Deťom s mentálnym postihnutím sa upiera právo na vzdelanie

Z minulosti pretrváva také usporiadanie vzdelávacieho systému, ktorý vo svojej podstate nie je inkluzívny, ale vyčleňujúci a exkluzívny - prístupný len pre tých, ktorí splnia požiadavky, resp. dokážu takpovediac držať krok či uspieť v súťaži s ostatnými. To automaticky znevýhodňuje deti so zdravotným postihnutím, deti z rôzneho sociálneho zázemia, či deti, ktoré prechádzajú ťažším životným obdobím. Vzdelávací systém tak, ako je nastavený, ich nepodporuje v tom, aby sa udržali a získavali čo najlepšie možné vzdelanie, ale v zásade ich vylúči tak, aby „nezavadzali“. V uplynulých rokoch síce môžeme sledovať postupné začleňovanie prvkov inklúzie a podpory do vzdelávacieho systému, sami osebe však nedokážu prestavať vzdelávací systém, keďže základné stavebné kamene sa nezmenili. V prípade detí so zdravotným postihnutím, najmä s mentálnym, sme zistili, že právna úprava im úplne bráni siahnuť na vyššie stupne vzdelania, výber vzdelávacieho odboru, či na to, aby sa uchádzali o prijatie na konkrétne stredné školy, čo je v priamom rozpore so záväzkami Slovenskej republiky, vyplývajúcimi z práva na vzdelávanie podľa Článku 24 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.
Príbeh 36/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
streda 26.08.2020
utorok 30.11.2021