Referát:
Rok:
Mesiac:
Správa:
Zoradiť podľa:

Príbeh 23/2023 - Namiesto života v zariadení sociálnych služieb mal žiť v nemocnici

Starostlivosť o ľudí, ktorých zdravotné postihnutie sa prejavuje ťažko zvládnuteľným a často aj agresívnym správaním, je špecificky náročná. Takíto ľudia často prežijú svoj život v rôznych zariadeniach, dlhodobo ide spravidla o špecializované zariadenia v systéme sociálnych služieb. Aj keď by špecializované zariadenia mali vedieť postupovať v súlade so špecifickými potrebami týchto ľudí a „zvládnuť“ starostlivosť o nich, nie vždy je tomu tak. Klienti, s ktorými si nevedia poradiť, často trávia dlhý čas na psychiatrických oddeleniach nemocníc či v psychiatrických liečebniach. Nasledovný prípad je zvláštny v tom, že opatrovník klientovi nezabezpečil jeho základné životné potreby a klient musel zostať na psychiatrickom oddelení aj v čase, keď už na to neexistovali medicínske dôvody....
Príbeh 23/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
Dátumy Podnet Referát Stav
11.10.2023
04.12.2023
Žiadosť o umiestnenie do vhodného sociálneho zariadenia
Podávateľ podnetu žiada o pomoc pre ich pacienta žiadosť o umiestnenie do vhodného sociálneho zariadenia. Má podozrenie na neľudské zaobchádzanie s osobou zbavenou spôsobilosti na právne úkony.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/PO/0646/2023/06R
Pošta
Ukončené so sledovaním
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Klenovský

Príbeh 24/2023 - Aj človek obmedzený v spôsobilosti na právne úkony má svoje práva

Často sa stretávame so situáciou, keď sa opatrovník rozhodne, že je potrebné umiestniť človeka obmedzeného v spôsobilosti na právne úkony do zariadenia sociálnych služieb, no on sám s tým nesúhlasí, prípadne má inú predstavu o druhu a forme poskytovanej sociálnej služby. Na Slovensku neexistuje zákonná úprava pre takéto situácie. Zvlášť, ak je opatrovníkom danej osoby obec, ide o mimoriadne citlivú oblasť zásahov do práv osôb so zdravotným postihnutím. V obdobných prípadoch z iných krajín konal aj Európsky súd pre ľudské práva. Dôsledkom toho je napríklad aj nová zákonná úprava v Českej republike: ustanovuje, že ak sa človeku obmedzenému v spôsobilosti na právne úkony má poskytovať pobytová sociálna služba a on s tým nesúhlasí, vždy musí konať príslušný súd....
Príbeh 24/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
Dátumy Podnet Referát Stav
28.03.2023
20.06.2023
Slobodná vôľa osoby obmedzenej na právne úkony
Podávateľka žiada o konzultáciu vo veci výkonu rozhodnutia OS o rozhodovaní opatrovníka o mieste pobytu opatrovanca a napĺňania slobodnej vôle osoby obmedzenej na právne úkony
Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu)
Nezadané
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0184/2023/06R
E-mail
Ukončené
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo

Príbeh 25/2023 - Kde je hranica medzi rozhodovaním za klienta v zariadení sociálnych služieb a jeho podporou pri rozhodovaní?

V zariadeniach sociálnych služieb sa v dôsledku legislatívnych zmien znižuje počet klientov, ktorí boli v minulosti pozbavení spôsobilosti na právne úkony. Od roku 2016 už totiž nie je možné človeka úplne pozbaviť spôsobilosti na právne úkony, ale len obmedziť ho v spôsobilosti na (vybrané) právne úkony. Zvyšujúci sa počet klientov spôsobilých na niektoré právne úkony, resp. plne spôsobilých na právne úkony predstavuje pre zariadenia sociálnych služieb aj prirodzené zvyšovanie nárokov na poskytovanie podpory klientom pri ich rozhodovaní sa v rôznych oblastiach života. V súvislosti s tým však môžu vznikať rôzne pochybnosti, či bola podpora skutočne poskytnutá tak, že sledovala výlučne záujem klienta. Nie každá pochybnosť je pritom opodstatnená – každú však treba zodpovedne a objektívne preveriť. Aj to je úloha pre náš úrad....
Príbeh 25/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
Dátumy Podnet Referát Stav
14.03.2023
12.06.2023
Domov sociálnych služieb
Podávateľ podnetu žiada o prešetrenie v Domove sociálnych služieb.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0153/2023/06R
E-mail
Ukončené
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo

Príbeh 26/2023 - Majú klienti zariadení sociálnych služieb právo na bezplatný prístup k Wi-Fi?

Bezdrôtová internetová sieť je dnes samozrejmosťou už takmer všade – v nákupných centrách, dopravných prostriedkoch, hoteloch... Kým donedávna sme boli zvyknutí na to, že klientmi zariadení sociálnych služieb sú najmä ľudia v takom veku alebo s takými diagnózami, ktorí internet nepotrebovali alebo nevedeli využívať, dnes je už situácia iná. S mobilom a internetom už vedia pracovať aj najmenšie deti a podobne je to aj s klientmi zariadení sociálnych služieb, najmä tí v mladšom veku, aj keď dnes už nie je raritou ani to, keď mnohí dôchodcovia surfujú na internete úplne bez problémov. Niet preto divu, že sa otvára aj otázka prístupu na internet v zariadeniach sociálnych služieb....
Príbeh 26/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
Dátumy Podnet Referát Stav
03.03.2023
08.03.2023
Internetové pripojenie v DSS
Podávateľ podnetu žiada o pomoc, prešetrenie v DSS, nakoľko v zariadení DSS im nechcú dovoliť wifi - internetové pripojenie.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0127/2023/06R
E-mail
Ukončené
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo

Príbeh 33/2022 - Keď sa dvaja súrodenci "bijú" o sestru v zariadení sociálnych služieb

Každý klient zariadenia sociálnych služieb má právo na zabezpečenie osobného, telefonického, písomného alebo elektronického kontaktu s osobou, ktorú si sám určí. Špecifický okruh problémov predstavujú vzájomne odlišné až protichodné predstavy rodinných príslušníkov klienta, ktorí presadenie svojej predstavy očakávajú od zariadení sociálnych služieb. Vtedy je dôležité, aby zariadenie dodržalo práva svojich klientov....
Príbeh 33/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
15.12.2022
03.01.2023
Odmietnutý kontakt so sestrou v zariadení sociálnych služieb
Podávateľ podnetu žiada o poradenstvo, radu, ako by si mohol svoju sestru na sviatky a na Vianoce, zobrať domov zo zariadenia sociálnych služieb. Jeho staršia sestra bola zbavená svojprávnosti, ktorá za života ich matky bola zverená ďalšej sestre. Po smrti matky, nemajú so svojou nesvojprávnou sestrou žiadny kontakt, tento im bol upieraný. Sestr...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0591/2022/06R
Elektronický formulár
Ukončené
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo

Príbeh 32/2022 - Ako môžu voliť klienti zariadení sociálnych služieb, ak jedinou možnosťou je voliť v mieste trvalého pobytu?

Pri spojených voľbách do orgánov územnej samosprávy v októbri 2022 si volič mohol uplatniť svoje volebné právo iba tak, že bol fyzicky prítomný v mieste bydliska vo svojom volebnom okrsku. Na rozdiel od iných volieb sa nedalo voliť v inom volebnom okrsku s využitím voličského preukazu. Keďže sociálne služby sa svojou podstatou zameriavajú aj na rozvoj schopností klientov tak, aby sa mohli opätovne začleniť do spoločnosti a viesť samostatný život, značné množstvo klientov trvalý pobyt v zariadení sociálnych služieb nemá. Keďže neraz ide o zariadenia v iných mestách a obciach, než v ktorých majú klienti trvalý pobyt, na uplatnenie svojho volebného práva mali takíto klienti mali sťažené možnosti svoje volebné právo uskutočniť....
Príbeh 32/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
03.11.2022
25.11.2022
Volebné práva prijímateľa zariadenia sociálnych služieb
Podávateľka podnetu žiada o poradenstva, akým má mesto ako opatrovník zabezpečiť naplnenie volebného práva prijímateľa sociálnych služžie, keď toto zariadenie nechce poskytnúť prijímateľke sprievod do volebnej miestnosti.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0508/2022/06R
Vlastná iniciatíva
Ukončené
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo

Príbeh 30/2022 - Príliš prísne opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 v zariadení sociálnych služieb

V súvislosti s opatreniami v zariadeniach sociálnych služieb zameraných na predchádzanie šíreniu ochorenia COVID - 19 sme obdržali viaceré podnety či už zo strany samotných klientov zariadení alebo ich príbuzných. V roku 2022 boli vo všeobecnosti najviac uvoľnené opatrenia od začiatku pandémie v roku 2020. Najmä počas leta 2022 neplatili v bežnej spoločnosti takmer žiadne obmedzenia okrem nosenia rúšok alebo respirátorov v zdravotníckych zariadeniach a lekárňach. Zariadenia sociálnych služieb si mohli nastaviť režim návštev v súvislosti s aktuálne platnými opatreniami alebo usmerneniami kompetentných orgánov, kde sme zaznamenali väčšinou tiež maximálne uvoľnený režim. Predsa len sa našli zariadenia, ktoré aj počas leta trvali na prísnych opatreniach. Ich zmyslom bola nesporne snaha minimalizovať riziká spojené s výskytom ochorenia v zariadeniach s vysokým počtom ľudí vo vyššom veku a ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom. Dlhodobo platné obmedzenia však prinášajú na druhej strane zhoršenie celkovej psychickej pohody ľudí v zariadeniach. Z týchto dôvodov bolo potrebné podnety posudzovať vždy individuálne, a to s ohľadom na ich primeranosť, ako aj splniteľnosť zo strany klientov alebo zo strany ich blízkych osôb....
Príbeh 30/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
03.08.2022
22.08.2022
Osobná sloboda prijímateľov sociálnych služieb v sociálnom zariadení
Podávateľka podnetu žiada o prešetrenie podmienok v sociálnom zariadení. Je im odopretá osobná sloboda pohybu na čerstvom vzduchu, ktorá býva obmedzená dlhodobo úplne, alebo v letných mesiacoch je povolený pohyb na čerstvom vzduchu iba na pol hodinu, prípadne hodinu. Pobyt musí byť nahlásený dopredu zo strany príbuzných.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0361/2022/06R
Elektronický formulár
Ukončené
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo

Príbeh 34/2022 - Keď je stredobodom záujmu pomoc človeku

Zdravotné postihnutie v mnohom limituje aj schopnosti človeka zabezpečiť si potrebnú pomoc vlastnými silami. V takýchto prípadoch majú dôležitú úlohu samosprávne orgány, ktorých pomoc môže osobám so zdravotným postihnutím výrazne zjednodušiť a urýchliť riešenie ich situácie....
Príbeh 34/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
21.02.2022
07.06.2022
Žiadosť o poradenstvo v umiestnení do Domova sociálnych služieb
Podávateľ podnetu žiada o pomoc, býva v prenajatom jedno-izbovom byte. Trvalé bydlisko má v Domove sociálnych služieb. Je v ťažkej situácii a preto žiada o poradenstvo ohľadne umiestnenia v zariadení pre seniorov.
Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu)
Nezadané
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0079/2022/06R
E-mail
Ukončené
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo

Príbeh 29/2022 - Bezbariérovosť stále nie je samozrejmosťou ani v zariadeniach sociálnych služieb

Budovy zariadení, v ktorých sa poskytujú sociálne služby, majú byť bezbariérové. Bývajú v nich klienti s rôznymi zdravotnými problémami a obmedzeniami schopnosti pohybu - veď práve tie sú často dôvodom, prečo potrebujú starostlivosť v zariadení. Aj keď sa architektonická prístupnosť nedá zabezpečiť vždy na sto percent, pretože často sú to staré budovy, treba urobiť maximum preto, aby klienti nemuseli byť doslova „odrezaní“ od prístupu k vonkajšiemu prostrediu. V neposlednom rade aj preto, že im hrozí oveľa väčšie riziko ohrozenia zdravia a života napríklad pri požiari....
Príbeh 29/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
17.01.2022
30.01.2023
Preskúmanie podmienok v Domove sociálnych služieb
Podávateľ podnetu žiada o preskúmanie jeho podmienok v Domove sociálnych služieb a poradenstvo, vyjadruje nespokojnosť so zvýšením úhrady za poskytovanú sociálnu službu, uvádza, že mu zostáva málo finančných prostriedkov. Zároveň uvádza, že zariadenie nie je berbariérové, chcel by sa dostať do zariadenia pre seniorov, momentálne sa mu poskytuje ...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0014/2022/06R
Pošta
Ukončené
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo

Príbeh 29/2021 - Účtovanie poplatku za stravu počas hospitalizácie klienta

Často sa na mňa obracajú klienti zariadení sociálnych služieb, ktorí sú nespokojní s riešením svojej konkrétnej situácie v zariadení. V takýchto prípadoch sa snažím riešiť opísaný problém priamo s vedením konkrétneho zariadenia sociálnych služieb....
Príbeh 29/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
05.10.2021
30.11.2021
Prešetrenie starostlivosti o klientov v DSS a ZpS a nespokojnosť s vyúčtovaním stravy
Podávateľka podnetu žiada o prešetrenie starostlivosti v sociálnom zariadení DSS a Zps. Dotknutá osoba uvádza, že pracovníci sa nestarajú o klientov, údajne im nepomáhajú v základných potrebách, dotknutej osobe nepodávajú potrebné lieky a nesprávne vyúčtovali stravu v čase hospitalizácie klienta.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0510/2021/06R
E-mail
Ukončené
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo

Príbeh 30/2021 - Vôľu klienta zmeniť zariadenie treba rešpektovať

Zariadenia sociálnych služieb sa pomerne často dostávajú do situácií, keď želania alebo rozhodnutia ich klientov môžu byť v rozpore s predstavami ich rodinných príslušníkov. Často ide o zložité situácie, pri ktorých však zariadenie musí aktívne realizovať postup plne rešpektujúci vôľu klienta, zvlášť, keď ide o klienta plne spôsobilého na právne úkony. Jedna z takýchto situácií bola aj obsahom podnetu, ktorý mi bol odstúpený na riešenie Fórom pre pomoc starším - národná sieť.....
Príbeh 30/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
21.09.2021
16.12.2021
Neakceptovanie rozhodnutia klientky odísť zo zariadenia sociálnych služieb
Podávateľka podnetu žiada o riešenie situácie, kedy zariadenie sociálnych služieb neakceptuje rozhodnutie klientky odísť zo zariadenia sociálnych služieb z dôvodu, že jej rodina nesúhlasí so zmenou zariadenia.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0494/2021/06R
E-mail
Ukončené
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo

Príbeh 31/2021 - Zariadenie sociálnych služieb nie je väzením

Pri posudzovaní podnetov sa stretávam aj so snahou opatrovníkov zasahovať do práv opatrovaných osôb nad rámec zákona, ako aj s ich nepochopením zmyslu a podstaty sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach sociálnych služieb pobytovou formou. V niektorých prípadoch opatrovníci očakávajú, že úlohou zariadenia sociálnych služieb je zabezpečiť izoláciu klienta od okolia, či prinútiť ho ostať v zariadení sociálnych služieb, v ktorom si neželá byť. Aj keď ide o osoby obmedzené v spôsobilosti na právne úkony, ich opatrovníci si nesmú svojvoľne vykladať svoje právomoci....
Príbeh 31/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
03.09.2021
27.09.2021
Obmedzenie slobody pohybu
Súdom určená opatrovníčka nedovolí prijímateľovi soc.služby slobodný pohyb mimo areál DSS. Poskytovateľ odmieta obmedzovať ľudské práva svojho klienta a myslí si, že opatrovníčka si zle vysvetlila rozhodnutie súdu o nespôsobilosti svojho opatrovanca. Opatrovníčka, chce opatrovanca premiestniť do nejakého uzatvoreného prostredia, s čím on nesúhlasí.
Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu)
Nezadané
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0466/2021/06R
Elektronický formulár
Ukončené
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo

Príbeh 32/2021 - Človeka nie je možné umiestniť do zariadenia sociálnych služieb nasilu

Od Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím často žiadajú pomoc aj rodinní príslušníci ľudí so zdravotným postihnutím. Ich najčastejšou predstavou je umiestnenie osoby so zdravotným postihnutím do zariadenia sociálnych služieb aj napriek nesúhlasu tejto osoby. Podľa Článku 14 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím majú osoby so zdravotným postihnutím právo, na rovnakom základe s ostatnými: využívať právo na slobodu a osobnú bezpečnosť; aj na to, aby neboli nezákonne alebo svojvoľne zbavené slobody, aby každé zbavenie slobody bolo v súlade so zákonom, a aby existencia zdravotného postihnutia nebola za nijakých okolností dôvodom na zbavenie slobody. V prípade zbavenia slobody majú na rovnakom základe s ostatnými nárok na záruky v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv, a aby sa s nimi zaobchádzalo v zhode s cieľmi a zásadami Dohovoru vrátane poskytnutia primeraných úprav....
Príbeh 32/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
23.03.2021
12.04.2021
Žiadosť pestúnskej rodiny o umiestnenie plnoletého dieťaťa do komunitného centra na celoročný pobyt
Podávateľka podnetu žiada o pomoc pri umiestnení mladistvého do komunitného centra s celoročným pobytom. Ide o náhradnú rodinu, ktorá ho chce po dosiahnutí plnoletosti umiestniť do zariadenia sociálnych služieb, čo však syn agresívne odmieta. Od úradu očakávajú vybavenie zariadenia Komunity Kráľovnej pokoja alebo Komunitu Kaštieľ pod Znievom a...
Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu)
Nezadané
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0194/2021/06R
Pošta
Ukončené
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo

Príbeh 34/2021 - Obce by mali dbať na zabezpečenie primeranej životnej úrovne svojich osamelo žijúcich starších obyvateľov

Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím ľudia doručujú aj podnety poukazujúce na nepriaznivé životné podmienky osôb so zdravotným postihnutím - niekedy nemajú zabezpečené dokonca ani len základné životné potreby. Podľa Článku 28 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím majú osoby so zdravotným postihnutím právo na primeranú životnú úroveň, vrátane dostatočnej výživy, oblečenia a ubytovania a na ustavičné zlepšovanie životných podmienok. Uplatňovanie tohto práva sa má zabezpečiť bez diskriminácie ich zdravotného postihnutia....
Príbeh 34/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
22.02.2021
14.04.2021
Pomoc pri zabezpečení základných životných potrieb a ďalšieho riešenia situácie
Podávateľka podnetu žiada o pomoc svojej matke, ktorá je v ťažkej životnej situácii, žije v nevyhovujúcich podmienkach a potrebuje pomoc pri zvládnutí životných situácií.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0105/2021/06R
E-mail
Ukončené
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo

Príbeh 33/2021 - Aj o malých zmenách v zariadení sociálnych služieb je dôležité komunikovať s klientmi

Klienti žijúci v zariadeniach sociálnych služieb sa na mňa obracajú aj s rôznymi bežnými problémami, ktoré však z pohľadu svojej situácie považujú za veľmi dôležité. Poskytovateľ sociálnej služby má rešpektovať právo klientov na vyjadrenie spokojnosti alebo nespokojnosti s kvalitou poskytovaných a zabezpečovaných sociálnych služieb....
Príbeh 33/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
17.02.2021
20.04.2021
Nespokojnosť s výmenou zariadenia izby
Podávateľ podnetu sa sťažuje na výmenu postele, kde sa mu na novej posteli zle spí a požaduje, aby mu bola vrátená pôvodná postel.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0096/2021/06R
Osobne
Ukončené
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo

Príbeh 3/2022 - Odísť zo zariadenia sociálnych služieb a žiť nezávislý život? Dá sa to

Ľudia, ktorí majú záujem o poskytovanie sociálnej služby, často riešia problém s nájdením voľného miesta vo vhodnom zariadení sociálnych služieb. Stretávame sa však aj s opačnou situáciou, teda, že klient chce zo zariadenia odísť. Aj keď v prípade klienta plne spôsobilého na právne úkony je takáto situácia jasná a podľa Zákona o sociálnych službách stačí, aby klient jednoducho vypovedal zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, v praxi to nie je vždy také jednoduché. Úlohu tu zohrávajú zdravotný stav, ako aj majetkové pomery klientov. Poskytovatelia sociálnych služieb vnímajú odchod klientov odkázaných na výraznejšiu pomoc pri úkonoch sebaobsluhy ako riziko najmä vtedy, keď klientovi nechce v jeho snahe pomôcť rodina a nemá vyriešené bývanie. Na jednej strane teda stojí právo klienta odísť zo zariadenia, na druhej strane však obavy o to, ako zvládne reálny život, a aj o to, aby sa z neho nestal človek bez domova....
Príbeh 3/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
11.01.2021
07.07.2021
Žiadosť o poradenstvo pri opustení zariadenia sociálnych služieb
Podávateľ podnetu žiada o pomoc pri opustení zariadenia sociálnych služieb. Podávateľ podnetu je svojprávny a chcel by ísť bývať k priateľke.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0188/2021/06R
E-mail
Ukončené
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo

Príbeh 46/2020 - Zlé zaobchádzanie s klientom v zariadení sociálnych služieb sa nepreukázalo

Zamestnanci sú súčasťou života v zariadení a môžu sa v dôsledku rôznych situácií stať aj objektom sťažností, ktoré nemusia byť vždy dôvodné....
Príbeh 46/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
Dátumy Podnet Referát Stav
10.11.2020
15.12.2020
Zlé zaobchádzanie s klientom v zariadení opatrovateľskej služby
Podávateľ podnetu žiada o prešetrenie a vykonanie kontroly v zariadení opatrovateľskej služby, v ktorom sa má údajne opatrovateľka zle správať ku konkrétnemu klientovi.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0603/2020/06R
Pošta
Ukončené
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo

Príbeh 45/2020 - Keď potreba poskytnúť akútnu pomoc nie je nikomu cudzia

Mnohé obce a mestá sa dokážu postarať o svojich obyvateľov, ktorí sa ocitnú v núdzi. Veľakrát aj priamym osobným zainteresovaním samotného starostu obce alebo primátora mesta. Obec je podľa zákona o obecnom zriadení povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc. ...
Príbeh 45/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
Dátumy Podnet Referát Stav
29.10.2020
09.11.2020
Urgentná pomoc osobe ťažko zdravotne postihnutej, ktorá ostala bez ubytovania
Podávateľ podnetu žiada o urgentnú pomoc osobe ťažko zdravotne postihnutej v zabezpečení ubytovania. Z dôvodu dražby jej bytu ostala bez strechy nad hlavou.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0582/2020/06R
E-mail
Ukončené
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo

Príbeh 42/2020 - Pravidelná monitorovacia činnosť pomáha aj tým, ktorí sa ozvať nevedia

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby v zariadení pre seniorov ukončil svojej klientke zmluvu o poskytovaní sociálnej služby. Klientka mala zo zariadenia odísť, avšak ani posledný deň výpovednej doby nemala zabezpečené adekvátne bývanie, ani inú sociálnu službu....
Príbeh 42/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
Dátumy Podnet Referát Stav
01.10.2020
18.11.2020
Ukončenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
Podávateľka podnetu žiada o prešetrenie postupu ZpS pri ukončení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Poukazuje na to, že po skončení poskytovania služby nemá kam ísť, nemá žiadne bývanie a ani náhradnú sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0537/2020/06R
E-mail
Ukončené
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo

Príbeh 60/2020 - Pomoc pri individuálnom predĺžení času návštev

Aj rodinní príslušníci sa snažili dosiahnuť zmeny v režime obmedzení súvisiacich s predchádzaním a elimináciou šírenia ochorenia COVID-19 v pobytových zariadeniach sociálnych služieb....
Príbeh 60/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
Dátumy Podnet Referát Stav
27.08.2020
09.09.2020
Individuálne predĺženie dĺžky času návštev v zariadení sociálnych služieb
Podávateľ podnetu žiada o pomoc pri individuálnom predĺžení dĺžky času návštev v zariadení sociálnych služieb, nakoľko sa stará o svoju manželku a zariadenie v dôsledku prijatých opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID -19 zaviedlo obmedzenia pri návštevách rodinných príslušníkov.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0462/2020/06R
Elektronický formulár
Ukončené
Referát sociálnych služieb a vzdelávania
Mgr. Peter Szabo