O dotáciu na stabilizačný príspevok pre zamestnancov môžu zariadenia a centrá žiadať do konca januára

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už minulý týždeň zaslalo všetkým zástupcom samospráv a poskytovateľom sociálnych služieb usmernenie, ako žiadať o dotáciu na stabilizačný príspevok pre svojich zamestnancov.
Informáciu tiež dostali akreditované a samosprávne centrá pre deti a rodiny. Stabilizačný príspevok je určený pre vybraných zamestnancov zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou, ako aj pre terénnych opatrovateľov. Jednorazové vyplatenie finančných prostriedkov má za cieľ podporiť stabilizáciu zamestnancov v nedostatkových profesiách vo vybraných zariadeniach a v opatrovateľskej službe.
 
V pracovných pozíciách, pre ktoré je dotácia na stabilizačný príspevok určená, pracuje viac ako 26-tisíc zamestnancov. Ich zotrvanie v sociálnych službách ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny podporí sumou 60 miliónov eur.

Podmienkou poskytnutia dotácie je uzatvorenie písomnej dohody o poskytnutí stabilizačného príspevku medzi zamestnávateľom a zamestnancom do 20. januára 2023. Jej obsahom je (okrem iného) záväzok zamestnanca zotrvať a vykonávať pracovnú činnosť u zamestnávateľa najmenej 3 roky. O dotáciu žiada zamestnávateľ (resp. zakladateľ alebo zriaďovateľ zariadenia). Žiadosť musí byť doručená na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny do 31. januára 2023.

Ministerstvo zverejnilo formuláre žiadostí o poskytnutie dotácie, usmernenie k podmienkam poskytnutia jednorazovej dotácie na úhradu stabilizačného príspevku pre zamestnancov v sociálnych službách a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (centrách pre deti a rodiny), rovnako tak vzory písomnej dohody (formou dodatku k pracovnej zmluve) na svojej webovej stránke:

www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/dotacia-stabilizacny-prispevok

Maximálna výška stabilizačného príspevku je od 2000 do 4000 eur, pričom zohľadňuje aktuálnu diferenciáciu odmeňovania a rovnako tak rozsah pracovného úväzku. Príspevok bude oslobodený od sociálnych a zdravotných odvodov, podlieha však spolu s inými príjmami dani z príjmov.
Nárok na poskytnutie stabilizačného príspevku má celkom 26 161 zamestnancov v sociálnych službách, v centrách pre deti a rodiny aj domácej opatrovateľskej služby.

Každý zamestnanec v sociálnych službách, ktorému možno dotáciu poskytnúť, musí byť v evidencii zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby v Informačnom systéme sociálnych služieb Ministerstva práca, sociálnych vecí a rodiny SR (IS SoS).
 
Pracovná pozícia (v IS SoS) Oprávnená sociálna služba Výška dotácie/stabilizačného príspevku na ustanovený týždenný pracovný čas
sestra (hlavná sestra) zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie (ZpB, RS, DS – nie) 4 000 eur
fyzioterapeut zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný stacionár 4 000 eur
praktická sestra - asistent zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie (ZpB, RS, DS – nie) 3 000 eur
sanitár, opatrovateľ v zariadení zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný stacionár 3 000 eur
sociálny pracovník, asistent sociálnej práce, sociálny poradca, psychológ, inštruktor sociálnej rehabilitácie, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, vychovávateľ, vychovávateľ pre osoby so špeciálnymi potrebami, asistent výživy, logopéd, pracovník pre rozvoj pracovných zručností zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný stacionár 2 000 eur
opatrovateľ v domácnosti občana domáca opatrovateľská služba 2 000 eur

Pre zamestnancov centier pre deti a rodiny podmienka evidencie v IS SoS neplatí. Poskytnutie stabilizačného príspevku a jeho výška sa rovnako odvíja od pracovnej pozície a zohľadnení rozsahu pracovného úväzku.
 
Pracovná činnosť/profesia Výška stabilizačného príspevku v eurách
sestra, fyzioterapeut 4 000
zamestnanec odborného tímu CDR 2 000
zamestnanci skupín CDR 2 000


Nariadenie vlády na zabezpečenie poskytnutia a vyplatenia stabilizačného príspevku:
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov - Portal OV (gov.sk)