Životopis komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím

Štruktúrovaný životopis JUDr. Zuzany Stavrovskej obsahujúci informácie o jej vzdelaní, odbornej kvalifikácii a pracovných skúsenostiach.
JUDr. Zuzana Stavrovská
komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím

Dátum narodenia: 03.03.1962
Miesto narodenia: Bratislava
 

Postgraduálne vzdelanie

1992 - Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
zameranie - Legislatíva v demokratickom štáte
Záverečná písomná práca na tému „Princípy právneho štátu a tvorba práva“ a ústna záverečná skúška pred skúšobnou komisiou z Teórie štátu a práva
 

Vysokoškolské vzdelanie

1988 - Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
odbor - Právo
Štátna rigorózna skúška
 
1985 - Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
odbor - Právo
Štátna záverečná skúška
 

Pracovné pôsobenie

04.12.2021 - súčasnosť
Výkon pôsobnosti komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím
 
03.12.2021
Opätovné zvolenie za komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím poslancami NRSR
 
18.02.2016 - 03.12.2021
Výkon pôsobnosti komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím
 
02.12.2015
Zvolenie za komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím poslancami NRSR
 
2004 - súčasnosť
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR - podpredsedníčka
 
2002 - 2016
Advokátska kancelária JUDr. Zuzana  Stavrovská - advokátka
 
2009 - 2013
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Bratislave - Petržalke - predsedníčka
 
2001 - 2004
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR - externá spolupracovníčka
 
1994 - 2001
Slovenská sporiteľňa, a.s., ústredie - právnička expertka (metodička)
 
1991 -1994
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky - právnička, odbor legislatívy