Aktiváciou k prosperite - projekt na podporu zamestnávania

Dávame do pozornosti projekt, ktorý má za cieľ pomôcť neaktívnym osobám bez maturity nájsť si prácu.
Projekt Aktiváciou k prosperite vďaka podpore ESF a EFRR pomáha neaktívnym osobám bez maturity nájsť si prácu. Odborných poradcov majú v teréne naprieč Slovenskom. Tiež majú aktuálne informácie o voľných pracovných miestach.

Často ide o ženy na končiacej rodičovskej dovolenke, ľudí so zdravotným postihnutím, invalidov, učňov, končiacich študentov, alebo vracajúcich sa z prác v zahraničí, ktorí nie sú registrovaní na úrade práce, občanov Ukrajiny a mnohých ďalších.

Ozývať sa môžete na týchto kontaktoch:
OZ Inštitút komunikačných stratégií
E-mail: liviakramarova@gmail.com
 

PROJEKT AKTIVÁCIOU K PROSPERITE SA REALIZUJE VĎAKA PODPORE Z EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU (ESF) A EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA (EFRR) V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU ĽUDSKÉ ZDROJE.
Operačný program: Ľudské zdroje
Kód výzvy: OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-03
Kód projektu: 312081BXZ8

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt
Konkrétny cieľ projektu: Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva.

Trvanie projektu: 06/2022-11/2023
www.esf.gov.sk | www.employment.gov.sk

OZ Inštitút komunikačných stratégií
E-mail: liviakramarova@gmail.com

 
 
Súvisiace odkazy: 
Aktiváciou k prosperite - Kariérne poradenstvo (facebook.com)
www.facebook.com/Aktiváciou-k-prosperite-106736862146799/