Klasifikácia nie je dôležitejšia ako zdravotný stav dieťaťa

Mama v mene svojej dcéry namietala, že riaditeľ základnej školy s materskou školou v Banskobystrickom samosprávnom kraji rozhodol o povolení komisionálnej skúšky dcére z cudzieho jazyka uvedením, že tak koná na žiadosť zákonných zástupcov žiačky, hoci o to rodičia ako zákonní zástupcovia nežiadali. Pri zvolenom postupe tiež nezohľadnil odporúčania ošetrujúceho lekára dcéry podávateľky podnetu a odporúčania centra pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie. Dcéra pre zdravotné problémy vynechala značnú časť hodín, a teda škola nemala ako uzavrieť známku. Na druhej strane ale termín a zvolená forma komisionálnej skúšky boli v rozpore s pretrvávajúcimi obmedzeniami dcéry z dôvodu jej zdravotného stavu.
Príbeh 53/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
utorok 09.07.2019
utorok 12.05.2020