Aj človek obmedzený v spôsobilosti na právne úkony má svoje práva

Často sa stretávame so situáciou, keď sa opatrovník rozhodne, že je potrebné umiestniť človeka obmedzeného v spôsobilosti na právne úkony do zariadenia sociálnych služieb, no on sám s tým nesúhlasí, prípadne má inú predstavu o druhu a forme poskytovanej sociálnej služby. Na Slovensku neexistuje zákonná úprava pre takéto situácie. Zvlášť, ak je opatrovníkom danej osoby obec, ide o mimoriadne citlivú oblasť zásahov do práv osôb so zdravotným postihnutím. V obdobných prípadoch z iných krajín konal aj Európsky súd pre ľudské práva. Dôsledkom toho je napríklad aj nová zákonná úprava v Českej republike: ustanovuje, že ak sa človeku obmedzenému v spôsobilosti na právne úkony má poskytovať pobytová sociálna služba a on s tým nesúhlasí, vždy musí konať príslušný súd.
Príbeh 24/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
utorok 28.03.2023
štvrtok 01.02.2024