Šetrí Sociálna poisťovňa na ľuďoch, ktorí sa nevedia biť o svoje práva?

Podstatnou skutočnosťou pre vznik nároku na invalidný dôchodok je dátum vzniku invalidity a má rozhodujúci vplyv na to, či osoba so zdravotným postihnutím bude mať právo na invalidný dôchodok alebo nie. Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne pri tom musia prihliadať na lekárske správy, ale v praxi sa často stáva, že tak nerobia, svoje rozhodnutie neodôvodnia a akoby až „svojvoľne“ rozhodnú v neprospech žiadateľa.
Príbeh 14/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
streda 19.04.2023
piatok 25.08.2023