pondelok 26.02.2024

Stanovisko k plošnému zníženiu príspevkov na ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny

Vláda Slovenskej republiky narýchlo a nečakane znižuje príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny na polovicu, pričom tak robí generalizovane a nezohľadňuje tých odídencov, ktorí majú zdravotné postihnutie alebo sú v dôchodkovom veku, a teda sú zvlášť zraniteľní a s obmedzenou schopnosťou zabezpečiť si potrebný príjem na úhradu nájomného bývania.
V dňoch 22.02.2024 a 23.02.2024 vláda Slovenskej republiky prerokovala a prijala zmeny nariadení, ktoré upravovali výšku príspevku za ubytovanie odídencovi z Ukrajiny v súvislosti s vojnovou situáciou na Ukrajine. Výšku týchto príspevkov znížila jednotne vo vzťahu k osobám nad 15 rokov na polovicu, a to s účinnosťou len pár dní po prijatí týchto zmien.

Zmeny sa negatívne dotknú najmä obzvlášť zraniteľných utečencov, ako sú osoby so zdravotným postihnutím či seniori v dôchodkovom veku, ktorí majú len veľmi málo možností sa za pár dní novej situácii prispôsobiť a vyriešiť, ako budú ďalej hradiť náklady na bývanie.

Vláda SR v dôvodovej správe uvádza, že opatrenie prijíma z dôvodu, že plošný systém poskytovania ubytovania odídencom je náročný na verejné financie. Pomoc zoškrtanú o 50% však opäť aplikuje plošne na všetkých odídencov bez ponúknutia vhodného alternatívneho riešenia obzvlášť zraniteľným osobám, okrem detí, u ktorých výšku príspevku neškrtá - tie ale nemôžu byť ubytované bez sprievodu dospelej osoby, a teda aj tých sa znižovanie príspevku negatívne dotkne.

V kontexte osôb, ktoré už nie sú v produktívnom veku, prípadne majú obmedzenú spôsobilosť začleniť sa do pracovného života či inak si zabezpečiť príjem, nesedí ani argument vlády SR uvedený v dôvodovej správe, že je žiaduce, aby odídenci, ktorí chcú zostať na území Slovenskej republiky, mali motiváciu začleniť sa do bežného života a podieľať sa na zabezpečovaní základných životných potrieb aj z vlastných zdrojov.

Pýtame sa, čo majú o pár dní urobiť osoby so zdravotným postihnutím či seniori, ktorí utiekli pre vojnu z Ukrajiny a žijú na Slovensku v hmotnej núdzi, keď im prenajímateľ oznámi, že majú doplatiť náklady na bývanie alebo bývanie opustiť?

Ide o ďalší náhly krok s negatívnym dopadom na osoby so zdravotným postihnutím bez dostatočného zdôvodnenia a objasnenia. Budeme sa na to pýtať kompetentných predstaviteľov vlády SR.

Odkazy na nariadenia:

Detail materiálu | Portal OV (gov.sk)
Detail materiálu | Portal OV (gov.sk)