Podmienky určenia výšky poplatkov za štúdium musia byť transparentné

Pokiaľ má osoba so zdravotným postihnutím predpoklady a potenciál zvládnuť štúdium na vysokej škole, to je nadobudnúť potrebné vedomosti a zručnosti, vysoké školy by mali vytvárať všetky potrebné podmienky, aby takáto osoba prístup k vzdelaniu mala a nebránili jej v tom iné prekážky, ktoré je možné odstrániť.
Príbeh 48/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
pondelok 07.10.2019
utorok 12.05.2020