štvrtok 01.02.2024

Rok 2023 v Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím – prvá časť

V týchto dňoch pracujeme na Správe o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023, ktorú komisárka Zuzana Stavrovská predloží do konca marca 2024 do NR SR. Správa bude obsahovať podrobné zhrnutie roka 2023. Spracovali sme zatiaľ krátky súhrn.

 

 Najvyšší počet podnetov v histórii nášho úradu

Ôsmy rok existencie nášho úradu nám priniesol najviac podnetov v histórii úradu: 804. Pre porovnanie: vlani ich bolo 618, ide teda o nárast o jednu tretinu. Pripisujeme to na jednej strane väčšiemu informovaniu verejnosti a väčšej medializácii, vďaka čomu na druhej strane rastie aj počet ľudí, ktorí sa o našom úrade dozvedia a rozhodnú sa na nás obrátiť.

Nová sekcia v úrade

Uplynulý rok bol pre náš úrad prelomový aj v tom, že sme zriadili novú sekciu a rozšírili sme náš úrad – stali sme sa totiž súčasťou národného preventívneho mechanizmu proti mučeniu – NPM. Stalo sa tak  vďaka ratifikácii opčného protokolu k Dohovoru proti mučeniu a inému  krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, ktorý nadobudol pre SR záväznosť 19. októbra 2023. Spolu s verejným ochrancom práv a komisárom pre deti zdieľame pôsobnosť na monitorovanie mučenia a zlého zaobchádzania a na predchádzanie týmto javom, a to na miestach, kde sa nachádzajú osoby obmedzené alebo pozbavené osobnej slobody, príp. kde sa takéto osoby nachádzajú v dôsledku odkázanosti na poskytovanie starostlivosti. V týchto zariadeniach sme monitoringy vykonávali už aj predtým, ale teraz, z titulu Národného preventívneho mechanizmu to budeme môcť robiť ešte vo väčšom rozsahu a vo väčšej frekvencii. Z titulu NPM sme koncom roka 2023 stihli urobiť už 2 monitoringy – jeden v psychiatrickom zariadení a jeden v zariadení sociálnych služieb.
 
Monitoring dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím
 
Pokračovali sme aj v monitorovacích  návštevách zariadení sociálnych služieb, škôl a psychiatrií, ktoré robíme už od vzniku nášho úradu, a kde monitorujeme dodržiavanie práv osôb so zdravotným postihnutím z titulu Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. V roku 2023 sme absolvovali spolu 17 monitoringov, z toho 6 v zariadeniach sociálnych služieb,  6 v psychiatrických zariadeniach a 5 v školách. Dve z týchto návštev – jedna v zariadení sociálnych služieb a jedna v psychiatrickom oddelení boli zamerané na kontrolu plnenia opatrení, ktoré sme zariadeniam uložili v minulosti.
 
Prieskum architektonickej prístupnosti volebných miestností
 
Vlani rezonovali aj viaceré stretnutia so zástupcami samosprávnych krajov a združení samospráv na tému architektonickej prístupnosti volebných miestností, ktorý sme zrealizovali ešte počas spojených regionálnych volieb na jeseň 2022, a na základe ktorého sme vypracovali odporúčania pre samosprávy, ako zlepšiť prístupnosť volieb. Oceňujeme najmä záujem zo strany viacerých samosprávnych krajov. Podobný prieskum sme zrealizovali aj počas predčasných parlamentných volieb 30. septembra 2023. V tejto súvislosti sme v ÚKOZP prijali zástupcov OBSE - ODIHR (Kancelárie pre demokratické inštitúcie a ľudské práva), ktorí prišli posúdiť súlad volieb so záväzkami OBSE a inými medzinárodnými povinnosťami a normami, ako aj s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Zaujímali sa o naše zistenia a poznatky ako aj o celkový stav prístupnosti osôb so zdravotným postihnutím k výkonu volebného práva.
 
Vyvolanie diskusie k tzv. opatrovníckej reforme
 
Tlačovou konferenciou v júli 2023 sme upriamili pozornosť na problematiku tzv. opatrovníckej reformy – teda problematiky týkajúcej sa právnych nástrojov na ochranu ľudí, ktorí majú ťažkosti pri rozhodovaní z dôvodu napríklad mentálneho postihnutia alebo duševného ochorenia, v rámci ktorého na Slovensku stále chýba model tzv. podporovaného rozhodovania. Vyzvali sme politické strany kandidujúce do NR SR, aby sa tejto problematiky ujali. Táto reforma sa v minulosti dôsledne pripravovala na ministerstve spravodlivosti, no snahy takpovediac „zaspali“.
 
Nová právomoc
 
Taktiež sme začali aktívne využívať právomoc podľa novely Civilného mimosporového poriadku, účinnej od 1. januára 2023, ktorá nám umožňuje podávať mimoriadny opravný prostriedok – dovolanie v konaniach, do ktorých sme vstúpili, ako aj vstúpiť do už začatých konaní o spôsobilosti na právne úkony, prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení a o ustanovení opatrovníka. Táto právomoc nám značne uľahčila a zrýchlila našu prácu, pretože na to, aby sme vstúpili do konania, nám stačí už iba oznámenie súdu. Dovtedy sme v niektorých prípadoch museli čakať aj 7 mesiacov, kým nás súd prizval do konania.
 
Rok podpisovania memoránd a dohôd o spolupráci
 
Vzhľadom na to, že za roky fungovania a skúseností sme dospeli k záveru, že zvýšenie ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím je možné jedine prostredníctvom multidisciplinárnej spolupráce aj s ďalšími aktérmi, rok 2023 bol aj rok podpisovania memoránd o spolupráci s viacerými významnými orgánmi: ZMOS, Justičná akadémia, ako aj Generálna prokuratúra SR. Nemenej významné však boli aj stretnutia s predsedami Najvyššieho súdu SR a Najvyšším správnym súdom SR, kde sme sa takisto dohodli na užšej spolupráci,  s cieľom lepšej ochrany osôb so zdravotným postihnutím. Vítame možnosť odovzdať svoje skúsenosti z praxe priamo sudcom prostredníctvom vzdelávaní, organizovaných na pôde Justičnej akadémie, a zároveň tak scitlivovať štátne orgány na problematiku ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím.
 
Aktivity v rámci širokej verejnosti
 
V roku 2023 sme nepoľavili ani v aktivitách týkajúcich sa širokej verejnosti s cieľom zvyšovania všeobecného povedomia o právach osôb so zdravotným postihnutím, ako aj o činnosti nášho úradu: Napríklad, zorganizovali sme 6 výjazdových dní, tzv. Dní s komisárkou v rôznych regiónoch Slovenska. Od vzniku úradu sme absolvovali už 44 výjazdových dní. Je to veľmi dôležitá súčasť našej činnosti, pretože aj týmto spôsobom môžeme zisťovať, v akých reálnych podmienkach žijú ľudia so zdravotným postihnutím v jednotlivých mestách a akú podporu im ich mestá poskytujú – napríklad, aké majú schválené všeobecné záväzné nariadenia vo vzťahu k obyvateľom so zdravotným postihnutím. V každom meste sa nájdu aj takí obyvatelia, ktorí by inak pomoc komisárky nevyhľadali, a ktorým dokáže výjazdový tím komisárky pomôcť a poradiť alebo usmerniť ich priamo na mieste, a aj z tohto dôvodu majú tieto návštevy veľký význam. K tejto forme stretávania sa s ľuďmi z regiónov sme pristúpili aj preto, lebo nemáme regionálne pobočky – na ich založenie nemáme, žiaľ, dostatok finančných prostriedkov.
 
Zorganizovali sme aj 3 výstavy diel ľudí so zdravotným postihnutím v priestoroch nášho úradu. Chceme nimi poukazovať na to, že aj medzi ľuďmi so zdravotným postihnutím sú veľmi šikovní umelci a tvoria nádherné práce plné citu, úprimnosti a pozitívnej energie. Jedna výstava sa týkala ľudí s Downovým syndrómom, druhá prezentovala tvorbu klientov s mentálnym postihnutím zo zariadenia sociálnych služieb a tretia autorov so skúsenosťou s duševnou poruchou.
 
Zrealizovali sme aj druhý ročník kampane AJ MY SME TU pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím (3. december), do ktorej sa v tomto roku zapojila aj pani prezidentka SR Zuzana Čaputová. Viaceré osobnosti z kultúrnej, spoločenskej oblasti, či z oblasti pomoci ľuďom so zdravotným postihnutím a ochrany ľudských práv vo svojich videopozdravoch na našich sociálnych sieťach posielali ľuďom so zdravotným postihnutím svoje priania. Kampaň sleduje tri ciele: upriamiť pozornosť verejnosti na to, že ľudia so zdravotným postihnutím sú plnohodnotnými členmi spoločnosti a majú rovnaké práva ako zdraví ľudia; ďalej, že je tu pre nich náš  úrad a tretím cieľom je zviditeľniť osobnosti, viac alebo menej známe verejnosti, ktoré rôznym spôsobom prispievajú k zlepšeniu podmienok života osôb so zdravotným postihnutím a diagnózami a prostredníctvom ich videopozdravov povzbudiť ľudí so zdravotným postihnutím a diagnózami.
 
Zúčastnili sme sa aj na dobrovoľníckej aktivite Zelené dni, aktívne sme sa zapojili do zbierky Deň narcisov aj Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, podporili sme kampaň ZASTAVME NÁSILIE NA ŽENÁCH.
 
Ocenenie Dobré srdce
 
Veľmi si vážim, že v roku 2023 som od Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb SR (APSS v SR) v rámci Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce dostala Dobré srdce v kategórii Výnimočný počin, ktoré vnímam ako ocenenie pre celý tím Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.  APSS v SR odôvodnila toto ocenenie tým, že monitoringy, ktoré vykonávame v zariadeniach sociálnych služieb, robíme ľudsky, ako partneri, a nie ako dozorný orgán.
 
Podpora duševného zdravia
 
V uplynulom čase sa čoraz viac hovorí o duševnom zdraví a o duševných ochoreniach, voči ktorým nikto z nás nie je imúnny. Chceli by sme destigmatizovať tieto témy a povzbudiť ľudí, ktorí sa po psychickej stránke necítia dobre, aby vyhľadali pomoc. Preto sme v spolupráci s veľmi šikovnou mladou ženou, zverejňujúcou na sociálnych sieťach vtipné grafiky (tzv. meme) o živote s duševným ochorením, vydali stolový kalendár na rok 2024. Zvolili sme takúto formu, aby sme oslovili širokú cieľovú skupinu, vrátane mladých ľudí a pomocou humoru tlmočili odkaz, že nie sú v tomto sami.   
 
Absolvovali sme stretnutia s viacerými poslankyňami a poslancami NR SR, rokovania na viacerých ministerstvách k rôznym legislatívnym návrhom, sme členmi viacerých pracovných skupín. Veľmi si ceníme aj stretnutie so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity a zástupcami rôznych mimovládnych organizácií.
 
 Čítajte aj:  Rok 2023 v Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím - 2. časť - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (komisarprezdravotnepostihnutych.sk)