Architektonická prístupnosť volebných miestností na Slovensku naďalej nie je zabezpečená

V súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami prezidenta SR (prvé kolo 23. marca 2024, prípadné druhé kolo 6. apríla 2024), Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) pripomína tému architektonickej prístupnosti volebných miestností. Zverejňujeme preto výsledky ostatného prieskumu architektonickej prístupnosti volebných miestností z roku 2023 a dávame do pozornosti odporúčania komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej na lepšie zabezpečenie bezbariérovosti volieb.

Čo hovorí Dohovor o právach osȏb so zdravotným postihnutím

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím platí na Slovensku od roku 2010 a je nadradený národnej legislatíve.
 
Článok 9 Dohovoru – Prístupnosť zakotvuje požiadavku prístupnosti a zabezpečenia bezbariérového prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím vo všeobecnosti. Štát má prijať príslušné opatrenia, ktoré zabezpečia osobám so zdravotným postihnutím prístup k fyzickému prostrediu, k doprave, k informáciám a komunikácii, vrátane informačných a komunikačných technológií a systémov, ako aj k ďalším prostriedkom a službám dostupným alebo poskytovaným verejnosti, na rovnakom základe s ostatnými. Tieto opatrenia zahŕňajú identifikáciu a odstraňovanie prekážok a bariér brániacich prístupnosti a vzťahujú sa, okrem iného, na budovy, cesty, dopravné a iné vnútorné a vonkajšie zariadenia, vrátane škôl, obytných budov, zdravotníckych zariadení a pracovísk, ako aj na informačné, komunikačné a iné služby, vrátane elektronických a pohotovostných služieb. Ich cieľom je umožniť osobám so zdravotným postihnutím, aby mohli žiť nezávislým spôsobom života.
 
Podľa Článku 29 Dohovoru – Účasť na politickom a verejnom živote zmluvné strany zaručia osobám so zdravotným postihnutím politické práva a možnosť využívať ich na rovnakom základe s ostatnými. Zároveň sa zaväzujú, že budú aktívne podporovať prostredie, v ktorom sa osoby so zdravotným postihnutím môžu účinne a plne zúčastňovať na riadení verejných záležitostí, a to bez diskriminácie a na rovnakom základe s ostatnými. Ďalej sa zaväzujú, že zabezpečia, aby sa osoby so zdravotným postihnutím mohli účinne a plne podieľať na politickom a verejnom živote na rovnakom základe s ostatnými, budú chrániť právo osôb so zdravotným postihnutím hlasovať v tajnom hlasovaní vo voľbách a vo verejných referendách a zaručia slobodné vyjadrovanie vôle osôb so zdravotným postihnutím ako voličov.


Výsledky prieskumu architektonickej prístupnosti volebných miestností z volieb do NR SR 30.septembra 2023

ÚKOZP uskutočnil počas volieb do NR SR, ktoré sa konali 30. septembra 2023, prieskum architektonickej prístupnosti volebných miestností. Odo dňa volieb až do 31. októbra 2023 mohol ktokoľvek, kto sa zúčastnil na voľbách, vyplniť online dotazník na webovom sídle ÚKOZP www.komisar.sk. Respondenti mohli napísať aj svoje ďalšie postrehy a pozorovania. Podobný prieskum sme uskutočnili aj v roku 2022 počas spojených regionálnych volieb, ktoré sa konali 29. októbra 2022. Novinkou v prieskume z roku 2023 bolo, že verejnosť mohla priložiť aj fotografiu.
 
V prieskume sme zisťovali: dostupnosť vyhradených parkovacích miest pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, stav bezbariérovosti vstupov do budov, v ktorých sa konali voľby a stav bezbariérovosti interiérov budov s volebnými miestnosťami.
 
Internetový dotazník vyplnilo spolu 117 ľudí z celého Slovenska. (Pre porovnanie: do prieskumu v roku 2022 sa zapojilo 344 ľudí.)  V rámci 8 samosprávnych krajov bolo najviac respondentov (podobne ako v prieskume z roku 2022) z Bratislavského samosprávneho kraja. Dotazník tam vyplnilo 77 (51%) respondentov. Najmenej odpovedí bolo z Nitrianskeho samosprávneho kraja – 3 (2%). V ostatných  krajoch sa počet respondentov pohyboval od 4 (3%) do 37 (25%).
 

Typy budov, v ktorých sa konali voľby

Poradie jednotlivých typov budov, v ktorých sa nachádzali volebné miestnosti, bolo do veľkej miery podobné ako v prieskume z roku 2022: Najviac ľudí volilo v budovách základných škôl – 45 (38%).  V domoch kultúry volilo 31 ľudí (26%), v budovách stredných škôl alebo gymnázií malo svoju volebnú miestnosť 12 respondentov (10%).  11 ľudí (9%) volilo v priestoroch mestských, miestnych alebo obecných úradov. 7 respondentov (6%) volilo v  budovách materských škôl, ďalších 7 (6%) malo svoju volebnú miestnosť v inom type budovy. V priestoroch vysokých škôl volili 4 ľudia (3%). V športovej hale, reštaurácii alebo hoteli nemal v roku 2023 svoju volebnú miestnosť nikto z respondentov zapojených do prieskumu.
 

Otázka: Nachádzalo sa pred vchodom do budovy parkovacie miesto pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím?

K tejto otázke sa vedelo vyjadriť 95 ľudí. Z ich odpovedí vyplýva, že parkovacie miesto pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím bolo zabezpečené takmer v polovici prípadov – 45 (47%).  Naopak, v 50 prípadoch (necelých 53%) nebolo dostupné parkovacie miesto pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.  Pre porovnanie: V prieskume z roku 2022 bolo parkovacie miesto pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím zabezpečené v 31% prípadov a takéto parkovacie miesto chýbalo v 69% prípadov. Ide teda o zlepšenie v porovnaní s rokom 2022.
 

Otázka: Nachádzali sa bariéry pri vstupe do budovy (napr. schody, vysoký prah na vchodových dverách, úzke vchodové dvere)?

Odpovedalo 116  ľudí, z toho prítomnosť bariér potvrdilo 72 ľudí (viac ako 62%). Bezbariérovosť vstupu označilo 44 respondentov (takmer 38%). Ide o porovnateľné výsledky s prieskumom z roku 2022, keď bariéry pri vstupe zaznamenalo 60% ľudí a bezbariérový vstup potvrdilo 33%. Ukazovateľ bariér pri vstupoch do budovy dopadol opäť najhoršie, keď opäť takmer dve tretiny voličov narazilo na bariéry pri vstupe do budovy.
 

Otázka: Nachádzali sa bariéry v interiéri budovy (napr. schody, vysoký prah na dverách, úzke dvere, problém v komunikácii)?

Odpovedalo 106 respondentov. Takmer polovica z nich (50 ľudí – 47%) označila interiéry budov, v ktorých sa konali voľby, ako bezbariérové. O niečo viac ako presná polovica – 56 ľudí (53%) uviedlo, že v interiéri budovy sa nachádzali bariéry. V prieskume z roku 2022 sa ľudia vyjadrovali k bariéram v interiéroch samotných volebných miestností, a nie v celkových interiéroch budov. 60% respondentov vtedy potvrdilo bariéry v interiéroch volebných miestností.
 

Odporúčania komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím v kontexte Dohovoru aj národnej legislatívy

Budovy určené na voľby je potrebné vyberať aj s ohľadom na možnosti parkovania pre osoby  s ťažkým zdravotným postihnutím. Treba pripomenúť, že podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z., ktorá stanovuje podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (tj  na všetky budovy určené na užívanie verejnosťou), na vyznačenej odstavnej a parkovacej ploche pre osobné motorové vozidlá musia byť vyhradené 4 % stojísk, najmenej však jedno stojisko pre vozidlo osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a musí byť umiestnené najbližšie k vchodu do príslušnej stavby.
Pri odstraňovaní bariér pri vstupoch do budov sú ideálne nájazdové rampy. Schodiskové plošiny nie sú univerzálnym riešením, pretože neriešia bezbariérový prístup pre všetkých – t. j. kočíky, ľudí s barlami a pod., často sú zamknuté alebo nefunkčné, chýba alebo nefunguje zvonček.  V prípade budov, kde niektoré miestnosti majú bezbariérový prístup (napr. na prízemí) a iné nie (napr. na poschodí bez výťahu), na účely volieb je ideálne vybrať miestnosti s bezbariérovým prístupom.  Tiež je potrebné bezbariérovosť zabezpečiť na všetkých schodoch, ak ich vedie do budovy viacero.  Je potrebné myslieť aj na spôsob otvárania dverí, aby napríklad človek s barlami alebo odkázaný na invalidný vozík cez ne mohol prejsť bez pomoci. Zároveň je potrebné vyberať také volebné miestnosti, ktorých interiér nemá bariéry, s dostatočným priestorom na pohyb aj s barlami a invalidným vozíkom. Dvere by mali mať šírku aspoň 90 cm. Vhodné je odstrániť aj bariérové prahy dverí – či už úplne alebo umiestnením vyrovnávacej prechodovej lišty.
 
Podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorá stanovuje podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie prístup do každej stavby uvedenej v § 56 vyhlášky (bytového domu a ostatných budov na bývanie, bytu osobitného určenia, rodinného domu osobitného určenia, stavby nebytovej budovy a inžinierskej stavby v časti určenej na užívanie verejnosťou a stavby s chráneným pracoviskom) musí byť zabezpečený najmenej jedným vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov; pri novostavbe musí byť takto riešený hlavný vstup.
 
Voliči s obmedzenou schopnosťou pohybu síce majú možnosť požiadať, aby za nimi prišli na adresu ich trvalého pobytu vyslaní členovia okrskovej volebnej komisie s prenosnou volebnou schránkou, to však  nie je ideálne riešenie. Každý človek má právo zúčastňovať sa na verejnom a spoločenskom živote na rovnakom základe s ostatnými, v tomto prípade zažiť atmosféru volieb a volebných miestností. Ak má byť pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu jedinou možnosťou hlasovanie do prenosnej volebnej schránky doma, naplní sa síce ich volebné právo, ale v izolácii a vylúčení.

Častá prax okrskových volebných komisií je, že ak sú pred vstupom do budovy bariéry, členovia okrskovej volebnej komisie prídu za voličom pred budovu/pod schody, vysvetľuje komisárka Zuzana Stavrovská:

Aj v prieskume z roku 2023 sa potvrdilo, že táto forma výkonu volebného práva bola pomerne častá. Stalo sa, že volič čakal pod schodami veľmi dlho, kým za ním prišiel člen okrskovej volebnej komisie, prípadne pod schodami alebo na dverách budovy nebol umiestnený žiadny oznam pre voličov, ako treba v takomto prípade postupovať, napríklad na aké telefónne číslo zavolať, aby za ním prišli členovia okrskovej volebnej komisie a podobne. Celkovo takýto spôsob uplatnenia volebného práva nepovažujem za dôstojný, navyše, nie je zaručená ani tajnosť hlasovania. 


Odstraňovanie bariér je základ. Keďže je však zrejmé, že aj počas najbližších volieb bude mať väčšina budov bariérový vstup, Zuzana Stavrovská odporúča dva návrhy, ktoré by mohli aspoň čiastočne zmierniť nedôstojnosť voľby pod schodami či pred budovou. Prvou možnosťou je, aby okrskové volebné komisie mali pre podobné prípady určeného dobrovoľníka alebo brigádnika, ktorý by bol k dispozícii osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a ktorý by robil „spojovateľa“ medzi okrskovou volebnou komisiou a voličom.

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok by bolo vhodné minimálne zabezpečiť provizórny prístrešok, napríklad taký, aký sa používal v období pandémie ochorenia COVID-19 na testovanie,

dopĺňa ďalší návrh komisárka. Zdôrazňuje však, že sú to iba krajné riešenia, a základom je debarierizovať priestory.
 

Zhrnutie stavu prístupnosti volebných miestností v roku 2023

Vzhľadom na rozdielne počty zapojených ľudí do prieskumov v jednotlivých rokoch nie je možné presne porovnať výsledky, ide len o orientačné porovnanie, ktoré  potvrdzuje, že: dostupné parkovanie pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je nanajvýš v polovici prípadov; bezbariérový prístup do budovy naďalej chýba vo vyše 60% prípadov; bezbariérové interiéry budov, v ktorých sa konajú voľby, existujú len v necelej polovici prípadov.
 

Môžem skonštatovať, že organizátori volieb, majitelia a správcovia najmä budov škôl, ale aj ďalších budov, v ktorých sa konajú voľby, majú stále veľký priestor na zlepšovanie bezbariérovosti a celkovej prístupnosti volebných miestností,

hovorí komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.
 
Postupné odstraňovanie bariér je pritom potrebné nielen na účely volieb, ale aj na účely všeobecného prístupu ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu do objektov určených verejnosti (školy, mestské a obecné úrady, domy kultúry, a pod.).
 
Často ide o jednoduché opatrenia, na ktoré nie sú nutné veľké zásahy ani veľa peňazí, no môžu do veľkej miery skvalitniť proces vykonania volebného práva mnohým ľuďom.
 

Výber komentárov a fotografií od účastníkov prieskumu 

Voľby sa konajú v ZŠ, ktorej vchod je bariérový, od dverí vedú rovno schody. Na vchodových dverách ani inde nie sú žiadne informácie, čo má človek robiť, keď nevie prekonať schody. Všetky volebné miestnosti sú na poschodí. Na otázku, čo v prípade, že sa volič nevie dostať dnu prišla najprv odpoveď, že to nie je problém volebnej komisie, ale školy. Potom mladší člen komisie uviedol, že v takom prípade by im mohol niekto prísť povedať, aby zišli s urnou dole pred školu, kde by volič odvolil.

(ZŠ Radvaň, Banská Bystrica)
 

K vchodu do školy vedú 2 schody - pre vozičkára neprekonateľná prekážka. Cca 20 metrov od hlavného vchodu je bočný vchod pre vedenie školy. K tomuto bočnému vchodu je aj vybetónovaná šikmá plocha, ktorou by sa dalo prejsť do budovy. Tento bočný vchod nikto neotvoril. Skrátka, riešenie tam je, nestálo by ani Euro, ale nikto sa nad tým nezamyslel z pohľadu vozičkára.

(Spojená škola Vincenta de Paul, Bachova, Bratislava - Ružinov)
 

Za šikmou rampou vo vestibule bol stôl pre imobilných s paravánom. To, že funguje výťah/stolička a kto ju vie obsluhovať, sme sa dozvedeli až po 2 hodinách od začatia volieb. Ocenil by som túto informáciu pri vstupe do budovy.

(ZŠ Prokofievova, Bratislava – Petržalka)
 
Podrobnejšie výsledky prieskumu vrátane grafov a tabuliek sú zverejnené na www.komisar.sk.
 
ÚKOZP neplánuje počas volieb prezidenta SR v marci a apríli 2024 organizovať podobný prieskum architektonickej prístupnosti. Verejnosť sa však môže na ÚKOZP obrátiť s akýmkoľvek podnetom poukazujúcim na nezabezpečenie bezbariérovosti volieb alebo s akýmikoľvek skúsenosťami či fotografiami dokumentujúcimi prístup osôb so zdravotným postihnutím k uplatneniu volebného práva.


Výsledky prieskumu: 
Parlamentné voľby 2023 - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (komisarprezdravotnepostihnutych.sk)