sobota 01.07.2023

Stanovisko UNHCR k dobrovoľným návratom na Ukrajinu / UNCHR Position on Voluntary Returns to Ukraine

Zdieľame stanovisko UNHCR k dobrovoľným návratom na Ukrajinu z júna 2023.
STANOVISKO UNHCR K DOBROVOĽNÝM NÁVRATOM NA UKRAJINU

1. Od eskalácie medzinárodného ozbrojeného konfliktu vo februári 2022 boli milióny ľudí vysídlené mimo Ukrajiny aj v rámci nej. Je všeobecne známe, že situácie ozbrojeného konfliktu môžu viesť k žiadostiam o priznanie postavenia utečenca; 1 UNHCR sa preto domnieva, že veľká väčšina osôb vysídlených z Ukrajiny pravdepodobne potrebuje medzinárodnú ochranu. Zavedenie dočasnej ochrany v Európskej únii a podobných právnych inštitútov v iných krajinách umožnilo miliónom utečencov a utečeniek z Ukrajiny prístup k ochrane a právam v hostiteľských krajinách v rekordne krátkom čase.

2. UNHCR celkovo hodnotí situáciu na Ukrajine ako pretrvávajúcou vojnu, neistotu, ohrozenie a vysokú úroveň pretrvávajúcich humanitárnych potrieb miliónov vnútorne vysídlených osôb a ľudí žijúcich v oblastiach priamo zasiahnutých prebiehajúcou vojnou. V Pláne humanitárnej reakcie na rok 2023 sa odhaduje, že humanitárnu pomoc potrebuje približne 17,6 milióna osôb, najmä vo východnej časti krajiny.

3. Pre veľkú väčšinu Ukrajincov a Ukrajiniek zostáva návrat domov vrúcnym želaním. Najnovší prieskum zámerov, ktorý uskutočnil UNHCR, zdôrazňuje, že 76 percent utečencov a utečeniek z Ukrajiny sa chce jedného dňa vrátiť domov; avšak len 14 percent z nich to plánuje urobiť v najbližších mesiacoch. Obavy o bezpečnosť a ochranu v oblastiach pôvodu sú v súčasnosti hlavnými prekážkami návratu, ktoré uviedlo 90 percent respondentov prieskumu UNHCR. Prístup k základným službám - vrátane elektriny, vody, zdravotnej starostlivosti, pracovných príležitostí a primeraného bývania - a ich dostupnosť tiež uviedlo ako kľúčové obavy 90 percent respondentov, pričom všetky tieto služby boli vojnou výrazne ovplyvnené. 

4. V marci 2022 UNHCR zverejnil Stanovisko k návratom na Ukrajinu, v ktorom vyzval štáty, aby pozastavili nútené návraty štátnych príslušníkov a osôb s obvyklým pobytom na Ukrajine vrátane tých, ktorým bola zamietnutá žiadosť o azyl. Vzhľadom na prebiehajúci medzinárodný ozbrojený konflikt v krajine UNHCR opakuje, že toto stanovisko zostáva v platnosti. UNHCR naďalej vyzýva všetkých aktérov, aby reagovali na potreby vysídlených osôb a zaistili ich bezpečnosť a ochranu, kým sa nebudú môcť dobrovoľne a bezpečne a dôstojne vrátiť domov alebo kým sa nenájdu iné trvalé riešenia.

5. UNHCR považuje dobrovoľný návrat utečencov a utečeniek a nútený návrat za procesy, ktoré majú zásadne odlišný charakter a zahŕňajú odlišnú zodpovednosť jednotlivých zúčastnených strán. Toto stanovisko pripomína povahu dobrovoľného návratu ako základného práva a formuluje jeho dôsledky v osobitnom kontexte návratu na Ukrajinu s potrebnými zárukami, ktoré treba zvážiť. Toto stanovisko neodráža postoje UNHCR k návratu detí bez rodičovskej starostlivosti, pri ktorých sa zohľadňujú ďalšie aspekty. 1 UNHCR, Usmernenia o medzinárodnej ochrane č. 12: Žiadosti o priznanie postavenia utečenca v súvislosti so situáciami ozbrojeného konfliktu a násilia podľa článku 1A ods. 2 Dohovoru z roku 1951 a/alebo Protokolu o právnom postavení utečencov z roku 1967 a regionálne definície utečencov (december 2016). 

6. Mnohí utečenci a mnohé utečenky od svojho príchodu do hostiteľskej krajiny krátkodobo navštívili Ukrajinu, predovšetkým s cieľom navštíviť rodinných príslušníkov, získať doklady, skontrolovať majetok a celkovú situáciu. Systematické monitorovanie hraníc zo strany UNHCR a ďalšie zdroje údajov identifikujú zvýšenú mobilitu utečencov a utečeniek vo forme stálych cezhraničných pohybov, ktoré zahŕňajú dočasné pobyty a tiež trvalejšie návštevy na Ukrajine, ako aj trvalý návrat.

7. Podobne ako v iných utečeneckých situáciách, možnosť krátkodobého návratu domov, vrátane udržiavania väzieb s rodinou a komunitou a kontroly prevládajúcej situácie, môže pomôcť pripraviť pôdu pre trvalejšie návraty v budúcnosti, keď to podmienky umožnia. Vzhľadom na prebiehajúcu vojnu a všeobecnú nestabilitu súčasnej situácie sa UNHCR nedomnieva, že návštevy Ukrajiny oslabujú celkové hodnotenie, že prevažná väčšina osôb vysídlených z Ukrajiny pravdepodobne potrebuje medzinárodnú ochranu.

8. V niektorých oblastiach Ukrajiny prebiehajú prvé kroky zamerané na obnovu. Význam vytvárania podmienok pre trvalý a udržateľný návrat nemožno preceňovať. To si bude vyžadovať prácu v úzkom partnerstve s ukrajinskými orgánmi so zameraním na odmínovanie, opravu domov, rekonštrukciu poškodenej a zničenej sociálnej a civilnej infraštruktúry a čo najskoršie investície do miestneho hospodárstva a vytvárania pracovných miest s podporou medzinárodného spoločenstva. V druhom Rýchlom hodnotení škôd a potrieb, ktoré je spoločným dielom ukrajinskej vlády, Svetovej banky, Európskej únie a Organizácie Spojených národov, sa priame náklady na škody odhadujú na približne 135 miliárd USD potreby rekonštrukcie a obnovy na 411 miliárd USD podľa stavu vo februári 2023.

9. Návrat do vlastnej krajiny je základným právom. Hoci UNHCR v súčasnosti nepodporuje návraty na Ukrajinu z dôvodu prebiehajúceho medzinárodného ozbrojeného konfliktu, nebráni to osobnému rozhodnutiu niektorých utečencov a utečeniek vrátiť sa. Dlhodobým prístupom UNHCR je rešpektovať rozhodnutia utečencov a utečeniek týkajúce sa návratu za predpokladu, že sú dobre informované a plne dobrovoľné. Rozhodnutia týkajúce sa návratu alebo ďalšieho pobytu v krajinách azylu sú zložité a odrážajú individuálne skúsenosti s núteným vysídlením: vysoká miera rozdelenia rodín, trauma, rodovo podmienené násilie (vrátane sexuálneho násilia súvisiaceho s konfliktom), ekonomický blahobyt, pretrvávajúce odlúčenie rodiny a bezpečnostné riziká sú faktormi, ktoré ovplyvňujú individuálne rozhodovanie.

10. Keďže diskusie o návrate na Ukrajinu naberajú na intenzite na medzinárodnej úrovni, je dôležité, aby sa tieto rozhovory sústredili na perspektívy, zámery a potreby utečencov a utečeniek, z ktorých prevažnú väčšinu tvoria ženy a deti, a platné zásady medzinárodného práva. Akékoľvek rozhodnutia o návrate musia byť dobre informované a plne dobrovoľné a prijaté bez podnecovania k predčasnému návratu, vrátane obmedzení možnosti utečencov a utečeniek získať prístup k právnemu postaveniu, dokumentácii, vnútroštátnym systémom sociálnej ochrany a iným právam a pomoci v hostiteľských krajinách.

1. Uznávajúc, že utečenci a utečenky majú najlepšie predpoklady na to, aby vyhodnotili riziká a rozhodovali o otázkach, ktoré sa ich priamo týkajú, vrátane návratu, UNHCR je pripravený uľahčiť návrat osôb, ktoré môžu potrebovať pomoc pri návrate z dôvodu zraniteľnosti na základe individuálneho posúdenia každého prípadu. Takéto návraty musia byť plne informované, dobrovoľné a musia sa uskutočniť v bezpečných a dôstojných podmienkach. 3 39 % respondentov v najnovšom prieskume úmyslov UNHCR uviedlo, že člen ich domácnosti od vysídlenia aspoň raz krátkodobo navštívil oblasť svojho pôvodu. 

12.Mnohí utečenci a mnohé utečenky majú naďalej oprávnené obavy o svoju bezpečnosť na Ukrajine, o svoju schopnosť vrátiť sa do svojich domovov a udržateľne sa reintegrovať. Ich ďalší prístup k medzinárodnej ochrane je preto prvoradý. Hoci podmienky na Ukrajine vylučujú rozsiahle návraty v podmienkach bezpečnosti a dôstojnosti, UNHCR sa domnieva, že dočasná ochrana zostáva dôležitým nástrojom medzinárodnej ochrany osôb vysídlených mimo krajiny.

13.Vzhľadom na pretrvávajúcu potrebu medzinárodnej ochrany medzi utečencami a utečenkami z Ukrajiny UNHCR zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby boli utečenci a utečenky vrátane osôb bez štátnej príslušnosti plne začlenení do vnútroštátnych systémov a mali v hostiteľských krajinách prístup k právam v plnom rozsahu. Úplné sociálno-ekonomické začlenenie utečencov a utečeniek im umožňuje prispievať k rozvoju hostiteľskej spoločnosti a ďalej rozvíjať svoj ľudský kapitál počas pobytu v exile, čo v konečnom dôsledku prospeje rekonštrukcii a obnove Ukrajiny po návrate. Rovnako dôležité je vzhľadom na vysoký počet odlúčených detí a detí, ktoré boli predtým v ústavnej starostlivosti na Ukrajine, začlenenie detí do škôl a do vnútroštátnych systémov ochrany detí v krajinách, ktoré utečencov a utečenky prijímajú, s cieľom zabezpečiť ich nepretržitú ochranu a starostlivosť pred určením trvalých riešení. UNHCR zdôrazňuje, že akýkoľvek návrat detí na Ukrajinu sa musí riadiť zásadou najlepšieho záujmu dieťaťa.

14.Keďže v súčasnosti prebiehajú diskusie o budúcnosti opatrení dočasnej ochrany v európskych hostiteľských štátoch a možnom prechode na alternatívne formy pobytu, regionálne inštitúcie a hostiteľské štáty majú príležitosť vytvoriť flexibilný politický rámec, ktorý rešpektuje dobre informované a dobrovoľné rozhodnutia o návrate a poskytuje záruky, že v prípade zhoršenia bezpečnostnej situácie alebo ak sa návraty ukážu ako neudržateľné v premenlivom kontexte charakterizovanom značnými neznámymi a rizikami, bude možné opäť získať medzinárodnú ochranu.

15. V okamihu, keď sa dočasná ochrana a iné podobné právne inštitúty skončia, môžu existovať skupiny a jednotlivci, ktorí sa nemôžu vrátiť na Ukrajinu a ktorí naďalej potrebujú medzinárodnú ochranu. Môže to platiť najmä pre osoby, ktoré nemajú doklady totožnosti alebo doklad o štátnej príslušnosti, ako sú osoby bez štátnej príslušnosti a osoby s neurčenou štátnou príslušnosťou. Jednotlivci vysídlení z Ukrajiny by mali mať možnosť kedykoľvek požiadať o azyl v súlade so svojimi právami podľa práva EÚ a medzinárodného práva.

16. UNHCR vyzýva hostiteľské štáty, aby zachovali flexibilný prístup ku krátkodobým návštevám Ukrajiny, čo môže pomôcť uľahčiť plne informované rozhodnutia o dlhodobejšom návrate. Možnosti by mohli zahŕňať dočasné pozastavenie právneho postavenia a prístup k bezplatnej verejnej doprave na oboch stranách hranice s cieľom uľahčiť návrat a predĺžené návštevy typu "choď a pozri sa".

17. UNHCR odporúča, aby návšteva Ukrajiny, ktorá trvá menej ako tri mesiace, neovplyvnila právne postavenie jednotlivca a súvisiace práva v hostiteľskej krajine. UNHCR ďalej odporúča, aby v prípade dlhodobejšieho cestovania na Ukrajinu hostiteľské krajiny dočasne deaktivovali dočasnú ochranu a iné právne postavenie namiesto jeho odňatia alebo zrušenia registrácie jednotlivcov s cieľom vyhnúť sa administratívnej záťaži a uľahčiť obnovený prístup k ochrane, ak je to potrebné.

18. V záujme stabilizácie utečencov a utečeniek z Ukrajiny v rámci úsilia o ich začlenenie do vnútroštátnych systémov hostiteľskej krajiny a zabránenia rozdielom v prístupe k právam a ochrane UNHCR naďalej vyzýva na inkluzívny prístup a súdržnosť medzi členskými štátmi EÚ, pokiaľ ide o výklad a uplatňovanie smernice o dočasnej ochrane, a to aj v súvislosti s osobami bez štátnej príslušnosti a osobami s neurčenou štátnou príslušnosťou. Okrem toho UNHCR dôrazne odporúča koordinovanú a harmonizovanú reakciu medzi hostiteľskými štátmi v čase, keď sa ukončí poskytovanie dočasnej ochrany, v súlade s medzinárodnými zásadami spolupráce a zdieľania zodpovednosti. 
 
19.UNHCR bude spolu s partnermi naďalej monitorovať návraty utečencov a utečeniek na Ukrajinu, ktoré boli organizované z ich strany, s cieľom lepšie určiť hybné sily a faktory, ktoré ovplyvňujú rozhodnutia o návrate v premenlivom kontexte.

20. Utečenci a utečenky by mali mať prístup k objektívnym a aktuálnym informáciám o možnom vplyve návratu na ich právne postavenie a prístup k právam a pomoci v hostiteľských krajinách, o ich možnom prístupe k pomoci v plánovaných oblastiach návratu, o poradenstve pre navrátilcov a o overovaní dobrovoľného charakteru návratu.

21. UNHCR berie na vedomie prebiehajúce úsilie niektorých štátov a iných aktérov o uľahčenie návratu osôb, ktoré vyjadrili želanie vycestovať späť na Ukrajinu. V súčasnom kontexte UNHCR dôrazne odporúča, aby sa v prípade poskytovania materiálnej pomoci táto pomoc poskytovala skôr v oblastiach návratu na Ukrajine než v mieste odchodu. Iniciatívy na podporu utečencov a utečeniek vracajúcich sa na Ukrajinu musia byť založené na potrebách a musia byť plne koherentné a integrované s úsilím o pomoc a ochranu pre širšie obyvateľstvo, ktoré potrebuje humanitárnu pomoc - vrátane vnútorne vysídlených osôb, vracajúcich sa vnútorne vysídlených osôb, hostiteľských a vojnou postihnutých komunít. Všetci aktéri sa vyzývajú, aby v súlade s rámcom OSN pre trvalé riešenia a vládnym národným plánom obnovy podporovali prístupy k včasnej obnove a trvalým riešeniam v oblastiach návratu, ktoré sú založené na konkrétnych oblastiach. Individuálne nároky, ako napríklad prístup k podpore na opravu alebo obnovu poškodených domov, musia byť založené na stanovených kritériách oprávnenosti v rámci medziagentúrnej humanitárnej reakcie alebo v súlade s vnútroštátnymi rámcami pomoci a kompenzácií.

22. UNHCR považuje za nevhodné podporovať alebo stimulovať návraty na Ukrajinu v súčasnom kontexte vzhľadom na prebiehajúci medzinárodný ozbrojený konflikt a následné nepriateľské akcie. UNHCR preto upozorňuje, že programy pomoci a uľahčenia musia byť založené aj na dôkladnej analýze, aby aktívne nepodporovali návraty utečencov a utečeniek alebo aby neboli vnímané ako podpora návratu utečencov a utečeniek alebo aby nevytvárali sociálne napätie prostredníctvom nerovnosti v úrovniach a formách pomoci poskytovanej ľuďom s podobnými potrebami.

23. Predčasný návrat vyvolaný negatívnymi faktormi by mohol mať nepriaznivý vplyv na schopnosť utečencov a utečeniek prijímať slobodné a dobrovoľné rozhodnutia a potenciálne by mohol ohroziť udržateľnosť návratov. UNHCR preto opätovne vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby zabezpečilo, že utečenci a utečenky budú mať naďalej prístup k ochrane a právam v hostiteľských krajinách, s osobitným dôrazom na zraniteľné skupiny. Rýchla identifikácia utečencov a utečeniek so špecifickými potrebami - vrátane žien, ktoré boli vystavené rodovo podmienenému násiliu, osôb so zdravotným postihnutím, starších osôb v ohrození, osôb s vážnym zdravotným stavom a iných zraniteľných osôb vrátane menšinových skupín a osôb ohrozených stratou štátnej príslušnosti - a systematické nasmerovanie na špecializované služby a podporu je kľúčom k zabezpečeniu ich ochrany v hostiteľských krajinách. Pre veľkú väčšinu utečencov a utečeniek, ktorí sa v súčasnosti nemôžu vrátiť domov, musí ich zmysluplné začlenenie v hostiteľských krajinách zostať prioritnou činnosťou pre všetkých.

UNHCR, jún 2023


UNHCR POSITION ON VOLUNTARY RETURN TO UKRAINE

1. Since the escalation of the international armed conflict in February 2022, millions have been displaced both outside and within Ukraine. It is well established that situations of armed conflict can give rise to refugee claims;1 UNHCR accordingly considers that the vast majority of persons displaced from Ukraine are likely to be in need of international protection. The implementation of Temporary Protection in the European Union and similar legal schemes elsewhere has enabled millions of refugees from Ukraine to access protection and rights in host countries in record time.

2. UNHCR’s overall assessment of the context in Ukraine is one of prevailing war, uncertainty, insecurity and a high level of continuing humanitarian needs among the millions of internally displaced persons (IDPs) and people living in areas directly impacted by the ongoing war. It is estimated by the 2023 Humanitarian Response Plan that some 17.6 million persons, particularly in the eastern part of the country, are in need of humanitarian assistance.

3. For the vast majority of Ukrainians, returning home remains a deeply held wish. The most recent intentions survey conducted by UNHCR highlights that 76 per cent of refugees from Ukraine want to return home one day; however, only 14 per cent of them plan to do so in the coming months. Safety and security concerns in areas of origin are the main impediments to return at the current time, cited by 90 per cent of respondents to UNHCR’s survey. Access to and availability of basic services—including electricity, water and healthcare, work opportunities and adequate housing—were also cited as key concerns by 90 per cent of respondents, all of which have been hugely impacted by the war. 

4. In March 2022, UNHCR published a Position on Returns to Ukraine, calling on States not to forcibly return nationals and former habitual residents of Ukraine, including those who have had their asylum claims rejected. In view of the ongoing international armed conflict in the country, UNHCR reiterates that this Position remains valid. UNHCR continues to call on all actors to respond to the needs of the displaced and ensure their safety and protection until they can return home, voluntarily and in safety and dignity, or other durable solutions have been found.

5. UNHCR considers voluntary return of refugees and forced return as processes of fundamentally different characters, engaging different responsibilities on the parts of the various actors involved. The present position recalls the nature of voluntary return as a fundamental right and articulates its implications in the specific context of return to Ukraine with the necessary safeguards to be considered. This position does not reflect UNHCR’s views on the return of children without parental care, for whom additional considerations apply. 1 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 12: Claims for refugee status related to situations of armed conflict and violence under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees and the regional refugee definitions (December 2016). 

6. Many refugees have engaged in short term visits to Ukraine since their arrival in host countries, primarily to visit family members, retrieve documents, check on property and the overall situation.3 UNHCR's systematic border monitoring and other data sources identify increased mobility among the refugee population in the form of steady cross-border movements, which include temporary stays and also more sustained visits in Ukraine, as well as durable return.

7. As in other refugee situations, the ability to return home for short periods, including to maintain links with family and community and check on the prevailing situation, can help pave the way for more durable returns in the future once conditions permit. Given the ongoing war and general volatility of the current situation, UNHCR does not consider that visits to Ukraine undermine the overall assessment that the vast majority of persons displaced from Ukraine are likely to have international protection needs.

8. Early recovery efforts are underway in certain areas of Ukraine. The importance of creating conditions for durable and sustainable returns cannot be overstated. This will require work in close partnership with the Ukrainian authorities, focusing on demining, repair of houses, reconstruction of damaged and destroyed social and civilian infrastructure and investment in the local economy and jobs as soon as possible with the support of the international community. The second Rapid Damage and Needs Assessment, a joint undertaking of the Government of Ukraine, the World Bank, the European Union and the United Nations, estimated the direct costs of damage at some $135 billion and the reconstruction and recovery needs at $411 billion, as of February 2023.

9. Returning to one’s own country is a fundamental right. Although UNHCR is not promoting returns to Ukraine at the current time due to the ongoing international armed conflict, this does not preclude some refugees from taking personal decisions to return. UNHCR’s longstanding approach has been to respect the decisions of refugees regarding return, provided they are well-informed and fully voluntary. Decisions regarding return or continued stay in countries of asylum are both complex and reflective of individual experiences of forced displacement: high levels of family separation, trauma, gender-based violence (including conflict-related sexual violence), economic well-being, ongoing family separation and security risks have all emerged as factors in individual decision making.

10. As discussions on return to Ukraine gather momentum at the international level, it is important to ensure that these conversations are centered around the perspectives, intentions, and needs of refugees—the vast majority of whom are women and children—and applicable international law principles. Any decisions to return must be well-informed and fully voluntary—and made without inducements for premature return, including restrictions on refugees’ ability to access legal status, documentation, national social protection systems and other rights and assistance in host countries.

11. Recognizing that refugees are best placed to evaluate risks and make decisions on issues that directly concern them, including return, UNHCR is prepared to facilitate returns for persons who may need assistance in returning due to vulnerability on a case-by-case basis. Such returns must be fully informed, voluntary, and carried out in conditions of safety and dignity. 3 39% of respondents in UNHCR’s most recent intentions survey reported that a member of their household had made at least one short-term visit to their area of origin since displacement (UNHCR, Lives on Hold: Intentions and Perspectives of Refugees from Ukraine. 

12. Many refugees continue to have valid concerns for their safety and security in Ukraine, their ability to return to their homes and to reintegrate sustainably. Their continuing access to international protection is therefore paramount. Whilst conditions in Ukraine preclude largescale returns in conditions of safety and dignity, UNHCR considers that Temporary Protection remains an important tool of international protection for those displaced outside the country.

13. Given the ongoing need for international protection amongst refugees from Ukraine, UNHCR underscores the importance of ensuring that refugees, including stateless people, are fully included in national systems and fully able to access rights in host countries. The full socioeconomic inclusion of refugees enables them to contribute to host societies and further develop their human capital while in exile, which will eventually benefit Ukraine’s reconstruction and recovery upon return. Equally important, in light of the high number of separated children and those previously in institutional care in Ukraine, is the inclusion of children in schools and in national child protection systems in refugee-hosting countries in order to ensure their continued protection and care prior to the identification of durable solutions. UNHCR emphasizes that any return of children to Ukraine must be guided by the principle of the best interests of the child.

14. As discussions are now underway regarding the future of temporary protection arrangements in European host States and an eventual transition to alternative stay arrangements, regional institutions and host States have an opportunity to create a flexible policy framework that respects well-informed and voluntary decisions to return and offers assurances that international protection can be re-accessed if the security situation worsens or if returns prove unsustainable in a fluid context characterized by considerable unknowns and risks.

15. At the point at which temporary protection and other similar legal schemes come to an end, there may be groups and individuals who are unable to return to Ukraine and who remain in need of international protection. This may be particularly true for persons who lack identify documentation or proof of nationality, such as stateless people and those with undetermined nationality. Individuals displaced from Ukraine should be allowed to apply for asylum at any time in line with their rights under EU and international law.

16. UNHCR urges host States to maintain a flexible approach to short-term visits to Ukraine, which can help facilitate fully informed decisions on longer term return. Options could include temporary suspension of legal status and access to free public transport on either side of the border to facilitate return and prolonged ‘go and see’ visits.

17. UNHCR recommends that an individiual’s legal status and associated rights in a host country are not affected by a visit to Ukraine lasting less than three months. UNHCR additionally recommends that in the event of longer-term travel to Ukraine, hosting countries temporarily de-activate temporary protection and other legal status rather than withdrawing legal status or de-registering individuals, in order to avoid administrative burdens and facilitate renewed access to protection if required.

18. In order to stablise refugees from Ukraine within efforts to include them in host country national systems and avoid disparities in access to rights and protection, UNHCR continues to call for an inclusive approach and coherence amongst EU Member States regarding the interpretation and application of the Temporary Protection Directive, including with regards to stateless people and people with undetermined nationality. In addition, UNHCR strongly recommends a coordinated and harmonised response amongst hosting states at the point at which the application of Temporary Protection comes to an end, in line with international principles of cooperation and responsibility-sharing.

19. UNHCR will continue to monitor, with partners, self-organized refugee returns to Ukraine, to better determine drivers and enabling factors which influence return decisions in a fluid context.

20. Refugees should be provided with access to objective and up-to-date information on the potential impact of return on their legal status and access to rights and assistance in host countries, their potential access to assistance in intended areas of return, returnee counselling and verification of the voluntary character of return.

21. UNHCR notes ongoing efforts by some States and other actors to facilitate returns of those who express a wish to travel back to Ukraine. In the current context, UNHCR strongly recommends that where material assistance is provided, it is made available in areas of return in Ukraine rather than at the point of departure. Initiatives supporting refugee returnees in Ukraine must be needs-based and fully coherent and integrated with the assistance and protection efforts for the wider population in need of humanitarian assistance—including IDPs, IDP returnees, host and war-affected communities. All actors are encouraged to support areabased approaches to early recovery and durable solutions in areas of return, in line with the UN Framework for Durable Solutions and the Government’s National Recovery Plan. Individual entitlements, such as accessing support to repair or rebuild damaged homes, need to be based on established eligibility criteria under the interagency humanitarian response or in accordance with national assistance and compensation frameworks.

22. UNHCR considers it inappropriate to promote or incentivize returns to Ukraine in the current context, given the ongoing international armed conflict and consequent hostilities. As such, UNHCR cautions that assistance and facilitation programmes must also be based on careful analysis so as not actively to promote, or be seen to promote, returns of refugees or create social tensions through inequities in levels and forms of assistance provided to people with similar needs.

23. Premature return, induced by negative push factors, could have an adverse impact on refugees’ ability to take free and voluntary decisions and potentially undermine the sustainability of returns. UNHCR therefore reiterates its calls to the international community to ensure that refugees continue to be able to access protection and rights in host countries, with a specific focus on vulnerable groups. The swift identification of refugees with specific needs—including women who have been subjected to gender-based violence, persons with disabilities, older persons at risk, persons with serious medical conditions and other vulnerable persons including minority groups and persons at risk of statelessness—and systematic referral to specialized services and support is key to ensuring their protection in host States. For the vast majority of refugees unable to return home at this time, their meaningful inclusion in host countries must remain a priority activity for all.

UNHCR, june 2023