streda 17.04.2024

Odštartovali sme odovzdávanie skúseností na Justičnej akadémii

V nadväznosti na Memorandum o spolupráci s Justičnou akadémiou SR, ktoré sme podpísali v máji 2023, sa dňa 12. apríla 2024 uskutočnil prvý program pre sudcov a vyšších súdnych úradníkov.
Témou prvého lektorovania bolo Postavenie a úloha komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v konaniach podľa všeobecných predpisov o konaní pred súdmi – hlavné zistenia z výkonu oprávnenia zúčastňovať sa konania pred súdom. 

Na celodennom online stretnutí odovzdávali skúsenosti komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská, sudkyňa Okresného súdu v Prešove JUDr. Eva Farkašová a právnička ÚKOZP JUDr. Lenka Bodnárová.

Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím v rámci svojho oprávnenia zúčastniť sa konania podľa všeobecných predpisov o konaní pred súdmi (§ 10 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vstúpil za obdobie rokov 2016 – 2023 do viac ako 100 súdnych konaní pred súdmi I. a II. inštancie a Najvyšším súdom SR, z toho viac ako 20 z nich sa týkalo maloletých detí. 

Išlo najmä o konania o spôsobilosti na právne úkony, o zmene opatrovníka, o prípustnosti držania v zdravotníckom zariadení, ďalej o pracovno-právne spory a o spory v oblasti sociálnych vecí. V prípade maloletých išlo najmä o ochranu práv maloletého so zdravotným postihnutím, úpravu styku rodiča s maloletým dieťaťom, výživné, zverenie maloletého dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov, vyslovenie osvojiteľnosti, zverenie do náhradnej osobnej starostlivosti, zmenu priezviska, ustanovenie poručníka, rozvod manželstva maloletých detí.

Hlavné zistenia komisára sa sústreďujú najmä na:
  • kontext rozhodovacej činnosti súdov SR s Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím (Dohovor) a jeho opčným protokolom (jeho použitie v odôvodnení rozhodnutí),
  • prekážky a obmedzenia v uplatňovaní práv osôb so zdravotným postihnutím v súdnych konaniach,
  • špecifické potreby maloletých so zdravotným postihnutím v spojitosti s výkonom rodičovských práv a povinností a zabezpečením primeranej súdnej ochrany a
  • príležitosti na aplikáciu jednotlivých článkov Dohovoru do rozhodovacej činnosti súdov SR v záujme zvýšenia ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím.

Komisárka Zuzana Stavrovská vníma ako veľmi dôležité odovzdávať poznatky z týchto zistení sudcom a sudcom-čakateľom.

Na prvom programe sa zúčastnili vyšší súdni úradníci prvostupňových súdov aj krajských súdov z celého Slovenska.

Tešíme sa záujmu aj otázkam a zapájaniu sa do diskusie zo strany účastníkov. Programy odovzdávania skúseností budú pokračovať v máji tohto roku.