Ako môžu voliť klienti zariadení sociálnych služieb, ak jedinou možnosťou je voliť v mieste trvalého pobytu?

Pri spojených voľbách do orgánov územnej samosprávy v októbri 2022 si volič mohol uplatniť svoje volebné právo iba tak, že bol fyzicky prítomný v mieste bydliska vo svojom volebnom okrsku. Na rozdiel od iných volieb sa nedalo voliť v inom volebnom okrsku s využitím voličského preukazu. Keďže sociálne služby sa svojou podstatou zameriavajú aj na rozvoj schopností klientov tak, aby sa mohli opätovne začleniť do spoločnosti a viesť samostatný život, značné množstvo klientov trvalý pobyt v zariadení sociálnych služieb nemá. Keďže neraz ide o zariadenia v iných mestách a obciach, než v ktorých majú klienti trvalý pobyt, na uplatnenie svojho volebného práva mali takíto klienti mali sťažené možnosti svoje volebné právo uskutočniť.
Príbeh 32/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
štvrtok 03.11.2022
pondelok 02.01.2023