Biologická matka má rodičovské práva aj napriek mentálnemu postihnutiu

V zmysle právnej úpravy Slovenskej republiky obsiahnutej v Zákone o rodine rodič s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony nemôže vykonávať svoje rodičovské práva a povinnosti . To však neznamená, že by ich zároveň automaticky ani nemal, a že by sa na neho ako rodiča nemuselo prihliadať. Rodina a rodičovstvo sú pod ochranou tak Ústavy Slovenskej republiky, ako aj medzinárodných dohovorov. Aj rodič so zdravotným postihnutím, ktorý má zároveň obmedzenú spôsobilosť na právne úkony, má právo na zachovanie rodičovských práv v maximálnom možnom rozsahu, ako aj na to, aby od neho neboli oddelené jeho deti. Je na to nutné brať ohľad aj v prípade súdneho konania o vyslovenie osvojiteľnosti maloletých detí.
Príbeh 35/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
pondelok 15.02.2021
štvrtok 07.10.2021