Prieskum architektonickej prístupnosti volebných miestností v spojených regionálnych voľbách 29.10.2022

V súvislosti s monitorovaním (bez)bariérovosti volebných priestorov a miestností sa obraciame na občanov SR s prosbou o vyplnenie anonymného dotazníka. Dotazník môže vyplniť ktokoľvek, nielen osoba so zdravotným postihnutím, a to od 29.10.2022 do 06.11.2022 (vrátane). Vyplnením dotazníka nám pomôžete získať prehľad o tom, či a ako sa zmenila architektonická prístupnosť volebných miestností za uplynulé dva roky od parlamentných volieb 29.02.2020.
Volebné právo je kľúčovým prvkom demokracie. Základnými princípmi, ktoré musia byť pri voľbách dodržané, sú všeobecnosť, rovnosť, tajnosť a priamosť hlasovania. Všetkým občanom musí byť zabezpečený prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok. Účasť osôb so zdravotným postihnutím na politickom a verejnom živote upravuje Článok 29 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, podľa ktorého sa osobám so zdravotným postihnutím zaručujú politické práva a možnosť využívať ich na rovnakom základe s ostatnými. Zmluvné strany Dohovoru (štáty vrátane SR) sa zaviazali, že zabezpečia, aby sa osoby so zdravotným postihnutím mohli účinne a plne podieľať na politickom a verejnom živote na rovnakom základe s ostatnými, a to priamo alebo prostredníctvom slobodne zvolených zástupcov vrátane práva a možnosti osôb so zdravotným postihnutím voliť a byť zvolený.

Slovenská republika je povinná okrem iného zabezpečiť, že volebné postupy, zariadenia a materiály budú vhodné, prístupné a ľahko zrozumiteľné a použiteľné; bude chrániť právo osôb so zdravotným postihnutím hlasovať v tajnom hlasovaní vo voľbách a vo verejných referendách bez zastrašovania, kandidovať vo voľbách, účinne zastávať úrad a pôsobiť vo všetkých verejných funkciách na všetkých úrovniach správy štátu a súčasne umožní používanie asistenčných a nových technológií, ak to bude vhodné; zaručí slobodné vyjadrovanie vôle osôb so zdravotným postihnutím ako voličov a na tento účel im v prípade potreby na ich žiadosť umožní, aby im pri hlasovaní poskytla pomoc osoba, ktorú si sami určia.
 

 
 Výzva komisárky pre verejnosť na účasť na prieskume bezbariérovosti volebných budov a miestností