utorok 16.04.2024

Výročnú správu komisárky za rok 2023 vzal na vedomie aj Výbor NR SR pre zdravotníctvo

Po prerokovaní Správy o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023 na Výbore NR SR pre sociálne veci komisárka správu odprezentovala aj na rokovaní Výboru NR SR pre zdravotníctvo, a to v utorok 16. apríla 2024.
Za osem rokov existencie Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) zhodnotila komisárka Zuzana Stavrovská rok 2023 ako najvyťaženejší na počet podnetov: 758, v oblasti zdravotníctva a sociálneho poistenia 187.

Komisárka sa zamerala na podnety a zistenia týkajúce sa oblasti zdravotníctva a sociálneho poistenia. V oblasti sociálneho poistenia obdržlal ÚKOZP za uplynulý rok 120 podnetov. Mnohí ľudia so zdravotným postihnutím mali problém prečkať obdobie čakania na rozhodnutie Sociálnej poisťovne o invalidnom dôchodku. Prieťahy v konaniach Sociálnej poisťovne sú častou príčinou podaní na ÚKOZP.

Rezonovala ja problematika detí trpiacich achondropláziou (nízkym vzrastom). V roku 2021 bolo v Európskej únii schválené použitie prvého lieku na toto ochorenie. Liek je v Slovenskej republike registrovaný, ale nie je kategorizovaný. Tento liek spôsobuje rast, avšak jeho podávanie je časovo obmedzené, iba do puberty.
Liečba týmto liekom je dnes možná iba na základe výnimky udelenej zdravotnými poisťovňami. Občianske združenie Palčekovia, ktoré združuje deti a rodičov s týmto ochorením, a ktoré nás požiadalo o pomoc, uviedlo, že ich všetky žiadosti o úhradu liečby podané lekármi týchto detí boli zamietnuté. V súčasnosti sa to týka približne 20 detí, ktorým však beží veľmi rýchlo čas a hrozí, že im táto liečba nebude môcť byť aplikovaná z dôvodu nástupu puberty.  V priebehu riešenia tohto podnetu sa za účasti ÚKOZP uskutočnili stretnutia zástupcov OZ Palčekovia  s predstaviteľmi Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj zdravotnej poisťovne Dôvera. Na oboch stretnutiach bol prijatý záver o potrebe vyzvať Ministerstvo zdravotníctva SR ako koordinačný orgán na zorganizovanie širokospektrálneho stretnutia za účasti zástupcov Ministerstva zdravotníctva SR, OZ Palčekovia a ich právneho zástupcu, zástupcov všetkých poisťovní a relevantných odborných lekárov, za súčasnej prítomnosti ÚKOZP. 

S agendou zdravotníckeho výboru súvisí aj výkon monitorovacích návštev v psychiatrických zariadeniach. Komisárka priblížila postup vykonávania týchto monitoringov a spôsob spracovania správ z týchto monitoringov. O všetkých výsledkoch je informované aj dané zdravotnícke zariadenie. Komisárka vyzdvihla zariadenia, ktoré si vezmú uložené opatrenia k srdcu a upravia namietané oblasti. Podľa Zuzany Stavrovskej v roku 2024 sa ÚKOZP zameria na kontrolu plnenia opatrení uložených v minulosti. Komisárka pozoruje zmeny k lepšiemu v používaní obmedzovacích prostriedkov v psychiatrických zariadeniach, čo vníma aj ako dôsledok novely príslušného zákona platnej od 1. marca 2023. 

Zuzana Stavrovská sa v zdravotníckom výbore venovala aj novej pôsobnosti komisára (od 1. mája 2023) súvisiacej s výkonom národného preventívneho mechanizmu (NPM) proti mučeniu, ktorý sa týka aj zdravotníckych zariadení. 

Komisárka hovorila aj o pretrvávajúcom probléme nedostatočnej bezbariérovosti zdravotníckych zariadení.

Členky a členovia Výboru NR SR pre zdravotníctvo vzali výročnú správu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím na vedomie.