoršie - prečo tomu nezabránia ani orgány činné v trestnom konaní, ak sa na nich zúfalý človek obráti?  ...
Príbeh 14/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
23.11.2022
29.12.2022
Porušenie domovej slobody
Podávateľka podnetu žiada o preskúmanie uznesenia prokurátora vydaného v predsúdnom konaní nadriadeným prokurátorom.
Podanie podnetu na prokuratúru (§ 23 písm. b) Zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0547/2022/03R
Pošta
Ukončené so sledovaním
Referát občianskoprávnej a rodinnej agendy
JUDr. Jozef Pietrik

Príbeh 32/2022 - Ako môžu voliť klienti zariadení sociálnych služieb, ak jedinou možnosťou je voliť v mieste trvalého pobytu?

Pri spojených voľbách do orgánov územnej samosprávy v októbri 2022 si volič mohol uplatniť svoje volebné právo iba tak, že bol fyzicky prítomný v mieste bydliska vo svojom volebnom okrsku. Na rozdiel od iných volieb sa nedalo voliť v inom volebnom okrsku s využitím voličského preukazu. Keďže sociálne služby sa svojou podstatou zameriavajú aj na rozvoj schopností klientov tak, aby sa mohli opätovne začleniť do spoločnosti a viesť samostatný život, značné množstvo klientov trvalý pobyt v zariadení sociálnych služieb nemá. Keďže neraz ide o zariadenia v iných mestách a obciach, než v ktorých majú klienti trvalý pobyt, na uplatnenie svojho volebného práva mali takíto klienti mali sťažené možnosti svoje volebné právo uskutočniť....
Príbeh 32/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
03.11.2022
25.11.2022
Volebné práva prijímateľa zariadenia sociálnych služieb
Podávateľka podnetu žiada o poradenstva, akým má mesto ako opatrovník zabezpečiť naplnenie volebného práva prijímateľa sociálnych služžie, keď toto zariadenie nechce poskytnúť prijímateľke sprievod do volebnej miestnosti.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0508/2022/06R
Vlastná iniciatíva
Ukončené
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo

Príbeh 2/2022 - Opatrovateľský príspevok mu neschválili, ale nárok na príspevok na osobnú asistenciu spĺňa. To mu však úrad práce zamlčal

Nie každý človek je zorientovaný v peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Stáva sa, že človek požiada o jeden typ príspevku, o ktorom sa domnieva, že by bol v jeho situácii vhodný, no v skutočnosti naň nespĺňa nárok a bol by preňho vhodnejší iný typ príspevku alebo služby. Často sa však stretávame s tým, že úrady práce bezradných žiadateľov neusmernia, ale im iba zamietnu žiadosť. Povinnosť poskytnúť sociálno-právne poradenstvo pritom úradom vyplýva priamo zo zákona....
Príbeh 2/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
17.10.2022
05.01.2023
Opatrovateľský príspevok nepriznaný
Podávateľka podnetu kontaktovala úrad komisára s témou, ktorej sa venuje. Ide o opakované zamietnutie žiadosti a nepriznanie príspevku na opatrovanie osoby s ŤZP. Manžel dotknutej osoby žiada o pomoc, nakoľko mu opäť nebol príspevok na opatrovanie manželky priznaný. Proti rozhodnutiu podal odvolanie, odvolacie konanie prebieha, čaká na ďalšie ro...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0479/2022/02R
E-mail
Ukončené
Referát služieb zamestnanosti a kompenzácie
JUDr. Zuzana Fechová

Príbeh 19/2022 - Keď sa zriedkavá choroba snúbi s nedostatočnou právnou úpravou

Zdravie nie je vôbec samozrejmosťou. Nezáleží na veku, pohlaví, vzdelaní, vyznaní, rase, národnosti... Každý z nás bude riešiť alebo už aj riešil zdravotné problémy. Ak máme „šťastie v nešťastí“ a dostaneme len „obyčajnú“ a liečiteľnú chorobu, sme v obrovskej výhode. Napriek všetkým problémom v zdravotníctve máme šancu byť vyšetrení, liečení a uzdraviť sa a po nejakom čase aj normálne fungovať. No trpieť zriedkavou chorobou, na ktorú nemáme na Slovensku dostatočných odborníkov, ktorá má nejasnú diagnostiku, neurčitú liečbu a zo strany ošetrujúcich lekárov ju často kvalifikujú ako psychický problém, ide niekedy až o boj o vlastné prežitie....
Príbeh 19/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
03.10.2022
23.10.2022
Fibromyalgický syndróm - pomoc
Podávateľka podetu žiada o pomoc, riešenie o zaradenie diagnózy fibromyalgického syndrómu za rovnaké uznanie osb pred zákonom, primeranú životnú úroveň a sociálnu ochranu.
Podnet na zmenu právnej úpravy
Nezadané
Návrh na zmenu legislatívy
KZP/0447/2022/04R
Elektronický formulár
Ukončené
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
JUDr. Ivana Šarlinová

Príbeh 12/2022 - Keď človek s ťažkým mentálnym postihnutím vplyvom svojej diagnózy ruší nočný pokoj susedov. Čo s tým?

Život človeka s ťažkým mentálnym postihnutím nie je veľakrát jednoduchý preňho, ani pre jeho príbuzných, ktorí sa oňho starajú, a niekedy ani pre ich susedov. Príbuzní sa s nekontrolovateľnými a príliš hlasnými prejavmi musia zmieriť a naučiť sa s nimi žiť. Horšie je to už so susedmi, ktorí majú nárok na nočný pokoj. Je však v poriadku snažiť sa dostať z domu preč človeka s mentálnym postihnutím len preto, lebo ich jeho prejavy rušia? Je to to isté, ako keď niekto v noci úmyselne púšťa nahlas hudbu? Kde je hranica medzi vzájomnou toleranciou a právom na zachovanie nočného pokoja?...
Príbeh 12/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
22.09.2022
29.09.2022
Zmena opatrovníka na návrh susedov osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony
Rodina žiada o pomoc v konaní vedenom na okresnom súde, pretože susedia podali návrh na zmenu opatrovníka, ktorým je sestra osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony z dôvodu, že je hlučný, čo údajne obťažuje susedov.
Vstup do súdneho konania (§ 10 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0435/2022/03R
E-mail
Ukončené
Referát občianskoprávnej a rodinnej agendy
JUDr. Jozef Pietrik

Príbeh 4/2022 - Nie je schopná o sebe rozhodovať - tvrdil o pani Alene úrad práce. Presvedčila ho o opaku.

Aj osoby so zdravotným postihnutím majú právo žiť aktívnym životom, venovať sa svojim záľubám, vzdelávať sa, pracovať a cítiť sa užitočnými. Najmä, ak na to majú chuť a možnosti. Štát na to vytvoril nástroje, zakotvil ich do legislatívy, no napriek tomu štátne úrady občas v niektorých prípadoch rozhodujú tak, akoby chceli osôb so zdravotným postihnutím od aktívneho života skôr odradiť....
Príbeh 4/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
22.09.2022
30.09.2022
Nepriznanie príspevku na osobnú asistenciu
V minulosti bol proti vôli rodiny priznaný osobe s ŤZP príspevok na opatrovanie, matka tento však od začiatku nepoberá. Dcéra požiadala o príspevok na osobnú asistenciu, pretože je mobilná, je mladá, chce chodiť do spoločnosti, stretávať sa so svojimi kamarátmi a zúčastňovať sa rôznych spol. podujatí a iných aktivít. Posudkový lekár však opako...
Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0436/2022/02R
E-mail
Ukončené
Referát služieb zamestnanosti a kompenzácie
JUDr. Zuzana Fechová

Príbeh 7/2022 - Opakovane nepriznaný parkovací preukaz

Často riešime podnety, v ktorých úrady práce, sociálnych vecí a rodiny opakovane a vytrvalo odmietajú tomu istému žiadateľovi priznať príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Neraz sa stane, že zistíme neodôvodnené zamietnutie. Prečo úrady práce takto konajú? Je smutné, že len tí najvytrvalejší, odhodlaní za svoje práva bojovať, sa skutočne nárokovateľného príspevku domôžu....
Príbeh 7/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
26.08.2022
31.08.2022
Parkovací preukaz - zamietnutie
Podávateľ podnetu žiada o posúdenie rozhodnutia úradu práce, ktorým mu nebolo vyhovené žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu, nakoľko podľa úradu práce nemá zdravotné postihnutie uvedené v prílohe č. 18 k zákonu o peňažných príspevkoch.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0394/2022/02R
Elektronický formulár
Ukončené
Referát služieb zamestnanosti a kompenzácie
JUDr. Zuzana Fechová

Príbeh 35/2022 - Osamelej matke po mozgovej porážke odobrali deti s autizmom, dcérin stav sa rapídne zhoršil

Jednou z dôležitých funkcií štátu v rámci rodinnej politiky je poskytovať pomoc rodičom pri zabezpečovaní starostlivosti o dieťa. Vyplýva to aj z Ústavy Slovenskej republiky, keďže tento záväzok pomoci je súčasťou základných práv a slobôd. Štát pritom poskytuje nielen finančnú pomoc, ale aj pomoc pri riešení rôznych nepriaznivých životných situácií formou širokého spektra podporných služieb. Na pomoc štátu môže byť rodič odkázaný zvlášť v situácii, keď je osamelým rodičom, ak nemá podporu širšej rodiny alebo komunity, ak sa stará o deti s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo ak je sám osobou so zdravotným postihnutím. Je však štát schopný v rámci systému služieb, ktoré má vybudované, poskytnúť pomoc aj v prípade, keď sa stretne viacero vyššie spomenutých faktorov naraz? Dokáže sa centrum pre deti a rodiny postarať o dieťa s ťažkým autizmom lepšie ako rodič? Môže byť vážne zhoršený zdravotný stav rodiča dôvodom na odňatie detí z jeho osobnej starostlivosti? Je štát skutočne pripravený a schopný pomáhať rodičovi so zhoršeným zdravotným stavom so starostlivosťou o dieťa v súlade s najlepším záujmom dieťaťa? Aká je realita? ...
Príbeh 35/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
04.08.2022
Zaobchádzanie s dieťaťom s autizmom v centre pre deti a rodiny
Podávateľka podnetu upozorňuje na neľudské zaobchádzanie s dieťaťom s autizmom v centre pre deti a rodiny, ktoré zrejme nie je uspôsobené na poskytovanie starostlivosti pre deti s takouto diagnózou a žiada o okamžité prešetrenie situácie z vlastnej iniciatívy komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím.
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0363/2022/07R
E-mail
Koná sa
Referát starostlivosti o maloletých
JUDr. Lenka Bodnárová

Príbeh 30/2022 - Príliš prísne opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 v zariadení sociálnych služieb

V súvislosti s opatreniami v zariadeniach sociálnych služieb zameraných na predchádzanie šíreniu ochorenia COVID - 19 sme obdržali viaceré podnety či už zo strany samotných klientov zariadení alebo ich príbuzných. V roku 2022 boli vo všeobecnosti najviac uvoľnené opatrenia od začiatku pandémie v roku 2020. Najmä počas leta 2022 neplatili v bežnej spoločnosti takmer žiadne obmedzenia okrem nosenia rúšok alebo respirátorov v zdravotníckych zariadeniach a lekárňach. Zariadenia sociálnych služieb si mohli nastaviť režim návštev v súvislosti s aktuálne platnými opatreniami alebo usmerneniami kompetentných orgánov, kde sme zaznamenali väčšinou tiež maximálne uvoľnený režim. Predsa len sa našli zariadenia, ktoré aj počas leta trvali na prísnych opatreniach. Ich zmyslom bola nesporne snaha minimalizovať riziká spojené s výskytom ochorenia v zariadeniach s vysokým počtom ľudí vo vyššom veku a ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom. Dlhodobo platné obmedzenia však prinášajú na druhej strane zhoršenie celkovej psychickej pohody ľudí v zariadeniach. Z týchto dôvodov bolo potrebné podnety posudzovať vždy individuálne, a to s ohľadom na ich primeranosť, ako aj splniteľnosť zo strany klientov alebo zo strany ich blízkych osôb....
Príbeh 30/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
03.08.2022
22.08.2022
Osobná sloboda prijímateľov sociálnych služieb v sociálnom zariadení
Podávateľka podnetu žiada o prešetrenie podmienok v sociálnom zariadení. Je im odopretá osobná sloboda pohybu na čerstvom vzduchu, ktorá býva obmedzená dlhodobo úplne, alebo v letných mesiacoch je povolený pohyb na čerstvom vzduchu iba na pol hodinu, prípadne hodinu. Pobyt musí byť nahlásený dopredu zo strany príbuzných.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0361/2022/06R
Elektronický formulár
Ukončené
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo

Príbeh 40/2022 - Náhla potreba operácie po úteku pred vojnou

Vpád ruských vojsk na Ukrajinu, ktorý sa udial vo februári 2022, spôsobil v životoch obyčajných ukrajinských ľudí absolútny chaos. Desaťtisíce ľudí sa pohli len s vecami, ktoré mali na sebe a utekali pred smrťou do bezpečia. Ich dovtedajší život bol v troskách. Život si však aj naďalej vyberal svoju daň a ťažkosti so zdravím neobišli ani ľudí, už beztak veľmi ťažko skúšaných ruskou agresiou....
Príbeh 40/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
14.07.2022
16.08.2022
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobe z Ukrajiny
Podávateľka podnetu žiada o poradenstvo v poskytovaní zdravotnej starostlivosti osobe z Ukrajiny, ktorá je t. č. v kóme umiestnená v Nemocnici v Skalici, odkiaľ ju chcú v krátkej dobe prepustiť. Zároveň žiada o poradenstvo pri zabezpečení bezplatného umiestnenie v sociálnom zariadení alebo v inom zariadení. Rodina je bez akéhokoľvek príjmu.
Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu)
Nezadané
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0326/2022/04R
E-mail
Ukončené
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
JUDr. Ivana Šarlinová

Príbeh 36/2022 - Smutná realita: Čím väčšiu pomoc pri vzdelávaní dieťa potrebuje, tým menšiu podporu školského systému dostáva

V zmysle Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, ale aj v zmysle Ústavy Slovenskej republiky, má každý právo na vzdelávanie. V prípade detí so zdravotným postihnutím sa zdôrazňuje prístup k plnohodnotnému a inkluzívnemu vzdelávaniu. Čo to znamená? Dieťa so zdravotným postihnutím má právo na to, aby ho prijala bežná škola, a len v nevyhnutnom prípade špeciálna škola. Tiež má právo, aby škola spravila všetky potrebné úpravy pri vzdelávaní, ktoré zodpovedajú špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám dieťaťa (napríklad vytvorila triedu s nižším počtom detí, upravila metódy vyučovania, zapojila špeciálneho pedagóga, poskytla dieťaťu pomoc asistenta učiteľa). Aká je však realita? Škola môže odmietnuť prijať dieťa so zdravotným postihnutím s odvolaním sa na to, že nemá kapacitu alebo vhodné podmienky, prípadne dieťa prijme len na individuálne vzdelávanie, čo znamená, že vzdelávanie dieťaťa na základe učebných materiálov zo školy zabezpečuje rodič sám doma a dieťa do školy nechodí. Paradoxom je, že rodič tak prakticky musí zvládnuť to, čo nezvláda na to určená a odborne pripravená škola. Prečo? Lebo bežné školstvo fakticky nie je pripravené na inkluzívne vzdelávanie, a to ani v miere, ktorú naša legislatíva už dávno predpokladá. Výsledkom je, že dieťaťu so zdravotným postihnutím sa vzdelávanie nedostáva, resp. len vo veľmi obmedzenej miere a školstvo si takéto dieťa pohadzuje ako horúci zemiak dovtedy, dokedy takpovediac „musí“ - teda do skončenia povinnej školsk...
Príbeh 36/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
27.06.2022
29.12.2022
Prijatie dieťaťa s autizmom s prechodným pobytom v SR na vzdelávanie v základnej škole
Podávateľ žiada o pomoc v súvislosti s neprijatím jeho dcéry na vzdelávanie do základnej školy. Dcéra má autizmus bez mentálneho postihnutia, nemá v SR trvalý pobyt, ale prechodný pobyt udelený cudzineckou políciou za účelom zlúčenia rodiny. Podávateľ v SR pracuje 4 roky, má taktiež prechodný pobyt na 5 rokov za účelom zamestnania, bude žiadať o...
Podanie podnetu na prokuratúru (§ 23 písm. b) Zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0309/2022/07R
Osobne
Ukončené so sledovaním
Referát starostlivosti o maloletých
JUDr. Lenka Bodnárová

Príbeh 37/2022 - Školský rok sa nezačal pre všetkých: Dávida s Aspergerom už v triede nechceli, iné školy ho odmietli tiež

V predchádzajúcom príbehu sme poukázali na negatívne dôsledky dlhodobo nefungujúcej inklúzie v školstve, ktoré spočívajú v diskriminácii detí so zdravotným postihnutím pri prijímaní do škôl. Negatívne dôsledky však často nastávajú aj na opačnom konci vzdelávacieho procesu - predčasné skončenie vzdelávania. Ide o jeden z ostro sledovaných a výrazne negatívne vnímaných negatívnych javov zo strany ľudskoprávnych inštitúcií, pokiaľ dochádza k predčasnému ukončovaniu vzdelávacieho procesu (neúplné základné, resp. neúplné stredné vzdelanie), zvlášť, ak k nemu dochádza vo výraznejšej miere v sociálne ohrozených skupinách, kam patria aj deti so zdravotným postihnutím. Je úlohou štátu vytvárať podmienky a pozitívne vplývať na deti a rodičov v tom smere, aby vnímali dôležitú úlohu vzdelávacieho procesu pre život človeka a považovali to vo svojom živote za prioritu, a teda neopúšťali vzdelávací proces napríklad z dôvodu vnímania vzdelávania ako nadbytočnej a nedôležitej záťaže. O to kritickejšia je situácia, ak k predčasnému ukončeniu vzdelávania dochádza nie napriek podpore zo strany štátu, ale práve naopak: pre nedostatok podpory zo strany štátu....
Príbeh 37/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
21.06.2022
15.11.2022
Nezabezpečenie podmienok na inklúziu žiaka s Apergerovým syndrómom v strednej škole
Podávateľka podnetu žiada o pomoc pri zabezpečení pokračovania vzdelávania jej syna na strednej škole, nakoľko doterajšia stredná odborná škola po zistení, že syn má viacero diagnóz a spolužiakom prejavy týchto ochorení prekážajú, vyvíja na neho nátlak, aby štúdium na ich škole ukončil a uchádzal sa o prijatie na inej škole. Podávateľke sa však ...
Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu)
Nezadané
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0290/2022/07R
E-mail
Ukončené
Referát starostlivosti o maloletých
JUDr. Lenka Bodnárová

Príbeh 9/2022 - Podvodné správanie osobného asistenta

Osobných asistentov si vyberajú osoby so zdravotným postihnutím prevažne sami z okruhu rodinných príslušníkov alebo blízkych známych, keďže dôvera je v týchto situáciách prvoradá. Na základe svojich skúseností môžem potvrdiť, že väčšina služieb starostlivosti a asistentskej podpory sa vykonáva so zmyslom pre zodpovednosť. Avšak rovnako ako v ktorejkoľvek inej oblasti, i tu sa nájdu výnimky. Toto je príbeh pána Vladislava a jeho „dôvtipného“ asistenta Jakuba, príbeh o slepej viere, manipulácii, nečestnosti a zneužívaní....
Príbeh 9/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
20.06.2022
20.07.2022
Následky odňatia peňažného príspevku
Podávateľ podnetu opakovane poukazuje na následky "odstrihnutia" od príspevkov, konkrétne odňatia príspevku na osobnú asistenciu. Ako bývalý osobný asistent poukazuje na potrebu rôznych pomôcok pre osobu s ŤZP, pri použití ktorých je potrebná osobná asistencia. Ďalej oznamuje, že odňatím príspevku dôjde k hospitalizácií a zhoršeniu zdr. stavu o...
Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu)
Nezadané
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0288/2022/02R
Osobne
Ukončené
Referát služieb zamestnanosti a kompenzácie
JUDr. Zuzana Fechová

Príbeh 39/2022 - S dostatočnou podporou štátu nemusí byť starostlivosť o dieťa s autizmom bremeno

Starostlivosť o dieťa s ťažkými prejavmi autizmu je nesmierne vyčerpávajúca bez ohľadu na to, ako rodič svoje dieťa miluje. Je preto nevyhnutné nielen pre blaho dieťaťa, ale aj pre sebazáchovu rodiča vytvárať dieťaťu také podmienky, ktoré im prinášajú čo najmenej záťaže. V prípade detí s ťažkou autistickou poruchou môže takúto nesmiernu záťaž predstavovať aj obyčajná cesta prostriedkom verejnej hromadnej dopravy. Prečo? Dieťa je citlivé na vonkajšie podnety - hluk, pachy, veľa ľudí, neznáme prostredie. Podnety sa na neho valia z každej strany, ktoré dieťa nemá schopnosť spracovať a bráni sa neprimeranými reakciami - hnev, plač, krik, zúrivosť, bitka, sebapoškodzovanie, nočné mory, pomočovanie, horúčky... nekončiaci výpočet. Pre dieťa je vystavovanie takej situácii utrpením, pre rodiča tiež. Pre tieto prípady má štát vytvorený systém pomoci vo forme peňažných príspevkov na kompenzáciu dôsledkov súvisiacich s odkázanosťou na prevádzku osobného motorového vozidla - napríklad finančný príspevok na benzín, ale aj príspevok na kúpu vhodného auta. V praxi však nie je ľahké sa k príspevku dostať, zvlášť v prípadoch, ak neschopnosť cestovať verejnou hromadnou dopravou nie je daná vo fyzickej neschopnosti cestovať (napr. osoba pripútaná na lôžko), ale v neschopnosti situáciu psychicky zvládnuť....
Príbeh 39/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
15.06.2022
29.06.2022
Nepriznanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP pre dieťa s autizmom súvisiacich s odkázanosť...
Podávateľ podnetu žiada o pomoc pri spísaní odvolaní proti rozhodnutiam o nepriznaní peňažného príspevku na kúpu OMV a na benzín pre jeho dieťa s autizmom z dôvodu, že v rozpore s predloženými lekárskymi správami úrad práce posúdil, že dieťa nie je odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.
Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0280/2022/07R
E-mail
Ukončené
Referát starostlivosti o maloletých
JUDr. Lenka Bodnárová

Príbeh 3/2022 - Auto nepotrebujete, môžete jazdiť autobusom - odkázal úrad práce ťažko chodiacej panej

Ľudia so zdravotným postihnutím majú menej možností nájsť si prácu v porovnaní so zdravými spoluobčanmi. Problematickejšie je pre nich aj dopravovanie sa do práce – neraz sú odkázaní na auto. Bez dostatočného príjmu si ho však často nemôžu dovoliť. Na prekonanie aj takýchto sťažených životných situácií štát poskytuje rôzne finančné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Nie vždy je to však samozrejmosť. ...
Príbeh 3/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
13.06.2022
29.06.2022
Príspevok na kúpu osobného motorového vozidla - zamietnutie
Podávateľka podnetu žiada o pomoc pri odvolaní proti rozhodnutiu o nepriznaní príspevku na kúpu osobného motorového vozidla. Osobne sa dostavila na úrad komisára, kde jej bola osobne poučená o podmienkach nároku na žiadaný príspevok, o možnosti a dôvodnosti podať odvolanie a poskytnutá súčinnosť pri vyhotovení odvolania.
Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0271/2022/02R
E-mail
Ukončené
Referát služieb zamestnanosti a kompenzácie
JUDr. Zuzana Fechová

Príbeh 38/2022 - Môže na Slovensku neschopnosť udržať v ruke pero zabrániť ziskaniu vysokoškolského vzdelania?

Detská mozgová obrna je ochorenie, ktoré v rôznej miere a intenzite zasahuje do centrálnej nervovej sústavy, a teda aj do funkcií mozgu či hybnosti. Ľudia s týmto ochorením pociťujú následky celý život a nie je pre nich jednoduché plnohodnotne sa začleniť do spoločnosti. Mnohí môžu mať značné problémy venovať sa štúdiu, zvlášť, ak ide o najnáročnejšie štúdium na vysokej škole. Pritom ale aj tieto osoby majú právo na prístup k vzdelávaniu, s tým súvisiace právo viesť plnohodnotný a maximálne samostatný život, a tým sa stať plnohodnotným a rešpektovaným členom spoločnosti....
Príbeh 38/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
06.06.2022
Podmienky vykonania skúšok u študenta vysokej školy so špecifickými potrebami
Podávateľka podnetu žiada o pomoc vo vzťahu k vytvoreniu podmienok počas absolvovania záverečnej skúšky z jedného predmetu v rámci štúdia na vysokej škole, súvisiacich so špecifickými potrebami, ktoré ako študent objektívne má. Podávateľka opakovane neúspešne absolvovala jednu skúšku, kde nedokázala v stanovenom časovom limite vypracovať písomnú...
Nezadané
Žiadosť o poradenstvo
Kzp/0258/2022/07R
E-mail
Koná sa
Referát starostlivosti o maloletých
JUDr. Lenka Bodnárová

Príbeh 24/2022 - Ani také inštitúcie ako ministerstvá nie sú úplne bezbariérové

Úrady bez bariér by mali byť samozrejmosťou. Aj nedostatočne vyškolení zamestnanci na vrátnici a pri informačných pultoch môžu spôsobiť, že človek na vozíku sa nedostane tam, kam potrebuje. O to alarmujúcejšie je, že sa tak deje v budovách štátnych inštitúcií, ktoré by mali ísť v bezbariérovosti príkladom....
Príbeh 24/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
04.05.2022
28.07.2022
Bezbariérovosť na Ministerstve zdravotníctva SR
Podnet z vlastnej iniciatívy, poukazuje na bariérový prístup na Ministerstvo zdravotníctva SR. Na plote je len tabuľka s odkazom, na telefónne číslo, kde sa dalo dovolať po 20 minútach, až na tretí pokus. Zrejme vstup bezbariérový majú z druhej strany, ale ani pani vrátnička nevedela podať správnu informáciu.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0204/2022/05R
E-mail
Ukončené
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh bez čísla/2022 - Netolerantné správanie kuriéra Slovenskej pošty voči nepočujúcej

Ak ste nepočujúci, môže sa vám stať, že kuriér vám balík nedoručí. Hoci v dnešnej dobe môžeme písať SMS správy, četovať, používať rôzne mobilné aplikácie, kuriéri využívajú zvyčajne iba telefonovanie. Nasledujúci príbeh naznačuje, že to vyžadujú dokonca aj od nepočujúcich. Paradoxom je to najmä vtedy, keď sú kuriéri fyzicky iba pár metrov od domu adresátov, ktorým sa snažia dovolať, že si majú prísť pre balík pred dom. Pre Slovenskú poštu je však zrejme jednoduchšie zaviesť povinnosť pre ľudí s poruchami sluchu vopred oznámiť prítomnosť sluchového postihnutia e-mailom, ako zvoliť najmenej komplikovaný - ľudský prístup a napísať či už SMS správu alebo vystúpiť z auta a ohlásiť sa pri vchodových dverách. (Nepočujúci majú či už svetelnú signalizáciu alebo majú signálneho psa, ktorý ich upozorní, že im zvoní telefón alebo že niekto zvoní pri dverách.)...
Príbeh bez čísla/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
02.05.2022
02.08.2022
Doručovanie kuriérom Slovenskej pošty
Podávateľka podnetu sa sťažuje na kuriéra Slovenskej pošty, ktorý jej mal doručiť balík. Práve vtedy bola bez asistenta. Podávateľka podnetu napísala kuriérovi sms s cieľom dohodnúť si prebratie balíka. Prišiel asistent a mu volali, kde dostali odpoveď, že balík podávateľke nedoručí. Podávateľka podnetu sa sťažovala na infolinke pošty, kde dosta...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0198/2022/05R
Elektronický formulár
Ukončené so sledovaním
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 16/2022 - Nespravodlivosť pre pacientov odkázaných na osobných asistentov: v kúpeľoch si za nich musia priplatiť

Kúpeľná zdravotná starostlivosť predstavuje dôležitú súčasť v procese starostlivosti o zdravie človeka, pretože napomáha upevňovať zdravie, fyzickú, ale aj duševnú pohodu a do značnej miery prispieva k predĺženiu samotného plnohodnotného života. Pacienti odkázaní na osobnú asistenciu potrebujú kúpeľnú liečbu rovnako ako iní pacienti. Mysleli by ste si, že zákonodarca pri tvorbe zákonov premýšľa tak isto? Opak je pravdou....
Príbeh 16/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
25.04.2022
12.05.2022
Nárok na kúpeľnú liečbu s osobnou asistenciou
Podávateľka podnetu, ktorá má osobnú asistenciu poukazuje na situáciu, kedy by potrebovala ísť do kúpeľov, ale nie je to možné. Svoju asistenciu si môže zobrať so sebou, len na vlastné náklady, čo si nemôže dovoliť. Poukazuje na skutočnosť, že kúpele sú potrebné pre zdravotný stav, ale nemôže si to dovoliť z finančných dôvodov.
Podnet na zmenu právnej úpravy
Nezadané
Návrh na zmenu legislatívy
KZP/0183/2022/04R
E-mail
Ukončené
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
JUDr. Ivana Šarlinová

Príbeh 5/2022 - Pandémia sa už skončila, no nekonečné lehoty úradov práce trvajú ďalej

Počas pandémie ochorenia COVID-19 začal na Slovensku platiť výnimočný stav, ktorý umožňoval úradom práce nedodržiavať dovtedy platné lehoty potrebné na rozhodnutia o žiadostiach obyvateľov - napríklad o príspevkoch na osobnú asistenciu. Napriek tomu, že pandémia je už za nami, výnimočný stav pokračuje, a aj úrady rozhodujú o žiadostiach nekonečne dlho. Osoby so zdravotným postihnutím sa tak dostávajú do situácií, keď finančne tratia....
Príbeh 5/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
22.04.2022
22.12.2022
Príspevok na osobnú asistenciu
Podávateľ podnetu žiada o prešetrenie nevyplateného príspevku na osobnú asistenciu za jeden a pol roka spätne.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0181/2022/02R
Elektronický formulár
Ukončené so sledovaním
Referát služieb zamestnanosti a kompenzácie
JUDr. Zuzana Fechová

Príbeh 41/2022 - Barly, gitara a bezbariérové ubytovanie pre pána Leonida

Malo by byť samozrejmosťou, že ubytovacie zariadenia majú bezbariérové vstupy a ponúkajú aj bezbariérové izby prispôsobené potrebám ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu. Nedostatky v tejto oblasti zažili aj odídenci z Ukrajiny ubytovaní v Gabčíkove v účelovom zariadení Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU)....
Príbeh 41/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
05.04.2022
11.04.2022
Bezbariérové ubytovanie
Dotknutá osoba - utečenec so statusom dočasného útočiska nás žiada o pomoc v presťahovaní z 2. poschodia na 1. poschodie, respektíve na nižšie podlažie, aby nebol odkázaný na používanie výťahu. Výťah je často nefunkčný, alebo je často obsadený. Keď ide pešo po schodoch, je to pri jeho zdravotných problémoch náročné a bolestivé, schody sú pre neh...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0152/2022/05R
Vlastná iniciatíva
Ukončené
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 6/2022 - Tŕnistá cesta k parkovaciemu preukazu

Parkovací preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím nezíska automaticky každý, kto má ťažké zdravotné postihnutie, pretože legislatíva stanovuje presný zoznam diagnóz, na základe ktorých naň majú ľudia nárok. Na druhej strane však pri tom treba zohľadniť aj sociálne dôsledky zdravotného postihnutia. Nie vždy to však úrady robia. Môže sa preto stať, že aj človek, o ktorom by ste na prvý pohľad povedali, že parkovací preukaz je preňho nevyhnutnosťou, oň musí bojovať. ...
Príbeh 6/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
28.03.2022
11.04.2022
Parkovaci preukaz
Podávateľ podnetu žiada o poradenstvo pri vybavovaní parkovacieho preukazu, nakoľko úrad práce nevyhovel žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu jeho matke a odvolací orgán ústredie práce odvolanie zamietlo a potvrdilo rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu.
Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0132/2022/02R
E-mail
Ukončené
Referát služieb zamestnanosti a kompenzácie
JUDr. Zuzana Fechová

Príbeh 1/2022 - Starostlivosť o odkázaného príbuzného štát nepovažuje za plnohodnotnú prácu

Ak sa niekto dlhoročne stará o svojho príbuzného so zdravotným postihnutím, venuje mu všetok svoj čas, lásku a námahu, štát ho podporuje príspevkom na opatrovanie. Takto strávené roky však štát nevníma ako „odpracované“. Po skončení opatrovania vo väčšine prípadov títo neformálni opatrovatelia nemajú žiadny príjem a ani žiadne vzťahy, ktoré by im uľahčili rýchle nájdenie zamestnania, a preto sa musia spoľahnúť na profesionálov na úradoch práce a zaevidovať sa do zoznamu uchádzačov o zamestnanie, avšak bez podpory v nezamestnanosti....
Príbeh 1/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
15.03.2022
18.05.2022
Nárok na podporu po doopatrovaní zdravotne postihnutého brata
Podávateľka podnetu žiada od nás poradenstvo v nároku na podporu, keďže sa starala o svojho zdravotne postihnutého brata, ktorý zomrel. Poberala opatrovateľský príspevok, po úmrtí brata, na Úrade práce jej oznámili, že nemá nárok na podporu, aj keď má odpracované roky.
Podnet na zmenu právnej úpravy
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0127/2022/02R
E-mail
Ukončené
Referát služieb zamestnanosti a kompenzácie
Michaela Scherhaufer

Príbeh 23/2022 - Odstráni Slovenská pošta bariérový vstup do hlavnej pošty v Prievidzi?

Dostať sa na poštu v mestách na Slovensku nie je pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu jednoduché - musia prekonať chodníky plné výmoľov, vysoké obrubníky, a napokon schody. Imobilní ľudia, ale aj seniori a rodičia s kočíkmi sú často odkázaní na milosť a nemilosť okoloidúcich. Prekážky, nielen fyzické, prekonávajú doslova na každom kroku....
Príbeh 23/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
02.03.2022
03.03.2022
Bariérový vstup do budovy Hlavnej pošty v Prievidzi
Na základe informácií zverejnených v médiách a odvysielanej reportáže začala komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím z vlastnej iniciatívy konať vo veci bariérového vstupu do budovy Hlavnej pošty na Námestí slobody v Prievidzi. Budova, v ktorej pošta v Prievidzi poskytuje svoje služby, je pre ľudí na vozíku a s obmedzenou schopnosťou pohy...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Opakovaný podnet, ktorý už komisár vybavil a neobsahuje nové skutočnosti komisár (§ 22 ods. 2 písm. d)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0097/2022/05R
Vlastná iniciatíva
Ukončené so sledovaním
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 17/2022 - Invalidita podmienená dokladovaním svojprávnosti účastníka konania

Pri posudzovaní nároku na invalidný dôchodok sa Sociálna poisťovňa riadi názorom posudkového lekára Sociálnej poisťovne. Tento lekár posudzuje schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť tak, že porovná telesnú, duševnú a zmyslovú schopnosť posudzovanej osoby s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom so zdravým človekom. Podľa zákona Sociálna poisťovňa však nemôže podmieňovať vydanie posudku invalidity tým, aby od posudzovanej osoby vyžadovala obmedzenie alebo pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. Konanie posudkovej lekárky v nasledujúcom príbehu sa preto javí nanajvýš nekompetentné a nepochopiteľné....
Príbeh 17/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
28.02.2022
18.07.2022
Nesúhlas s postupom posudkového lekára
Podávateľ podnetu nesúhlasí s tvrdením posudkového lekára Soc.poisťovni, že invalidný dôchodok jeho brata mu Sociálna poisťovňa zoberie, ak nebude zbavený spôsobilosti na právne úkony.
Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0093/2022/04R
Elektronický formulár
Ukončené
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
JUDr. Pavol Kopál

Príbeh 22/2022 - Potrebuje stoličkový výťah, obec ju namiesto toho chce presťahovať

Na montáž zdvíhacieho zariadenia - teda aj stoličkového výťahu v spoločných častiach bytového domu už nie je potrebný súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov, a teda ani obce alebo mesta v prípade nájomných bytov. Napriek tomu sa stále stretávame so snahou susedov zabrániť montáži stoličkového výťahu na schodiská bytových domov, ak si ho potrebuje zabezpečiť človek so zdravotným postihnutím....
Príbeh 22/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
21.02.2022
06.05.2022
Montáž stoličkového výťahu v nájomnej bytovke pre ZŤP osobu
Podávateľka podnetu, žiada o poradenstvo, nakoľko starosta obce, jej nechce montáž stoličkového výťahu odsúhlasiť. Ponúka jej byt na prízemí, ktorý z osobných a zdravotných dôvodov nechce, nakoľko býva v súčasnom byte 11 rokov.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0084/2022/05R
Elektronický formulár
Ukončené so sledovaním
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 34/2022 - Keď je stredobodom záujmu pomoc človeku

Zdravotné postihnutie v mnohom limituje aj schopnosti človeka zabezpečiť si potrebnú pomoc vlastnými silami. V takýchto prípadoch majú dôležitú úlohu samosprávne orgány, ktorých pomoc môže osobám so zdravotným postihnutím výrazne zjednodušiť a urýchliť riešenie ich situácie....
Príbeh 34/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
21.02.2022
07.06.2022
Žiadosť o poradenstvo v umiestnení do Domova sociálnych služieb
Podávateľ podnetu žiada o pomoc, býva v prenajatom jedno-izbovom byte. Trvalé bydlisko má v Domove sociálnych služieb. Je v ťažkej situácii a preto žiada o poradenstvo ohľadne umiestnenia v zariadení pre seniorov.
Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu)
Nezadané
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0079/2022/06R
E-mail
Ukončené
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo

Príbeh 25/2022 - Keď je schodisková plošina dlhodobo nefunkčná

Aj ľudia odkázaní na invalidný vozík, tak ako všetci občania, si potrebujú vybavovať rôzne záležitosti na úradoch, nakúpiť alebo túžia ísť do prírody na výlet. Na prekonávanie bariér im slúžia rôzne pomôcky. Jednou z nich je aj schodisková plošina - často umiestnená napríklad v podchodoch, aby sa ľudia na invalidných vozíkoch dokázali presúvať napríklad na zastávky MHD. Neraz sa stretávame s tým, že takéto schodiskové plošiny sú nefunkčné alebo na nich nefunguje zvonček, ktorým si majú privolať pomoc, alebo ktorý im schodiskovú plošinu spojazdní....
Príbeh 25/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
04.02.2022
29.07.2022
Výťah pre imobilných
Podávateľka podnetu žiada o pomoc, radu a vyriešenie situácie. Problém spočíva v nefunkčnom výťahu, ktorý majú niekoľko rokov. Osoby s vozíkom musia zniesť po schodoch na rukách. Sami sa tieto osoby nikde nedostanú.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0045/2022/05R
Elektronický formulár
Ukončené so sledovaním
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová