Namiesto života v zariadení sociálnych služieb mal žiť v nemocnici

Starostlivosť o ľudí, ktorých zdravotné postihnutie sa prejavuje ťažko zvládnuteľným a často aj agresívnym správaním, je špecificky náročná. Takíto ľudia často prežijú svoj život v rôznych zariadeniach, dlhodobo ide spravidla o špecializované zariadenia v systéme sociálnych služieb. Aj keď by špecializované zariadenia mali vedieť postupovať v súlade so špecifickými potrebami týchto ľudí a „zvládnuť“ starostlivosť o nich, nie vždy je tomu tak. Klienti, s ktorými si nevedia poradiť, často trávia dlhý čas na psychiatrických oddeleniach nemocníc či v psychiatrických liečebniach. Nasledovný prípad je zvláštny v tom, že opatrovník klientovi nezabezpečil jeho základné životné potreby a klient musel zostať na psychiatrickom oddelení aj v čase, keď už na to neexistovali medicínske dôvody.
Príbeh 23/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
streda 11.10.2023
štvrtok 01.02.2024