Prieťahy v konaní sociálnej poisťovne

Organizačné zložky Sociálnej poisťovne sú povinné rozhodnúť vo veciach dôchodkových dávok najneskôr do 60 dní od začatia konania. V mimoriadne zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 60 dní. V prípade, ak v tejto lehote organizačná zložka Sociálnej poisťovne nemôže presne a úplne zistiť skutkový stav veci, môže konanie prerušiť a v konaní pokračuje z vlastného podnetu alebo na podnet účastníka konania, len čo odpadnú dôvody, pre ktoré sa konanie prerušilo. Ak je konanie prerušené, lehoty podľa Zákona o sociálnom poistení neplynú, pričom o prerušení konania je organizačná zložka Sociálnej poisťovne povinná účastníka konania informovať.
Príbeh 24/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
pondelok 03.02.2020
piatok 25.09.2020