Referát:
Rok:
Mesiac:
Správa:
Zoradiť podľa:

Príbeh 30/2023 - Deti s autizmom sú pre štát ako kúsok puzzle, ktorý nikam nezapadá

Pri deťoch so zdravotným postihnutím nám každý rok „vyskakujú“ podnety týkajúce sa detí s autizmom alebo širšie – pervazívnou vývinovou poruchou , resp. poruchou autistického spektra (PAS). Starostlivosť o ne je náročná na špecifické zručnosti a odoberá množstvo mentálnej aj fyzickej kapacity. Štát by mal v zmysle Ústavy Slovenskej republiky a Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím poskytovať rodičom potrebnú pomoc pri starostlivosti o deti, no špecificky pri tejto skupine – detí s PAS to nerobí dostatočne. Jednak systematicky nepripravuje školy a nezabezpečuje pre ne potrebné personálne, finančné a materiálno-technické podmienky tak, aby školy zvládli zabezpečiť pre žiakov s PAS prezenčnú výučbu. Tá sa deje často len za cenu značného úsilia v individuálnych prípadoch. Deti s PAS potom zostávajú na domácom vzdelávaní s rodičmi, ktorí prichádzajú o možnosť zabezpečiť rodine príjem. Štát však ani tu v mnohých prípadoch neprichádza na pomoc a rodičom odopiera peňažný príspevok na opatrovanie. Prečo je to tak? Žiaľ, v rozpore s odbornými výskumami počúvame od predstaviteľov štátu rôzne laické vyjadrenia, napríklad, že tieto deti sú len nevychované, že ich je v poslednej dobe priveľa, aby to bola pravda, dokonca, že autizmus neexistuje (!). Tiež počúvame, že v prípade dieťaťa s autizmom ide o bežnú rodičovskú starostlivosť porovnateľnú s deťmi bez tejto vývinovej poruchy a rodič predsa má zvládať plniť si svoje rodičovské povinnosti. Ako je potom možné, že keď príde na ...
Príbeh 30/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
Dátumy Podnet Referát Stav
10.10.2023
20.10.2023
Npriznanie peňažného príspevku na opatrovanie syna s autizmom
Podávateľka podnetu žiada o pomoc vo veci odvolania sa proti zamietnutiu žiadosti o peňažný príspevok na opatrovanie syna s autizmom. Podávateľka namieta, že úrad práce a posudkový lekár vôbec neprihliadol na preložené lekárske správy a popísané nízke funkčné schopnosti jej syna.
Poučenie o správnom postupe - odvolanie
Nezadané
Žiadosť o poradenstvo
KZP/PO/0640/2023/07R
Elektronický formulár
Ukončené
Referát starostlivosti o maloletých
JUDr. Lenka Bodnárová

Príbeh 27/2023 - Bariérové priestory škôl sú naďalej príčinou neprístupnosti vzdelávania deťom so zdravotným postihnutím

Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím venuje špecifickú pozornosť právu na vzdelávanie a zaväzuje Slovenskú republiku, aby deti so zdravotným postihnutím nevylučovala z hlavného vzdelávacieho prúdu, ale aby vytvárala také úpravy v školách, aby sa aj deti so zdravotným postihnutím mohli plnohodnotne vzdelávať spolu so zdravými rovesníkmi. Samotné budovy škôl majú byť bezbariérové, čo vyplýva aj z ďalšieho záväzku z Dohovoru, a to sprístupňovať verejné prostredie a verejné budovy aj osobám so zdravotným postihnutím. Hoci sú tieto záväzky premietnuté aj do slovenských zákonov, stále sa stretávame so situáciami, že školy vrátane základných nie sú prístupné vzdelávaniu detí so zdravotným postihnutím, a to ani na úrovni bezbariérového vstupu do budovy školy. Mnohé školy bariéry neodstraňujú, naopak, radšej nezákonne odmietajú prijať dieťa so zdravotným postihnutím na vzdelávanie....
Príbeh 27/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
Dátumy Podnet Referát Stav
14.06.2023
Odmietnutie prijatia žiaka s obmedzenou mobilitou do spádovej školy
Podávateľka podnetu žiada o pomoc pri riešení postupu spádovej školy, ktorá odmietla prijať na vzdelávanie žiaka so zachovaným normointelektom len preto, že je odkázaný na invalidný vozík a škola vraj nemá podmienky na jeho vzdelávanie. Škola zároveň nevyvinula žiadnu aktivitu za účelom vytvorenia podmienok, hoci rodičia oslovili školu už pol ro...
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0367/2023/07R
Elektronický formulár
Koná sa
Referát starostlivosti o maloletých
JUDr. Lenka Bodnárová

Príbeh 29/2023 - Peňažný príspevok na kúpu auta je štátny luxus - možný, ale ťažko dostupný

Ľuďom, ktorí sú pre zdravotné postihnutie odkázaní na prepravu osobným motorovým vozidlom (teda nie sú schopní cestovať prostriedkami verejnej hromadnej dopravy) Slovenská republika umožňuje získať peňažný príspevok na kúpu auta, jeho prevádzku, a dokonca kompenzuje aj zvýšené náklady na benzín . Všetko v súlade so záväzkom štátu ukotvenom v Dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím zabezpečiť osobnú mobilitu. Človek by si povedal: „aký luxus pre ľudí so zdravotným postihnutím, kto by nechcel nové auto“. O to viac, keď sa v roku 2023 príspevok na kúpu auta zvýšil dvojnásobne, až na 16 600 EUR. Realita má však ďaleko od závideniahodnej situácie. Pravidelne nám prichádzajú podnety, keď posudkový lekár úradu práce najskôr posúdil žiadateľa ako osobu s ťažkým zdravotným postihnutím aj ako osobu odkázanú na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, no v momente, keď sa o tento príspevok uchádzal, bol razom prehodnotený tak, že na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom odkázaný nie je. Dokonca v niektorých prípadoch prišiel aj o status osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Ďalšou nášľapnou mínou je zákonná podmienka preukázať pravidelnú realizáciu zákonom vymedzených aktivít – chodenie do práce, školy či zariadenia sociálnych služieb. A tu sa stretávame so spochybňovaním zo strany úradov práce, napríklad, že síce žiadateľ podmienky spĺňa, ale jeho škola je príliš blízko bydliska, „tak nech ide pešo“. Treťou nášľapnou mínou sú rôzne kreatívne, ale pritom n...
Príbeh 29/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
Dátumy Podnet Referát Stav
20.03.2023
30.03.2023
Nepriznanie peňažného príspevku na kúpu nového osobného motorového vozidla
Podávateľka podnetu žiada o pomoc pri spísaní odvolania vo veci nepriznania peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla pre dcéru. O príspevok žiadala a bol priznaný pred viac ako 8 rokmi. Auto je už však značne opotrebované a poruchové, preto žiadali o ďalší peňažný príspevok. Úrad práce žiadosť zamietol z dôvodu, že auto je ešte po...
Poučenie o správnom postupe - odvolanie
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0162/2023/07R
E-mail
Ukončené
Referát starostlivosti o maloletých
JUDr. Lenka Bodnárová

Príbeh 28/2023 - Deti so zdravotným postihnutím zažívajú zlú dostupnosť vzdelávania aj v špeciálnych školách

V prípadoch detí s ťažším stupňom a druhom zdravotného postihnutia sa stále stretávame s pomerne rozšíreným názorom v laickej verejnosti, ale aj v školstve, že tieto deti nepatria do bežných škôl, že v špeciálnych školách im bude lepšie. Majú tam vraj väčší priestor aj lepšie podmienky na zabezpečenie vzdelávania a na kvalitnú prácu s deťmi so zdravotným postihnutím. V praxi sa však v špeciálnom školstve stretávame s podobnými bariérami vo vzdelávaní ako v bežných školách: žiaci čelia šikane, nedostatočným materiálnym podmienkam, nedostatku odborného personálu, ktorý by s nimi pracoval, znižovaniu rozsahu vzdelávania z nezákonných dôvodov, ako aj vylučovaniu a vyčleňovaniu zo vzdelávania. Všetky tieto „neduhy“ sú v rozpore s právom na vzdelávanie a záväzkami štátu definovanými v Dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím....
Príbeh 28/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
Dátumy Podnet Referát Stav
19.10.2022
14.03.2024
Zabezpečenie vzdelávania v domácnosti zo strany špeciálnej základnej školy
Podávateľka podnetu žiada o pomoc pri reálnom zabezpečení vzdelávania jej syna v domácom prostredí, keďže škola odporučila synovi individuálne vzdelávanie. Jej syn navštevoval najprv základnú školu, neskôr začal navštevovať špeciálnu základnú školu, ale pre zhoršujúci sa zdravotný stav nie je schopný dochádzať ani tam (ležiaci). Podávateľka podn...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0484/2022/07R
E-mail
Ukončené
Referát starostlivosti o maloletých
JUDr. Lenka Bodnárová

Príbeh 35/2022 - Osamelej matke po mozgovej porážke odobrali deti s autizmom, dcérin stav sa rapídne zhoršil

Jednou z dôležitých funkcií štátu v rámci rodinnej politiky je poskytovať pomoc rodičom pri zabezpečovaní starostlivosti o dieťa. Vyplýva to aj z Ústavy Slovenskej republiky, keďže tento záväzok pomoci je súčasťou základných práv a slobôd. Štát pritom poskytuje nielen finančnú pomoc, ale aj pomoc pri riešení rôznych nepriaznivých životných situácií formou širokého spektra podporných služieb. Na pomoc štátu môže byť rodič odkázaný zvlášť v situácii, keď je osamelým rodičom, ak nemá podporu širšej rodiny alebo komunity, ak sa stará o deti s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo ak je sám osobou so zdravotným postihnutím. Je však štát schopný v rámci systému služieb, ktoré má vybudované, poskytnúť pomoc aj v prípade, keď sa stretne viacero vyššie spomenutých faktorov naraz? Dokáže sa centrum pre deti a rodiny postarať o dieťa s ťažkým autizmom lepšie ako rodič? Môže byť vážne zhoršený zdravotný stav rodiča dôvodom na odňatie detí z jeho osobnej starostlivosti? Je štát skutočne pripravený a schopný pomáhať rodičovi so zhoršeným zdravotným stavom so starostlivosťou o dieťa v súlade s najlepším záujmom dieťaťa? Aká je realita? ...
Príbeh 35/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
04.08.2022
Zaobchádzanie s dieťaťom s autizmom v centre pre deti a rodiny
Podávateľka podnetu upozorňuje na neľudské zaobchádzanie s dieťaťom s autizmom v centre pre deti a rodiny, ktoré zrejme nie je uspôsobené na poskytovanie starostlivosti pre deti s takouto diagnózou a žiada o okamžité prešetrenie situácie z vlastnej iniciatívy komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím.
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0363/2022/07R
E-mail
Koná sa
Referát starostlivosti o maloletých
JUDr. Lenka Bodnárová

Príbeh 36/2022 - Smutná realita: Čím väčšiu pomoc pri vzdelávaní dieťa potrebuje, tým menšiu podporu školského systému dostáva

V zmysle Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, ale aj v zmysle Ústavy Slovenskej republiky, má každý právo na vzdelávanie. V prípade detí so zdravotným postihnutím sa zdôrazňuje prístup k plnohodnotnému a inkluzívnemu vzdelávaniu. Čo to znamená? Dieťa so zdravotným postihnutím má právo na to, aby ho prijala bežná škola, a len v nevyhnutnom prípade špeciálna škola. Tiež má právo, aby škola spravila všetky potrebné úpravy pri vzdelávaní, ktoré zodpovedajú špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám dieťaťa (napríklad vytvorila triedu s nižším počtom detí, upravila metódy vyučovania, zapojila špeciálneho pedagóga, poskytla dieťaťu pomoc asistenta učiteľa). Aká je však realita? Škola môže odmietnuť prijať dieťa so zdravotným postihnutím s odvolaním sa na to, že nemá kapacitu alebo vhodné podmienky, prípadne dieťa prijme len na individuálne vzdelávanie, čo znamená, že vzdelávanie dieťaťa na základe učebných materiálov zo školy zabezpečuje rodič sám doma a dieťa do školy nechodí. Paradoxom je, že rodič tak prakticky musí zvládnuť to, čo nezvláda na to určená a odborne pripravená škola. Prečo? Lebo bežné školstvo fakticky nie je pripravené na inkluzívne vzdelávanie, a to ani v miere, ktorú naša legislatíva už dávno predpokladá. Výsledkom je, že dieťaťu so zdravotným postihnutím sa vzdelávanie nedostáva, resp. len vo veľmi obmedzenej miere a školstvo si takéto dieťa pohadzuje ako horúci zemiak dovtedy, dokedy takpovediac „musí“ - teda do skončenia povinnej školsk...
Príbeh 36/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
27.06.2022
29.12.2022
Prijatie dieťaťa s autizmom s prechodným pobytom v SR na vzdelávanie v základnej škole
Podávateľ žiada o pomoc v súvislosti s neprijatím jeho dcéry na vzdelávanie do základnej školy. Dcéra má autizmus bez mentálneho postihnutia, nemá v SR trvalý pobyt, ale prechodný pobyt udelený cudzineckou políciou za účelom zlúčenia rodiny. Podávateľ v SR pracuje 4 roky, má taktiež prechodný pobyt na 5 rokov za účelom zamestnania, bude žiadať o...
Podanie podnetu na prokuratúru (§ 23 písm. b) Zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0309/2022/07R
Osobne
Ukončené so sledovaním
Referát starostlivosti o maloletých
JUDr. Lenka Bodnárová

Príbeh 37/2022 - Školský rok sa nezačal pre všetkých: Dávida s Aspergerom už v triede nechceli, iné školy ho odmietli tiež

V predchádzajúcom príbehu sme poukázali na negatívne dôsledky dlhodobo nefungujúcej inklúzie v školstve, ktoré spočívajú v diskriminácii detí so zdravotným postihnutím pri prijímaní do škôl. Negatívne dôsledky však často nastávajú aj na opačnom konci vzdelávacieho procesu - predčasné skončenie vzdelávania. Ide o jeden z ostro sledovaných a výrazne negatívne vnímaných negatívnych javov zo strany ľudskoprávnych inštitúcií, pokiaľ dochádza k predčasnému ukončovaniu vzdelávacieho procesu (neúplné základné, resp. neúplné stredné vzdelanie), zvlášť, ak k nemu dochádza vo výraznejšej miere v sociálne ohrozených skupinách, kam patria aj deti so zdravotným postihnutím. Je úlohou štátu vytvárať podmienky a pozitívne vplývať na deti a rodičov v tom smere, aby vnímali dôležitú úlohu vzdelávacieho procesu pre život človeka a považovali to vo svojom živote za prioritu, a teda neopúšťali vzdelávací proces napríklad z dôvodu vnímania vzdelávania ako nadbytočnej a nedôležitej záťaže. O to kritickejšia je situácia, ak k predčasnému ukončeniu vzdelávania dochádza nie napriek podpore zo strany štátu, ale práve naopak: pre nedostatok podpory zo strany štátu....
Príbeh 37/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
21.06.2022
15.11.2022
Nezabezpečenie podmienok na inklúziu žiaka s Apergerovým syndrómom v strednej škole
Podávateľka podnetu žiada o pomoc pri zabezpečení pokračovania vzdelávania jej syna na strednej škole, nakoľko doterajšia stredná odborná škola po zistení, že syn má viacero diagnóz a spolužiakom prejavy týchto ochorení prekážajú, vyvíja na neho nátlak, aby štúdium na ich škole ukončil a uchádzal sa o prijatie na inej škole. Podávateľke sa však ...
Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu)
Nezadané
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0290/2022/07R
E-mail
Ukončené
Referát starostlivosti o maloletých
JUDr. Lenka Bodnárová

Príbeh 39/2022 - S dostatočnou podporou štátu nemusí byť starostlivosť o dieťa s autizmom bremeno

Starostlivosť o dieťa s ťažkými prejavmi autizmu je nesmierne vyčerpávajúca bez ohľadu na to, ako rodič svoje dieťa miluje. Je preto nevyhnutné nielen pre blaho dieťaťa, ale aj pre sebazáchovu rodiča vytvárať dieťaťu také podmienky, ktoré im prinášajú čo najmenej záťaže. V prípade detí s ťažkou autistickou poruchou môže takúto nesmiernu záťaž predstavovať aj obyčajná cesta prostriedkom verejnej hromadnej dopravy. Prečo? Dieťa je citlivé na vonkajšie podnety - hluk, pachy, veľa ľudí, neznáme prostredie. Podnety sa na neho valia z každej strany, ktoré dieťa nemá schopnosť spracovať a bráni sa neprimeranými reakciami - hnev, plač, krik, zúrivosť, bitka, sebapoškodzovanie, nočné mory, pomočovanie, horúčky... nekončiaci výpočet. Pre dieťa je vystavovanie takej situácii utrpením, pre rodiča tiež. Pre tieto prípady má štát vytvorený systém pomoci vo forme peňažných príspevkov na kompenzáciu dôsledkov súvisiacich s odkázanosťou na prevádzku osobného motorového vozidla - napríklad finančný príspevok na benzín, ale aj príspevok na kúpu vhodného auta. V praxi však nie je ľahké sa k príspevku dostať, zvlášť v prípadoch, ak neschopnosť cestovať verejnou hromadnou dopravou nie je daná vo fyzickej neschopnosti cestovať (napr. osoba pripútaná na lôžko), ale v neschopnosti situáciu psychicky zvládnuť....
Príbeh 39/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
15.06.2022
29.06.2022
Nepriznanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP pre dieťa s autizmom súvisiacich s odkázanosť...
Podávateľ podnetu žiada o pomoc pri spísaní odvolaní proti rozhodnutiam o nepriznaní peňažného príspevku na kúpu OMV a na benzín pre jeho dieťa s autizmom z dôvodu, že v rozpore s predloženými lekárskymi správami úrad práce posúdil, že dieťa nie je odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.
Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0280/2022/07R
E-mail
Ukončené
Referát starostlivosti o maloletých
JUDr. Lenka Bodnárová

Príbeh 38/2022 - Môže na Slovensku neschopnosť udržať v ruke pero zabrániť ziskaniu vysokoškolského vzdelania?

Detská mozgová obrna je ochorenie, ktoré v rôznej miere a intenzite zasahuje do centrálnej nervovej sústavy, a teda aj do funkcií mozgu či hybnosti. Ľudia s týmto ochorením pociťujú následky celý život a nie je pre nich jednoduché plnohodnotne sa začleniť do spoločnosti. Mnohí môžu mať značné problémy venovať sa štúdiu, zvlášť, ak ide o najnáročnejšie štúdium na vysokej škole. Pritom ale aj tieto osoby majú právo na prístup k vzdelávaniu, s tým súvisiace právo viesť plnohodnotný a maximálne samostatný život, a tým sa stať plnohodnotným a rešpektovaným členom spoločnosti....
Príbeh 38/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
Dátumy Podnet Referát Stav
06.06.2022
Podmienky vykonania skúšok u študenta vysokej školy so špecifickými potrebami
Podávateľka podnetu žiada o pomoc vo vzťahu k vytvoreniu podmienok počas absolvovania záverečnej skúšky z jedného predmetu v rámci štúdia na vysokej škole, súvisiacich so špecifickými potrebami, ktoré ako študent objektívne má. Podávateľka opakovane neúspešne absolvovala jednu skúšku, kde nedokázala v stanovenom časovom limite vypracovať písomnú...
Nezadané
Žiadosť o poradenstvo
Kzp/0258/2022/07R
E-mail
Koná sa
Referát starostlivosti o maloletých
JUDr. Lenka Bodnárová

Príbeh 39/2021 - Odnímanie peňažných príspevkov na opatrovanie môže viesť k zvyšovaniu inštitucionálnej starostlivosti

V uplynulom roku sme sa stretávali so zmenou optiky úradov práce pri posudzovaní odkázanosti osôb s mentálnym postihnutím na opatrovanie alebo asistenciu, keď pri osobách s mentálnym postihnutím menej hľadia na potrebu dohľadu, a zároveň pri nepriznávaní a odnímaní peňažných príspevkov na opatrovanie začínajú používať argumenty ako „osoba dozrela“ alebo „potrebnú pomoc zabezpečuje rodina“. Ideálnym stavom je, ak potrebnú podporu osobe s mentálnym postihnutím poskytuje rodina, vďaka čomu takáto osoba nemusí byť v zariadení sociálnych služieb, ako to bolo štandardom v minulosti. Je to možné práve vďaka peňažnému príspevku na opatrovanie. Úrady práce síce ponúkajú rodine ako alternatívu opatrovateľskú službu, tá však nie je plnohodnotnou náhradou k peňažnému príspevku na opatrovanie, keďže sa ňou zabezpečujú len opatrovateľské úkony, a nie celková potreba podpory poskytovanej osobe s mentálnym postihnutím (napr. pri sprevádzaní, resp. dohľade). Tiež je pravdou, že osoba s mentálnym postihnutím si pri priaznivej podpore môže osvojiť nové návyky a zručnosti. To však neodstráni jej mentálne postihnutie, ktoré sa prejavuje v tom, či je osoba schopná napríklad reagovať na nové životné situácie mimo zabehanej rutiny, či je schopná vnímať nebezpečenstvo a vyhodnocovať dopady svojich bežných činností na seba a okolie. Pokiaľ ale osoba s mentálnym postihnutím nemá možnosť, aby jej pomáhal rodinný príslušník (ktorý sa často musí vzdať práce a príjmu, aby to mohol robiť, a toto si ko...
Príbeh 39/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
26.10.2021
28.10.2021
Podanie kasačnej sťažnosti
Podávateľka podnetu žiada o pomoc pri podaní kasačnej sťažnosti vo veci zamietnutia správnej žaloby, ktorou podávateľka podnetu namietala rozhodnutia úradu práce a ústredia práce o nepriznaní peňažného príspevku na opatrovanie jej syna. Domnieva sa, že súd nepostupoval správne, keď nezohľadnil ňou predložené lekárske správy ako dôkazy nesprávneh...
Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0544/2021/07R
E-mail
Ukončené
Referát starostlivosti o maloletých
JUDr. Lenka Bodnárová

Príbeh 37/2021 - Starostlivosť o dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím nie je bežná rodičovská starostlivosť

Rodičia starajúci sa o deti s ťažkým zdravotným postihnutím často narážajú pri posudzovaní odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na diskrimináciu ich detí založenú na veku. Ide o starostlivosť, ktorá nielen svojím druhom, ale najmä rozsahom nezodpovedá bežnej rodičovskej starostlivosti. Táto starostlivosť vyplýva priamo zo zdravotného postihnutia dieťaťa, nie z jeho veku. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny na základe metodického pokynu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny si však ustanovenia zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia vykladajú tak, že v prípade dieťaťa sa vôbec nezohľadňujú celé skupiny úkonov, ktoré sa podľa formy poskytujú aj bežnému dieťaťu (napr. sprievod). Tým úplne ignorujú skutočnosť, že v prípade dieťaťa so zdravotným postihnutím tieto úkony rodič musí vykonávať vo väčšom rozsahu, sú časovo náročnejšie, resp. ich vykonanie je neprimerane zaťažujúce oproti zdravému dieťaťu. Týmto postupom úradov práce, soc. vecí a rodiny dochádza k jednoznačnej diskriminácii detí pre ich vek, keďže len z toho dôvodu nie sú zohľadnené dôsledky zdravotného postihnutia, ktoré majú a ktoré by v prípade iného veku boli zohľadnené. Úrady práce pri hodnotení odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby dlhodobo nezohľadňujú ani judikatúru slovenských súdov vrátane Najvyššieho súdu SR, ktoré jasne povedali, že pri hodnotení odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je nevyhnutné prihliadať aj na záväzky Slovenskej republiky vyplývajú...
Príbeh 37/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
23.03.2021
19.08.2021
Nepriznanie peňažného príspevku na opatrovanie dcéry s diabetom
Podávateľka podnetu žiada o pomoc pri podaní opravných prostriedkov proti opakovanému zamietnutiu žiadosti o peňažný príspevok na opatrovanie dcéry s diabetom.
Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0193/2021/07R
E-mail
Ukončené
Referát starostlivosti o maloletých
JUDr. Lenka Bodnárová

Príbeh 35/2021 - Biologická matka má rodičovské práva aj napriek mentálnemu postihnutiu

V zmysle právnej úpravy Slovenskej republiky obsiahnutej v Zákone o rodine rodič s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony nemôže vykonávať svoje rodičovské práva a povinnosti . To však neznamená, že by ich zároveň automaticky ani nemal, a že by sa na neho ako rodiča nemuselo prihliadať. Rodina a rodičovstvo sú pod ochranou tak Ústavy Slovenskej republiky, ako aj medzinárodných dohovorov. Aj rodič so zdravotným postihnutím, ktorý má zároveň obmedzenú spôsobilosť na právne úkony, má právo na zachovanie rodičovských práv v maximálnom možnom rozsahu, ako aj na to, aby od neho neboli oddelené jeho deti. Je na to nutné brať ohľad aj v prípade súdneho konania o vyslovenie osvojiteľnosti maloletých detí....
Príbeh 35/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
15.02.2021
11.05.2021
Pribratie ÚKOZP do konania o osvojiteľnosti a zmenu priezviska na ochranu práv matky
Okresný súd Bratislava II uznesením pribral do konania o vyslovenie osvojiteľnosti maloletých detí a o zmenu priezviska maloletých detí Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím na ochranu práv matky detí ako osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony.
Vstup do súdneho konania (§ 10 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0076/2021/07R
E-mail
Ukončené so sledovaním
Referát starostlivosti o maloletých
JUDr. Lenka Bodnárová

Príbeh 40/2021 - Výklad zákona ad absurdum v snahe ušetriť štátu peniaze?

Ľudia so zdravotným postihnutím, ktorí sú v dôsledku svojho postihnutia odkázaní na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, majú nárok na kompenzáciu vo forme viacerých peňažných príspevkov, vrátane peňažného príspevku na kúpu auta. Žiadateľ musí preukázať aj to, že potrebuje pravidelne využívať auto na cestu do zamestnania, školy, resp. zariadenia sociálnych služieb. Dozvedeli sme sa o prípade, keď počas protipandemických opatrení úrad práce odmietol priznať príspevok na kúpu auta pre chlapca s mentálnym postihnutím s argumentom typu „veď teraz sa do školy nedopravuje“....
Príbeh 40/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
18.01.2021
16.04.2021
Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla pre syna
Podávateľka podnetu žiada o pomoc vo vzťahu k nepriznaniu peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla pre syna. Príspevok nebol priznaný z dôvodu, že nie je splnená podmienka navštevovať školu dvakrát týždenne v čase Covid-19, keďže školy sú zatvorené a nevie sa, kedy sa opätovne otvoria.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0022/2021/07R
Facebook
Ukončené
Referát starostlivosti o maloletých
JUDr. Lenka Bodnárová

Príbeh 36/2021 - Deťom s mentálnym postihnutím sa upiera právo na vzdelanie

Z minulosti pretrváva také usporiadanie vzdelávacieho systému, ktorý vo svojej podstate nie je inkluzívny, ale vyčleňujúci a exkluzívny - prístupný len pre tých, ktorí splnia požiadavky, resp. dokážu takpovediac držať krok či uspieť v súťaži s ostatnými. To automaticky znevýhodňuje deti so zdravotným postihnutím, deti z rôzneho sociálneho zázemia, či deti, ktoré prechádzajú ťažším životným obdobím. Vzdelávací systém tak, ako je nastavený, ich nepodporuje v tom, aby sa udržali a získavali čo najlepšie možné vzdelanie, ale v zásade ich vylúči tak, aby „nezavadzali“. V uplynulých rokoch síce môžeme sledovať postupné začleňovanie prvkov inklúzie a podpory do vzdelávacieho systému, sami osebe však nedokážu prestavať vzdelávací systém, keďže základné stavebné kamene sa nezmenili. V prípade detí so zdravotným postihnutím, najmä s mentálnym, sme zistili, že právna úprava im úplne bráni siahnuť na vyššie stupne vzdelania, výber vzdelávacieho odboru, či na to, aby sa uchádzali o prijatie na konkrétne stredné školy, čo je v priamom rozpore so záväzkami Slovenskej republiky, vyplývajúcimi z práva na vzdelávanie podľa Článku 24 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím....
Príbeh 36/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
Dátumy Podnet Referát Stav
26.08.2020
11.11.2021
Vzdelávanie na strednej škole bez ISCED 2
Podávateľka namieta prístup k stredoškolskému vzdelávaniu svojho syna ako osoby s mentálnym postihnutím. Z dôvodu zdravotného postihnutia bol vzdelávaný podľa variantu B, čo znamená, že ukončením 9. ročníka v zmysle platnej právnej úpravy nezískal vzdelanie na úrovni ISCED 2. Pritom získanie tohto stupňa vzdelania je zákonnou podmienkou možnosti...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0461/2020/07R
E-mail
Ukončené
Referát starostlivosti o maloletých
JUDr. Lenka Bodnárová

Príbeh 70/2020 - Dopad pandemických obmedzení COVID-19 na rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím (COVID-19)

Pri nástupe pandémie COVID-19 Slovenská republika, rovnako ako iné európske štáty, musela na jar 2020 pristúpiť k prijímaniu rôznych reštriktívnych opatrení s cieľom znížiť šírenie nového nebezpečného vírusu. Opatrenia boli prijímané rýchlo a nikto nepredpokladal aký bude ich skutočný dopad na osoby so zdravotným postihnutím. Na jar 2020 som dostala veľké množstvo podnetov od rodičov detí s ťažkými kombinovanými zdravotnými postihnutiami, odkázanými na poskytovanie špeciálnej starostlivosti, ktorí sa po náhlom zavretí špeciálnych školských zariadení, či zariadení poskytujúcich sociálne služby ambulantnou formou, alebo formou týždennej pobytovej služby dostali často do neriešiteľnej a neznesiteľnej situácie. Rodičom starajúcim sa o deti s ťažkými pervazívnymi vývinovými poruchami, či kombinovanými telesnými postihnutiami sa zo dňa na deň zobrala životne dôležitá podpora vo forme denného poskytovania špeciálnych foriem starostlivosti prostredníctvom odborne školeného personálu. Hoci rodičia dokázali krátky výpadok týchto služieb v domácom prostredí ako tak ustáť, s predlžovaním tohto stavu sa začínal zdravotný stav ich detí zhoršovať a rodičia boli vyčerpaní. Situácia trvala niekoľko mesiacov, kým štát uznal vážnosť situácie, vytvoril systém podporných opatrení a postupne pristúpil k obnoveniu poskytovania sociálnych služieb a otvoreniu špeciálnych školských zariadení....
Príbeh 70/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
Dátumy Podnet Referát Stav
06.05.2020
28.05.2020
Znovuotvorenie špecializovaného zariadenia po ústupe pandémie
Podávateľ podnetu žiada o poradenstvo, ako postupovať, keďže má informácie, že ani po ústupe pandémie nebude špecializované zariadenie pre deti s autizmom otvorené a sociálna služba zabezpečovaná, lebo zariadenie plní úlohu karanténneho zariadenia.
Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu)
Nezadané
Žiadosť o poradenstvo
KZP/0239/2020/07R
E-mail
Ukončené
Referát starostlivosti o maloletých
JUDr. Lenka Bodnárová

Príbeh 54/2020 - Problémy so získaním peňažného príspevku pre dieťa s autizmom

Mnohí rodičia zažívajú situáciu, že ako ich dieťa rastie, zisťujú, že je iné, jeho správanie je špecifické a oproti rovesníkom nenadobúda schopnosti a zručnosti primerane veku. Po návšteve odborného lekára zisťujú, že ich dieťa trpí niektorou formou pervazívnej vývinovej poruchy. Starostlivosť o tieto deti je veľmi náročná a časom sa stáva ešte náročnejšou, keďže na rozdiel od zdravých rovesníkov vekom sa tieto deti nestávajú samostatné, práve naopak. O tieto deti sa treba starať celý život. Je preto veľmi dôležité, aby sme deti aj ich rodičov pri starostlivosti maximálne podporovali aj prostredníctvom peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, čo sa žiaľ, v mnohých prípadoch nedeje a rodičov ponechávame odkázaných na nesmierne vyčerpávajúcu svojpomoc, tak ako v prípade matky 14-ročného syna s pervazívnou vývinovou poruchou a ľahkou mentálnou retardáciou....
Príbeh 54/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
Dátumy Podnet Referát Stav
10.02.2020
19.02.2020
Nepriznanie viacerých peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP
Podávateľka podnetu žiada o pomoc pri podaní odvolania voči zamietavým rozhodnutiam úradu práce k viacerým peňažným príspevkom na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0073/2020/07R
E-mail
Ukončené
Referát starostlivosti o maloletých
JUDr. Lenka Bodnárová

Príbeh 48/2019 - Podmienky určenia výšky poplatkov za štúdium musia byť transparentné

Pokiaľ má osoba so zdravotným postihnutím predpoklady a potenciál zvládnuť štúdium na vysokej škole, to je nadobudnúť potrebné vedomosti a zručnosti, vysoké školy by mali vytvárať všetky potrebné podmienky, aby takáto osoba prístup k vzdelaniu mala a nebránili jej v tom iné prekážky, ktoré je možné odstrániť....
Príbeh 48/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Dátumy Podnet Referát Stav
07.10.2019
26.03.2020
Zníženie poplatkov za externé štúdium pre osoby so zdravotným postihnutím
Podávateľ podnetu žiada o pomoc vo veci určenia poplatku za externé štúdium na vysokej školy. Bolo mu prisľúbené 50% až 100% zníženie poplatku, ale nestalo sa tak.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0521/2019/07R
Osobne
Ukončené
Referát starostlivosti o maloletých
JUDr. Lenka Bodnárová

Príbeh 54/2019 - Koľko škody môže narobiť súkromná škola, keď si osvojí len výhody bez povinností

Na vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím prideľuje štát škole niekoľkonásobne viac finančných prostriedkov v porovnaní so vzdelávaním dieťaťa bez zdravotného postihnutia, resp. bez špeciálnych výchovno–vzdelávacích potrieb. Škola v prípade prijatia väčšieho množstva takýchto detí môže značne navýšiť svoje príjmy, čo sa môže byť zvlášť lákavé pre niektoré školy. Osobitne som túto negatívnu prax zistila v niektorých súkromných školách, ktoré zo štátu čerpajú všetky výhody, ale možnosti vyvodiť voči nim zodpovednosť, ak si neplnia svoje povinnosti, sú zo strany štátu značne oklieštené. Vybrať si najmä počas plnenia povinnej školskej dochádzky pre svoje dieťa so zdravotným postihnutím na vzdelávanie súkromnú školu môže byť veľkým hazardom....
Príbeh 54/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Dátumy Podnet Referát Stav
18.09.2019
02.01.2024
Prešetrenie odobratia asistenta učiteľa dcére a následné kroky školy
Podávateľka podnetu žiada o prešetrenie dodržiavania práv svojej dcéry vo vzdelávacom procese po tom, čo škola odobrala asistenta učiteľa z vyučovacích hodín dcéry, osoby s kombinovaným zdravotným postihnutím. Následne žiadala aj o prešetrenie ďalších krokov školy ako vyrubenie vysokého poplatku za poskytovanie osobitnej starostlivosti dcére poč...
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0497/2019/07R
E-mail
Ukončené
Referát starostlivosti o maloletých
JUDr. Lenka Bodnárová

Príbeh 53/2019 - Klasifikácia nie je dôležitejšia ako zdravotný stav dieťaťa

Mama v mene svojej dcéry namietala, že riaditeľ základnej školy s materskou školou v Banskobystrickom samosprávnom kraji rozhodol o povolení komisionálnej skúšky dcére z cudzieho jazyka uvedením, že tak koná na žiadosť zákonných zástupcov žiačky, hoci o to rodičia ako zákonní zástupcovia nežiadali. Pri zvolenom postupe tiež nezohľadnil odporúčania ošetrujúceho lekára dcéry podávateľky podnetu a odporúčania centra pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie. Dcéra pre zdravotné problémy vynechala značnú časť hodín, a teda škola nemala ako uzavrieť známku. Na druhej strane ale termín a zvolená forma komisionálnej skúšky boli v rozpore s pretrvávajúcimi obmedzeniami dcéry z dôvodu jej zdravotného stavu....
Príbeh 53/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Dátumy Podnet Referát Stav
09.07.2019
17.12.2019
Žiadosť o prešetrenie postupu školy
Podávateľka podnetu žiada o prešetrenie správnosti postupu školy pri nariadení komisionálnej skúšky dcére.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0363/2019/07R
E-mail
Ukončené
Referát starostlivosti o maloletých
JUDr. Lenka Bodnárová

Príbeh 51/2019 - Zdravotné postihnutie nie je dôvod na zákaz styku s vlastným dieťaťom

Nepočujúci otec trpiaci cukrovkou so svojou malou dcérkou nežije v spoločnej domácnosti, ale nevzdal sa túžby starať sa o ňu a podieľať sa na jej výchove. Napriek neľahkým podmienkam (geografická vzdialenosť bydliska dcéry, zdravotné problémy, ťažkosti sa zamestnať) svoju dcéru pravidelne navštevuje, chce s ňou tráviť čo najviac času. Keďže mama dcérky tieto potreby podávateľa podnetu – otca dieťaťa nezdieľa a z dôvodu subjektívnych obáv z jeho zdravotného postihnutia otcovi v stretávaní s dcérkou bránila, otec sa obrátil na súd v mieste bydliska dieťaťa, aby mu upravil širší rozsah styku s dcérou. Na súde sa však podávateľ podnetu stretol s obdobným nepochopením jeho potreby a práva sa o dcéru starať a najmä s predsudkami vo vzťahu k jeho zdravotnému postihnutiu....
Príbeh 51/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Dátumy Podnet Referát Stav
07.06.2019
27.06.2019
Pomoc vo veci úpravy styku s maloletou dcérou
Podávateľ podnetu žiada pomoc vo veci prebiehajúceho súdneho konania a styku s dcérou.
Vstup do súdneho konania (§ 10 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0310/2019/07R
Osobne
Ukončené
Referát starostlivosti o maloletých
JUDr. Lenka Bodnárová

Príbeh 56/2019 - Starostlivosť o dieťa so zdravotným postihnutím nie je bežná rodičovská starostlivosť

Mama dvoch maloletých synov nemôže pracovať, nakoľko obaja synovia trpia cukrovkou. Kým manžel pracuje v zahraničí, aby mala rodina z čoho žiť, mama sa o synov celodenne stará sama. Okrem dennodennej pomoci pri meraní glykémie, podávaní liekov či príprave špeciálnej stravy sa často stane, že jeden alebo druhý syn ostane doma, keďže v prípade nízkej alebo vysokej glykémie nemôže ísť do školy kvôli slabosti a iným prejavom ochorenia a je potrebné sa o neho starať. V prípade maloletých detí cukrovka často nie je stabilizovaná, nie je dobre kompenzovateľná liekmi a zdravotné komplikácie sú na dennom poriadku. Mama týchto detí preto požiadala Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava o peňažný príspevok na opatrovanie oboch svojich synov....
Príbeh 56/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Dátumy Podnet Referát Stav
13.03.2019
07.10.2019
Prešetrenie postupu úradu práce pri posudzovaní nároku na príspevok na opatrovanie
Podávateľka má dvoch synov s diabetom. Mala problémy s postupmi a správaním úradníkov a posudkového lekára pri podávaní žiadosti o peňažný príspevok v novembri 2018. Do dnešného dňa nemá rozhodnutie.
Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0137/2019/07R
Osobne
Ukončené
Referát starostlivosti o maloletých
JUDr. Lenka Bodnárová

Príbeh 55/2019 - Právo nevidiaceho chlapca na aktívny, nezávislý život

Mladá mamička, starajúca sa o nevidiaceho syna, žiadala Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky o zvýšenie nároku syna na osobnú asistenciu. Jej syn, navštevujúci druhý stupeň základnej školy je napriek svojmu zdravotnému postihnutiu veľmi aktívny chlapec, športuje, vzdeláva sa v hudbe, chodí na výlety, zlepšuje svoje zručnosti a rozvíja schopnosti. S narastajúcim vekom túži byť so svojimi kamarátmi aj bez sprievodu rodičov, byť čo najviac samostatný. Podávateľka podnetu žiadala o pomoc pri zvýšení peňažného príspevku na osobnú asistenciu pre syna. Na úrade práce sa však stretla s neochotou, spochybňovaním nárokov syna, a preto sa obrátila na Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím....
Príbeh 55/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Dátumy Podnet Referát Stav
28.02.2019
18.12.2019
Rozsah osobnej asistencie a nárok na ďalšie kompenzácie
Podávateľka podnetu namietala situáciu na úrade práce, žiada o pomoc najmä v súvislosti so zvýšením rozsahu osobnej asistencie pre nevidiaceho syna.
Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0109/2019/07R
Osobne
Ukončené
Referát starostlivosti o maloletých
JUDr. Lenka Bodnárová

Príbeh 57/2019 - Skutočná vôľa nájsť riešenie je viac ako systémové opatrenia

Systém prideľovania finančných prostriedkov na asistenta učiteľa z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je nastavený tak, že sa prideľujú raz ročne a je potrebné ich žiadať v niekoľkomesačnom predstihu pred začatím školského roka. V praxi však u žiakov môže vzniknúť potreba vzdelávať sa s pomocou asistenta učiteľa kedykoľvek v priebehu školského roka. Škola si takú situáciu musí dočasne vyriešiť svojpomocne. Často to znamená, že dieťa ostáva doma, nezúčastňuje sa na vyučovaní, prípadne do školy musí chodiť s dieťaťom rodič, čo je pre rodinu mnohokrát nesmierne zaťažujúce, kvalita vzdelávania dieťaťa je znížená, resp. vzdelávanie je zabezpečené len formálne....
Príbeh 57/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
Dátumy Podnet Referát Stav
05.12.2018
31.12.2019
Nezabezpečenie asistenta učiteľa
Podávateľka žiada pomoc vo veci pridelenia asistenta učiteľa pre syna, ktorý navštevuje 4. ročník základnej školy. Podľa súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie potrebuje asistenta učiteľa na 100%.
Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z. z.)
Nezadané
Podnet na preskúmanie
KZP/0500/2018/07R
E-mail
Ukončené
Referát starostlivosti o maloletých
JUDr. Lenka Bodnárová