Diskriminačné podmienky vzniku nároku na zdravotnícku pomôcku

Prostredníctvom poslankyne NR SR som sa dozvedela o prípade staršieho pána, ktorému zdravotná poisťovňa odmietla uznať nárok na zdravotnícku pomôcku – prenosný koncentrátor kyslíka, ktorý slúži na poskytovanie dlhodobej domácej oxygenoterapie. Poisťovňa pritom vychádzala z odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR, podľa ktorého jednou zo zákonných podmienok vzniku nároku na prenosný kyslíkový koncentrátor je existencia trvalého pracovného pomeru u pacienta. Po vyžiadaní vyjadrenia od zdravotnej poisťovne som zistila, že zdravotnú pomôcku – prenosný kyslíkový koncentrátor, zdravotná poisťovňa skutočne neposkytuje všetkým pacientom, ktorí ju potrebujú, ale v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR len pacientom s chronickou respiračnou insuficienciou, s nozologickými jednotkami, ktorí sú v trvalom pracovnom pomere (pričom nezáleží na výške pracovného úväzku).
Príbeh 21/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
streda 22.05.2019
streda 08.01.2020