štvrtok 24.02.2022

Ako môže Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím pomôcť utečencom z Ukrajiny?

V dôsledku vojnového konfliktu, aký prebieha na Ukrajine, sú všetci ľudia z napadnutej krajiny nielen v priamom ohrození života a zdravia, ale sú aj ťažko poškodení na širokej škále svojich základných ľudských práv. Medzi najohrozenejších patria aj ľudia so zdravotným postihnutím, a to tak tí, ktorí zostávajú na území, kde sa vojnový konflikt odohráva, ale aj tí, ktorým sa podarilo z krajiny utiecť.
Utečenci so zdravotným postihnutím sú nositeľmi práv aj podľa Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, vrátane práva na pomoc v rizikovej a humanitárnej situácie. V zmysle článku 11 Dohovoru zmluvné strany v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodného práva vrátane medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti osôb so zdravotným postihnutím v rizikových situáciách vrátane ozbrojených konfliktov, núdzových humanitárnych situácií a živelných pohrôm. Po prekročení našich hraníc za plnenie záväzkov voči týmto osobám, vyplývajúcim z Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím nesie plnú zodpovednosť Slovenská republika.

Sme presvedčení, že úlohou našej krajiny je pomáhať osobám so zdravotným postihnutím v najväčšom možnom rozsahu bez ohľadu na to, či krajinou len prechádzajú alebo sa rozhodnú tu zotrvať.
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím pozorne monitoruje situáciu utečencov so zdravotným postihnutím na území Slovenskej republiky, a tak ako pri všetkých osobách so zdravotným postihnutím, aj v tomto prípade uplatní všetky svoje kompetencie na ochranu ich práv a je pripravený poskytnúť potrebnú pomoc a podporu každému utečencovi so zdravotným postihnutím.

Pomoc Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím je bezplatná a sústreďuje sa, obdobne ako pri slovenských občanoch, na ľudí (deti aj dospelých) so zdravotným postihnutím (fyzickým, zmyslovým – zrakovým, sluchovým, ako aj intelektovým – mentálnym postihnutím či psychickými poruchami), a tiež s dlhodobým zdravotným problémom a dlhodobou diagnózou.
 

POMOC V OBLASTI ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Čo zabezpečí štát:

 • neodkladnú a potrebnú indikovanú zdravotnú starostlivosť, vrátane starostlivosti odporúčanej lekárom v prípade žiadateľov o azyl alebo o dočasné útočisko
 • okamžitú zdravotnú starostlivosť v prípade ohrozenia života aj starostlivosť odporúčanú lekárom
 • v prípade ohrozenia života okamžitú zdravotnú starostlivosť bez poplatku
 • plne preplácanú zdravotnú starostlivosť utečencom s priznaným štatútom azylanta

Čo ponúkame my:

 • riešenia zamietnutia zdravotnej starostlivosti
 • pomoc s hľadaním lekárov – špecialistov podľa diagnóz
 • pomoc so žiadaním o kompenzačné pomôcky a lieky
 • sprostredkovanie kontaktov na organizácie venujúce sa ľuďom s jednotlivými druhmi zdravotného postihnutia a diagnózami
 

POMOC V SOCIÁLNEJ OBLASTI

Čo zabezpečí štát - pre utečencov so štatútom dočasného útočiska:

 • základnú dávku v hmotnej núdzi
 • ochranný príspevok
 • príspevok na nezaopatrené dieťa
 • dotácie na stravu pre deti v školách
 • umiestnenie v zariadení sociálnych služieb či poskytnutie ďalších sociálnych služieb v prípade splnenia zákonných podmienok
 • nárok na niektoré finančné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Čo ponúkame my:

 • pomoc pri žiadaní o príspevky či o sociálnu službu
 • riešenie zamietnutia príspevkov či sociálnej služby  
 • pomoc v prípade násilia páchaného na utečencoch so zdravotným postihnutím, krutého zaobchádzania či obmedzenia na osobnej slobode v rozpore so zákonom
 

PRÁVNA POMOC

Čo ponúkame my:

 • pomoc s akýmikoľvek právnymi a administratívnymi úkonmi
 • poskytnutie právneho usmernenia
 • pomoc pri spísaní žiadostí, vypĺňaní formulárov
 

POMOC V OBLASTI ZAMESTNANIA

Čo ponúka štát:

 • rýchly a neobmedzený prístup na trh práce pre utečencov so statusom dočasného útočiska

Čo ponúkame my:

 • riešenie situácií, keď odídenca z Ukrajiny odmietnu zamestnať z dôvodu zdravotného postihnutia, podpora ich uplatnenia na trhu práce
 • sprostredkovanie kontaktov na organizácie venujúce sa zamestnávaniu ľudí so zdravotným postihnutím, chránené dielne či sociálne podniky
 

POMOC V OBLASTI VZDELÁVANIA

Čo zabezpečí štát:

 • prístup k vzdelaniu pre deti odídencov z Ukrajiny

Čo ponúkame my:

 • pomoc pri problémoch s prijímaním ukrajinských detí so zdravotným postihnutím do školského zariadenia
 • pomoc konkrétnej škole zabezpečiť potrebné podmienky pre inklúziu
 

V akom jazyku komunikujeme:

 • slovenský jazyk
 • anglický jazyk
 • v prípade potreby zabezpečenie komunikácie v ukrajinskom jazyku
 Požiadať o pomoc
 

UŽITOČNÉ ODKAZY