Znevýhodnenie invalidných dôchodcov z mladosti pri určení sumy ich invalidného dôchodku

Ústava Slovenskej republiky zaručuje každému slobodu a rovnosť v dôstojnosti i v právach bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. Zároveň Ústava Slovenskej republiky garantuje občanom právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa. Spôsob určenia sumy invalidného dôchodku z mladosti je upravený v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Nemožnosť fyzických osôb - invalidných dôchodcov z mladosti dobrovoľne sa dôchodkovo pripoistiť a dodatočne spätne zaplatiť poistné, ktoré by mohlo ovplyvniť výšku ich invalidného dôchodku, je zjavne diskriminačné a znevýhodňujúce v porovnaní s fyzickými osobami, ktoré sa stali invalidnými po dovŕšení plnoletosti.
Príbeh 28/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
štvrtok 07.11.2019
nedeľa 31.01.2021