Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
"Nezištná pomoc" alebo ako sa dostať rýchlo k majetku
Starší ľudia sa nevedia účinne brániť, najmä, keď sú odkázaní na pomoc iných. Ešte horšie je to v prípade, keď trpia duševnou chorobou, ktorá sa prejavila až v starobe....
Príbeh 13 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Pomoc pri vrátení vlastníctva bytu KZP/0570/2019/03R 31.10.2019 20.11.2020
Pravidelná monitorovacia činnosť pomáha aj tým, ktorí sa ozvať nevedia
Pravidelné neohlásené monitorovacie návštevy zaradení sociálnych služieb môžu byť pre niektorých klientov jedinou šancou na zlepšenie ich životných podmienok....
Príbeh 44 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Dôstojnosť podmienok imobilného klienta zariadenia sociálnych služieb KZP/0410/2019/06R 01.08.2019 22.04.2020
Podmienky určenia výšky poplatkov za štúdium musia byť transparentné
Pokiaľ má osoba so zdravotným postihnutím predpoklady a potenciál zvládnuť štúdium na vysokej škole, to je nadobudnúť potrebné vedomosti a zručnosti, vysoké školy by mali vytvárať všetky potrebné podmienky, aby takáto osoba prístup k vzdelaniu mala a nebránili jej v tom iné prekážky, ktoré je možné odstrániť....
Príbeh 48 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Zníženie poplatkov za externé štúdium pre osoby so zdravotným postihnutím KZP/0521/2019/07R 07.10.2019 26.03.2020
Úvahy o vhodnosti klienta pre zariadenie
Systémový paradox – môže byť klient vyhodený zo špecializovaného zariadenia pre správanie úzko súvisiace s diagnózou, pre ktorú je do zariadenia prijatý?...
Príbeh 45 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Preverenie poskytovania sociálnych služieb KZP/0465/2019/06R 28.08.2019 25.03.2020
Absencia zdravotníckej (ošetrovateľskej) služby pre osamelých opatrovateľov, ...
V súčasnosti absentuje akákoľvek právna úprava, ktorá by zabezpečila kooperujúce zdravotnícke zariadenie pre pacienta odkázaného na 24 hodinovú najmä ošetrovateľskú starostlivosť v domácej opatere, ak túto z objektívnych dôvodov nemôže zabezpečiť jeho opatrovateľ. V rámci zdravotníckych zariadení nemáme na Slovensku vybudované oddelenia následnej intenzívnej starostlivosti pre ventilovaných pacientov pri fakultných nemocniciach a ani agentúry domác......
Príbeh 22 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Neexistencia zdravotníckej odľahčovacej služby KZP/0471/2018/04R 09.11.2018 13.03.2020
Nedostupnosť zubno-lekárskeho ošetrenia pre osoby so zdravotným postihnutím v...
Poskytovanie zubno-lekárskej starostlivosti osobám so zdravotným postihnutím v súčasnosti čelí nedostatku, resp. nedostupnosti ambulancií zubného lekárstva, ktoré by poskytovali zubnú starostlivosť pre pacientov s rôznym druhom zdravotného postihnutia v celkovej anestézii, čo vedie k dlhým čakacím dobám na ošetrenie pohybujúcim sa v rozmedzí od niekoľkých mesiacov do 1,5 roka. Ako najvážnejší problém v tejto oblasti bol Ministerstvom zdravotníctva SR určený nedostatok zubných lekárov na uvede......
Príbeh 23 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Zubno-lekárska starostlivosť KZP/0365/2018/04R 12.09.2018 12.03.2020
Skutočná vôľa nájsť riešenie je viac ako systémové opatrenia
Systém prideľovania finančných prostriedkov na asistenta učiteľa z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je nastavený tak, že sa prideľujú raz ročne a je potrebné ich žiadať v niekoľkomesačnom predstihu pred začatím školského roka. V praxi však u žiakov môže vzniknúť potreba vzdelávať sa s pomocou asistenta učiteľa kedykoľvek v priebehu školského roka. Škola si takú situáciu musí dočasne vyriešiť svojpomocne. Často to znamená, že dieťa ostáva doma, nezúčastňuje sa na vyučovaní, prí......
Príbeh 57 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Nezabezpečenie asistenta učiteľa KZP/0500/2018/07R 05.12.2018 31.12.2019
Nesprávne poskytnutá zdravotná starostlivosť
S podnetom sa na mňa obrátil podávateľ, ktorý namietal nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť zo strany ošetrujúceho lekára, ktorý u neho neriešil zápal podbrušnice. Z dôvodu, že z pozície komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím nie som oprávnená posudzovať podnety, v ktorých podávatelia namietajú tzv. “kvalitu“ poskytovanej zdravotnej starostlivosti, postúpila som jeho podnet na vybavenie vecne príslušnému úradu, ktorý som požiadala o to, aby ma o priebehu a výsledkoch vykonania ......
Príbeh 23 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Nesprávne poskytnutá zdravotná starostlivosť KZP/0612/2019/04R 26.11.2019 19.12.2019
Právo nevidiaceho chlapca na aktívny, nezávislý život
Mladá mamička, starajúca sa o nevidiaceho syna, žiadala Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky o zvýšenie nároku syna na osobnú asistenciu. Jej syn, navštevujúci druhý stupeň základnej školy je napriek svojmu zdravotnému postihnutiu veľmi aktívny chlapec, športuje, vzdeláva sa v hudbe, chodí na výlety, zlepšuje svoje zručnosti a rozvíja schopnosti. S narastajúcim vekom túži byť so svojimi kamarátmi aj bez sprievodu rodi......
Príbeh 55 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Rozsah osobnej asistencie a nárok na ďalšie kompenzácie KZP/0109/2019/07R 28.02.2019 18.12.2019
Klasifikácia nie je dôležitejšia ako zdravotný stav dieťaťa – dobrá prax
Mama v mene svojej dcéry namietala, že riaditeľ základnej školy s materskou školou v Banskobystrickom samosprávnom kraji rozhodol o povolení komisionálnej skúšky dcére z cudzieho jazyka uvedením, že tak koná na žiadosť zákonných zástupcov žiačky, hoci o to rodičia ako zákonní zástupcovia nežiadali. Pri zvolenom postupe tiež nezohľadnil odporúčania ošetrujúceho lekára dcéry podávateľky podnetu a odporúčania centra pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie. Dcéra pre zdravotné problém......
Príbeh 53 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Žiadosť o prešetrenie postupu školy KZP/0363/2019/07R 09.07.2019 17.12.2019
Ne/Prístupnosť televíznych programov pre osoby so sluchovým postihnutím
Podľa ustanovenia § 18a zákona o vysielaní a retransmisii je každý vysielateľ s licenciou povinný zabezpečiť, aby najmenej 10 % všetkých vysielaných programov bolo sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím alebo tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich....
Príbeh 40 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Porušovanie zákona o vysielaní a retransmisii KZP/0193/2018/05R 16.05.2018 04.12.2019
Nárokovateľnosť bezplatnej prepravy v železničnej doprave
Na bezplatnú prepravu v železničnej doprave nemajú nárok osoby so zdravotným postihnutím, ktoré nespĺňajú potrebný počet rokov dôchodkového poistenia a to ani v prípade, ak tieto osoby Sociálna poisťovňa uznala za invalidné. V niektorých prípadoch chýba ľuďom so zdravotným postihnutím na vznik nároku na invalidný dôchodok iba niekoľko dní alebo týždňov....
Príbeh 34 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Nárok na bezplatnú prepravu KZP/0344/2018/05R 30.08.2018 02.12.2019
Obmedzený pohľad na futbalový zápas „za zľavu“
Aj osoby so zdravotným postihnutím majú mať prístup k miestam konania rekreačných, záujmových a športových aktivít. Zaručuje to Článok 30 ods. 5 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Hlavná tribúna futbalového štadióna „MOL ARÉNA“ v Dunajskej Strede je pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, odkázaných na invalidný vozík, nedostupná. Pre osoby na vozíku sú vyhradené iba miesta v prepojovacích rohoch medzi tribúnami....
Príbeh 32 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Ne/dostupnosť futbalového štadióna pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu KZP/0516/2018/05R 12.12.2018 02.12.2019
Nie všetci dôchodcovia majú nárok na dotáciu na rekondičný pobyt
Z dotácií na podporu rekondičných aktivít sú vylúčení starobní dôchodcovia, ktorí namiesto starobného dôchodku poberajú invalidný dôchodok....
Príbeh 38 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Poskytovanie dotácií na rekondičné pobyty invalidným dôchodcom KZP/0280/2019/05R 23.05.2019 30.10.2019
Niekedy stačí na zabezpečenie bezbariérového prístupu sprevádzkovať výťah
Obyvateľka mesta Rožňava poukazovala na bariérový prístup do budovy a na bariéry vo vnútri budovy, v ktorej sídli Regionálne poradenské a informačné centrum, Podnikateľský inkubátor a zubná ambulancia....
Príbeh 28 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Bezbarierový prístup do budovy KZP/0285/2019/05R 26.05.2019 09.10.2019
"Právo voliť" pod schodmi volebnej budovy
Osoby so zdravotným postihnutím často poukazujú na bariérový prístup do volebných miestností, ktoré sa vo väčšine prípadov nachádzajú v školách....
Príbeh 29 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Bezbarierový prístup do budovy gymnázia a vo vnútorných priestoroch budovy gymnázia KZP/0304/2019/05R 07.06.2019 08.10.2019
Starostlivosť o dieťa so zdravotným postihnutím nie je bežná rodičovská staro...
Mama dvoch maloletých synov nemôže pracovať, nakoľko obaja synovia trpia cukrovkou. Kým manžel pracuje v zahraničí, aby mala rodina z čoho žiť, mama sa o synov celodenne stará sama. Okrem dennodennej pomoci pri meraní glykémie, podávaní liekov či príprave špeciálnej stravy sa často stane, že jeden alebo druhý syn ostane doma, keďže v prípade nízkej alebo vysokej glykémie nemôže ísť do školy kvôli slabosti a iným prejavom ochoren......
Príbeh 56 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Prešetrenie postupu úradu práce pri posudzovaní nároku na príspevok na opatrovanie KZP/0137/2019/07R 13.03.2019 07.10.2019
Neodôvodnené predlžovanie lehoty Sociálnej poisťovne na vydanie rozhodnutia o...
Ústava Slovenskej republiky zaručuje každému občanovi právo na konanie bez zbytočných prieťahov. Lehoty pre rozhodovanie sú pre jednotlivé inštitúcie definované v samostatných právnych predpisoch a sú pre tieto inštitúcie záväzné. Lehoty pre rozhodovanie Sociálnej poisťovne sú upravené v § 260 zákona č. 461/2003 Z. z. Oznámenie Sociálnej poisťovne o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia o odvolaní z dôvodu nevypracovania lekárskeho posu......
Príbeh 24 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Zamietnutie invalidného dôchodku KZP/0473/2019/04R 03.09.2019 23.09.2019
Zákaz vstupu vodiaceho psa do reštaurácie
V reštaurácii v Motoreste Dubník sa jednoducho nenajete, ak prídete so psom, a to nie hocijakým, ale s vodiacim. Je to nevyhnutná súčasť vášho života, pretože nevidíte....
Príbeh 31 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Odmietnutie vstupu do reštaurácie s vodiacim psom KZP/0349/2019/05R 26.06.2019 04.09.2019
Postavenie cudzieho štátneho príslušníka v konaní o kompenzáciách
Môže byť podľa medzinárodnej zmluvy účastníkom konania o vydanie preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím aj cudzí štátny občan?...
Príbeh 8 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Postup pri vybavovaní preukazu ŤZP KZP/0366/2019/02R 08.07.2019 04.09.2019
Nárok na invalidný dôchodok zo zahraničia
S podnetom sa na mňa obrátil občan Slovenskej republiky, ktorý je poberateľom invalidného dôchodku. Vo svojom podnete uviedol, že jeho invalidný dôchodok je veľmi nízky a existenčne by potreboval invalidný dôchodok za roky, ktoré odpracoval v Austrálii. Požiadal ma o zistenie informácie, či medzi Slovenskou republikou a Austráliou existuje medzinárodná zmluva, podľa ktorej by mu mohol byť priznaný invalidný dôchodok v zmysle austrálskych právnych predpisov.  ...
Príbeh 25 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Invalidný dôchodok KZP/0351/2018/04R 04.09.2018 20.08.2019
Opatrovník a jeho práva pri nakladaní s účtom opatrovanca v banke
Podávateľke podnetu – manželke, ako súdom ustanovenej opatrovníčke manžela, Slovenská sporiteľňa a. s. neumožnila vykonávať na účte manžela bankové operácie z dôvodu, že odmietla banke predložiť rozsudok súdu o pozbavení svojprávnosti manžela. Ako dôvod podávateľka podnetu banke uviedla, že rozsudok obsahuje mnoho citlivých údajov, ktoré zamestnanci banky nemajú dôvod vedieť. Banke odovzdala podávateľka podnetu k dispozícii Listinu o usta......
Príbeh 20 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Prešetrenie postupu SLSP a.s. KZP/0374/2019/03R 16.07.2019 19.08.2019
Z dôvodu nekonania obce hrozí nájomníčkam obecného bytu bezdomovectvo
Podávateľka podnetu nie je schopná platiť nájomné za 4–izbový byt, v ktorom býva spolu so svojou dcérou s ťažkým telesným a mentálnym postihnutím. Z finančných dôvodov viackrát požiadala obec Nezbudská Lúčka o výmenu bytu, resp. o pridelenie menšieho 3–izbového obecného nájomného bezbariérového bytu na prízemí bytového domu, prípadne o zníženie výšky nájomného. Súčasne uviedla, že sú s dcérou samé, a preto je im 4–izbový byt priveľký, reálne užívajú iba 2 izby, avšak platiť nájomné musia za 4......
Príbeh 35 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Bytová situácia - výmena bytu za menší KZP/0322/2018/05R 14.08.2018 19.08.2019
Pre vozíčkarov už viac nebudú byty väzením
Ročne riešim niekoľko podnetov týkajúcich sa odstránenia bariér v bytových domoch. Medzi tie patrí aj osud obyvateľky bytového domu v Humennom, ktorá splnila podmienky na priznanie plnej výšky peňažného príspevku na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia – na kúpu stoličkového výťahu. Avšak vlastníci bytov v tomto dome zmarili pomoc štátu, pretože nedali súhlas na montáž tohto zdvíhacieho zariadenia. Z dôvodu, že k montáži ......
Príbeh 26 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Bezbariérový prístup v bytovom dome KZP/0415/2019/05R 05.08.2019 08.08.2019
Prísne formalistický a reštriktívny prístup neobchádza ani tých najzraniteľne...
Na úradoch práce sa pomoci či uľahčenia života so zdravotným postihnutím neraz nedovolá ani osoba vo veku 82 rokov. Ani tej sa zo strany úradníkov nemusí dostať adekvátneho poradenstva a už vôbec nie pomoci vo forme peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Práve naopak, aj v tomto veku sú naši občania odkázaní domáhať sa svojich nárokov či potrebnej pomoci prostredníctvom mimoriadnych opravných prostriedkov, medzi aké patrí aj podanie správnej žaloby na súd....
Príbeh 10 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Nepriznanie parkovacieho preukazu KZP/0322/2019/02R 17.06.2019 02.07.2019
Zdravotné postihnutie nie je dôvod na zákaz styku s vlastným dieťaťom
Nepočujúci otec trpiaci cukrovkou so svojou malou dcérkou nežije v spoločnej domácnosti, ale nevzdal sa túžby starať sa o ňu a podieľať sa na jej výchove. Napriek neľahkým podmienkam (geografická vzdialenosť bydliska dcéry, zdravotné problémy, ťažkosti sa zamestnať) svoju dcéru pravidelne navštevuje, chce s ňou tráviť čo najviac času. Keďže mama dcérky tieto potreby podávateľa podnetu – otca dieťaťa nezdieľa a z dôvodu subj......
Príbeh 51 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Pomoc vo veci úpravy styku s maloletou dcérou KZP/0310/2019/07R 07.06.2019 27.06.2019
Aj osoby na elektrickom invalidnom vozíku majú právo cestovať autobusom
Podľa prevádzkovateľa autobusovej dopravy človek na elektrickom invalidnom vozíku nemá právo cestovať autobusom, navyše ak ešte poberá príspevok na prevádzku osobného motorového vozidla. Cestovať môže iba na mechanickom invalidnom vozíku....
Príbeh 33 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Preprava osôb hromadnou autobusovou dopravou na elektrickom vozíku KZP/0440/2018/05R 19.10.2018 27.05.2019
Diskriminačné podmienky vzniku nároku na zdravotnícku pomôcku
Prostredníctvom poslankyne NR SR som sa dozvedela o prípade staršieho pána, ktorému zdravotná poisťovňa odmietla uznať nárok na zdravotnícku pomôcku – prenosný koncentrátor kyslíka, ktorý slúži na poskytovanie dlhodobej domácej oxygenoterapie. Poisťovňa pritom vychádzala z odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR, podľa ktorého jednou zo zákonných podmienok vzniku nároku na prenosný kyslíkový koncentrátor je existencia trvalého pracovného pomeru u&......
Príbeh 21 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Úhrada zdravotníckej pomôcky KZP/0277/2019/04R 22.05.2019 24.05.2019
Niektoré budovy je problém úplne debarierizovať
Vozíčkar sa do budovy Miestneho úradu Bratislava–Rača nedostane. Tento úrad patrí medzi množstvo verejných budov, ktoré majú bariérový vstup a aj vnútorné priestory sú bariérové....
Príbeh 30 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Bariérový vstup do budovy Miestneho úradu a bariérovosť vnútorných priestorov KZP/0138/2019/05R 12.03.2019 15.05.2019
Platnosť právneho úkonu osoby liečenej na duševnú chorobu
Tento príbeh je o zneužívaní seniorov a osôb trpiacich duševnou chorobou, ktorým nebola obmedzená spôsobilosť na právne úkony. Pod prísľubom zbavenia sa dlhov prevádzajú svoje vlastníctvo bytu, uspokoja sa s ústnym prísľubom, že v v nehnuteľnosti môžu ostať bývať....
Príbeh 18 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Prešetrenie kúpno-predajnej zmluvy. KZP/0184/2019/03R 27.03.2019 04.04.2019
Záujem osoby so zdravotným postihnutím a konanie opatrovníka
Podávateľ podnetu žiadal o pomoc pri komunikácii s opatrovníkom svojho syna, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony. Ako rodič nemal žiadne informácie o tom, na čo je používaný dôchodok syna. Opatrovník, mesto na Východnom Slovensku, chcel umiestniť podávateľovho syna do domova sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou, a to z dôvodu nevyhovujúcich životných podmienok. Podávateľ podnetu tvrdil, že sa on i manželka o syna príkladne starajú a chcú sa o neho starať aj naďalej....
Príbeh 17 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Preverenie postupu opatrovníka KZP/0056/2019/03R 01.02.2019 27.03.2019
Nerešpektovanie zákonného zástupcu detí spoločnosťou SPP a.s.
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. odmietol uzavretie zmluvy o odbere plynu z dôvodu, že podávateľka podnetu nie je zapísaná ako vlastníčka nehnuteľnosti. Tú vlastnia jej dvaja synovia, jeden je maloletý, ktorého je zákonným zástupcom, druhý je plnoletý a obmedzený v spôsobilosti na právne úkony, tomu je súdom ustanovená za opatrovníčku....
Príbeh 16 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Uzatvorenie zmluvy na dodávku plynu KZP/0127/2019/03R 11.03.2019 18.03.2019
Koncert si môže vypočuť "naživo"
Syn podávateľky podnetu miluje vážnu hudbu. Veľmi sa teší, keď môže byť priamo v koncertnej sále a naživo sledovať výkon hudobníkov a ich zručnosti. Tomuto zážitku podľa návštevníkov koncertov donedávna bránilo jeho zdravotné postihnutie – autizmus....
Príbeh 39 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Neumožnenie vstupu na novoročný koncert v Slovenskej filharmónii KZP/0021/2019/07R 15.01.2019 06.03.2019
Poplatky za odpad môžu byť likvidačné
Vyrubovanie poplatkov za komunálny a drobný stavebný odpad osobám so zdravotným postihnutím môže spôsobiť ohrozenie práva na primeranú životnú úroveň a sociálnu ochranu, ktoré im garantuje Článok 28 ods. 2 písm. a) Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím....
Príbeh 37 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Povinnosť platiť miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad a nádobu za smetie KZP/0259/2018/05R 26.06.2018 26.02.2019
Štvorposchodová budova zdravotného strediska nemá bezbariérovú toaletu
V dnešnej dobe by bezbariérová toaleta pre osoby na invalidnom vozíku mala byť dostupná v každej verejnosti dostupnej budove. Často však takúto toaletu nemajú ani väčšie zdravotné strediská....
Príbeh 27 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Bezbarierový prístup - sociálne zariadenie KZP/0407/2018/05R 01.10.2018 04.01.2019
Neoprávnené vymáhanie koncesionárskych poplatkov
Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len „RTVS“) vymáhala koncesionársky poplatok od podávateľa podnetu, ktorý v zákonom určenej lehote predložil potvrdenie o tom, že je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. RTVS ho vyzvala na úhradu nedoplatku koncesionárskeho poplatku, aj keď bol premlčaný....
Príbeh 36 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Koncesionárske poplatky KZP/0485/2018/05R 20.11.2018 18.12.2018
Je čas zmeniť právnu úpravu o spôsobilosti na právne úkony fyzickej osoby
Podávateľ podnetu, ktorého súd pozbavil spôsobilosti na právne úkony pred 20 rokmi, nesie toto bremeno minulosti, a to aj keď pred súdom preukázal schopnosť postarať sa o bežné záležitosti v živote človeka. Zmena statusu je viac ako nemožná....
Príbeh 14 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Vrátenie spôsobilosti na právne úkony. KZP/0074/2018/03R 20.02.2018 03.05.2018
Starostlivosť nevidiaceho rodiča o maloleté dieťa
Vo výročnej správe za rok 2018 som informovala o príbehu nevidiaceho otca, ktorému sa nedarilo ani prostredníctvom súdu domôcť práva stretávať sa so svojim synom. Matka maloletého, ale aj úradníci kvôli nevidomosti opakovane spochybňovali schopnosť otca zabezpečiť synovi počas styku potrebnú starostlivosť, v dôsledku čoho bol podávateľ podnetu nútený preukazovať svoje schopnosti, ale aj vyvracať existujúce predsudky....
Príbeh 52 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Starostlivosť nevidiaceho otca o maloleté dieťa KZP/0389/2017/03R 05.10.2017 22.01.2018
Prieťahy v súdnom konaní a nesprávny procesný postup súdu
Podávateľ podnetu je pozbavený spôsobilosti na právne úkony od roku 2002. V októbri 2013 podal na Okresný súd Košice – okolie návrh na prinavrátenie spôsobilosti na právne úkony. Návrh je z dôvodu miestnej príslušnosti od novembra 2013 na Okresnom súde v Michalovciach. Súd návrh zamietol v júni 2016. Podávateľ podnetu sa proti tomu odvolal, odvolací súd vec vrátil ako predčasne predloženú z dôvodu, že I. ......
Príbeh 15 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Žiadosť o intervenciu v konaní o prinavrátenie spôsobilosti na právne úkony KZP/0367/2017/03R 18.09.2017 11.01.2018
K vyprataniu bytu vďaka ochote mesta napokon nedošlo
Od februára 2017 som riešila podnet, v ktorom podávateľka podnetu namietala, že mesto Žilina ju „vyhadzuje“ z bytu aj napriek tomu, že platí všetky náklady spojené s užívaním bytu. Podávateľka podnetu žiadala mesto o predĺženie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú. Mesto s obnovením nájomnej zmluvy nesúhlasilo, pričom neuviedlo žiadne dôvody, ktoré by bránili obnoveniu nájomnej zmluvy....
Príbeh 41 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Bytová situácia - nepredĺženie nájmu a vypratanie bytu KZP/0057/2017/05R 01.02.2017 29.06.2017
Koľko škody môže narobiť súkromná škola, keď si osvojí len výhody bez povinností
Na vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím prideľuje štát škole niekoľkonásobne viac finančných prostriedkov v porovnaní so vzdelávaním dieťaťa bez zdravotného postihnutia, resp. bez špeciálnych výchovno–vzdelávacích potrieb. Škola v prípade prijatia väčšieho množstva takýchto detí môže značne navýšiť svoje príjmy, čo sa môže byť zvlášť lákavé pre niektoré školy. Osobitne som túto negatívnu prax zistila v niektorých súkromných školách, ktoré zo štátu čerpajú všetky výhody, ale možnosti vy......
Príbeh 54 -  Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Podnet:  Prešetrenie odobratia asistenta učiteľa dcére a následné kroky školy KZP/0497/2019/07R 18.09.2019

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
+421 2 20 42 03 09
Vzhľadom na opatrenia v čase pandémie, je pevná linka po 5 sekundách presmerovaná na mobilné číslo sekretariátu. (+421 911 269 021)
+421 911 269 021
+421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom