Keď potreba poskytnúť akútnu pomoc nie je nikomu cudzia

Mnohé obce a mestá sa dokážu postarať o svojich obyvateľov, ktorí sa ocitnú v núdzi. Veľakrát aj priamym osobným zainteresovaním samotného starostu obce alebo primátora mesta. Obec je podľa zákona o obecnom zriadení povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
Príbeh 45/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
štvrtok 29.10.2020
pondelok 01.02.2021