nedeľa 04.02.2024

Rok 2023 v Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím - druhá časť

Pokračujeme v prehľade roka 2023 v Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP). V tejto časti sa zameriavame na najčastejšie a najvypuklejšie podnety od občanov podľa jednotlivých oblastí, ktoré v ÚKOZP pokrývame.

Oblasť bezbariérovej prístupnosti

V roku 2023 sme zaregistrovali snahy primátorov miest alebo starostov obcí o vysťahovanie osôb so zdravotným postihnutím z nájomných bytovJe smutné, že aj v 21. storočí sa spoločnosť, dokonca v podobe štatutárov miest a obcí, takýmto spôsobom stavia k zraniteľným a slabším. V prípade nezákonného vypratania obyvateľov v Trenčianskych Tepliciach sme sa obrátili na Generálnu prokuratúru. V prípade z obce Ohrady v okrese Dunajská Streda sa nám zatiaľ podarilo zabrániť vysťahovaniu pána s mentálnym postihnutím, ale starostka sa naďalej pokúša vysťahovať ho. Pritom vôbec nejde o neplatičov či o iné prípady, keď by existoval zákonný dôvod vysťahovania, ale vyslovene o diskrimináciu ľudí z titulu zdravotného postihnutia. Je zarážajúce, že vedenia miest a obcí, ktoré by sa mali starať o svojich obyvateľov, o to viac, ak sú to chránené osoby z titulu zdravotného postihnutia, sa voči nim, naopak, správajú tak, že konajú v rozpore so zákonom. 

V tejto oblasti sa často opakovali podnety týkajúce sa parkovacej politiky v mestách, najmä v Bratislave, Košiciach, Trenčíne a Nitre. Išlo najmä o prípady odoberania vyhradených parkovacích miest držiteľom preukazov ŤZP, a to sme napríklad v prípade mesta Košice vyhodnotili ako v rozpore so zákonom a ako svojvoľné a subjektívne rozhodovanie. V Bratislave sa zas nemyslelo na osobných asistentov, ktorí dochádzajú za klientmi s ťažkým zdravotným postihnutím a potrebujú parkovať  v spoplatnených zónach, a majú si na to míňať tzv. návštevné hodiny. V Trenčíne a v Nitre sme odoberanie, prípadne spoplatňovanie vyhradených miest vyhodnotili tiež ako zhoršenie kvality života osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Samosprávy často argumentujú, že tým chcú vyriešiť zneužívanie parkovacích preukazov. Zneužívanie preukazov by sa však nemalo generalizovať a nemali by za to byť postihovaní všetci ich oprávnení držitelia. 
 

Oblasť zdravotnej starostlivosti

Zaznamenávame nárast podnetov, ktoré sa týkajú komunikácie zdravotníckeho personálu s osobami so zdravotným postihnutím a dodržiavania ich práv ako pacientov, ako je napríklad právo na sprevádzajúcu osobu. Poukazujeme tiež na problém detí so zriedkavým ochorením - achondropláziou, ktorému sa dlhodobo venujeme v spolupráci s OZ Palčekovia. V dôsledku skutočnosti, že existuje zatiaľ jediný liek na trhu, ktorého účinkom je rast detí s achondropláziou, ale neprepláca ho žiadna zdravotná poisťovňa, deti s touto diagnózou nemajú prístup k čo najlepšej možnej zdravotnej starostlivosti, akú  garantuje Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím. 
 
Na Slovensku nedostatočne funguje systém zdavotnej starostlivosti v oblasti reprodukčného zdravia. Ukazuje na to podnet onkologickej pacientky, ktorá musela ísť veľmi rýchlo na interrupciu zo zdravotných dôvodov, pretože absolvovala chemoterapiu, nevediac, že je tehotná, ale zdravotná poisťovňa jej následne odmietla zákrok preplatiť a musela si to zaplatiť ako samoplatca v súkromnom zariadení. Snažíme sa poisťovňu presvedčiť, že jej zákrok preplatiť má a podali sme podnet aj na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Snažíme sa  o komplexnej problematike reprodukčného zdravia vyvolať rokovanie s ministerstvom zdravotníctva.
 
Aj v roku 2023 sme pokračovali vo vyvíjaní tlaku na zmenu v problematike dodržiavania práv pacientov v psychiatrických zariadeniach. Je potrebná nevyhnutná zmena právnych postupov aj vnímania účastníka právneho vzťahu odkázaného na pomoc ako partnera, bez paternalistického alebo nadradeného prístupu zo strany pomáhajúcej profesie.  Komisárka Zuzana Stavrovská vystúpila na Jesennom psychofarmakologickom sympóziu Slovenskej psychiatrickej spoločnosti s prednáškou na tému poskytovania zdravotnej starostlivosti v kontexte neudeleného súhlasu v psychiatrickom zariadení. Prednášala aj na XVI. Lubyho právnických dňoch 2023: Človek v práve, na tému dobrovoľnosti poskytovania zdravotnej a sociálnej starostlivosti. 
 

Oblasť sociálneho poistenia

 Dlhoročným a opakujúcim sa problémom sú prieťahy v konaniach Sociálnej poisťovne, najmä pri žiadostiach o invalidné dôchodky. Dlhé čakacie lehoty môžu mať závažné dôsledky na kompletnú socio-ekonomickú situáciu žiadateľov. Ľudia so zdravotným postihnutím sa na nás tiež často obracajú pre nespokojnosť s posudkovou činnosťou posudkových lekárov Sociálnej poisťovne, namietali nízku výšku invalidných dôchodkov.
 

Oblasť vzdelávania a začleňovania detí so zdravotným postihnutím

Aj v roku 2023 sme dostali množstvo podnetov týkajúcich sa téme inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným postihnutím. Naďalej množstvo detí čelí nerovnakému prístupu k vzdelávaniu či vyčleňovaniu účasti na vzdelávaní s rovesníkmi.  Rozsiahlo a opakovane sme participovali na prijatí novely školského zákona a ďalších školských predpisov a pripomienkovali sme ich. Upozorňovali sme najmä na potrebu zachovania nárokovateľnosti tzv. podporných opatrení pre žiakov so zdravotným postihnutím tak, ako bolo pôvodne pripravené, pretože bez nárokovateľnosti by  ďalej čelili situáciám, akou bol aj medializovaný prípad žiaka pohybujúcom sa na invalidnom vozíku, ktorý síce v zmysle školského zákona má právo na prijatie na vzdelávanie do spádovej školy aj právo na vytvorenie podmienok (bezbariérový prístup do školy a pohyb po škole), no realita je taká, že podmienky sa mu nevytvorili a do školy ho preto neprijali. Urgentne sme vyvolali stretnutie so vtedajším ministrom školstva, napokon sa podarilo dosiahnuť „kompromis“ – od septembra 2023 vstúpila novela do platnosti s tým, že štát bude poskytovať školám financie na podporné opatrenia postupne tak, že plnú finančnú kompenzáciu budú môcť školy od štátu získať až od septembra roku 2026.
 

Oblasť kompenzácií a podpory rodín s členmi so zdravotným postihnutím

Objektívne podmienený nárast žiadateľov, nedostatok posudkových lekárov na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj nedostatok vyčlenených finančných zdrojov zo strany štátu spôsobuje, že čoraz viac ľudí so zdravotným postihnutím sa ku kompenzáciám nedostane a sú odkázaní na svojpomoc, ktorá ale často nie je možná. Ľudia so zdravotným postihnutím a ich rodiny sa potom často dostávajú do zúfalých životných situácií. Rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím viac pocítili aj dlhodobo pretrvávajúce nedostatky v systéme podpory zo strany štátu vo forme tzv. peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Či už ide o deti  alebo o dospelých so zdravotným postihnutím, v oblasti kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia opakovane čelia nedodržiavaniu lehôt na rozhodovanie zo stany úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a prieťahom v konaniach napríklad pri žiadostiach o príspevky na kompenzácie dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.
 
Riešenie by mala priniesť reforma posudkovej činnosti a reforma financovania sociálnych služieb, ktoré sa pripravujú v rámci Plánu obnovy a odolnosti, no z pracovných skupín nateraz nemáme také výstupy, ktoré by nás presvedčili, že pripravované zmeny skutočne prinesú potrebné riešenia a situácia osôb so zdravotným postihnutím sa skutočne zlepší.
 

Oblasť zamestnanosti

 Ľudia, ktorí sa na nás obracajú, sú veľmi často zúfalí a strácajú energiu riešiť problém s uplatnením sa na trhu práce. Tešíme sa z každej novovzniknutej príležitosti, keď môžu ľudia so zdravotným postihnutím pracovať, napríklad v chránenej dielni či sociálnom podniku, ako aj z projektov – akým je napríklad Profesia Lab spoločnosti Profesia, stále to však pokryje iba veľmi malé množstvo ľudí. Bolo by vhodné, keby ľudia so zdravotným postihnutím mohli nachádzať uplatnenie priamo na voľnom trhu práce. Situácia sa postupne zlepšuje, ale stále len veľmi pomaly.  Je veľmi dôležité, aby vytváranie pracovných miest pre ľudí so zdravotnám postihnutím podporoval štát. 
 

Iné - podvody na senioroch

Riešili sme aj niekoľko prípadov podvedených a okradnutých seniorov, napríklad s Parkinsonovou chorobou, ktorí prišli o celoživotné úspory preto, lebo neodhalili čoraz sofistikovanejšie praktiky podvodníkov v online bankingu. Otvorili sme tému tzv. „šmejdov“ a podvodníkov v online bankingu s Národnou bankou Slovenska, rokovali sme priamo s guvernérom NBS. Zároveň sme ponúkli bankovému sektoru spoluprácu pri prevencii s cieľom ochrániť zraniteľnú skupinu obetí a predchádzať podobným podvodným konaniam a praktikám.
 

Oblasť pomoci odídencom z Ukrajiny

Existujúce disfunkcie v rámci prístupu osôb so zdravotným postihnutím k základným službám štátu, ako je zabezpečenie vzdelávania či zabezpečenie potrebnej opatery, kompenzačných a zdravotníckych pomôcok, či zabezpečenie zdravotnej starostlivostí sa výrazne prejavili aj u ešte zraniteľnejšej skupiny obyvateľov Slovenska – utečencov z Ukrajiny so zdravotným postihnutím. Aj od týchto obyvateľov sme dostali množstvo podnetov poukazujúcich na fakt, že sa im potrebnej pomoci nedostáva, hoci štát má rovnakú povinnosť zabezpečiť základné služby pre týchto obyvateľov rovnako ako pre občanov Slovenskej republiky. 
 

Súvisiace odkazy: 
Rok 2023 v Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím – prvá časť - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (komisarprezdravotnepostihnutych.sk)