Skutočná vôľa nájsť riešenie je viac ako systémové opatrenia

Systém prideľovania finančných prostriedkov na asistenta učiteľa z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je nastavený tak, že sa prideľujú raz ročne a je potrebné ich žiadať v niekoľkomesačnom predstihu pred začatím školského roka. V praxi však u žiakov môže vzniknúť potreba vzdelávať sa s pomocou asistenta učiteľa kedykoľvek v priebehu školského roka. Škola si takú situáciu musí dočasne vyriešiť svojpomocne. Často to znamená, že dieťa ostáva doma, nezúčastňuje sa na vyučovaní, prípadne do školy musí chodiť s dieťaťom rodič, čo je pre rodinu mnohokrát nesmierne zaťažujúce, kvalita vzdelávania dieťaťa je znížená, resp. vzdelávanie je zabezpečené len formálne.
Príbeh 57/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
streda 05.12.2018
utorok 12.05.2020