Referát:
Rok:
Mesiac:
Správa:
Zoradiť podľa:

Príbeh 39/2021 - Odnímanie peňažných príspevkov na opatrovanie môže viesť k zvyšovaniu inštitucionálnej starostlivosti

V uplynulom roku sme sa stretávali so zmenou optiky úradov práce pri posudzovaní odkázanosti osôb s mentálnym postihnutím na opatrovanie alebo asistenciu, keď pri osobách s mentálnym postihnutím menej hľadia na potrebu dohľadu, a zároveň pri nepriznávaní a odnímaní peňažných príspevkov na opatrovanie začínajú používať argumenty ako „osoba dozrela“ alebo „potrebnú pomoc zabezpečuje rodina“. Ideálnym stavom je, ak potrebnú podporu osobe s mentálnym postihnutím poskytuje rodina, vďaka čomu takáto osoba nemusí byť v zariadení sociálnych služieb, ako to bolo štandardom v minulosti. Je to možné práve vďaka peňažnému príspevku na opatrovanie. Úrady práce síce ponúkajú rodine ako alternatívu opatrovateľskú službu, tá však nie je plnohodnotnou náhradou k peňažnému príspevku na opatrovanie, keďže sa ňou zabezpečujú len opatrovateľské úkony, a nie celková potreba podpory poskytovanej osobe s mentálnym postihnutím (napr. pri sprevádzaní, resp. dohľade). Tiež je pravdou, že osoba s mentálnym postihnutím si pri priaznivej podpore môže osvojiť nové návyky a zručnosti. To však neodstráni jej mentálne postihnutie, ktoré sa prejavuje v tom, či je osoba schopná napríklad reagovať na nové životné situácie mimo zabehanej rutiny, či je schopná vnímať nebezpečenstvo a vyhodnocovať dopady svojich bežných činností na seba a okolie. Pokiaľ ale osoba s mentálnym postihnutím nemá možnosť, aby jej pomáhal rodinný príslušník (ktorý sa často musí vzdať práce a príjmu, aby to mohol robiť, a toto si ko...
Príbeh 39/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
26.10.2021
28.10.2021
Podanie kasačnej sťažnosti
Podávateľka podnetu žiada o pomoc pri podaní kasačnej sťažnosti vo veci zamietnutia správnej žaloby, ktorou podávateľka podnetu namietala rozhodnutia úradu práce a ústredia práce o nepriznaní peňažného príspevku na opatrovanie jej syna. Domnieva sa, že súd nepostupoval správne, keď nezohľadnil ňou predložené lekárske správy ako dôkazy nesprávneh...
Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z. z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0544/2021/07R
E-mail
Ukončené
Referát starostlivosti o maloletých
JUDr. Lenka Bodnárová

Príbeh 28/2021 - Spolupráca orgánov samosprávy pri riešení zložitej bytovej situácie - príklad dobrej praxe

Ľudia so zdravotným postihnutím sa stretávajú s problémami, ktorých riešenie môže byť, pre komplikácie spojené s limitmi ich zdravotného postihnutia, náročnejšie. Pri hľadaní vhodného riešenia je v mnohých prípadoch potrebná aj vzájomná spolupráca viacerých orgánov verejnej správy, ktoré majú rôzne kompetencie. Tieto ich kompetencie sa však nedarí vždy efektívne prepojiť. Pri úspešnom riešení ťažkej životnej situácie v nasledovnom príbehu by som chcela vyzdvihnúť práve príkladnú spoluprácu samosprávnych orgánov, konkrétne ide o mesto Liptovský Mikuláš a Úrad Žilinského samosprávneho kraja....
Príbeh 28/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
18.10.2021
30.11.2021
Žiadosť o pomoc v ťažkej životnej situácii
Podávateľka podnetu žiada o pomoc v ťažkej životnej situácii. Podávateľka podnetu má ťažko zdravotne postihnutého syna o ktorého sa denne stará. Správca budovy chce odpredať bytovku kde bývajú. Syn má chorobu, ktorá je mimoriadne ojedinelá a potrebuje špeciálne prístroje k nevyhnutnosti prežitiu jej syna. Sťahovanie je nerealizovateľné, nakoľko...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0529/2021/05R
E-mail
Ukončené
Referát bezbariérových prístupností
Mgr. Peter Szabo

Príbeh 29/2021 - Účtovanie poplatku za stravu počas hospitalizácie klienta

Často sa na mňa obracajú klienti zariadení sociálnych služieb, ktorí sú nespokojní s riešením svojej konkrétnej situácie v zariadení. V takýchto prípadoch sa snažím riešiť opísaný problém priamo s vedením konkrétneho zariadenia sociálnych služieb....
Príbeh 29/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
05.10.2021
30.11.2021
Prešetrenie starostlivosti o klientov v DSS a ZpS a nespokojnosť s vyúčtovaním stravy
Podávateľka podnetu žiada o prešetrenie starostlivosti v sociálnom zariadení DSS a Zps. Dotknutá osoba uvádza, že pracovníci sa nestarajú o klientov, údajne im nepomáhajú v základných potrebách, dotknutej osobe nepodávajú potrebné lieky a nesprávne vyúčtovali stravu v čase hospitalizácie klienta.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0510/2021/06R
E-mail
Ukončené
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo

Príbeh 5/2021 - Nie každý so zlým zdravotným stavom je aj osobou s ťažkým zdravotným postihnutím

Podávateľka podnetu namietala rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, ktorý nevyhovel jej žiadosti o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Odôvodnil to tým, že miera jej funkčnej poruchy bola stanovená na 40 % podľa prílohy č. 3 Zákona o peňažných príspevkoch , a teda nebola posúdená ako fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím. ...
Príbeh 5/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
23.09.2021
01.10.2021
Nepriznanie preukazu ZŤP ani po odvolaní
Podávateľka podnetu žiada o posúdenie možnosti odvolania sa na súd, nakoľko jej aj ústredím práce bolo zamietnuté odvolanie proti rozhodnutiu úradu práce, ktorým bol zamietnutý nárok na vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ŤZP. Preukaz fyzickej osoby s ŤZP bol zamietnutý z dôvodu, že po posúdení zdravotného stavu jej bola stanovená miera funkč...
Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu)
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0497/2021/02R
E-mail
Ukončené
Referát služieb zamestnanosti a kompenzácie
JUDr. Zuzana Fechová

Príbeh 30/2021 - Vôľu klienta zmeniť zariadenie treba rešpektovať

Zariadenia sociálnych služieb sa pomerne často dostávajú do situácií, keď želania alebo rozhodnutia ich klientov môžu byť v rozpore s predstavami ich rodinných príslušníkov. Často ide o zložité situácie, pri ktorých však zariadenie musí aktívne realizovať postup plne rešpektujúci vôľu klienta, zvlášť, keď ide o klienta plne spôsobilého na právne úkony. Jedna z takýchto situácií bola aj obsahom podnetu, ktorý mi bol odstúpený na riešenie Fórom pre pomoc starším - národná sieť.....
Príbeh 30/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
21.09.2021
16.12.2021
Neakceptovanie rozhodnutia klientky odísť zo zariadenia sociálnych služieb
Podávateľka podnetu žiada o riešenie situácie, kedy zariadenie sociálnych služieb neakceptuje rozhodnutie klientky odísť zo zariadenia sociálnych služieb z dôvodu, že jej rodina nesúhlasí so zmenou zariadenia.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0494/2021/06R
E-mail
Ukončené
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo

Príbeh 31/2021 - Zariadenie sociálnych služieb nie je väzením

Pri posudzovaní podnetov sa stretávam aj so snahou opatrovníkov zasahovať do práv opatrovaných osôb nad rámec zákona, ako aj s ich nepochopením zmyslu a podstaty sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach sociálnych služieb pobytovou formou. V niektorých prípadoch opatrovníci očakávajú, že úlohou zariadenia sociálnych služieb je zabezpečiť izoláciu klienta od okolia, či prinútiť ho ostať v zariadení sociálnych služieb, v ktorom si neželá byť. Aj keď ide o osoby obmedzené v spôsobilosti na právne úkony, ich opatrovníci si nesmú svojvoľne vykladať svoje právomoci....
Príbeh 31/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
03.09.2021
27.09.2021
Obmedzenie slobody pohybu
Súdom určená opatrovníčka nedovolí prijímateľovi soc.služby slobodný pohyb mimo areál DSS. Poskytovateľ odmieta obmedzovať ľudské práva svojho klienta a myslí si, že opatrovníčka si zle vysvetlila rozhodnutie súdu o nespôsobilosti svojho opatrovanca. Opatrovníčka, chce opatrovanca premiestniť do nejakého uzatvoreného prostredia, s čím on nesúhlasí.
Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu)
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0466/2021/06R
Elektronický formulár
Ukončené
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo

Príbeh 5/2021 - Nie každý so zlým zdravotným stavom je aj osobou s ťažkým zdravotným postihnutím

Podávateľka podnetu namietala rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, ktorý nevyhovel jej žiadosti o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Odôvodnil to tým, že miera jej funkčnej poruchy bola stanovená na 40 % podľa prílohy č. 3 Zákona o peňažných príspevkoch , a teda nebola posúdená ako fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím....
Príbeh 5/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
18.06.2021
30.06.2021
Zamietnutie žiadosti o preukaz ZŤP
Podávateľke bolo zamietnutá žiadosť o vydanie ŤZP preukazu. Domnieva sa, že má naň nárok a žiada o poradenstvo.
Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z. z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0371/2021/02R
E-mail
Ukončené
Referát služieb zamestnanosti a kompenzácie
JUDr. Zuzana Fechová

Príbeh 15/2021 - Keď život ťažko chorého človeka ešte viac zhorší nekompetentný prístup sociálnej poisťovne

Mýliť sa je ľudské a všetci robíme chyby. Nesmie sa to však diať v štátnych inštitúciách, ktoré majú pomáhať odkázaným a zraniteľným, a to dokonca opakovane. Ako je možné, že nikto z nadriadených nenariadil príslušnému zamestnancovi Sociálnej poisťovne vyriešiť prípad ťažko chorej pani, ale opakovane jej spôsobil zbytočné prieťahy, čím sa jej zhoršili životné podmienky? Argument, že bola pandémia ochorenia COVID-19, neobstojí....
Príbeh 15/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
31.05.2021
17.09.2021
Zníženie starobného dôchodku
Podávateľka podnetu žiada o radu, pomoc pri znížení starobného dôchodku. Podávateľka vo svojom podnete namieta konanie Sociálnej poisťovne, ktorým došlo k zníženiu jej starobného dôchodku. Uviedla, že jej SP listom oznámila, že jej znižuje starobný dôchodok a bude jej strhávať z dôchodku sumu, ktorá jej bola podľa SP vyplácala navyše - v pomere...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Opakovaný podnet, ktorý už komisár vybavil a neobsahuje nové skutočnosti komisár (§ 22 ods. 2 písm. d)
Podnet na preskúmanie
KZP/0331/2021/04R
E-mail
Ukončené so sledovaním
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
JUDr. Ivana Šarlinová

Príbeh 17/2021 - Kto má nárok na invalidný dôchodok

Ľudia trpiaci rôznymi chorobami veľakrát nevedia, či majú nárok na invalidný dôchodok, nevyznajú sa v spleti zákonov. Pomoc Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v takých prípadoch spočíva najmä vo vysvetlení príslušnej legislatívy a poradenstve....
Príbeh 17/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
28.05.2021
14.06.2021
Vznik nároku na invalidný dôchodok
Podávateľ podnetu žiada o poradenstvo vo veci vzniku nároku na ID. Uviedol, že sa chce informovať, či je možné, aby bol človeku, ktorý pracoval ako vodič kamiónu a má uznanú chorobu skleróza multiplex priznaný invalidný dôchodok.
Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu)
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0326/2021/04R
E-mail
Ukončené
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
Katarína Kohýlová, LL.M.

Príbeh 18/2021 - Kedy platí premlčanie dlžného poistného voči sociálnej poisťovni?

Výzvy od štátnych orgánov nie sú vždy pre všetkých ľudí zrozumiteľné a jasné. Napríklad, ak si niektorý poistenec nesplnil oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni ešte pred dvanástimi rokmi, môže ho vyzvať na doplnenie dokumentov, aj keď je to už premlčané. Na to, aby sa to však skutočne mohlo považovať za premlčané, je potrebné splniť si, hoci aj dodatočne, oznamovaciu povinnosť. To sa môže poistencom javiť minimálne ako zbytočná byrokracia alebo ako podozrivý krok, ktorým od nich chce poisťovňa vymôcť dodatočné platby. S podobným nedôverčivým postojom voči výzvam zo Sociálnej poisťovne sa na mňa obrátila živnostníčka so zdravotným postihnutím, ktorú som ubezpečila, že Sociálna poisťovňa postupuje v súlade so zákonom a poradila som jej, ako postupovať, aby si mohla uplatniť premlčanie dlhu....
Príbeh 18/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
07.05.2021
03.08.2021
Nesplnenie povinnosti SZČO voči Sociálnej poisťovni
Podávateľka podnetu žiada o pomoc vo veci nesplnenia povinnosti SZČO uhradiť sociálne poistenie, ktoré jej v zniklo v období 2009 - 2010. Uviedla, že si zriadila SZČO za účelom vytvorenia chránenej dielne, dostala nenávratný príspevok z UPSVaRu na činnosť chránenej dielne, ktorý v daňovom priznaní zaradila pod príjmy zo SZČ. Uviedla, že v roku 2...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0279/2021/04R
E-mail
Ukončené
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
Katarína Kohýlová, LL.M.

Príbeh 14/2021 - Keď odborná lekárka nepozná aktuálne zákony

Všetky osoby, ktoré to potrebujú, majú mať prístup k zdravotníckym pomôckam, resp. k ich úhrade zo zdravotného poistenia. Vyplýva to z práva na zdravie a na adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Nesmie pritom dochádzať k diskriminácii či nerovnakému prístupu k bezplatnému poskytnutiu takýchto pomôcok. V nasledujúcom príbehu sa to však nedodržalo. Obmedzením prístupu k zdravotníckej pomôcke, ktorá umožňuje alebo uľahčuje mobilitu osôb odkázaných na určitý druh zdravotnej starostlivosti, môže dochádzať aj k faktickému obmedzeniu alebo úplnému znemožneniu nielen slobody pohybu týchto osôb, ale aj prístupu k pracovným príležitostiam, vzdelávaniu či spoločenskému a kultúrnemu životu, a tým aj k celkovému zníženiu kvality života osôb so zdravotným postihnutím....
Príbeh 14/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
04.05.2021
03.06.2021
Podmienky schválenia mobilného kyslíkového koncentrátora zdravotnou poisťovňou
Podávateľka uviedla, že jej otec trpí ochorením pľúcna fibrózov a z tohto dôvodu si jeho zdravotný stav vyžaduje dlhodobú domácu oxygenoterapiu. Uviedla, že jej otec zo zdravotného hľadiska spĺňa kritériá schválenia mobilného koncentrátora kyslíka zdravotnou poisťovňou, avšak jeho odborná lekárka ich informovala o tom, že mobilné koncentrátory k...
Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu)
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0276/2021/04R
E-mail
Ukončené
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
Katarína Kohýlová, LL.M.

Príbeh 4/2021 - Úrady práce majú poskytovať občanom aj základné sociálne poradenstvo

Z podaných podnetov v oblasti peňažných príspevkov na kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia som odsledovala, že úrady práce, sociálnych vecí a rodiny často nepomôžu žiadateľom alebo poberateľom peňažných príspevkov - nevysvetlia im, v čom sa ich postavenie mení, aké sú nové a veľakrát pre osobu so zdravotným postihnutím priaznivejšie podmienky poberania príspevkov. Takéto situácie sa objavili aj v období pandémie ochorenia COVID-19, keď sa zmenil rozsah vykonávania osobnej asistencie pre rodinných príslušníkov zo 4 na 10 hodín denne....
Príbeh 4/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
07.04.2021
16.06.2021
Žiadosť o prešetrenie vyplatenia plnej sumy osobnej asistencie v čase núdzového stavu
Podávateľka podnetu žiada o prešetrenie konania pracovníčky úradu práce, nakoľko jej neoznámila, že v čase mimoriadnej pandemickej situácie má nárok na vyplácanie plnej sumy osobnej asistencie na svojho syna.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0228/2021/02R
Pošta
Ukončené
Referát služieb zamestnanosti a kompenzácie
JUDr. Zuzana Fechová

Príbeh 19/2021 - Ako sa dá brániť proti odňatiu invalidného dôchodku

Podávateľka podnetu uviedla, že Sociálna poisťovňa jej odobrala invalidný dôchodok bezdôvodne, pretože jej zdravotný stav sa nezlepšil. Požiadala ma preto o radu, ako postupovať, ak si chce uplatniť opravné prostriedky proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne....
Príbeh 19/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
01.04.2021
30.04.2021
Opravné prostriedky v konaní o nároku na invalidný dôchodok
Podávateľka podnetu žiada o poradenstvo vo veci uplatnenia opravných prostriedkov proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne o jej nároku na invalidný dôchodok. Uviedla, že jej Sociálna poisťovňa odobrala invalidný dôchodok aj napriek tomu, že sa jej zdravotný stav nezlepšil a svojím podnetom sa domáha opätovného priznania invalidného dôchodku.
Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z. z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0217/2021/04R
E-mail
Ukončené
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
Katarína Kohýlová, LL.M.

Príbeh 12/2021 - Ľudia s mentálnym postihnutím znášajú bolesť zubov aj dva roky, kým ich ošetria

Dospelý syn s mentálnym postihnutím potrebuje pri zubnom ošetrení celkovú anestéziu, uviedla podávateľka podnetu - jeho mama. Od roku 2019 jej syn čakal na termín zubného ošetrenia v Univerzitnej nemocnici Martin, ktorý mal mať v apríli 2021, no v marci 2021 mu poskytovateľ zdravotnej starostlivosti termín preložil až na február 2023. Dôvodom mala byť pandemická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19, v dôsledku ktorej nebol k dispozícii anesteziológ. Podávateľka podnetu uviedla, že jej syn trpí bolesťami zubov, no aj napriek tomu ho odmietli ošetriť. Uviedla, že nezabezpečením poskytnutia zdravotnej starostlivosti pre jej syna bol podľa jej názoru zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti porušený článok 40 Ústavy SR . Ďalšou problematikou je pritom aj samotné riešenie zubných problémov osôb so zdravotným postihnutím. Často sa stáva, že namiesto ošetrenia zubných kazov, zubári týmto pacientom zuby rovno vytrhnú, pretože čakacia doba na extrakciu zubu je kratšia ako čakacia doba na zákrok v celkovej anestézii. Mnohí podávatelia podnetov namietajú okrem dlhých čakacích dôb na ošetrenie aj práve takúto automatickú extrakciu zubov....
Príbeh 12/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
29.03.2021
19.08.2021
Nezabezpečenie prístupu k stomatologickej zdravotnej starostlivosti
Podávateľka podnetu namieta nezabezpečenia prístupu k stomatologickej zdravotnej starostlivosti pre jej mentálne postihnutého syna v zmysle článku 40 Ústavy SR zo strany KSaMCH UNM a JLF v Martine. Uviedla, že od roku 2019 čakala na termín zubného ošetrenia pre svojho syna, ktorý bol stanovený na deň 19.04.2021. Dňa 29.03.2021 bol však termín zu...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0215/2021/04R
Elektronický formulár
Ukončené so sledovaním
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia

Príbeh 37/2021 - Starostlivosť o dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím nie je bežná rodičovská starostlivosť

Rodičia starajúci sa o deti s ťažkým zdravotným postihnutím často narážajú pri posudzovaní odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na diskrimináciu ich detí založenú na veku. Ide o starostlivosť, ktorá nielen svojím druhom, ale najmä rozsahom nezodpovedá bežnej rodičovskej starostlivosti. Táto starostlivosť vyplýva priamo zo zdravotného postihnutia dieťaťa, nie z jeho veku. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny na základe metodického pokynu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny si však ustanovenia zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia vykladajú tak, že v prípade dieťaťa sa vôbec nezohľadňujú celé skupiny úkonov, ktoré sa podľa formy poskytujú aj bežnému dieťaťu (napr. sprievod). Tým úplne ignorujú skutočnosť, že v prípade dieťaťa so zdravotným postihnutím tieto úkony rodič musí vykonávať vo väčšom rozsahu, sú časovo náročnejšie, resp. ich vykonanie je neprimerane zaťažujúce oproti zdravému dieťaťu. Týmto postupom úradov práce, soc. vecí a rodiny dochádza k jednoznačnej diskriminácii detí pre ich vek, keďže len z toho dôvodu nie sú zohľadnené dôsledky zdravotného postihnutia, ktoré majú a ktoré by v prípade iného veku boli zohľadnené. Úrady práce pri hodnotení odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby dlhodobo nezohľadňujú ani judikatúru slovenských súdov vrátane Najvyššieho súdu SR, ktoré jasne povedali, že pri hodnotení odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je nevyhnutné prihliadať aj na záväzky Slovenskej republiky vyplývajú...
Príbeh 37/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
23.03.2021
19.08.2021
Nepriznanie peňažného príspevku na opatrovanie dcéry s diabetom
Podávateľka podnetu žiada o pomoc pri podaní opravných prostriedkov proti opakovanému zamietnutiu žiadosti o peňažný príspevok na opatrovanie dcéry s diabetom.
Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z. z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0193/2021/07R
E-mail
Ukončené
Referát starostlivosti o maloletých
JUDr. Lenka Bodnárová

Príbeh 32/2021 - Človeka nie je možné umiestniť do zariadenia sociálnych služieb nasilu

Od Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím často žiadajú pomoc aj rodinní príslušníci ľudí so zdravotným postihnutím. Ich najčastejšou predstavou je umiestnenie osoby so zdravotným postihnutím do zariadenia sociálnych služieb aj napriek nesúhlasu tejto osoby. Podľa Článku 14 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím majú osoby so zdravotným postihnutím právo, na rovnakom základe s ostatnými: využívať právo na slobodu a osobnú bezpečnosť; aj na to, aby neboli nezákonne alebo svojvoľne zbavené slobody, aby každé zbavenie slobody bolo v súlade so zákonom, a aby existencia zdravotného postihnutia nebola za nijakých okolností dôvodom na zbavenie slobody. V prípade zbavenia slobody majú na rovnakom základe s ostatnými nárok na záruky v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv, a aby sa s nimi zaobchádzalo v zhode s cieľmi a zásadami Dohovoru vrátane poskytnutia primeraných úprav....
Príbeh 32/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
23.03.2021
12.04.2021
Žiadosť pestúnskej rodiny o umiestnenie plnoletého dieťaťa do komunitného centra na celoročný pobyt
Podávateľka podnetu žiada o pomoc pri umiestnení mladistvého do komunitného centra s celoročným pobytom. Ide o náhradnú rodinu, ktorá ho chce po dosiahnutí plnoletosti umiestniť do zariadenia sociálnych služieb, čo však syn agresívne odmieta. Od úradu očakávajú vybavenie zariadenia Komunity Kráľovnej pokoja alebo Komunitu Kaštieľ pod Znievom a...
Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu)
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0194/2021/06R
Pošta
Ukončené
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo

Príbeh 34/2021 - Obce by mali dbať na zabezpečenie primeranej životnej úrovne svojich osamelo žijúcich starších obyvateľov

Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím ľudia doručujú aj podnety poukazujúce na nepriaznivé životné podmienky osôb so zdravotným postihnutím - niekedy nemajú zabezpečené dokonca ani len základné životné potreby. Podľa Článku 28 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím majú osoby so zdravotným postihnutím právo na primeranú životnú úroveň, vrátane dostatočnej výživy, oblečenia a ubytovania a na ustavičné zlepšovanie životných podmienok. Uplatňovanie tohto práva sa má zabezpečiť bez diskriminácie ich zdravotného postihnutia....
Príbeh 34/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
22.02.2021
14.04.2021
Pomoc pri zabezpečení základných životných potrieb a ďalšieho riešenia situácie
Podávateľka podnetu žiada o pomoc svojej matke, ktorá je v ťažkej životnej situácii, žije v nevyhovujúcich podmienkach a potrebuje pomoc pri zvládnutí životných situácií.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0105/2021/06R
E-mail
Ukončené
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo

Príbeh 33/2021 - Aj o malých zmenách v zariadení sociálnych služieb je dôležité komunikovať s klientmi

Klienti žijúci v zariadeniach sociálnych služieb sa na mňa obracajú aj s rôznymi bežnými problémami, ktoré však z pohľadu svojej situácie považujú za veľmi dôležité. Poskytovateľ sociálnej služby má rešpektovať právo klientov na vyjadrenie spokojnosti alebo nespokojnosti s kvalitou poskytovaných a zabezpečovaných sociálnych služieb....
Príbeh 33/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
17.02.2021
20.04.2021
Nespokojnosť s výmenou zariadenia izby
Podávateľ podnetu sa sťažuje na výmenu postele, kde sa mu na novej posteli zle spí a požaduje, aby mu bola vrátená pôvodná postel.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0096/2021/06R
Osobne
Ukončené
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo

Príbeh 35/2021 - Biologická matka má rodičovské práva aj napriek mentálnemu postihnutiu

V zmysle právnej úpravy Slovenskej republiky obsiahnutej v Zákone o rodine rodič s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony nemôže vykonávať svoje rodičovské práva a povinnosti . To však neznamená, že by ich zároveň automaticky ani nemal, a že by sa na neho ako rodiča nemuselo prihliadať. Rodina a rodičovstvo sú pod ochranou tak Ústavy Slovenskej republiky, ako aj medzinárodných dohovorov. Aj rodič so zdravotným postihnutím, ktorý má zároveň obmedzenú spôsobilosť na právne úkony, má právo na zachovanie rodičovských práv v maximálnom možnom rozsahu, ako aj na to, aby od neho neboli oddelené jeho deti. Je na to nutné brať ohľad aj v prípade súdneho konania o vyslovenie osvojiteľnosti maloletých detí....
Príbeh 35/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
15.02.2021
11.05.2021
Pribratie ÚKOZP do konania o osvojiteľnosti a zmenu priezviska na ochranu práv matky
Okresný súd Bratislava II uznesením pribral do konania o vyslovenie osvojiteľnosti maloletých detí a o zmenu priezviska maloletých detí Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím na ochranu práv matky detí ako osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony.
Vstup do súdneho konania (§ 10 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z. z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0076/2021/07R
E-mail
Ukončené so sledovaním
Referát starostlivosti o maloletých
JUDr. Lenka Bodnárová

Príbeh 3/2021 - Keď manželka podľa úradu nie je spôsobilá opatrovať manžela, hoci ho opatruje

Nie vždy môže rodinný príslušník opatrovať osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, a zároveň za to aj poberať peňažný príspevok na opatrovanie - aspoň takto si vykladal zákon Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prievidza. Zamietol totiž žiadosť o priznanie peňažného príspevku na opatrovanie z dôvodu, že žiadateľka podľa neho nebola schopná psychicky ani fyzicky opatrovať svojho manžela, ktorého pritom v praxi dlhodobo opatruje....
Príbeh 3/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
09.02.2021
10.02.2021
Nepriznanie príspevku na opatrovanie
Podávateľka podnetu žiada o poradenstvo, pomoc pri odvolaní, nakoľko jej bola žiadosť o pp na opatrovanie zamietnutá a pp nepriznaný z dôvodu, že nie je psychicky a fyzicky schopná vykonávať opatrovanie fyzickej osoby s ŤZP. Ako manželka aj tak poskytuje manželovi ako osobe s ŤZP kompletnú opateru a starostlivosť
Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z. z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0074/2021/02R
E-mail
Ukončené
Referát služieb zamestnanosti a kompenzácie
JUDr. Zuzana Fechová

Príbeh 16/2021 - Peripetie s tzv. „invalidným dȏchodkom z mladosti“

Osamelo žijúci občan so zrakovým postihnutím upozornil, že výška jeho invalidného dôchodku - 318 EUR je príliš nízka, pričom sa odvolával na to, že má odpracovaných viac ako 20 rokov. Tzv. invaliditu z mladosti mu priznali krátko pred rokom 1990. Uviedol, že ľudia s totožným zdravotným postihnutím, aké má on, ale ktorým bola priznaná invalidita z mladosti až neskôr, majú invalidné dôchodky vyššie, nad 400 EUR....
Príbeh 16/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
01.02.2021
21.04.2021
Prepočítanie invalidného dôchodku z mladosti podľa novej právnej úpravy
Podávateľ podnetu uviedol, že je osamelo žijúci ťažko zdravotne postihnutý občan, ktorého jediným zdrojom príjmu je plný invalidný dôchodok (po valorizáciách toho času vo výške 318 EUR). Nesúhlasí s výškou svojho dôchodku, nakoľko toho času má už odpracovaných vyše 20 rokov ako zdravotne ťažko postihnutá osoba. Uviedol, že nevidiacim, ktorým bol...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0056/2021/04R
E-mail
Ukončené
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
Katarína Kohýlová, LL.M.

Príbeh 40/2021 - Výklad zákona ad absurdum v snahe ušetriť štátu peniaze?

Ľudia so zdravotným postihnutím, ktorí sú v dôsledku svojho postihnutia odkázaní na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, majú nárok na kompenzáciu vo forme viacerých peňažných príspevkov, vrátane peňažného príspevku na kúpu auta. Žiadateľ musí preukázať aj to, že potrebuje pravidelne využívať auto na cestu do zamestnania, školy, resp. zariadenia sociálnych služieb. Dozvedeli sme sa o prípade, keď počas protipandemických opatrení úrad práce odmietol priznať príspevok na kúpu auta pre chlapca s mentálnym postihnutím s argumentom typu „veď teraz sa do školy nedopravuje“....
Príbeh 40/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
18.01.2021
16.04.2021
Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla pre syna
Podávateľka podnetu žiada o pomoc vo vzťahu k nepriznaniu peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla pre syna. Príspevok nebol priznaný z dôvodu, že nie je splnená podmienka navštevovať školu dvakrát týždenne v čase Covid-19, keďže školy sú zatvorené a nevie sa, kedy sa opätovne otvoria.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0022/2021/07R
Facebook
Ukončené
Referát starostlivosti o maloletých
JUDr. Lenka Bodnárová

Príbeh 20/2021 - Ako žiadať invalidný dȏchodok zo zahraničia

Občanovi Slovenskej republiky bol priznaný invalidný dôchodok Slovenskou republikou, ale nepriznala mu ho Rakúska republika, v ktorej odpracoval 27 rokov. Požiadal ma o radu, ako má postupovať, ak chce opätovne požiadať o invalidný dôchodok z Rakúskej republiky....
Príbeh 20/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
07.12.2020
09.03.2021
Nárok na invalidný dôchodok zo zahraničia
Podávateľ podnetu žiada o poradenstvo vo veci nároku na invalidný dôchodok z Rakúska.Uviedol, že má zdravotné postihnutie gastroenterologického charakteru v dôsledku ktorého požiadal o invalidný dôchodok. Uviedol, že mu bol invalidný dôchodok priznaný Slovenskou republikou, avšak mu ho nepriznala Rakúska republika, v ktorej odpracoval 27 rokov. ...
Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu)
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0650/2020/04R
E-mail
Ukončené
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
Katarína Kohýlová, LL.M.

Príbeh 46/2020 - Zlé zaobchádzanie s klientom v zariadení sociálnych služieb sa nepreukázalo

Zamestnanci sú súčasťou života v zariadení a môžu sa v dôsledku rôznych situácií stať aj objektom sťažností, ktoré nemusia byť vždy dôvodné....
Príbeh 46/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
Dátumy Podnet Referát Stav
10.11.2020
15.12.2020
Zlé zaobchádzanie s klientom v zariadení opatrovateľskej služby
Podávateľ podnetu žiada o prešetrenie a vykonanie kontroly v zariadení opatrovateľskej služby, v ktorom sa má údajne opatrovateľka zle správať ku konkrétnemu klientovi.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0603/2020/06R
Pošta
Ukončené
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo

Príbeh 45/2020 - Keď potreba poskytnúť akútnu pomoc nie je nikomu cudzia

Mnohé obce a mestá sa dokážu postarať o svojich obyvateľov, ktorí sa ocitnú v núdzi. Veľakrát aj priamym osobným zainteresovaním samotného starostu obce alebo primátora mesta. Obec je podľa zákona o obecnom zriadení povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc. ...
Príbeh 45/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
Dátumy Podnet Referát Stav
29.10.2020
09.11.2020
Urgentná pomoc osobe ťažko zdravotne postihnutej, ktorá ostala bez ubytovania
Podávateľ podnetu žiada o urgentnú pomoc osobe ťažko zdravotne postihnutej v zabezpečení ubytovania. Z dôvodu dražby jej bytu ostala bez strechy nad hlavou.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0582/2020/06R
E-mail
Ukončené
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo

Príbeh 63/2020 - Tlačové konferencie je nevyhnutné tlmočiť do slovenského posunkového jazyka

Prístup k informáciám zaručuje osobám so zdravotným postihnutím Článok 21 písm. a) Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Podľa tohto článku majú osoby so zdravotným postihnutím právo na to, aby sa im poskytovali informácie určené širokej verejnosti v prístupných formátoch a technológiách vhodných pre rôzne druhy zdravotného postihnutia a to včas a bez dodatočných nákladov. Denne sa vysiela v rozhlase a v televízii obrovské množstvo dôležitých správ a rozhodnutí, ktoré nie sú pre nepočujúcich zrozumiteľné a dostupné. Celková situácia v tejto dobe pandémie je v oblasti zverejňovania informácií pre nepočujúcich ľudí najhoršia....
Príbeh 63/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
Dátumy Podnet Referát Stav
19.10.2020
20.10.2020
Zabezpečenie tlmočenia na tlačových konferenciách Úradu vlády SR
Komisárke pre osoby so zdravotným postihnutím bolo doručených 180 podnetov, v ktorých osoby so sluchovým postihnutím namietali nezabezpečenie tlmočenia počas konania tlačovej konferencie predsedu vlády SR dňa 17. októbra 2020, ktorá sa týkala plošného testovania obyvateľov krajiny v súvislosti s ochorením COVID-19.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0564/2020/05R
Elektronický formulár
Ukončené
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 42/2020 - Pravidelná monitorovacia činnosť pomáha aj tým, ktorí sa ozvať nevedia

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby v zariadení pre seniorov ukončil svojej klientke zmluvu o poskytovaní sociálnej služby. Klientka mala zo zariadenia odísť, avšak ani posledný deň výpovednej doby nemala zabezpečené adekvátne bývanie, ani inú sociálnu službu....
Príbeh 42/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
Dátumy Podnet Referát Stav
01.10.2020
18.11.2020
Ukončenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
Podávateľka podnetu žiada o prešetrenie postupu ZpS pri ukončení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Poukazuje na to, že po skončení poskytovania služby nemá kam ísť, nemá žiadne bývanie a ani náhradnú sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0537/2020/06R
E-mail
Ukončené
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo

Príbeh 29/2020 - Vážny úraz po použití výťahu v poliklinike

Staršie budovy nemocníc je zložité zrekonštruovať tak, aby boli úplne bezbariérové vo všetkých svojich prevádzkach (častiach)....
Príbeh 29/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
Dátumy Podnet Referát Stav
21.09.2020
29.12.2020
Bariérový výťah v nemocnici a s tým spojený úraz
Podávateľ podnetu namietal bariérový prístup v budove Polikliniky nachádzajúcej sa v Nemocnici AGEL v Košiciach-Šaci. Výťah zastavil tak, že podlaha výťahovej kabíny zostala po otvorení dverí približne 20 cm nad úrovňou podlahy, čím vznikol schod. Pri vystupovaní z výťahu si jeho matka zlomila členok pravej nohy a ešte v ten deň musela byť urgen...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0559/2020/05R
E-mail
Ukončené
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 39/2020 - RTVS svoj postup pri vymáhaní koncesionárskych poplatkov nezmenila ani po opakovaných výzvach

Od roku 2017 upozorňujem na postup Rozhlasu a televízie Slovenska (ďalej len „RTVS“). RTVS vymáha koncesionárske poplatky od osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré nepreukázali nárok na oslobodenie v zákonom určenej lehote. Občanom zasiela výzvy na úhradu nedoplatku koncesionárskych poplatkov za obdobie, ktoré presahuje 3 roky. Podľa môjho názoru osoby so zdravotným postihnutím by mali byť od platenia koncesionárskych poplatkov automaticky oslobodené....
Príbeh 39/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
Dátumy Podnet Referát Stav
10.09.2020
21.09.2020
Postup RTVS pri vymáhaní koncesionárskych poplatkov
Podávateľka podnetu žiadala o poradenstvo ohľadne platenia koncesionárskych poplatkov. Namietala postup Rozhlasu a televízie Slovenska (ďalej len „RTVS“) vo veci platenia úhrady (tzv. koncesionárskeho poplatku) podľa zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorýc...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0491/2020/05R
Elektronický formulár
Ukončené
Referát bezbariérových prístupností
JUDr. Eva Domoráková Arnoldová

Príbeh 60/2020 - Pomoc pri individuálnom predĺžení času návštev

Aj rodinní príslušníci sa snažili dosiahnuť zmeny v režime obmedzení súvisiacich s predchádzaním a elimináciou šírenia ochorenia COVID-19 v pobytových zariadeniach sociálnych služieb....
Príbeh 60/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
Dátumy Podnet Referát Stav
27.08.2020
09.09.2020
Individuálne predĺženie dĺžky času návštev v zariadení sociálnych služieb
Podávateľ podnetu žiada o pomoc pri individuálnom predĺžení dĺžky času návštev v zariadení sociálnych služieb, nakoľko sa stará o svoju manželku a zariadenie v dôsledku prijatých opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID -19 zaviedlo obmedzenia pri návštevách rodinných príslušníkov.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Podnet na preskúmanie
KZP/0462/2020/06R
Elektronický formulár
Ukončené
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo