pondelok 22.03.2021

Odporúčania pre krízovú situáciu v zariadeniach sociálnych služieb

Cieľom obsahu tohto dokumentu je podporiť Vás v efektívnom riešení súčasnej situácie a pomôcť Vám zorientovať sa v riešení nevyhnutných tém a situácií súvisiacich s prevádzkou zariadení počas pandémie ochorenia COVID-19 (Koronavírus), testovaním a vakcináciou ako aj s prípadnou karanténou vo vašom zariadení. Tento materiál zahŕňa vypracované odporúčania týkajúce sa základných ľudských práv a slobôd, súvisiace odporúčania, nariadenia a usmernenia štátnych orgánov, prípravu na riešenie situácií v prípade karantény (tzv. krízové plány) a základné odporúčania v prevádzkach pri poskytovaní sociálnych služieb v období aktuálnej pandémie vrátane informačných a inštruktážnych materiálov.

Preto v záujme zvýšenia Vašej istoty pri rozhodovaní a poskytovaní sociálnych služieb v súvislosti s aktuálnou situáciou ohľadom šírenia ochorenia COVID-19 (Koronavírus), Vám prinášame všetky dostupné materiály na riešenie prevádzky a situácií v prípade ohrozenia v zariadeniach sociálnych služieb pri poskytovaní sociálnych služieb v období aktuálnej pandémie spolu s informačnými a inštruktážnymi materiálmi.

Prevezmite si odporúčania týkajúce:

 • niektorých základných ľudských práv a slobôd v zariadeniach sociálnych služieb,
 • celej prípravy na riešenie situácií v prípade karantény v zariadeniach sociálnych služieb (tzv. krízové plány), testovania a vakcinácie
 • základných odporúčaní v prevádzkach pri poskytovaní sociálnych služieb v období aktuálnej vlny pandémie ochorenia COVID-19 (Koronavírus),
 • podrobnejších príkladov tém, ktoré by mali byť súčasťou krízového plánu a vzor vytvorenia zoznamu tímu/personálu v prípade karantény v zariadení,
 • všetkých nariadení a usmernení vypracovaných ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR), Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR) a Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZR SR) týkajúcich sa ZSS,
 • postupov a odpovedí pre personál aj pre prijímateľov sociálnych služieb súvisiacich s ochorením, jeho šírením a prevenciou,
 • inštruktážnych materiálov pre poučenie prijímateľov sociálnych služieb vo forme zvukových a audiovizuálnych materiálov.

Všetky odporúčania a s nimi súvisiace inštruktážne a ďalšie informačné materíály sú Vám k dispozícii na prevzatie formou individuálnych balíkov v časti "Odporúčania" na našej stránke​:
www.komisar.sk/Zverejnovanie/Informacie?path=odporúčania

 

Na prevzatie (Aktualizácia 23):

Dokumenty

(Usmernenia, opatrenia a odporúčané postupy v súvislosti s COVID-19 pre zariadenia sociálnych služieb)​
 
Všetky súbory z dokumentov na prevzatie ako jeden balík:
Aktualizácia 23:Dokumenty-a-postupy-v-suvislosti-s-COVID-19-pre-ZSS.zip

Obsah balíka dokumentov:
 1. Uznesenie vlády slovenskej republiky k plánu riešenia znižovania rizika vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 medzi ľuďmi bez domova a pri prijímaní fyzických osôb do vybraných verejných alebo neverejných zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou a centier pre deti a rodiny
 2. Návrh na zrušenie, zmenu a doplnenie niektorých úloh z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 220 zo 14. apríla 2020
 3. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na skončenie núdzového stavu, zrušenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti, zrušenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom a zrušenie zákazu uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a rozšíreného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020, uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169 z 27. marca 2020, uznesením vlády Slovenskej republiky č. 207 zo 6. apríla 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 233 zo 16. apríla 2020
 4. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
 5. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
 6. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny,  vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
 7. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020
 8. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na zmenu času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie ďalších opatrení podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
 9. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 718 z 11. novembra 2020
 10. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 718 z 11. novembra 2020
 11. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 30 zo 17. januára 2021 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti  štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
 12. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 44 z 20. januára 2021 k návrhu na predĺženie trvania opatrení prijatých uznesením vlády SR č. 1 zo 6. januára 2021 podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021
 13. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 77 z 5. Februára 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 z. Z. O bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády sr č. 587 z 30. Septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. O bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
 14. ​​Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 77 z 28. februára 2021 k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného st. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
  ​​Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
 15. EASPD Európska asociácia poskytovateľov sociálnych služieb
 16. Odporúčanie k obmedzeniu pohybu v pobytových zariadeniach sociálnych služieb v súvislosti s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19
 17. Odporúčaný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb pri prijímaní klientov do zariadení sociálnych služieb krízovej intervencie poskytujúcich ubytovanie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
 18. Odporúčaný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb, vyššie územné celky a obce pri realizácií dočasného pozastavenia poskytovania sociálnej služby vo vymedzených druhoch sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby
 19. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pri poskytovaní finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa zákona o sociálnych službách na spolufinancovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou ambulantnou sociálnou službou, na základe uzatvorených písomných zmlúv o poskytovaní tohto finančného príspevku na rozpočtový rok 2020
 20. Aktualizované odporúčania na používanie osobných ochranných prostriedkov pri sociálnej starostlivosti o osoby so suspektnou alebo potvrdenou COVID-19
 21. Usmernenie pre určené subjekty hospodárskej mobilizácie, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí o sociálnej kurately ambulantnou a terénnou formou
 22. Usmernenie pre určené subjekty hospodárskej mobilizácie
 23. Plán predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 u fyzických osôb, prijímaných do vybraných pobytových zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a rozšíreného núdzového stavu na zariadenia sociálnych služieb poskytujúce ošetrovateľskú starostlivosť
 24. Poskytovanie finančných príspevkov v čase trvania krízovej situácie
 25. Usmernenie k realizácii plánu predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 u fyzických osôb prijímaných do vybraných pobytových zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a rozšíreného núdzového stavu na zariadenia sociálnych služieb poskytujúce ošetrovateľskú starostlivosť
 26. Postup prijímania a testovania klientov do zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou (ZSSO)
 27. Vzor tabuľky výsledkov testovania rýchlo testami
 28. Zber a likvidácia odpadu vznikajúceho pri testovaní protilátok rýchlo testom na laboratórnu diagnostiku SARS-Cov-2
 29. Dotazník pacienta s podozrením na COVID-19
 30. Odpoveď ZMOS
 31. Usmernenie k realizácii plánu predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 u fyzických osôb prijímaných do vybraných pobytových zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a rozšíreného núdzového stavu na zariadenia sociálnych služieb poskytujúce ošetrovateľskú starostlivosť
 32. Usmernenie k umožneniu návratu, presunu a prijímania prijímateľov sociálnej služby v zariadení s týždennou a celoročnou pobytovou formou
 33. Usmernenie k príprave na druhú vlnu pandémie ochorenia COVID-19​
 34. Pandemický plán Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 35. Pandemické semafory pre sociálne služby​
 36. Plošné testovanie - Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre testovanie zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na ochorenie COVID-19
 37. ​​Usmernenie pre poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou, počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID 19, SARS CoV) a inými vydanými opatreniami a postupmi, ktoré sa k poskytovaniu služby vzťahujú
 38. Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k plošnému testovaniu zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na ochorenie COVID-19 v dňoch 6. - 8.11.2020
 39. Usmernenie k poskytovaniu sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou poskytovania sociálnej služby (ďalej „nepobytové zariadenie“) a nocľahární v čase obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 9.11.2020 do 15.11.2020 v súlade s Vyhláškou ÚVZ SR č. 20/2020 a č. 21/2020 zo dňa 6.11.2020
 40. Usmernenie MPSVR SR k priebežnému testovaniu zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na ochorenie COVID–19 v 2. vlne pandémie
 41. Usmernenie MPSVR SR k priebežnému testovaniu zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na ochorenie COVID–19 v 2. vlne pandémie
 42. Základné informácie o usmerneniach a podpore MPSVR SR pre oblasť sociálnych služieb v boji proti COVID-19
 43. Odporúčanie MPSVR SR, vypracované v spolupráci s ÚVZ SR na zabránenie rizika šírenia ochorenia COVID-19 v podmienkach pobytových zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou počas vianočných a novoročných sviatkov
 44. Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Asociáciou vzdelávateľov v sociálnej práci, Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a Pravoslávnou bohosloveckou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove
 45. Odborné stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR k prepúšťaniu pacientov zo zdravotníckeho zariadenia (ZZ) do zariadenia sociálnych služieb (ZSS) v súvislosti s ochorením COVID-19
 46. Intervenčné tímy, ich poslanie a náplň ich činnosti
 47. Usmernenie pre poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou od 19.12.2020, počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID 19, SARS CoV) a inými vydanými opatreniami a postupmi, ktoré sa k poskytovaniu služby vzťahujú
 48. Usmernenie pre poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou od 19.12.2020, počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS CoV) a inými vydanými opatreniami a postupmi, ktoré sa k poskytovaniu služby vzťahujú
 49. Usmernenie pre poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou od 27.1.2021 a od 3.2.2021, počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS CoV) a inými vydanými opatreniami a postupmi, ktoré sa k poskytovaniu služby vzťahujú
 50. Usmernenie pre očkovanie proti ochoreniu COVID-19 - poskytovatelia sociálnych služieb, subjekty sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ďalšie subjekty, ktorých výkon súvisí s poskytovaním sociálnych služieb a výkonom opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 51. Usmernenie pre poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou od 27.1.2021 a od 3.2.2021, počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS CoV) a inými vydanými opatreniami a postupmi, ktoré sa k poskytovaniu služby vzťahujú (aktualizácia k 25.1.2020)
 52. Usmernenie pre poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou od 8.2.2021 do 19.3.2021, počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID 19, SARS CoV) a inými vydanými opatreniami a postupmi, ktoré sa k poskytovaniu služby vzťahujú (aktualizácia k 8.2.2020)
 53. Usmernenie pre očkovanie proti ochoreniu COVID-19 - poskytovatelia sociálnych služieb, subjekty sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ďalšie subjekty, ktorých výkon súvisí s poskytovaním sociálnych služieb a výkonom opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
  Usmernenie pre poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou od 3.3.2021 do 19.3.2021, počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID 19, SARS CoV) a inými vydanými opatreniami a postupmi, ktoré sa k poskytovaniu služby vzťahujú
  Dokument postupu spolupráce s rodinou počas pandémie  z dôvodu rizika sociálnej izolácie
  Usmernenie pre očkovanie proti ochoreniu COVID-19 - poskytovatelia sociálnych služieb, subjekty sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ďalšie subjekty, ktorých výkon súvisí s poskytovaním sociálnych služieb a výkonom opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 54. Manuál pre zvládanie krízových situácií v ZSS
  Balíček pre zvládanie krízových situácií v ZSS
 55. ​​Metodické usmernenie hlavného odborníka pre VLDaD pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii o deti a dorast počas pandémie COVID-19 (základné postupy)
 56. Metodické usmernenie pre poskytovateľov ošetrovateľskej starostlivosti v domácom/sociálnom prostredí pacientov počas pandémie COVID-19 – základné postupy
 57. Krízový manažment pre pobytové zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately počas pandémie OCHORENIE (COVID-19)
 58. Záväzný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV)
 59. Postup starostlivosti o diabetikov v diabetologických ambulanciách v období výskytu COVID-19
 60. Odborné usmernenie a odporúčania postupu pre manažment pacientov s duševnou poruchou v súvislosti s infekciou COVID-19 v 1. a 2. fáze pandémie v SR
 61. Klinický protokol indikácií testovania SARS-CoV-2
 62. Metodické usmernenie Hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre fyzioterapiu, poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zariadeniach ambulantnej starostlivosti, spoločné vyšetrovacie zložky - odbor fyzioterapia, počas pandémie ochorenia COVID-19. Prvé vydanie.
 63. Národná stratégia očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach Slovenskej republiky
 64. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
 65. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (karanténne opatrenia)
 66. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej či inej povahy)
 67. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (zákaz pohybu na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest)
 68. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (zákaz pohybu na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest)
 69. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (zákaz pohybu na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest)
 70. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (zákaz pohybu na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest)
 71. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (zákaz pohybu na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest)
 72. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (príprava a výdaj stravy pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti)
 73. Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 74. Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (siedma aktualizácia)
 75. Zabezpečenie ochrany klientov a personálu zariadení sociálnych služieb počas pandémie COVID-19
 76. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (pozastavenie poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb)
 77. Zabezpečenie ochrany klientov a personálu zariadení sociálnych služieb (ZSS) po I. vlne pandémie COVID-19
 78. Pandemický plán pre prípad pandemie v Slovenskej republike
 79. Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (desiata aktualizácia)​
 80. Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (Vestník vlády Slovenskej republiky - Ročník 30 / Čiastka 26)
 81. Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (Vestník vlády Slovenskej republiky - Ročník 30 / Čiastka 31)
 82. Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (Vestník vlády Slovenskej republiky - Ročník 31 / Čiastka 19)
  Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (Vestník vlády Slovenskej republiky - Ročník 31 / Čiastka 51)
 

Návrhy

(Návrhy pri zatvorení zariadení a zavedení núdzového stavu v súvislosti s COVID-19 pre zariadenia sociálnych služieb)

Všetky súbory z návrhov na prevzatie ako jeden balík:
Aktualizácia 16:Navrhy-na-zatvorenie-v-suvislosti-s-COVID-19-pre-ZSS.zip

Obsah balíka návrhov:
 1. Núdzový stav
 2. Podpora prijímateľov sociálnych služieb a podpora pracovníkov sociálnych služieb v období pandémie COVID-19
  Návrh na zatvorenie zariadení a obmedzenie osobnej slobody
 3. Príprava na krízovú situáciu v zariadeniach
 4. Návrhy tém pre spracovanie krízového plánu a príklady v súvislosti s pandémiou COVID-19
 5. Tím pracovníkov pre zabezpečenie sociálnej služby v rámci vyhláseného stavu karantény
 6. Krokovník v prípade podozrenia z nákazy COVID-19 v zariadení
 7. Ako organizovať dobrovoľníkov počas epidémie COVID-19
 8. Hlásenie pozitívneho testu na COVID-19
 9. Máme COVID - Odporúčania a skúsenosti pre ZSS
 

Postupy

(Infografiky s odporúčanými postupmi v súvislosti s COVID-19 pre zariadenia sociálnych služieb vo formáte dokumentov .pdf a .ppsx)

Všetky súbory z postupov na prevzatie ako jeden balík:
Aktualizácia 23:Postupy-a-informacie-v-suvislosti-s-COVID-19-pre-ZSS.zip

Obsah balíka postupov:  

Infografiky

(Infografiky s informáciami a odporúčanými postupmi v súvislosti s COVID-19 pre zariadenia sociálnych služieb vo formáte obrázkov .jpg)

Všetky súbory z infografík na prevzatie ako jeden balík:
Aktualizácia 23:Infografiky-a-informacie-v-suvislosti-s-COVID-19-pre-ZSS.zip

Obsah balíka:  

Audio

(Zvukové záznamy odporúčaní k ochoreniu COVID-19 pre zariadenia sociálnych služieb vo formáte .mp3)

Všetky súbory zo zvukových záznamov na prevzatie ako jeden balík:
Aktualizácia 6:Audio-informacie-v-suvislosti-s-COVID-19-pre-ZSS.zip

Obsah balíka:

 

Do pozornosti (Aktualizácia 10):

Odporúčania a informácie od Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

(Web Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím)

Všetky dostupné informácie zo zdrojov štátnej správy, všetky dostupné telefonické linky pre verejnosť, linky podpory a pomoci, videá s odporúčanými postupmi pre správnu hygienu, informácie o rozšírení ochorenia COVID-19 a štatistické údaje zobrazené na mape, album všetkých dostupných infografík so štandardnými postupmi a informáciami o ochorení COVID-19, dokumenty na stiahnutie a rozmnožovanie

www.komisar.sk/COVID-19  

Ďalšie informácie od Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

(Facebook Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím)
   

Odporúčania a informácie od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

(Web Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny)
 

 

Informácie od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

(Web Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny)
   

Informácie od Ministerstva zdravotníctva

(Web Ministerstva zdravotníctva)
   

Informácie od Úradu verejného zdravotníctva

(Web Úradu verejného zdravotníctva)
   

Informácie od Sociálnej poisťovne

(Web Sociálnej poisťovne)
   

Informácie od Ústredného krízového štábu

(Web Koronavírus na Slovensku od Národného centra zdravotníckych informácií)
 

​​Ďalšie informácie do pozornosti 

(Weby)
 
 • Standardnepostupy.sk - Stránka venovaná významným národným projektom, ktorých hlavným cieľom je zlepšovanie systému zdravotníctva obsahuje aj informácie pre pacientov a lekárov o novom ochorení COVID-19 (Koronavírus)
 • koronainfo.sk - Táto stránka má len informatívny charakter. Účelom stránky je pomôcť v relevantnom informovaní o aktuálnej situácií a preventívnych opatreniach
 • covid.chat - Dôležité informácie o ochorení COVID-19 z oficiálnych zdrojov UVZ SR, MZ SR, hlavného hygienika SR a krízového štábu. Informácie sú priebežne aktualizované.
 • Slovensko.help - Komunitná iniciatíva ľudí prevažne z IT sektora, ktorí chcú pomôcť Slovensku lepšie zvládnuť aktuálnu hrozbu epidémie nového ochorenia COVID-19.
 • Únia miest Slovenska - V súvislosti s najnovšími opatreniami a nariadeniami, určenými na zamedzenie šírenia nového ochorenia COVID-19, ponúkame na tomto odkaze súhrnný prehľad aktuálnych služieb a dôležitých informácií pre osamelo žijúcich seniorov a zdravotne postihnutých občanov, ktoré pre nich zabezpečujú jednotlivé mestá.
 • Centrum Memory n.o. - Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry. Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby. Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, poskytovanie zdravotnej starostlivosti v špecializovanom zariadení pre občanov s poruchami pamäti a Alzheimerovou demenciou. Poskytovanie sociálnej pomoci (starostlivosť v zariadení sociálnych služieb), služby v oblasti poradenstva, konzultácií, vzdelávania, informácií pre rodinných príslušníkov, odbornú a laickú verejnosť v súlade s osobitným predpisom.
 • Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP - Užitočné materiály, odkazy a klinické odporúčania k paliatívnej liečbe a starostlivosti o pacientov s COVID-19
 • Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR - vzdelávací inštitút, ktorý sa venuje vzdelávaniu v psychoterapii, predovšetkým psychotraumatológii a EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
 • SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien - Všetky publikácie súvisiace so sociálnymi službami a šírením ochorenia COVID-19 na jednom
 • Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Sekcia edičných činností, redakcia Slov-Lex)

 • Zoznam uznesení vlády Slovenskej republiky
 
(Aplikácie)
 

 

Prehľad všetkých aktualizácií:


Aktualizácia 23:


Dokumenty
na webe ako Dokumenty-a-postupy-v-suvislosti-s-COVID-19-pre-ZSS.zip
(Usmernenia a opatrenia týkajúce sa činnosti zariadení)
Pridané: 
MPSVR-Ambulantna-ss-11-03-2021.pdf
MPSVR-Postup-spoluprace-s-rodinou-a- navstevny-poriadok-COVID19-17-03-2020.pdf
MZSR-Kriteria-urcovania-poradia-ockovania-COVID19-08-03-2021.pdf
VSR-Uznesenie-vlady-17-03-2021.pdf


Infografiky
na webe ako Infografiky-a-informacie-v-suvislosti-s-COVID-19-pre-ZSS.zip
(Infografiky s informáciami a odporúčanými postupmi v súvislosti s COVID-19 pre zariadenia sociálnych služieb vo formáte obrázkov .jpg)
Pridané: 
Ako-funguje-vakcina-astrazeneca-COVID19.jpg
Ako-udrziavat-respirator-pri opakovanom-pouziti-COVID19.jpg
Doma-s-COVID19.jpg


Postupy
na webe ako Postupy-a-informacie-v-suvislosti-s-COVID-19-pre-ZSS​.zip
(Infografiky  a videá s postupmi vo formáte dokumentov .pdf a .ppsx)
Pridané:
Easy-to-read-Vsetko-o-ockovani-COVID19.pdf​


Aktualizácia 22:


Dokumenty
na webe ako Dokumenty-a-postupy-v-suvislosti-s-COVID-19-pre-ZSS.zip
(Usmernenia a opatrenia týkajúce sa činnosti zariadení)
Pridané: 
MPSVR-Usmernenie-zss-vc-vos-COVID19-vakcinacia-23-02-2021.pdf​
MPSVR-Ambulantna-ss-08-02-2021.pdf
UVZSR-Vyhlasky-ciastka-19-05-2-2021.pdf
VSR-Uznesenie-vlady-06-02-2021.pdf


Aktualizácia 21:


Dokumenty
na webe ako Dokumenty-a-postupy-v-suvislosti-s-COVID-19-pre-ZSS.zip
(Usmernenia a opatrenia týkajúce sa činnosti zariadení)
Pridané: 
MPSVR-Ambulantna-ss-25-01-2021.pdf

Infografiky
na webe ako Infografiky-a-informacie-v-suvislosti-s-COVID-19-pre-ZSS.zip
(Infografiky s informáciami a odporúčanými postupmi v súvislosti s COVID-19 pre zariadenia sociálnych služieb vo formáte obrázkov .jpg)
Pridané: 
Doplnkova-prevencia-pred-COVID19.jpg
Infolinka-ockovanie-COVID19.jpg


Postupy
na webe ako Postupy-a-informacie-v-suvislosti-s-COVID-19-pre-ZSS​.zip
(Infografiky  a videá s postupmi vo formáte dokumentov .pdf a .ppsx)
Pridané:
Easy-to-read-Vsetci-v-izbach-COVID19.jpg
Easy-to-read-Vsetci-v-izbach-COVID19.pdf


Aktualizácia 20:


Dokumenty
na webe ako Dokumenty-a-postupy-v-suvislosti-s-COVID-19-pre-ZSS.zip
(Usmernenia a opatrenia týkajúce sa činnosti zariadení)
Pridané: 
MPSVR-Ambulantna-ss-19-01-2020.pdf
VSR-Uznesenie-vlady-17-01-2021.pdf
MZSR-Strategia-ockovania-COVID19.pdf


Aktualizácia 19:


Dokumenty
na webe ako Dokumenty-a-postupy-v-suvislosti-s-COVID-19-pre-ZSS.zip
(Usmernenia a opatrenia týkajúce sa činnosti zariadení)
Pridané: 
MPSVR-Ambulantna-ss-02-01-2020.pdf
VSR-Uznesenie-vlady-31-12-2020.pdf


Aktualizácia 18:


Dokumenty
na webe ako Dokumenty-a-postupy-v-suvislosti-s-COVID-19-pre-ZSS.zip
(Usmernenia a opatrenia týkajúce sa činnosti zariadení)
Pridané: 
MPSVR-Ambulantna-ss-18-12-2020.pdf
MPSVR-Intervencny-tim.pdf
MPSVR-Odborne-stanovisko-prepustanie-do-zss-14-12-2020.pdf
MPSVR-Postup-realizacie-memoranda.pdf
MPSVR-Usmernenie-vianoce-socialne-sluzby-15-12-2020.pdf
UVZSR-Vyhlasky-ciastka-26-17-12-2020.pdf

UVZSR-Vyhlasky-ciastka-31-22-12-2020.pdf
VSR-Uznesenie-vlady-16-12-2020.pdf


Aktualizácia 17:


Dokumenty
na webe ako Dokumenty-a-postupy-v-suvislosti-s-COVID-19-pre-ZSS.zip
(Usmernenia a opatrenia týkajúce sa činnosti zariadení)
Pridané: 
MPSVR-Podpora-pss-koronakriza-23-11-2020.pdf
MPSVR-Prerusenie-prevadzky-ambulantna-ss-04-11-2020.pdf
MPSVR-priloha-19-k-pandemickemu-planu-oz-nase-stacko-10-11-2020.pdf
MPSVR-Priloha-7-1-pandemicky-plan-mpsvr-sr.docx
MPSVR-Priloha-7-pandemicky-plan-mpsvr-sr.docx
MPSVR-Priloha-8-pandemicky-plan-mpsvr-sr.docx
MPSVR-Usmernenie-k-testovaniu-ss-antigenove-testy-11-11-2020.pdf
MPSVR-Usmernenie-k-testovaniu-ss-antigenove-testy-19-11-2020.pdf
MPSVR-Usmernenie-plosne-testovanie-05-11-2020.pdf
MPSVR-Usmernenie-po-testovani-ambulantna-sluzba-09-11-2020.pdf
VSR-Uznesenie-vlady-11-11-2020.pdf


Aktualizácia 16:


Dokumenty
na webe ako Dokumenty-a-postupy-v-suvislosti-s-COVID-19-pre-ZSS.zip
(Usmernenia a opatrenia týkajúce sa činnosti zariadení)
Pridané: 
MPSVR-Plosne-testovanie-27-10-2020.pdf
VSR-Uznesenie-vlady-28-10-2020.pdf
VSR-Vestnik-ciastka-11-2020.pdfNávrhy
na webe ako Navrhy-na-zatvorenie-v-suvislosti-s-COVID-19-pre-ZSS.zip
(Návrhy pri zatvorení zariadení a zavedení núdzového stavu v súvislosti s COVID-19 pre zariadenia sociálnych služieb)
Pridané:
Hlasenie-pozitivneho-testu-COVID19.docx
SF-Mame-COVID.pdf


Aktualizácia 15:


Dokumenty
na webe ako Dokumenty-a-postupy-v-suvislosti-s-COVID-19-pre-ZSS.zip
(Usmernenia a opatrenia týkajúce sa činnosti zariadení)
Pridané: 
MPSVR-Pandemicky-plan-02-10-2020.pdf
UVZSR-Opatrenia-ruska-29-09-2020.pdf
UVZSR-Pandemicky-plan-pre-pripad-pandemie-v-SR-COVID19-14-08-2019.pdf
VSR-Nariadenie-vlady-sr-o-financovani-zss-mimoriadna-situacia-COVID19-28-09-2020.pdf
VSR-Uznesenie-vlady-30-09-2020.pdfPostupy
na webe ako Postupy-a-informacie-v-suvislosti-s-COVID-19-pre-ZSS​.zip
(Infografiky s postupmi vo formáte dokumentov .pdf)
Pridané:
Informacie-pre-tehotne-COVID19.pdf
QA-tehotenstvo-porod-a-kojenie-COVID19.pdf


Aktualizácia 14:


Dokumenty
na webe ako Dokumenty-a-postupy-v-suvislosti-s-COVID-19-pre-ZSS.zip
(Usmernenia a opatrenia týkajúce sa činnosti zariadení)
Pridané: 
MPSVR-Usmernenie-II-vlna-COVID19-03-07-2020.pdf
UVZSR-Opatrenie-ruska-03-07-2020.pdf


Aktualizácia 13:


Dokumenty
na webe ako Dokumenty-a-postupy-v-suvislosti-s-COVID-19-pre-ZSS.zip
(Usmernenia a opatrenia týkajúce sa činnosti zariadení)
Pridané: 
MPSVR-Navrat-presun-prijimanie-klientov-do-ZSS-k-08-06-2020.pdf
UVZSR-Opatrenie-ruska-09-06-2020.pdf

UVZSR-Zabezpecenie-ochrany-klientov-ZSS-a-personalu-ZSS-po-I-vlne-pandemie-COVID19-16-06-2020.pdf


Aktualizácia 12:


Dokumenty
na webe ako Dokumenty-a-postupy-v-suvislosti-s-COVID-19-pre-ZSS.zip
(Usmernenia a opatrenia týkajúce sa činnosti zariadení)
Pridané: 
VSR-Uznesenie-vlady-04-06-2020.pdf
VSR-Uznesenie-vlady-10-06-2020.pdf


Postupy
na webe ako Postupy-a-informacie-v-suvislosti-s-COVID-19-pre-ZSS​.zip
(Infografiky  a videá s postupmi vo formáte dokumentov .pdf a .ppsx)
Pridané:
Easy-to-read-Docasne-opustenie-ZSS.pdf


Aktualizácia 11:


Dokumenty
na webe ako Dokumenty-a-postupy-v-suvislosti-s-COVID-19-pre-ZSS.zip
(Usmernenia a opatrenia týkajúce sa činnosti zariadení)
Pridané: 
MPSVR-Usmernenie-k-prijimaniu-klientov-do-zss-25-05-2020.pdf
MZSR-Klinicky-protokol-indikacie-testovania-COVID19-v9-19-05-2020.pdf


Aktualizácia 10:


Dokumenty
na webe ako Dokumenty-a-postupy-v-suvislosti-s-COVID-19-pre-ZSS.zip
(Usmernenia a opatrenia týkajúce sa činnosti zariadení)
Pridané: 
VSR-Nariadenie-vlady-sr-o-opatreniach-zss-mimoriadna-situacia-COVID19-ZZ-2020-116-08-05-2020.pdf
MPSVR-Usmernenie-k-prijimaniu-klientov-do-zss-13-05-2020.pdfOdporúčania od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny:
(Web Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny)
 

Nariadenie vlády SR o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie​
www.mpsvr.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/nariadenie-vlady-sr-niektorych-opatreniach-oblasti-socialnych-sluzieb-case-mimoriadnej-situacie.html

Aktualizácia 9 k testovaniu v ZSS:


Dokumenty
na webe ako Dokumenty-a-postupy-v-suvislosti-s-COVID-19-pre-ZSS.zip
(Usmernenia a opatrenia týkajúce sa činnosti zariadení)
Pridané: 
MPSVR-Letak-k-postupu-prijimania-testovania-klientov-28-04-2020.pdf
MPSVR-Odpoved-zmos-30-04-2020.pdf
MPSVR-Tabulka-vysledkov-testovania-rychlotestami-4-5-2020.xlsx
MPSVR-usmernenie-k-testovaniu-priloha-1.pdf
MPSVR-usmernenie-k-plosnemu-testovaniu-priloha-2.pdf
MZSR-Klinicky-protokol-indikacie-testovania-COVID19-v7-27-04-2020.pdf
MZSR-MU-Fyzioterapia-28-04-2020.pdf


Postupy
na webe ako Postupy-a-informacie-v-suvislosti-s-COVID-19-pre-ZSS.zip
(Usmernenia a opatrenia týkajúce sa činnosti zariadení)
Pridané: 
Postupy-std-sck-video-COVID19.ppsxOdporúčania od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny:
(Web Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny)

Plošné testovanie v zariadeniach sociálnych služieb​​​
Aktualizácia 9:www.mpsvr.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/plosne-testovanie-zariadeniach-socialnych-sluzieb.html 

 


Aktualizácia 8:


Dokumenty
na webe ako Dokumenty-postupy-v-suvislosti-s-COVID-19-pre-ZSS​.zip
(Usmernenia a opatrenia týkajúce sa činnosti zariadení)
Pridané: 
MPSVR-Usmernenie-k-nvsr-c-702020-06-04-2020.pdf
MPSVR-Usmernenie-k-planu-testovania-27-04-2020.pdf


Odporúčania od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny:
(Web Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny)
 

Usmernenia k zúčtovaniu finančných príspevkov MPSVR SR za rok 2019
www.mpsvr.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/usmernenie-k-zuctovaniu-fp-soc-sluzby-2019

Usmernenia k zúčtovaniu finančných príspevkov MPSVR SR za 1.štvrťrok 2020
www.mpsvr.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/usmernenie-fp-socialne-sluzby-1.stvrtrok-2020/

 


Aktualizácia 7:


Dokumenty
na webe ako Dokumenty-postupy-v-suvislosti-s-COVID-19-pre-ZSS​.zip
(Usmernenia a opatrenia týkajúce sa činnosti zariadení)
Pridané: 
Uznesenie-vlady-14-4-2020.pdf
MPSVR-Plan-predchadzania-vzniku-sirenia-ochorenia-covid19-14-4-2020.pdf

 


Aktualizácia 6:


Dokumenty
na webe ako Dokumenty-postupy-v-suvislosti-s-COVID-19-pre-ZSS​.zip
(Usmernenia a opatrenia týkajúce sa činnosti zariadení)
Pridané: 
UVZSR-Opatrenie-pre-nosenie-rusok-20-04-2020.pdf
UVZSR-Usmernenie-hlavneho-hygienika-SR-COVID-19-aktualizacia7-20-04-2020.pdf
UVZSR-Zabezpecenie-ochrany-klientov-zss-personalu-zss-pocas-pandemie-COVID19-21-04-2020.pdf

 
Odporúčania od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny:
(Web Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny)

Zariadenia sociálnych služieb ako subjekty hospodárskej mobilizácie
www.mpsvr.sk/sk/informacie-media/aktuality/zariadenia-socialnych-sluzieb-ako-subjekty-hospodarskej-mobilizacie.html

 


Aktualizácia 5:


Dokumenty
na webe ako Dokumenty-postupy-v-suvislosti-s-COVID-19-pre-ZSS​.zip
(Usmernenia a opatrenia týkajúce sa činnosti zariadení)
Pridané:
MZSR-krizovy-manazment-pre-ZSS-pocas-COVID-19-17-04-2020.pdf
MPSVR-odporucania-medzinarodnych-organizacii-ku-COVID-19-17-04-2020.pdf
ÚVZSR-Opatrenie-pre-nosenie-rusok.pdf
 
 
Odporúčania od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny:
(Web Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny)
 
Odporúčané postupy, formy pomoci a podpory seniorom
www.mpsvr.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/seniori/seniori.html

 


Aktualizácia 4:

 
Dokumenty
na webe ako Dokumenty-postupy-v-suvislosti-s-COVID-19-pre-ZSS​.zip
(Usmernenia a opatrenia týkajúce sa činnosti zariadení)
Pridané:
MZSR-usmernenie-postup-manazment-pacientov.psychiatria-COVID-19-faza-1-2.pdf
MZSR-Klinicky-protokol-indikacie-testovania-SARS-CoV-2-2020-v5-15-04-2020.pdf
Podpora-prijimatelov-socialnych-sluzieb-a-podpora-pracovnikov-socialnych-sluzieb-COVID-19.pdf
 

Postupy
na webe ako Postupy-a-informacie-v-suvislosti-s-COVID-19-pre-ZSS​.zip
(Infografiky  a videá s postupmi vo formáte dokumentov .pdf a .ppsx)
Pridané:
Postupy-sck-std-video.ppsx
Easy-to-read-COVID-19.pdf (SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien & Lucia Cangárová)
 
 
Audio (nové)
na webe ako Audio-informacie-v-suvislosti-s-COVID-19-pre-ZSS​.zip
(Audio záznamy s informáciami a postupmi vo formáte .mp3)
 
 
Odporúčania od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny:
(Web Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny)
 
Testovanie klientov zariadení sociálnych služieb
www.mpsvr.sk/sk/informacie-media/aktuality/testovanie-klientov-zariadeni-socialnych-sluzieb.html

 


Aktualizácia 3:


Dokumenty-postupy-v-suvislosti-s-COVID-19-pre-ZSS​.zip
(Usmernenia a opatrenia týkajúce sa činnosti zariadení)
Pridané:
MPSVR-socialne-sluzby-oop-opatrenia-COVID-19-v2-29-03-2020.pdf
UVZSR-priprava-a-vydaj-stravy-02042020.pdf
MZSR-ADOS-poskytovanie-starostlivosti-pandemia-COVID-19-postupy-23-03-2020.pdf
MPSVR-usmernenie-cdr-ako-subjekt-hospodarskej-mobilizacie-pobytova-forma-03-04-2020.pdf
MPSVR-usmerenie-subjekty-vykonavajuce-opatrenia-spod-sk-ako-subjekty-hospodarskej-mobilizacie-ambulancia-teren-03-04-2020.pdf
MPSVR-odporucany-postup-pri-uzatvoreni-ambulantnych-zss-25-03-20.pdf
MPSVR-odporucanie-k-obmedzeniu-pohybu-v-pobytovych-zariadeniach-socialnych-sluzieb-suvislosti-prevenciou-sirenia-ochorenia-COVID-19.pdf
 
 
Infografiky-postupy-a-informacie-v-suvislosti-s-COVID-19-pre-ZSS.zip
(Infografiky s informáciami a postupmi vo formáte obrázkov .jpg)
Pridané:
SČK/Infografiky od Slovenského červeného kríža

 
Postupy-a-informacie-v-suvislosti-s-COVID-19-pre-ZSS​.zip
(Infografiky s postupmi vo formáte dokumentov .pdf)
Pridané:
Postupy_redcross_sck_infografiky.pdf
Postupy_redcross_sck_video.ppsx

 

Aktualizácia 2


Odporúčania a informácie od Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím:
(Web Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím)
 
Koronavírus – všetky dostupné informácie zo zdrojov štátnej správy, všetky dostupné telefonické linky pre verejnosť, linky podpory a pomoci, videá s odporúčanými postupmi pre správnu hygienu, informácie o rozšírení ochorenia COVID-19 a štatistické údaje zobrazené na mape, album všetkých dostupných infografík so štandardnými postupmi a informáciami o ochorení COVID-19, dokumenty na stiahnutie a rozmnožovanie
www.komisar.sk/COVID-19
 
Odporúčania pre krízovú situáciu v ZSS
www.komisar.sk/COVID-19/Odporucania-pre-krizovu-situaciu-v-ZSS
 
Prílohy / odporúčania pre krízovú situáciu v ZSS
www.komisar.sk/Zverejnovanie/Informacie?path=odporúčania
 
Prílohy / Easy-to-read o ochorení COVID-19
www.komisar.sk/Zverejnovanie/Informacie?path=easy-to-read
 
Prílohy / Infografiky o ochorení COVID-19 v pdf
www.komisar.sk/Zverejnovanie/Informacie?path=mzsr%5cinfografiky
 
Prílohy / Prehľad opatrení Ústredného krízového štábu SR a vlády SR a infografiky o ochorení COVID-19 ako obrázky
www.komisar.sk/COVID-19/Prehlad-opatreni-Ustredneho-krizoveho-stabu-SR
 
Prílohy / Dokumenty od MPSVRSR
www.komisar.sk/Zverejnovanie/Informacie?path=mpsvrsr
 
Prílohy / Dokumenty od MZSR
www.komisar.sk/Zverejnovanie/Informacie?path=mzsr
 
 
Ďalšie informácie od Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím:
(Facebook Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím)
 
Prílohy / Všetky dostupné infografiky o ochorení COVID-19
www.fb.com/pg/komisar.sk/photos/?tab=album&album_id=204719930962223
 
Prehľad opatrení Ústredného krízového štábu SR a vlády SR
www.fb.com/notes/úrad-komisára-pre-osoby-so-zdravotným-postihnutím/prehľad-opatrení-ústredného-krízového-štábu-sr-a-vlády-sr/202983147802568
 
 
Odporúčania od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny:
(Web Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny)
 
Pracovná a sociálna oblasť
www.mpsvr.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast
 
Pracovná a sociálna oblasť / sociálne služby
www.mpsvr.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby
 
Pracovná a sociálna oblasť / osoby s ŤZP
https://www.mpsvr.sk/sk/covid-19/osoby-tzp
 
 
Informácie od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny:
(Web Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny)
 
Mediálne správy
www.upsvr.gov.sk/archiv-medialnych-sprav.html?page_id=278
  
 
Informácie od Ministerstva zdravotníctva:
(Web Ministerstva zdravotníctva)
 
Všetky informácie o KORONAVÍRUSE COVID-19
www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19
 
Štatistické údaje o rozšírení ochorenia COVID-19
www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-grafy
 
 
Informácie od Úradu verejného zdravotníctva:
(Web Úradu verejného zdravotníctva)
 
Vybraté z obsahu webu:
Dôležité a overené informácie o ochorení
www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153
 
Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva
www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4085:covid-19-posilujeme-infolinky&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153
 
 
Informácie od Sociálnej poisťovne:
(Web Sociálnej poisťovne)
 
Koronavírus – Informácie sú dostupné na hlavnej stránke
www.socpoist.sk
 
 
Informácie od Ústredného krízového štábu:
(Web Koronavírus na Slovensku od Národného centra zdravotníckych informácií)
 
Koronavírus – Informácie sú dostupné na celej stránke
www.korona.gov.sk
 
 
 
Ďalšie informácie do pozornosti:
(Rôzne aplikácie a pomôcky)
 
eAlerts – Mobilná aplikácia umožňuje zdravotníckemu pracovníkovi získať prehľad o aktuálnych aj budúcich udalostiach v systéme ezdravie
www.korona.gov.sk/ealerts.php
 
eZdravie – Mobilná aplikácia poskytuje to najpodstatnejšie, čo sa v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku udeje
www.nczisk.sk/Aktuality/Pages/NCZI-informuje-verejnost-o-koronaviruse-aj-prostrednictvom-aplikacie-Moje-ezdravie.aspx
www.ezdravotnictvo.sk/sk
 
Zostaň Zdravý – Mobilná aplikácia vytvára neviditeľnú ochrannú sieť anonymných pseudonymov, ktoré po pozitívnom výsledku testu varujú relevantných používateľov
www.zostanzdravy.sk