Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony neznamená, že človeku zakážeme návštevy

Na Slovensku existovali desiatky rokov jediné dva právne nástroje ochrany ľudí s mentálnym postihnutím, resp. s problémami v oblasti duševného zdravia, a tým bolo pozbavenie spôsobilosti na právne úkony alebo jej obmedzenie. Cieľom bolo ochrániť tieto osoby a ich majetkové práva – napríklad, aby neuzavreli nevýhodné zmluvy. Taký človek však v praxi nemohol o sebe rozhodovať, bol izolovaný a strácal svoju identitu. Od 1. júla 2016 vstúpil na Slovensku do platnosti Civilný mimosporový poriadok, podľa ktorého už nie je možné pozbaviť človeka spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, môže byť iba obmedzený v spôsobilosti na právne úkony. Súd vtedy určí, v ktorých právnych úkonoch danú osobu obmedzuje a ustanoví jej opatrovníka. Ten preberá zodpovednosť za určené právne úkony opatrovanca, ktoré vykonáva. Napriek tomu aj dnes pretrváva taká predstava verejnosti o ľuďoch, ktorí sú obmedzení v spôsobilosti na právne úkony, že ich opatrovníci môžu rozhodovať nielen o tom, či podpíšu nejakú zmluvu, prípadne, čo si kúpia zo svojho dôchodku, ale napr. aj o tom, kde budú bývať, čo budú jesť a s kým sa budú stretávať.
Príbeh 9/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
piatok 19.05.2023
pondelok 04.03.2024