Invalidita podmienená dokladovaním svojprávnosti účastníka konania

Pri posudzovaní nároku na invalidný dôchodok sa Sociálna poisťovňa riadi názorom posudkového lekára Sociálnej poisťovne. Tento lekár posudzuje schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť tak, že porovná telesnú, duševnú a zmyslovú schopnosť posudzovanej osoby s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom so zdravým človekom. Podľa zákona Sociálna poisťovňa však nemôže podmieňovať vydanie posudku invalidity tým, aby od posudzovanej osoby vyžadovala obmedzenie alebo pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. Konanie posudkovej lekárky v nasledujúcom príbehu sa preto javí nanajvýš nekompetentné a nepochopiteľné.
Príbeh 17/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
pondelok 28.02.2022
pondelok 19.09.2022