Referát:
Rok:
Mesiac:
Správa:
Zoradiť podľa:

Príbeh 16/2023 - Príliš dlhé čakanie na priznanie invalidného dôchodku zo zahraničia pre nedôslednú prácu Sociálnej poisťovne

Postup Sociálnej poisťovne pri vybavovaní starobných alebo invalidných dôchodkov slovenských občanov zo zahraničia bol až donedávna zbytočne zdĺhavý a neefektívny. Sociálna poisťovňa totiž zasielala všetky podklady k individuálnemu prípadu do zahraničia fyzicky poštou. V nasledujúcom príbehu sa navyše stalo, že poslala nekompletnú dokumentáciu. Žiadateľ preto čakal aj niekoľko mesiacov a nebyť jeho vlastnej iniciatívy, na chybu Sociálnej poisťovne by sa možno ani nebolo prišlo. Žiadateľ by mohol ostať bez dôchodku zo zahraničia, na ktorý má pritom oprávnený nárok. Od februára 2023 však Sociálna poisťovňa prešla na elektronický systém výmeny údajov, a tak by sa už prípady, ako je tento, nemali opakovať. Aj tento príbeh je však smutným dôkazom prieťahov v konaní Sociálnej poisťovne, na ktoré upozorňujeme už dlhodobo, a ktoré môžu mať závažné dôsledky na kompletnú socio-ekonomickú situáciu žiadateľov....
Príbeh 16/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
Dátumy Podnet Referát Stav
16.12.2022
11.09.2023
Invalidný dôchodok
Podávateľ namieta prieťahy v konaní Sociálnej poisťovne v úkonoch voči Českej správe sociálneho zabezpečenia. Podávateľ podnetu žiada o preskúmanie postupu Sociálnej poisťovne ohľadom invalidného dôchodku.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0594/2022/04R
Pošta
Ukončené
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
JUDr. Ivana Šarlinová

Príbeh 40/2022 - Náhla potreba operácie po úteku pred vojnou

Vpád ruských vojsk na Ukrajinu, ktorý sa udial vo februári 2022, spôsobil v životoch obyčajných ukrajinských ľudí absolútny chaos. Desaťtisíce ľudí sa pohli len s vecami, ktoré mali na sebe a utekali pred smrťou do bezpečia. Ich dovtedajší život bol v troskách. Život si však aj naďalej vyberal svoju daň a ťažkosti so zdravím neobišli ani ľudí, už beztak veľmi ťažko skúšaných ruskou agresiou....
Príbeh 40/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
14.07.2022
16.08.2022
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobe z Ukrajiny
Podávateľka podnetu žiada o poradenstvo v poskytovaní zdravotnej starostlivosti osobe z Ukrajiny, ktorá je t. č. v kóme umiestnená v Nemocnici v Skalici, odkiaľ ju chcú v krátkej dobe prepustiť. Zároveň žiada o poradenstvo pri zabezpečení bezplatného umiestnenie v sociálnom zariadení alebo v inom zariadení. Rodina je bez akéhokoľvek príjmu.
Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu)
Nezadané
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0326/2022/04R
E-mail
Ukončené
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
JUDr. Ivana Šarlinová

Príbeh 16/2022 - Nespravodlivosť pre pacientov odkázaných na osobných asistentov: v kúpeľoch si za nich musia priplatiť

Kúpeľná zdravotná starostlivosť predstavuje dôležitú súčasť v procese starostlivosti o zdravie človeka, pretože napomáha upevňovať zdravie, fyzickú, ale aj duševnú pohodu a do značnej miery prispieva k predĺženiu samotného plnohodnotného života. Pacienti odkázaní na osobnú asistenciu potrebujú kúpeľnú liečbu rovnako ako iní pacienti. Mysleli by ste si, že zákonodarca pri tvorbe zákonov premýšľa tak isto? Opak je pravdou....
Príbeh 16/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
25.04.2022
12.05.2022
Nárok na kúpeľnú liečbu s osobnou asistenciou
Podávateľka podnetu, ktorá má osobnú asistenciu poukazuje na situáciu, kedy by potrebovala ísť do kúpeľov, ale nie je to možné. Svoju asistenciu si môže zobrať so sebou, len na vlastné náklady, čo si nemôže dovoliť. Poukazuje na skutočnosť, že kúpele sú potrebné pre zdravotný stav, ale nemôže si to dovoliť z finančných dôvodov.
Podnet na zmenu právnej úpravy
Nezadané
Návrh na zmenu legislatívy
KZP/0183/2022/04R
E-mail
Ukončené
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
JUDr. Ivana Šarlinová

Príbeh 17/2022 - Invalidita podmienená dokladovaním svojprávnosti účastníka konania

Pri posudzovaní nároku na invalidný dôchodok sa Sociálna poisťovňa riadi názorom posudkového lekára Sociálnej poisťovne. Tento lekár posudzuje schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť tak, že porovná telesnú, duševnú a zmyslovú schopnosť posudzovanej osoby s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom so zdravým človekom. Podľa zákona Sociálna poisťovňa však nemôže podmieňovať vydanie posudku invalidity tým, aby od posudzovanej osoby vyžadovala obmedzenie alebo pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. Konanie posudkovej lekárky v nasledujúcom príbehu sa preto javí nanajvýš nekompetentné a nepochopiteľné....
Príbeh 17/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
28.02.2022
18.07.2022
Nesúhlas s postupom posudkového lekára
Podávateľ podnetu nesúhlasí s tvrdením posudkového lekára Soc.poisťovni, že invalidný dôchodok jeho brata mu Sociálna poisťovňa zoberie, ak nebude zbavený spôsobilosti na právne úkony.
Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0093/2022/04R
Elektronický formulár
Ukončené
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
JUDr. Pavol Kopál

Príbeh 15/2021 - Keď život ťažko chorého človeka ešte viac zhorší nekompetentný prístup sociálnej poisťovne

Mýliť sa je ľudské a všetci robíme chyby. Nesmie sa to však diať v štátnych inštitúciách, ktoré majú pomáhať odkázaným a zraniteľným, a to dokonca opakovane. Ako je možné, že nikto z nadriadených nenariadil príslušnému zamestnancovi Sociálnej poisťovne vyriešiť prípad ťažko chorej pani, ale opakovane jej spôsobil zbytočné prieťahy, čím sa jej zhoršili životné podmienky? Argument, že bola pandémia ochorenia COVID-19, neobstojí....
Príbeh 15/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
31.05.2021
14.10.2021
Zníženie starobného dôchodku
Podávateľka podnetu žiada o radu, pomoc pri znížení starobného dôchodku. Podávateľka vo svojom podnete namieta konanie Sociálnej poisťovne, ktorým došlo k zníženiu jej starobného dôchodku. Uviedla, že jej SP listom oznámila, že jej znižuje starobný dôchodok a bude jej strhávať z dôchodku sumu, ktorá jej bola podľa SP vyplácala navyše - v pomere...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Opakovaný podnet, ktorý už komisár vybavil a neobsahuje nové skutočnosti komisár (§ 22 ods. 2 písm. d)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0331/2021/04R
E-mail
Ukončené
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
JUDr. Ivana Šarlinová

Príbeh 15/2022 - Svojvoľné rozhodovanie zdravotnej poisťovne: napriek splneniu podmienok pacientke so sklerózou multiplex odmietla schváliť kúpeľnú liečbu

Kúpeľná liečba je nepochybne jednou z najefektívnejších liečebných metód, ktorá má hlbokú tradíciu a ľudstvo ju využíva už celé stáročia. Procedúry v kúpeľoch ovplyvňujú telo, myseľ aj celkovú pohodu človeka a vedú k zlepšeniu jeho celkového stavu. Vďaka tomu má pravidelná liečba v kúpeľoch nenahraditeľné účinky na ľudský organizmus a pomáha zvýšiť kvalitu života chronicky chorých pacientov....
Príbeh 15/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
28.05.2021
14.07.2022
Kúpeľná liečba
Podávateľka podnetu žiada o poradenstvo pri neschválení kúpeľnej liečby Union zdravotnou poisťovňou, a.s. z dôvodu nesústavnej liečby u lekára. Namieta, že k lekárovi chodí pravidelne raz za pol roka, podľa termínu na kontrolu určený ošetrujúcim lekárom.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nedoplnenie, nespresnenie (§ 22 ods. 1 písm. d)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0327/2021/04R
Elektronický formulár
Ukončené so sledovaním
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
JUDr. Ivana Šarlinová

Príbeh 17/2021 - Kto má nárok na invalidný dôchodok

Ľudia trpiaci rôznymi chorobami veľakrát nevedia, či majú nárok na invalidný dôchodok, nevyznajú sa v spleti zákonov. Pomoc Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v takých prípadoch spočíva najmä vo vysvetlení príslušnej legislatívy a poradenstve....
Príbeh 17/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
28.05.2021
14.06.2021
Vznik nároku na invalidný dôchodok
Podávateľ podnetu žiada o poradenstvo vo veci vzniku nároku na ID. Uviedol, že sa chce informovať, či je možné, aby bol človeku, ktorý pracoval ako vodič kamiónu a má uznanú chorobu skleróza multiplex priznaný invalidný dôchodok.
Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu)
Nezadané
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0326/2021/04R
E-mail
Ukončené
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
Katarína Kohýlová, LL.M.

Príbeh 18/2021 - Kedy platí premlčanie dlžného poistného voči sociálnej poisťovni?

Výzvy od štátnych orgánov nie sú vždy pre všetkých ľudí zrozumiteľné a jasné. Napríklad, ak si niektorý poistenec nesplnil oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni ešte pred dvanástimi rokmi, môže ho vyzvať na doplnenie dokumentov, aj keď je to už premlčané. Na to, aby sa to však skutočne mohlo považovať za premlčané, je potrebné splniť si, hoci aj dodatočne, oznamovaciu povinnosť. To sa môže poistencom javiť minimálne ako zbytočná byrokracia alebo ako podozrivý krok, ktorým od nich chce poisťovňa vymôcť dodatočné platby. S podobným nedôverčivým postojom voči výzvam zo Sociálnej poisťovne sa na mňa obrátila živnostníčka so zdravotným postihnutím, ktorú som ubezpečila, že Sociálna poisťovňa postupuje v súlade so zákonom a poradila som jej, ako postupovať, aby si mohla uplatniť premlčanie dlhu....
Príbeh 18/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
07.05.2021
03.08.2021
Nesplnenie povinnosti SZČO voči Sociálnej poisťovni
Podávateľka podnetu žiada o pomoc vo veci nesplnenia povinnosti SZČO uhradiť sociálne poistenie, ktoré jej v zniklo v období 2009 - 2010. Uviedla, že si zriadila SZČO za účelom vytvorenia chránenej dielne, dostala nenávratný príspevok z UPSVaRu na činnosť chránenej dielne, ktorý v daňovom priznaní zaradila pod príjmy zo SZČ. Uviedla, že v roku 2...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0279/2021/04R
E-mail
Ukončené
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
Katarína Kohýlová, LL.M.

Príbeh 14/2021 - Keď odborná lekárka nepozná aktuálne zákony

Všetky osoby, ktoré to potrebujú, majú mať prístup k zdravotníckym pomôckam, resp. k ich úhrade zo zdravotného poistenia. Vyplýva to z práva na zdravie a na adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Nesmie pritom dochádzať k diskriminácii či nerovnakému prístupu k bezplatnému poskytnutiu takýchto pomôcok. V nasledujúcom príbehu sa to však nedodržalo. Obmedzením prístupu k zdravotníckej pomôcke, ktorá umožňuje alebo uľahčuje mobilitu osôb odkázaných na určitý druh zdravotnej starostlivosti, môže dochádzať aj k faktickému obmedzeniu alebo úplnému znemožneniu nielen slobody pohybu týchto osôb, ale aj prístupu k pracovným príležitostiam, vzdelávaniu či spoločenskému a kultúrnemu životu, a tým aj k celkovému zníženiu kvality života osôb so zdravotným postihnutím....
Príbeh 14/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
04.05.2021
03.06.2021
Podmienky schválenia mobilného kyslíkového koncentrátora zdravotnou poisťovňou
Podávateľka uviedla, že jej otec trpí ochorením pľúcna fibrózov a z tohto dôvodu si jeho zdravotný stav vyžaduje dlhodobú domácu oxygenoterapiu. Uviedla, že jej otec zo zdravotného hľadiska spĺňa kritériá schválenia mobilného koncentrátora kyslíka zdravotnou poisťovňou, avšak jeho odborná lekárka ich informovala o tom, že mobilné koncentrátory k...
Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu)
Nezadané
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0276/2021/04R
E-mail
Ukončené
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
Katarína Kohýlová, LL.M.

Príbeh 19/2021 - Ako sa dá brániť proti odňatiu invalidného dôchodku

Podávateľka podnetu uviedla, že Sociálna poisťovňa jej odobrala invalidný dôchodok bezdôvodne, pretože jej zdravotný stav sa nezlepšil. Požiadala ma preto o radu, ako postupovať, ak si chce uplatniť opravné prostriedky proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne....
Príbeh 19/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
01.04.2021
30.04.2021
Opravné prostriedky v konaní o nároku na invalidný dôchodok
Podávateľka podnetu žiada o poradenstvo vo veci uplatnenia opravných prostriedkov proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne o jej nároku na invalidný dôchodok. Uviedla, že jej Sociálna poisťovňa odobrala invalidný dôchodok aj napriek tomu, že sa jej zdravotný stav nezlepšil a svojím podnetom sa domáha opätovného priznania invalidného dôchodku.
Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0217/2021/04R
E-mail
Ukončené
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
Katarína Kohýlová, LL.M.

Príbeh 12/2021 - Ľudia s mentálnym postihnutím znášajú bolesť zubov aj dva roky, kým ich ošetria

Dospelý syn s mentálnym postihnutím potrebuje pri zubnom ošetrení celkovú anestéziu, uviedla podávateľka podnetu - jeho mama. Od roku 2019 jej syn čakal na termín zubného ošetrenia v Univerzitnej nemocnici Martin, ktorý mal mať v apríli 2021, no v marci 2021 mu poskytovateľ zdravotnej starostlivosti termín preložil až na február 2023. Dôvodom mala byť pandemická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19, v dôsledku ktorej nebol k dispozícii anesteziológ. Podávateľka podnetu uviedla, že jej syn trpí bolesťami zubov, no aj napriek tomu ho odmietli ošetriť. Uviedla, že nezabezpečením poskytnutia zdravotnej starostlivosti pre jej syna bol podľa jej názoru zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti porušený článok 40 Ústavy SR . Ďalšou problematikou je pritom aj samotné riešenie zubných problémov osôb so zdravotným postihnutím. Často sa stáva, že namiesto ošetrenia zubných kazov, zubári týmto pacientom zuby rovno vytrhnú, pretože čakacia doba na extrakciu zubu je kratšia ako čakacia doba na zákrok v celkovej anestézii. Mnohí podávatelia podnetov namietajú okrem dlhých čakacích dôb na ošetrenie aj práve takúto automatickú extrakciu zubov....
Príbeh 12/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
29.03.2021
19.08.2021
Nezabezpečenie prístupu k stomatologickej zdravotnej starostlivosti
Podávateľka podnetu namieta nezabezpečenia prístupu k stomatologickej zdravotnej starostlivosti pre jej mentálne postihnutého syna v zmysle článku 40 Ústavy SR zo strany KSaMCH UNM a JLF v Martine. Uviedla, že od roku 2019 čakala na termín zubného ošetrenia pre svojho syna, ktorý bol stanovený na deň 19.04.2021. Dňa 29.03.2021 bol však termín zu...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0215/2021/04R
Elektronický formulár
Ukončené so sledovaním
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia

Príbeh 16/2021 - Peripetie s tzv. „invalidným dȏchodkom z mladosti“

Osamelo žijúci občan so zrakovým postihnutím upozornil, že výška jeho invalidného dôchodku - 318 EUR je príliš nízka, pričom sa odvolával na to, že má odpracovaných viac ako 20 rokov. Tzv. invaliditu z mladosti mu priznali krátko pred rokom 1990. Uviedol, že ľudia s totožným zdravotným postihnutím, aké má on, ale ktorým bola priznaná invalidita z mladosti až neskôr, majú invalidné dôchodky vyššie, nad 400 EUR....
Príbeh 16/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
01.02.2021
21.04.2021
Prepočítanie invalidného dôchodku z mladosti podľa novej právnej úpravy
Podávateľ podnetu uviedol, že je osamelo žijúci ťažko zdravotne postihnutý občan, ktorého jediným zdrojom príjmu je plný invalidný dôchodok (po valorizáciách toho času vo výške 318 EUR). Nesúhlasí s výškou svojho dôchodku, nakoľko toho času má už odpracovaných vyše 20 rokov ako zdravotne ťažko postihnutá osoba. Uviedol, že nevidiacim, ktorým bol...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0056/2021/04R
E-mail
Ukončené
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
Katarína Kohýlová, LL.M.

Príbeh 18/2022 - Čakanie na rozhodnutie Sociálnej poisťovne - čakanie na Godota?

Pandémia ochorenia COVID-19 nepochybne zasiahla do našich životov s nesmiernou silou a vážnosťou. Život zostal ochromený a mohlo by sa na okamih zdať, že veci, ako sme ich poznali predtým, nemôžu fungovať rovnako. Štát však musí fungovať aj v prípadoch nečakaných kríz. Verejnoprávne inštitúcie nemôžu prestať pracovať, pretože život ako taký sa nezastaví. Ľudia sa naďalej rodia a umierajú a v prípadoch, v ktorých sa dožadujú svojich ľudských práv a slobôd, môže byť neskorá spravodlivosť dokonca až podkopaním toho, prečo sa vlastne tieto ľudské práva priznali. A to sa týka práve tých najzraniteľnejších - detí, seniorov, či osôb so zdravotným postihnutím....
Príbeh 18/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
27.01.2021
25.05.2022
Prieťahy v konaní Sociálnej poisťovne o priznaní úrazovej renty a v konaní o nároku na náhradu za...
Podávateľka podnetu namieta prieťahy v konaní Sociálnej poisťovne o priznaní úrazovej renty a v konaní o nároku na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia. Podávateľka predložila Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím rozhodnutia Sociálnej poisťovne, ktorými boli obe konania v marci 2020 prerušené z dôvodu, že nebolo možné zisti...
Podnet na zmenu právnej úpravy
Nezadané
Návrh na zmenu legislatívy
KZP/0044/2021/04R
E-mail
Ukončené
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
JUDr. Ivana Šarlinová

Príbeh 20/2021 - Ako žiadať invalidný dȏchodok zo zahraničia

Občanovi Slovenskej republiky bol priznaný invalidný dôchodok Slovenskou republikou, ale nepriznala mu ho Rakúska republika, v ktorej odpracoval 27 rokov. Požiadal ma o radu, ako má postupovať, ak chce opätovne požiadať o invalidný dôchodok z Rakúskej republiky....
Príbeh 20/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
07.12.2020
09.03.2021
Nárok na invalidný dôchodok zo zahraničia
Podávateľ podnetu žiada o poradenstvo vo veci nároku na invalidný dôchodok z Rakúska.Uviedol, že má zdravotné postihnutie gastroenterologického charakteru v dôsledku ktorého požiadal o invalidný dôchodok. Uviedol, že mu bol invalidný dôchodok priznaný Slovenskou republikou, avšak mu ho nepriznala Rakúska republika, v ktorej odpracoval 27 rokov. ...
Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu)
Nezadané
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0650/2020/04R
E-mail
Ukončené
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
Katarína Kohýlová, LL.M.

Príbeh 13/2021 - Bariéry a nedostatočná hygiena vo väznici

Obrátil sa na mňa väzeň so zdravotným postihnutím odpykávajúci si trest v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby v Leopoldove. Bol nespokojný s podmienkami vo väznici, a to najmä z hľadiska jeho zdravotných ťažkostí a diagnóz - znížená schopnosť pohybu, zlyhávanie srdca a používanie kardiostimulátora, cukrovka, neuropatia a neurologické ochorenia....
Príbeh 13/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
15.06.2020
19.04.2021
Postup príslušníkov PZ a podmienky výkonu väzby
Podávateľka podnetu žiada o prešetrenie, nakoľko má pochybnosti o správnosti, spravodlivosti a nestrannosti postupu policajtov.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0304/2020/04R
E-mail
Ukončené
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
Katarína Kohýlová, LL.M.

Príbeh 66/2020 - Prístup k zdravotnej starostlivosti u obvodného lekára počas COVID-19

Článok 40 Ústavy SR predstavuje právny základ ochrany zdravia v Slovenskej republike. Pandémia súvisiaca s ochorením COVID-19 sa výrazne dotkla aj poskytovania zdravotnej starostlivosti všeobecných (obvodných) lekárov, ktorí si pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti môžu sami zvoliť formu jej poskytovania - osobná konzultácia s pacientom v ambulancii, osobná konzultácia v prirodzenom prostredí pacienta, telefonická konzultácia (vrátane SMS alebo komunikácie s použitím aplikácií), videokonzultácia alebo e-mailová konzultácia....
Príbeh 66/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
Dátumy Podnet Referát Stav
29.04.2020
22.07.2020
Prístup k zdravotnej starostlivosti u obvodného lekára v čase COVID-19
Podávateľ v podnete uviedol, že v súčasnosti neexistuje prístup k zdravotnej starostlivosti pre pacientov u obvodného lekára MUDr. Viliama Šima. Uviedol, že od začiatku koronakrízy má jeho obvodný lekár MUDr. Viliam Šimo vyvesený telefón, aby ho ľudia neobťažovali, že čakáreň a ambulancia je zavretá, doktor má na dverách vyvesený oznam, že ordin...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0209/2020/04R
E-mail
Ukončené
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
Katarína Kohýlová, LL.M.

Príbeh 67/2020 - Výnimka zo 14-dňovej povinnej karantény v súvislosti s prijatými opatreniami počas prvej vlny ochorenia COVID-19

S podnetom vo veci udelenia výnimky z povinnej 14 dňovej štátnej karantény počas prvej vlny ochorenia COVID-19 pre svojho manžela sa na mňa obrátila podávateľka podnetu. Podávateľka ma požiadala o pomoc vo veci udelenia výnimky jej manželovi, ktorý pôsobí ako lekár v zahraničí. Dôvodom udelenia výnimky mal byť predovšetkým ich syn, ktorý trpí autizmom, a ktorý nezvláda dobre dlhé odlúčenie a nemožnosť osobného kontaktu so svojím otcom. Podávateľka uviedla, že v predmetnej veci komunikovala s Ministerstvom zdravotníctva SR, avšak to adekvátnym spôsobom nereagovalo na jej podanie.  ...
Príbeh 67/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
Dátumy Podnet Referát Stav
27.04.2020
27.04.2020
Výnimka zo 14 dňovej povinnej karantény v súvislosti s vírusom COVID - 19
Podávateľka podnetu nás prosí súrne o výnimku z povinnosti absolvovať 14 dňovú štátnu karanténu pre jej manžela, ktorý pôsobí ako lekár v Nemecku a vracia sa na územie SR. Podávateľka uviedla, že majú s manželom mjaloletého syna, ktorý ma diagnózu autizmus, už mesiac otca nevidel a povávateľka podnetu je s ním mesiac doma sama - doobeda pracuje ...
Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu)
Nezadané
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0202/2020/04R
E-mail
Ukončené
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
Katarína Kohýlová, LL.M.

Príbeh 65/2020 - Dlhodobá PN počas prvej vlny pandémie COVID-19

Zamestnancovi môžu uznať dočasnú práceneschopnosť na výkon svojej zárobkovej činnosti v prípade choroby alebo úrazu. To znamená, že o práceneschopnosti hovoríme vtedy, ak osoba v dôsledku choroby a liečebných procesov, ktoré musí absolvovať, nemôže chodiť do práce. Novinkou počas pandémie súvisiacej s ochorením COVID-19 sa stala novela, ktorá zaviedla, že okrem uvedených prípadov, môže zamestnávateľ zamestnanca dočasne uznať za práceneschopného, ak mal nariadené karanténne opatrenie. Je však možné byť dlhodobo práceneschopným aj v prípade, ak osoba netrpí ochorením COVID-19 ale na základe svojho zdravotného stavu patrí do skupiny osôb, ktorej hrozí väčšie riziko zdravotných komplikácií po nákaze vírusom COVID-19?...
Príbeh 65/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
Dátumy Podnet Referát Stav
30.03.2020
07.04.2020
Dlhodobá PN pre osoby so zdravotným postihnutím počas COVID-19
Podávateľka podnetu žiada o poradenstvo pre svojho manžela, ktorý je osobou ZŤP, ohľadom dlhodobej PN v čase koronavírusu.
Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu)
Nezadané
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0161/2020/04R
E-mail
Ukončené
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
Katarína Kohýlová, LL.M.

Príbeh 81/2020 - Náhrada škody na zdraví

S podnetom sa na mňa obrátil podávateľ, ktorý ma požiadal o poradenstvo vo veci nesprávneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti a súvisiacej náhrady škody na zdraví....
Príbeh 81/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
Dátumy Podnet Referát Stav
23.03.2020
08.04.2020
Náhrada škody na zdraví
Podávateľ podnetu absolvoval v roku 2010 operáciu chrbtice, dôsledkom ktorej zostal ochrnutý, odkázaný na invalidný vozík. Ani po reoperácii v roku 2011 sa jeho mobilita nezlepšila. Preto ma požiadal o pomoc vo veci uplatnenia náhrady škody spôsobenej na zdraví.
Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu)
Nezadané
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0152/2020/04R
E-mail
Ukončené
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
Katarína Kohýlová, LL.M.

Príbeh 83/2020 - Nutnosť ukončenia pn za účelom posúdenia zdravotného stavu sociálnou poisťovňou rozhodujúcou o invalidite

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. Nemocenská dávka sa poistencovi poskytuje vtedy, ak bol pre chorobu alebo úraz uznaný dočasne práceneschopným (PN) na výkon zárobkovej činnosti alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie. Ak dočasná pracovná neschopnosť a nepriaznivý zdravotný stav trvajú dlhodobo, t. j. trvajú alebo je pravdepodobné, že budú trvať dlhšie ako jeden rok, je možné požiadať o priznanie invalidného dôchodku. Je však nutné ukončiť pracovnú neschopnosť pred požiadaním o invalidný dôchodok alebo nie?...
Príbeh 83/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
Dátumy Podnet Referát Stav
07.02.2020
17.02.2020
Posudzovanie invalidného dôchodku
Podávateľka podnetu žiada o poradenstvo, pri posudzovaní invalidného dôchodku.
Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu)
Nezadané
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0071/2020/04R
Elektronický formulár
Ukončené
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
Katarína Kohýlová, LL.M.

Príbeh 24/2020 - Prieťahy v konaní sociálnej poisťovne

Organizačné zložky Sociálnej poisťovne sú povinné rozhodnúť vo veciach dôchodkových dávok najneskôr do 60 dní od začatia konania. V mimoriadne zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 60 dní. V prípade, ak v tejto lehote organizačná zložka Sociálnej poisťovne nemôže presne a úplne zistiť skutkový stav veci, môže konanie prerušiť a v konaní pokračuje z vlastného podnetu alebo na podnet účastníka konania, len čo odpadnú dôvody, pre ktoré sa konanie prerušilo. Ak je konanie prerušené, lehoty podľa Zákona o sociálnom poistení neplynú, pričom o prerušení konania je organizačná zložka Sociálnej poisťovne povinná účastníka konania informovať....
Príbeh 24/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
Dátumy Podnet Referát Stav
03.02.2020
24.03.2020
Prieťahy v konaní o invalidnom dôchodku - pozastavenie konania
Podávateľka podnetu žiada o pomoc pri riešení nároku na invalidný dôchodok, zároveň nás oboznamuje s prieťahmi v konaní o invalidnom dôchodku - pozastavenie konania.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0057/2020/04R
Elektronický formulár
Ukončené
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
Katarína Kohýlová, LL.M.

Príbeh 23/2019 - Nesprávne poskytnutá zdravotná starostlivosť

S podnetom sa na mňa obrátil podávateľ, ktorý namietal nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť zo strany ošetrujúceho lekára, ktorý u neho neriešil zápal podbrušnice. Z dôvodu, že z pozície komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím nie som oprávnená posudzovať podnety, v ktorých podávatelia namietajú tzv. “kvalitu“ poskytovanej zdravotnej starostlivosti, postúpila som jeho podnet na vybavenie vecne príslušnému úradu, ktorý som požiadala o to, aby ma o priebehu a výsledkoch vykonania dohľadu informoval. ...
Príbeh 23/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Dátumy Podnet Referát Stav
26.11.2019
19.12.2019
Nesprávne poskytnutá zdravotná starostlivosť
Podávateľ má podozrenie, že z dôvodu nesprávnej diagnostiky a následnej liečby sa mu objavil na ľavej ľadvine tumor a ľadvina mu bola odobratá. Žiada o pomoc a poradenstvo, čo využiť a ako postupovať pri riešení problému.
Postúpenie podnetu (§ 27 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0612/2019/04R
Osobne
Ukončené
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
Katarína Kohýlová, LL.M.

Príbeh 28/2020 - Znevýhodnenie invalidných dôchodcov z mladosti pri určení sumy ich invalidného dôchodku

Ústava Slovenskej republiky zaručuje každému slobodu a rovnosť v dôstojnosti i v právach bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. Zároveň Ústava Slovenskej republiky garantuje občanom právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa. Spôsob určenia sumy invalidného dôchodku z mladosti je upravený v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Nemožnosť fyzických osôb - invalidných dôchodcov z mladosti dobrovoľne sa dôchodkovo pripoistiť a dodatočne spätne zaplatiť poistné, ktoré by mohlo ovplyvniť výšku ich invalidného dôchodku, je zjavne diskriminačné a znevýhodňujúce v porovnaní s fyzickými osobami, ktoré sa stali invalidnými po dovŕšení plnoletosti....
Príbeh 28/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
Dátumy Podnet Referát Stav
07.11.2019
28.12.2020
Diskriminačné invalidné dôchodky z detstva
Podávateľka podnetu žiada o zmenu legislatívy ohľadom invalidných dôchodkov z detstva. Považuje za diskriminačné to, že invalidné dôchodky z detstva sú priznávané úplne v najnižšej výške, nie je možné doplatiť odvod poistného za roky do získania splnenia podmienky poistenia. Poberatelia invaldných dôchodkov z detstva neboli sociálne poistení.
Podnet na zmenu právnej úpravy
Nezadané
Návrh na zmenu legislatívy
KZP/0579/2019/04R
Elektronický formulár
Ukončené
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
Katarína Kohýlová, LL.M.

Príbeh 24/2019 - Neodôvodnené predlžovanie lehoty Sociálnej poisťovne na vydanie rozhodnutia o odvolaní

Ústava Slovenskej republiky zaručuje každému občanovi právo na konanie bez zbytočných prieťahov. Lehoty pre rozhodovanie sú pre jednotlivé inštitúcie definované v samostatných právnych predpisoch a sú pre tieto inštitúcie záväzné. Lehoty pre rozhodovanie Sociálnej poisťovne sú upravené v § 260 zákona č. 461/2003 Z. z. Oznámenie Sociálnej poisťovne o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia o odvolaní z dôvodu nevypracovania lekárskeho posudku bez ďalšieho uvedenia, prečo nebol tento posudok vypracovaný, zakladá oprávnenú domnienku o neoprávnených prieťahoch v konaní zo strany Sociálnej poisťovne....
Príbeh 24/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Dátumy Podnet Referát Stav
03.09.2019
23.09.2019
Zamietnutie invalidného dôchodku
Podávateľka podnetu v mene svojho syna žiada o poradenstvo ohľadne rozhodnutia o zamietnutí invalidného dôchodku z dôvodu chýbajúcej doby dôchodkového poistenia. Sociálna poisťovňa zamietla žiadosť jej syna o invalidný dôchodok pre nesplnenie potrebnej doby zamestnania pre nárok na tento dôchodok.
Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu)
Nezadané
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0473/2019/04R
E-mail
Ukončené
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
JUDr. Ivana Šarlinová

Príbeh 82/2020 - Chýbajúce roky dôchodkového poistenia

Zákon o sociálnom poistení umožňuje poistencom doplatiť si poistné na dôchodkové poistenie. Túto možnosť využívajú najmä tí poistenci, ktorí nemajú dostatočne dlhé obdobie dôchodkového poistenia pre priznanie nároku na dôchodok. Poistné je však možné doplatiť len v prípadoch striktne vymedzených zákonom....
Príbeh 82/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
Dátumy Podnet Referát Stav
16.07.2019
04.03.2020
Neumožnenie dodatočného doplatenia chýbajúceho obdobia dôchodkového poistenia
Podávateľ podnetu namieta, že mu Sociálna poisťovňa nechce umožniť dodatočne doplatiť chýbajúce obdobie dôchodkového poistenia na účely vzniku nároku na invalidný dôchodok.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0375/2019/04R
E-mail
Ukončené
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
Katarína Kohýlová, LL.M.

Príbeh 21/2019 - Diskriminačné podmienky vzniku nároku na zdravotnícku pomôcku

Prostredníctvom poslankyne NR SR som sa dozvedela o prípade staršieho pána, ktorému zdravotná poisťovňa odmietla uznať nárok na zdravotnícku pomôcku – prenosný koncentrátor kyslíka, ktorý slúži na poskytovanie dlhodobej domácej oxygenoterapie. Poisťovňa pritom vychádzala z odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR, podľa ktorého jednou zo zákonných podmienok vzniku nároku na prenosný kyslíkový koncentrátor je existencia trvalého pracovného pomeru u pacienta. Po vyžiadaní vyjadrenia od zdravotnej poisťovne som zistila, že zdravotnú pomôcku – prenosný kyslíkový koncentrátor, zdravotná poisťovňa skutočne neposkytuje všetkým pacientom, ktorí ju potrebujú, ale v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR len pacientom s chronickou respiračnou insuficienciou, s nozologickými jednotkami, ktorí sú v trvalom pracovnom pomere (pričom nezáleží na výške pracovného úväzku)....
Príbeh 21/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Dátumy Podnet Referát Stav
22.05.2019
24.05.2019
Úhrada zdravotníckej pomôcky
Podávateľka podnetu žiada o pomoc vo veci zamietnutia úhrady prenosného koncentrátora kyslíka z prostriedkov zdravotného poistenia
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0277/2019/04R
Osobne
Ukončené
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
JUDr. Lenka Bodnárová

Príbeh 22/2019 - Absencia zdravotníckej (ošetrovateľskej) služby pre osamelých opatrovateľov, ktorí sa nepretržite starajú o príbuzného v domácom prostredí

V súčasnosti absentuje akákoľvek právna úprava, ktorá by zabezpečila kooperujúce zdravotnícke zariadenie pre pacienta odkázaného na 24 hodinovú najmä ošetrovateľskú starostlivosť v domácej opatere, ak túto z objektívnych dôvodov nemôže zabezpečiť jeho opatrovateľ. V rámci zdravotníckych zariadení nemáme na Slovensku vybudované oddelenia následnej intenzívnej starostlivosti pre ventilovaných pacientov pri fakultných nemocniciach a ani agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti so zameraním na intenzívnu starostlivosť (3–6 hod.) aj napriek tomu, že táto povinnosť vyplýva Slovenskej republike z medzinárodných záväzkov, takúto starostlivosť neposkytujú. Je zrejmé, že absencia zdravotníckej odľahčovacej služby sa dotýka niekoľkých stoviek osamelých opatrovateľov, ktorí sa nepretržite starajú o rodinného príslušníka v domácom prostredí bez možnosti odpočinku alebo vybavenia si neodkladných súkromných záležitostí....
Príbeh 22/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Dátumy Podnet Referát Stav
09.11.2018
13.03.2020
Neexistencia zdravotníckej odľahčovacej služby
Podávateľka podnetu je opatrovateľkou svojho 24 ročného syna, o ktorého sa stará v domácom prostredí, a ktorý je už viac ako 6 rokov na riadenej pľúcnej ventilácii. Jej syn je už od narodenia zdravotne ťažko postihnutou osobou, má ťažkú atrofiu mozgu, je nepočujúci, nevidiaci a ležiaci a vo všetkých úkonoch odkázaný na pomoc inej osoby. Starostl...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0471/2018/04R
Elektronický formulár
Ukončené
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
Katarína Kohýlová, LL.M.

Príbeh 23/2019 - Nedostupnosť zubno-lekárskeho ošetrenia pre osoby so zdravotným postihnutím v celkovej anestéze

Poskytovanie zubno-lekárskej starostlivosti osobám so zdravotným postihnutím v súčasnosti čelí nedostatku, resp. nedostupnosti ambulancií zubného lekárstva, ktoré by poskytovali zubnú starostlivosť pre pacientov s rôznym druhom zdravotného postihnutia v celkovej anestézii, čo vedie k dlhým čakacím dobám na ošetrenie pohybujúcim sa v rozmedzí od niekoľkých mesiacov do 1,5 roka. Ako najvážnejší problém v tejto oblasti bol Ministerstvom zdravotníctva SR určený nedostatok zubných lekárov na uvedených klinikách. Samotný fakt, že v štáte chýbajú lekári, ktorí by vedeli, resp. mohli, zubno-lekárske ošetrenie pacientom so zdravotným postihnutím poskytnúť však nepredstavuje prijateľné odôvodnenie prečo je základné právo na prístup k zdravotnej starostlivosti osobám so zdravotným postihnutím porušované nielen z pohľadu Ústavy SR ale aj z pohľadu medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky....
Príbeh 23/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Dátumy Podnet Referát Stav
12.09.2018
12.03.2020
Zubno-lekárska starostlivosť
Podávateľ podnetu poukazuje na zdravotnú starostlivosť poskytovanú ľudom s ťažkým zdravotným postihnutím, konkrétne vo vzťahu k stomatologickým ošetreniam. V podnete sa uvádza, že na Slovensku existujú len dve verejné pracoviská a čakacie doby sú neprimerane dlhé.Rovnako to platí aj pre súkromnú sféru, kde však je navyše, potrebné za stomatolog...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0365/2018/04R
E-mail
Ukončené
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
Katarína Kohýlová, LL.M.

Príbeh 25/2019 - Nárok na invalidný dôchodok zo zahraničia

S podnetom sa na mňa obrátil občan Slovenskej republiky, ktorý je poberateľom invalidného dôchodku. Vo svojom podnete uviedol, že jeho invalidný dôchodok je veľmi nízky a existenčne by potreboval invalidný dôchodok za roky, ktoré odpracoval v Austrálii. Požiadal ma o zistenie informácie, či medzi Slovenskou republikou a Austráliou existuje medzinárodná zmluva, podľa ktorej by mu mohol byť priznaný invalidný dôchodok v zmysle austrálskych právnych predpisov.  ...
Príbeh 25/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Dátumy Podnet Referát Stav
04.09.2018
20.08.2019
Invalidný dôchodok
Podávateľ žiada informácie týkajúce sa poberania invalidného dôchodku súčasne na Slovensku i v Austrálii.
Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu)
Nezadané
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0351/2018/04R
E-mail
Ukončené
Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia