Príbeh 27/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
streda 14.06.2023
streda 18.10.2023

Bariérové priestory škôl sú naďalej príčinou neprístupnosti vzdelávania deťom so zdravotným postihnutím

Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím venuje špecifickú pozornosť právu na vzdelávanie a zaväzuje Slovenskú republiku, aby deti so zdravotným postihnutím nevylučovala z hlavného vzdelávacieho prúdu, ale aby vytvárala také úpravy v školách, aby sa aj deti so zdravotným postihnutím mohli plnohodnotne vzdelávať spolu so zdravými rovesníkmi. Samotné budovy škôl majú byť bezbariérové, čo vyplýva aj z ďalšieho záväzku z Dohovoru, a to sprístupňovať verejné prostredie a verejné budovy aj osobám so zdravotným postihnutím. Hoci sú tieto záväzky premietnuté aj do slovenských zákonov, stále sa stretávame so situáciami, že školy vrátane základných nie sú prístupné vzdelávaniu detí so zdravotným postihnutím, a to ani na úrovni bezbariérového vstupu do budovy školy. Mnohé školy bariéry neodstraňujú, naopak, radšej nezákonne odmietajú prijať dieťa so zdravotným postihnutím na vzdelávanie.