Nový národný projekt na podporu zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím

Vítame nový národný projekt, ktorý predstavilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorého cieľom je aj podporiť zamestnanosť ľudí so zdravotným postihnutím.
Oceňujeme najmä tri nižšie uvedené body - deklarované ciele projektu:
  1. Podpora chránených dielní – finančný príspevok od 282 EUR do 470 EUR pre chránenú dielňu, ktorá umiestni svojho zamestnanca na voľný trh práce.
  2. Udržanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na trhu práce – štát pomáha zamestnávateľom udržať pracovné miesto, ak sa zamestnanec počas zamestnania stane osobou so zdravotným postihnutím.
  3. Debarierizácia pracovísk – príspevok vo výške maximálne 20 000 EUR EUR na úpravu pracoviska pre potreby osôb so zdravotným postihnutím.

Aj z poznatkov a podnetov, ktoré dostávame na náš úrad, každoročne zdôrazňujeme, že problém zamestnanosti ľudí so zdravotným postihnutím je akútny. Ľudia, ktorí sa na nás obracajú, sú veľmi často veľmi zúfalí a stratili energiu situáciu riešiť.

Tešíme sa z každej novovzniknutej príležitosti, keď môžu ľudia so zdravotným postihnutím pracovať, napríklad v chránenej dielni či sociálnom podniku, alebo aj z projektov – akým je napríklad Profesia Lab spoločnosti Profesia, stále to však pokryje iba veľmi malé množstvo ľudí. Bolo by vhodné, keby ľudia so zdravotným postihnutím mohli nachádzať uplatnenie priamo na voľnom trhu práce.

Situácia sa postupne zlepšuje, ale stále len veľmi pomaly. Je veľmi dôležité, aby vytváranie pracovných miest pre ľudí so zdravotným postihnutím podporoval štát. Tento národný projekt vnímame ako šancu na zlepšenie situácie. 


Viac informácií:
Štát spustí rozsiahlu finančnú podporu s cieľom zamestnať mladých a znevýhodnených ľudí bez práce - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (komisarprezdravotnepostihnutych.sk)