Rada EÚ: Rovnaké pravidlá pre ľudí so zdravotným postihnutím v celej EÚ

Zdieľame článok Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 28.11.2023.
Inkluzívne a jednotné podmienky pre osoby so zdravotným postihnutím v rámci celej Európskej únie. To je cieľom novej Smernice o Európskom preukaze a parkovacom preukaze pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorú navrhuje Európska komisia. Slovensko podporuje jej prijatie a zároveň potrebu zabezpečenia jednotných pravidiel v rámci EÚ, ktoré prispejú k efektívnemu a inkluzívnemu zapojeniu týchto osôb do spoločnosti.
 

Postoj Slovenska na zasadnutí ministrov Rady EÚ pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a záležitosti spotrebiteľov (EPSCO) v Bruseli prezentoval štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš.

lovenská republika podporovala návrh smernice od začiatku rokovaní ako pozitívnu iniciatívu. Nové opatrenia v podobe štandardizovaných európskych preukazov prinesú rovnosť v prístupe a zlepšia voľný pohyb pre znevýhodnených ľudí (ŤZP) v EÚ.

Nová smernica zavádza štandardizovaný európsky preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím , ktorý im zabezpečí jednotný prístup k poskytovaným službám a ďalším výhodám aj v iných štátoch EÚ. Rovnako Európska parkovacia karta nahradí existujúci formát a zjednoduší jej používanie naprieč členskými štátmi. Obe karty by mali mať fyzickú podobu so zabezpečovacími prvkami alebo budú dostupné aj v elektronickom formáte a vzájomne uznávané vo všetkých členských štátoch EÚ. Nevyhnutnosťou bude prispôsobenie národných systémov jednotlivých štátov na túto zmenu.
 

Slovensko jednoznačne podporuje nové jednotné pravidlá pre znevýhodnené osoby. Je našou povinnosťou, aby sme umožnili ťažko zdravotne postihnutým občanom aktívne sa zapájať do života spoločnosti, aby sme zohľadnili ich potreby a aby pre všetkých platili rovnaké príležitosti. Aj týmto krokom im zjednodušíme každodenný život, pretože budú môcť ľahšie cestovať a využívať verejné služby v celej EÚ,

uviedol štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš.

V rámci zasadnutia rady EÚ v Bruseli sa Slovensko aktívne zapojilo aj do diskusie o zelenom kolektívnom vyjednávaní v rámci Európskeho semestra 2024. Štátny tajomník ministerstva práce B. Ondruš zdôraznil, že zelené kolektívne vyjednávanie musí zohľadňovať potreby pracovníkov a zamestnávateľov na všetkých úrovniach, a zároveň minimalizovať riziká straty zamestnania. Vyzdvihol pritom nezastupiteľnú úlohu sociálnych partnerov, pričom aj vláda SR sa vo svojom Programovom vyhlásení vlády (PVV) zaviazala k obnove sociálneho dialógu na všetkých úrovniach vrátane spolupráce či zapájania sa do legislatívy a reforiem pri dosahovaní výsledkov.

Štátny tajomník MPSVR SR zároveň vystúpil v spoločnej diskusii o sociálnych investíciách. Uviedol, že SR vníma financie vynaložené na sociálne politiky ako investíciu v pravom slova zmysle - s mnohonásobnými spoločenskými a ekonomickými prínosmi. Za jasný príklad prepojenia sociálnych investícií a ekonomického rozvoja označil segment štátom podporovaného sociálneho podnikania, pričom v tejto oblasti je naďalej potrebná výmena skúseností z praxe v rámci jednotlivých členských štátov.


Zdroj:
Rada EÚ: Rovnaké pravidlá pre ľudí so zdravotným postihnutím v celej EÚ - MPSVR SR (gov.sk)