Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú,
že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky.
Viac informáciíPodať podnet
Pri výkone činnosti komisárka k osobám so zdravotným postihnutím pristupuje individuálne, aby mali zabezpečené práva a prístupy ku všetkým zložkám spoločenského života na rovnakom základe s ostatnými, bez akejkoľvek diskriminácie. Podnety sú posudzované z pohľadu ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím, ktoré osobám so zdravotným postihnutím garantuje zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky (ďalej aj ako „Ústava SR“), a ktoré sú im garantované v Dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím. V súlade s uvedeným komisárka svoju činnosť a činnosť zamestnancov Úradu komisára rozdeľuje do jednotlivých kľúčových oblastí vo forme referátov.
 Podnety
 Opatrenia
 Prokuratúry
 Súdne konania

Aktualizácia

22.01.2020 19:05

Súdne konania