Nutnosť ukončenia pn za účelom posúdenia zdravotného stavu sociálnou poisťovňou rozhodujúcou o invalidite

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. Nemocenská dávka sa poistencovi poskytuje vtedy, ak bol pre chorobu alebo úraz uznaný dočasne práceneschopným (PN) na výkon zárobkovej činnosti alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie. Ak dočasná pracovná neschopnosť a nepriaznivý zdravotný stav trvajú dlhodobo, t. j. trvajú alebo je pravdepodobné, že budú trvať dlhšie ako jeden rok, je možné požiadať o priznanie invalidného dôchodku. Je však nutné ukončiť pracovnú neschopnosť pred požiadaním o invalidný dôchodok alebo nie?
Príbeh 83/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
piatok 07.02.2020
piatok 25.09.2020