Referát:
Rok:
Mesiac:
Správa:
Zoradiť podľa:

Príbeh 5/2023 - Ťažko chorý syn, starajúca sa matka bez práce, no podľa štátu nemajú nárok na finančnú pomoc

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny z našich skúseností často povedia človeku „A“, no nepovedia „B“. Zamietnu žiadosť o jeden typ peňažného príspevku na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ale neporadia, že spĺňa nárok na iný typ príspevku. Takisto nevezmú do úvahy sociálne dôsledky zdravotného postihnutia žiadateľa a jeho rodiny. Neraz argumentujú Zákonom o rodine, podľa ktorého sa rodinný príslušník má o svojho odkázaného príbuzného postarať. Na to, že pre to musí často zanechať svoje živobytie, už úrady akosi zabúdajú....
Príbeh 5/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
Dátumy Podnet Referát Stav
06.12.2023
22.01.2024
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu - nepriznanie
Podávateľka podnetu žiada o súčinnosti pri vypracovaní a podaní odvolania voči rozhodnutiu o nepriznaní príspevku na osobnú asistenciu synovi, aj vzhľadom k tomu, že v krátkej dobe predtým jej nepriznal úrad práce príspevok na opatrovanie, teda žiadnu kompenzáciu ŤZP jej synovi, ktorému poskytuje všetku starostlivosť a nemôže vykonávať zamestnanie.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/PO/0759/2023/02R
E-mail
Ukončené
Referát služieb zamestnanosti a kompenzácie
JUDr. Zuzana Fechová

Príbeh 1/2023 - Bez príspevku pre nedostatočné poradenstvo úradom práce

Nie je raritou, keď Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím nahrádza prácu úradu práce a radí žiadateľom, aké majú možnosti vo svojich konkrétnych životných situáciách. Radi pomôžeme a poradíme, ale nie je to naša primárna agenda. Poskytovanie poradenstva v súvislosti s peňažnými príspevkami na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia skutočne patrí v prvom rade medzi povinnosti úradov práce. Prípad pani Anny je ďalším v rade, ktorý svedčí o tom, že úrady práce si tieto povinnosti plnia nedostatočne. Na náš úrad sa obráti možno iba zlomok ľudí z tých, ktorým úrady práce dostatočne neporadili alebo dostatočne nevyhodnotili ich potrebu, a preto ostali bez príspevkov, na ktoré majú pritom oprávnený nárok....
Príbeh 1/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
Dátumy Podnet Referát Stav
14.03.2023
20.11.2023
Príspevok na činnosť pracovného asistenta
Podávateľka podnetu žiada o preverenie postupu dotknutého úradu a urobenie nápravných opatrení, nakoľko im nebolo poskytnuté žiadne poradenstvo, žiadosť riadne zdokladovali a podľa zákona sa snažili preukázať jej opodstatnenosť, napriek tomu im bola zamietnutá bez odôvodnenia.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0152/2023/02R
E-mail
Ukončené
Referát služieb zamestnanosti a kompenzácie
JUDr. Zuzana Fechová

Príbeh 2/2022 - Opatrovateľský príspevok mu neschválili, ale nárok na príspevok na osobnú asistenciu spĺňa. To mu však úrad práce zamlčal

Nie každý človek je zorientovaný v peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Stáva sa, že človek požiada o jeden typ príspevku, o ktorom sa domnieva, že by bol v jeho situácii vhodný, no v skutočnosti naň nespĺňa nárok a bol by preňho vhodnejší iný typ príspevku alebo služby. Často sa však stretávame s tým, že úrady práce bezradných žiadateľov neusmernia, ale im iba zamietnu žiadosť. Povinnosť poskytnúť sociálno-právne poradenstvo pritom úradom vyplýva priamo zo zákona....
Príbeh 2/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
17.10.2022
05.01.2023
Opatrovateľský príspevok nepriznaný
Podávateľka podnetu kontaktovala úrad komisára s témou, ktorej sa venuje. Ide o opakované zamietnutie žiadosti a nepriznanie príspevku na opatrovanie osoby s ŤZP. Manžel dotknutej osoby žiada o pomoc, nakoľko mu opäť nebol príspevok na opatrovanie manželky priznaný. Proti rozhodnutiu podal odvolanie, odvolacie konanie prebieha, čaká na ďalšie ro...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0479/2022/02R
E-mail
Ukončené
Referát služieb zamestnanosti a kompenzácie
JUDr. Zuzana Fechová

Príbeh 4/2022 - Nie je schopná o sebe rozhodovať - tvrdil o pani Alene úrad práce. Presvedčila ho o opaku.

Aj osoby so zdravotným postihnutím majú právo žiť aktívnym životom, venovať sa svojim záľubám, vzdelávať sa, pracovať a cítiť sa užitočnými. Najmä, ak na to majú chuť a možnosti. Štát na to vytvoril nástroje, zakotvil ich do legislatívy, no napriek tomu štátne úrady občas v niektorých prípadoch rozhodujú tak, akoby chceli osôb so zdravotným postihnutím od aktívneho života skôr odradiť....
Príbeh 4/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
22.09.2022
30.09.2022
Nepriznanie príspevku na osobnú asistenciu
V minulosti bol proti vôli rodiny priznaný osobe s ŤZP príspevok na opatrovanie, matka tento však od začiatku nepoberá. Dcéra požiadala o príspevok na osobnú asistenciu, pretože je mobilná, je mladá, chce chodiť do spoločnosti, stretávať sa so svojimi kamarátmi a zúčastňovať sa rôznych spol. podujatí a iných aktivít. Posudkový lekár však opako...
Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0436/2022/02R
E-mail
Ukončené
Referát služieb zamestnanosti a kompenzácie
JUDr. Zuzana Fechová

Príbeh 7/2022 - Opakovane nepriznaný parkovací preukaz

Často riešime podnety, v ktorých úrady práce, sociálnych vecí a rodiny opakovane a vytrvalo odmietajú tomu istému žiadateľovi priznať príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Neraz sa stane, že zistíme neodôvodnené zamietnutie. Prečo úrady práce takto konajú? Je smutné, že len tí najvytrvalejší, odhodlaní za svoje práva bojovať, sa skutočne nárokovateľného príspevku domôžu....
Príbeh 7/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
26.08.2022
31.08.2022
Parkovací preukaz - zamietnutie
Podávateľ podnetu žiada o posúdenie rozhodnutia úradu práce, ktorým mu nebolo vyhovené žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu, nakoľko podľa úradu práce nemá zdravotné postihnutie uvedené v prílohe č. 18 k zákonu o peňažných príspevkoch.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0394/2022/02R
Elektronický formulár
Ukončené
Referát služieb zamestnanosti a kompenzácie
JUDr. Zuzana Fechová

Príbeh 9/2022 - Podvodné správanie osobného asistenta

Osobných asistentov si vyberajú osoby so zdravotným postihnutím prevažne sami z okruhu rodinných príslušníkov alebo blízkych známych, keďže dôvera je v týchto situáciách prvoradá. Na základe svojich skúseností môžem potvrdiť, že väčšina služieb starostlivosti a asistentskej podpory sa vykonáva so zmyslom pre zodpovednosť. Avšak rovnako ako v ktorejkoľvek inej oblasti, i tu sa nájdu výnimky. Toto je príbeh pána Vladislava a jeho „dôvtipného“ asistenta Jakuba, príbeh o slepej viere, manipulácii, nečestnosti a zneužívaní....
Príbeh 9/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
20.06.2022
20.07.2022
Následky odňatia peňažného príspevku
Podávateľ podnetu opakovane poukazuje na následky "odstrihnutia" od príspevkov, konkrétne odňatia príspevku na osobnú asistenciu. Ako bývalý osobný asistent poukazuje na potrebu rôznych pomôcok pre osobu s ŤZP, pri použití ktorých je potrebná osobná asistencia. Ďalej oznamuje, že odňatím príspevku dôjde k hospitalizácií a zhoršeniu zdr. stavu o...
Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu)
Nezadané
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0288/2022/02R
Osobne
Ukončené
Referát služieb zamestnanosti a kompenzácie
JUDr. Zuzana Fechová

Príbeh 3/2022 - Auto nepotrebujete, môžete jazdiť autobusom - odkázal úrad práce ťažko chodiacej panej

Ľudia so zdravotným postihnutím majú menej možností nájsť si prácu v porovnaní so zdravými spoluobčanmi. Problematickejšie je pre nich aj dopravovanie sa do práce – neraz sú odkázaní na auto. Bez dostatočného príjmu si ho však často nemôžu dovoliť. Na prekonanie aj takýchto sťažených životných situácií štát poskytuje rôzne finančné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Nie vždy je to však samozrejmosť. ...
Príbeh 3/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
13.06.2022
29.06.2022
Príspevok na kúpu osobného motorového vozidla - zamietnutie
Podávateľka podnetu žiada o pomoc pri odvolaní proti rozhodnutiu o nepriznaní príspevku na kúpu osobného motorového vozidla. Osobne sa dostavila na úrad komisára, kde jej bola osobne poučená o podmienkach nároku na žiadaný príspevok, o možnosti a dôvodnosti podať odvolanie a poskytnutá súčinnosť pri vyhotovení odvolania.
Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0271/2022/02R
E-mail
Ukončené
Referát služieb zamestnanosti a kompenzácie
JUDr. Zuzana Fechová

Príbeh 2/2023 - Príspevky od štátu na kúpu auta viac ako rok nereagovali na vyššie ceny áut

Energetická kríza, ktorá nastala aj na Slovensku v súvislosti s vojnou na Ukrajine po februári 2022, mala za následok aj rast cien pohonných hmôt, ako aj rast cien osobných motorových vozidiel, či už nových, ale aj ojazdených. Od výšky cien osobných automobilov sa odvíjajú aj peňažné príspevky na kúpu auta, o ktoré môžu ľudia so zdravotným postihnutím žiadať na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Zareagoval na to aj zákon, ale až od 1. augusta 2023, keď zvýšil sumy, ktoré môžu úrady práce priznať žiadateľom na kúpu auta. Ak však niekto požiadal o príspevok práve v čase vrcholiacej krízy počas roku 2022 a v prvom polroku roku 2023, narazil na problém: nemohol si dovoliť kúpiť auto ani s príspevkom na jeho kúpu, pretože suma, ktorú by si musel doplatiť zo svojho, by bola príliš vysoká....
Príbeh 2/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
Dátumy Podnet Referát Stav
23.05.2022
08.03.2023
Peňažný príspevok na kúpu OMV
Podávateľovi bol zamietnutý príspevok na kúpu OMV z dôvodu veku vozidla. Žiadosť podal v septembri minulého roka, kým posúdili jeho zdravotný stav, rozhodli o zamietnutí a po odvolaní vrátili vec na nové prejednanie, nestihla sa zákona lehota a vozidlo, ktoré mal kúpiť je už staršie ako 5 rokov. Podávateľ žiada o prešetrenie postupu úradu práce...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0229/2022/02R
E-mail
Ukončené
Referát služieb zamestnanosti a kompenzácie
JUDr. Zuzana Fechová

Príbeh 5/2022 - Pandémia sa už skončila, no nekonečné lehoty úradov práce trvajú ďalej

Počas pandémie ochorenia COVID-19 začal na Slovensku platiť výnimočný stav, ktorý umožňoval úradom práce nedodržiavať dovtedy platné lehoty potrebné na rozhodnutia o žiadostiach obyvateľov - napríklad o príspevkoch na osobnú asistenciu. Napriek tomu, že pandémia je už za nami, výnimočný stav pokračuje, a aj úrady rozhodujú o žiadostiach nekonečne dlho. Osoby so zdravotným postihnutím sa tak dostávajú do situácií, keď finančne tratia....
Príbeh 5/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
22.04.2022
22.12.2022
Príspevok na osobnú asistenciu, zvýšený rozsah hodín
Podávateľ podnetu žiada o prešetrenie nevyplateného príspevku na osobnú asistenciu, zvýšený rozsah hodín OA za jeden a pol roka spätne. Išlo o zvýšený rozsah hodín osobnej asistencie a z dôvodu, že podávateľ vykazoval len rozsah priznaných hodín osobnej asistencie (nie rozsah navýšených hodín OA), nakoľko nemal doručené rozhodnutie úradu práce, ...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0181/2022/02R
Elektronický formulár
Ukončené
Referát služieb zamestnanosti a kompenzácie
JUDr. Zuzana Fechová

Príbeh 6/2022 - Tŕnistá cesta k parkovaciemu preukazu

Parkovací preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím nezíska automaticky každý, kto má ťažké zdravotné postihnutie, pretože legislatíva stanovuje presný zoznam diagnóz, na základe ktorých naň majú ľudia nárok. Na druhej strane však pri tom treba zohľadniť aj sociálne dôsledky zdravotného postihnutia. Nie vždy to však úrady robia. Môže sa preto stať, že aj človek, o ktorom by ste na prvý pohľad povedali, že parkovací preukaz je preňho nevyhnutnosťou, oň musí bojovať. ...
Príbeh 6/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
28.03.2022
11.04.2022
Parkovaci preukaz
Podávateľ podnetu žiada o poradenstvo pri vybavovaní parkovacieho preukazu, nakoľko úrad práce nevyhovel žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu jeho matke a odvolací orgán ústredie práce odvolanie zamietlo a potvrdilo rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu.
Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0132/2022/02R
E-mail
Ukončené
Referát služieb zamestnanosti a kompenzácie
JUDr. Zuzana Fechová

Príbeh 1/2022 - Starostlivosť o odkázaného príbuzného štát nepovažuje za plnohodnotnú prácu

Ak sa niekto dlhoročne stará o svojho príbuzného so zdravotným postihnutím, venuje mu všetok svoj čas, lásku a námahu, štát ho podporuje príspevkom na opatrovanie. Takto strávené roky však štát nevníma ako „odpracované“. Po skončení opatrovania vo väčšine prípadov títo neformálni opatrovatelia nemajú žiadny príjem a ani žiadne vzťahy, ktoré by im uľahčili rýchle nájdenie zamestnania, a preto sa musia spoľahnúť na profesionálov na úradoch práce a zaevidovať sa do zoznamu uchádzačov o zamestnanie, avšak bez podpory v nezamestnanosti....
Príbeh 1/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
15.03.2022
18.05.2022
Nárok na podporu po doopatrovaní zdravotne postihnutého brata
Podávateľka podnetu žiada od nás poradenstvo v nároku na podporu, keďže sa starala o svojho zdravotne postihnutého brata, ktorý zomrel. Poberala opatrovateľský príspevok, po úmrtí brata, na Úrade práce jej oznámili, že nemá nárok na podporu, aj keď má odpracované roky.
Podnet na zmenu právnej úpravy
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0127/2022/02R
E-mail
Ukončené
Referát služieb zamestnanosti a kompenzácie
Michaela Scherhaufer

Príbeh 5/2021 - Nie každý so zlým zdravotným stavom je aj osobou s ťažkým zdravotným postihnutím

Podávateľka podnetu namietala rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, ktorý nevyhovel jej žiadosti o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Odôvodnil to tým, že miera jej funkčnej poruchy bola stanovená na 40 % podľa prílohy č. 3 Zákona o peňažných príspevkoch , a teda nebola posúdená ako fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím. ...
Príbeh 5/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
23.09.2021
01.10.2021
Nepriznanie preukazu ZŤP ani po odvolaní
Podávateľka podnetu žiada o posúdenie možnosti odvolania sa na súd, nakoľko jej aj ústredím práce bolo zamietnuté odvolanie proti rozhodnutiu úradu práce, ktorým bol zamietnutý nárok na vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ŤZP. Preukaz fyzickej osoby s ŤZP bol zamietnutý z dôvodu, že po posúdení zdravotného stavu jej bola stanovená miera funkč...
Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu)
Nezadané
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0497/2021/02R
E-mail
Ukončené
Referát služieb zamestnanosti a kompenzácie
JUDr. Zuzana Fechová

Príbeh 5/2021 - Nie každý so zlým zdravotným stavom je aj osobou s ťažkým zdravotným postihnutím

Podávateľka podnetu namietala rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, ktorý nevyhovel jej žiadosti o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Odôvodnil to tým, že miera jej funkčnej poruchy bola stanovená na 40 % podľa prílohy č. 3 Zákona o peňažných príspevkoch , a teda nebola posúdená ako fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím....
Príbeh 5/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
18.06.2021
30.06.2021
Zamietnutie žiadosti o preukaz ZŤP
Podávateľke bolo zamietnutá žiadosť o vydanie ŤZP preukazu. Domnieva sa, že má naň nárok a žiada o poradenstvo.
Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0371/2021/02R
E-mail
Ukončené
Referát služieb zamestnanosti a kompenzácie
JUDr. Zuzana Fechová

Príbeh 4/2021 - Úrady práce majú poskytovať občanom aj základné sociálne poradenstvo

Z podaných podnetov v oblasti peňažných príspevkov na kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia som odsledovala, že úrady práce, sociálnych vecí a rodiny často nepomôžu žiadateľom alebo poberateľom peňažných príspevkov - nevysvetlia im, v čom sa ich postavenie mení, aké sú nové a veľakrát pre osobu so zdravotným postihnutím priaznivejšie podmienky poberania príspevkov. Takéto situácie sa objavili aj v období pandémie ochorenia COVID-19, keď sa zmenil rozsah vykonávania osobnej asistencie pre rodinných príslušníkov zo 4 na 10 hodín denne....
Príbeh 4/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
07.04.2021
16.06.2021
Žiadosť o prešetrenie vyplatenia plnej sumy osobnej asistencie v čase núdzového stavu
Podávateľka podnetu žiada o prešetrenie konania pracovníčky úradu práce, nakoľko jej neoznámila, že v čase mimoriadnej pandemickej situácie má nárok na vyplácanie plnej sumy osobnej asistencie na svojho syna.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0228/2021/02R
Pošta
Ukončené
Referát služieb zamestnanosti a kompenzácie
JUDr. Zuzana Fechová

Príbeh 3/2021 - Keď manželka podľa úradu nie je spôsobilá opatrovať manžela, hoci ho opatruje

Nie vždy môže rodinný príslušník opatrovať osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, a zároveň za to aj poberať peňažný príspevok na opatrovanie - aspoň takto si vykladal zákon Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prievidza. Zamietol totiž žiadosť o priznanie peňažného príspevku na opatrovanie z dôvodu, že žiadateľka podľa neho nebola schopná psychicky ani fyzicky opatrovať svojho manžela, ktorého pritom v praxi dlhodobo opatruje....
Príbeh 3/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
09.02.2021
10.02.2021
Nepriznanie príspevku na opatrovanie
Podávateľka podnetu žiada o poradenstvo, pomoc pri odvolaní, nakoľko jej bola žiadosť o pp na opatrovanie zamietnutá a pp nepriznaný z dôvodu, že nie je psychicky a fyzicky schopná vykonávať opatrovanie fyzickej osoby s ŤZP. Ako manželka aj tak poskytuje manželovi ako osobe s ŤZP kompletnú opateru a starostlivosť
Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0074/2021/02R
E-mail
Ukončené
Referát služieb zamestnanosti a kompenzácie
JUDr. Zuzana Fechová

Príbeh 8/2020 - Odkázaná na individuálnu prepravu, ale príspevok na kúpu auta nedostala

Ak lekár v posudku navrhne, že máte nárok na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, neznamená to, že vám príslušný Úrad práce sociálnych vecí a rodiny prizná príspevok na jeho kúpu. Vždy je potrebné čakať až na vydanie rozhodnutia o žiadosti. Opísaný problém by nevznikol, keby úrad práce zmenil postupnosť krokov pri vybavovaní žiadosti a podávateľke podnetu poskytol jednoznačné informácie....
Príbeh 8/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
Dátumy Podnet Referát Stav
27.04.2020
03.07.2020
Rozhodnutie o nepriznaní príspevku na kúpu auta
Podávateľka podnetu žiada o prešetrenie rozhodnutia o nepriznaní príspevku na kúpu auta ÚPSVaR, resp. postupu úradu práce pri vybavovaní jej žiadosti o príspevok na kúpu OMV a aby úrady práce nešikanovali osoby s ťzp.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0201/2020/02R
Pošta
Ukončené
Referát služieb zamestnanosti a kompenzácie
JUDr. Zuzana Fechová

Príbeh 11/2020 - Nevyhovenie žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu

Podávateľka podnetu sa obrátila na Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, po poskytnutí poradenstva a poučenia o správnom postupe dospela k úspešnému rozhodnutiu, ktorým bolo vyhovené jej žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu....
Príbeh 11/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
Dátumy Podnet Referát Stav
03.03.2020
10.03.2020
Parkovací preukaz - zamietnutie žiadosti o vyhotovenie
Podávateľka podnetu žiada o pomoc ohľadne parkovacieho preukazu, nakoľko jej nebolo vyhovené žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu. Telefonicky bola poučená o správnom postupe, aby nezmeškala lehotu na odvolanie. Poučenie o správnom postupe jej bude doručené aj v písomnom vyhotovení.
Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu)
Nezadané
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0126/2020/02R
E-mail
Ukončené
Referát služieb zamestnanosti a kompenzácie
JUDr. Zuzana Fechová