Príliš prísne opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 v zariadení sociálnych služieb

V súvislosti s opatreniami v zariadeniach sociálnych služieb zameraných na predchádzanie šíreniu ochorenia COVID - 19 sme obdržali viaceré podnety či už zo strany samotných klientov zariadení alebo ich príbuzných. V roku 2022 boli vo všeobecnosti najviac uvoľnené opatrenia od začiatku pandémie v roku 2020. Najmä počas leta 2022 neplatili v bežnej spoločnosti takmer žiadne obmedzenia okrem nosenia rúšok alebo respirátorov v zdravotníckych zariadeniach a lekárňach. Zariadenia sociálnych služieb si mohli nastaviť režim návštev v súvislosti s aktuálne platnými opatreniami alebo usmerneniami kompetentných orgánov, kde sme zaznamenali väčšinou tiež maximálne uvoľnený režim. Predsa len sa našli zariadenia, ktoré aj počas leta trvali na prísnych opatreniach. Ich zmyslom bola nesporne snaha minimalizovať riziká spojené s výskytom ochorenia v zariadeniach s vysokým počtom ľudí vo vyššom veku a ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom. Dlhodobo platné obmedzenia však prinášajú na druhej strane zhoršenie celkovej psychickej pohody ľudí v zariadeniach. Z týchto dôvodov bolo potrebné podnety posudzovať vždy individuálne, a to s ohľadom na ich primeranosť, ako aj splniteľnosť zo strany klientov alebo zo strany ich blízkych osôb.
Príbeh 30/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
streda 03.08.2022
pondelok 05.09.2022