streda 16.02.2022

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím podala prezidentke SR podnet na posúdenie schválenej novely Zákonníka práce

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská sa 14.02.2022 obrátila na prezidentku SR Zuzanu Čaputovú s podnetom na posúdenie schválenej novely Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe, všetky v znení neskorších predpisov. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky schválila NRSR 10.2.2022, parlamentná tlač 777.
Komisárka žiada o zváženie podpísania novely:

Novela je podľa môjho názoru v rozpore so záujmami osôb so zdravotným postihnutím, je právne nevyvážená a nasvedčuje tomu, že nie je v súlade s Ústavou SR a Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, zdôrazňuje Zuzana Stavrovská.


Schválená novela skracuje lehotu, počas ktorej majú úrady práce, soc.vecí a rodiny vydať súhlas alebo nesúhlas s uložením výpovede zo strany zamestnávateľa zamestnancovi, ktorý je osobou so zdravotným postihnutím.
(Podanie výpovede zamestnancovi so zdravotným postihnutím zo strany zamestnávateľa totiž musí odobriť príslušný úrad práce, soc.vecí a rodiny - ustanovuje to §66 Zákonníka práce. Toto opatrenie má pôsobiť v prospech osôb so zdravotným postihnutím, ako posilnenie ich práv a ako opatrenie slúžiace ako ochrana pred neoprávnenou výpoveďou.)

Aktuálne platí lehota 30 dní, počas ktorej majú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vydať súhlas alebo nesúhlas s výpoveďou zamestnancovi, ktorý je osobou so zdravotným postihnutím. Schválená novela skracuje túto lehotu na 7 dní.

Zároveň sa však upravuje to, že ak príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nestihne udeliť súhlas alebo nesúhlas s výpoveďou zo strany zamestnávateľa do siedmich pracovných dní, považuje sa to za súhlas s udelením výpovede - platí tzv. fikcia súhlasu.

Skupina poslancov, ktorá návrh predložila, argumentovala tým, že pôvodné ustanovenie o 30-dňovej lehote sa, paradoxne, v praxi ukazovalo ako prekážka pre založenie pracovného pomeru osobou so zdravotným postihnutím, z dôvodu obáv z príliš zdĺhavého procesu ukončenia pracovného pomeru na strane zamestnávateľa. Komisárka Zuzana Stavrovská upozorňuje, že samotné skrátenie lehoty na vydanie rozhodnutia nie je problémom, upozorňuje však, že musia byť dodržané všetky procesné práva účastníka konania - zamestnanca v správnom konaní, v ktorom úrad práce rozhoduje o žiadosti zamestnávateľa o udelenie súhlasu. Úrady práce, soc. vecí a rodiny podľa názoru komisárky nebudú stíhať viesť správne konanie podľa Zákona o správnom konaní č. 71/1967 Zb. ani vydávať rozhodnutia o udelení/neudelení súhlasu so skončením pracovného pomeru do siedmich pracovných dní.

V praxi bude teda s najväčšou pravdepodobnosťou dochádzať k tomu, že bude platiť spomínaná fikcia súhlasu. Takýto postup je však v rozpore so zásadami správneho konania: Podľa Zákona o správnom konaní je totiž potrebné každé rozhodnutie aj riadne odôvodniť. Zákon o správnom konaní nepozná rozhodnutie vydané vo forme fikcie. Nastáva teda problém s tým, ako sa môže zamestnanec brániť proti nevydanému rozhodnutiu, keďže nepozná ani jeho odôvodnenie.

Ustanovenie fikcie udelenia súhlasu je síce v prospech zamestnávateľov, ale určite nie je v prospech ochrany osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, keďže v prípade neoprávnenej výpovede to môže mať väčší dopad na zamestnanca ako osobu s ťažkým zdravotným postihnutím oproti zamestnancovi, ktorý nemá zdravotné postihnutie.

Navyše, táto právna úprava neuľahčí ani integráciu ľudí so zdravotným postihnutím a nie je zárukou, že sa im budú ľahšie uzatvárať pracovné pomery. Právne postavenie obidvoch účastníkov je právne nevyvážené, navrhovaná novela nie je proporcionálna, dopĺňa Zuzana Stavrovská.


Schválený poslanecký návrh je podľa komisárky v rozpore s Ústavou SR, konkrétne s článkom 38, v zmysle ktorého „osoby zdravotne postihnuté majú právo na zvýšenú ochranu zdravia pri práci a osobitné pracovné podmienky a majú právo na osobitnú ochranu v pracovných vzťahoch a na pomoc pri príprave na povolanie.“ Podrobnosti o právach ustanovuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Schválený návrh je aj v rozpore s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, keďže cieľom dohovoru je presadzovať, chrániť a zabezpečovať plné a rovnaké využívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkými osobami so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej dôstojnosti. Štáty viazané Dohovorom OSN sa zaväzujú uznávať právo osôb so zdravotným postihnutím na prácu na rovnakom základe s ostatnými. Slovenská republika je viazaná Dohovorom OSN od 25.6. 2010 a je nadradený národnej legislatíve.

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v roku 2016 dotazníkovým prieskumom zisťoval, koľko žiadostí o udelenie súhlasu s výpoveďou osobe do zdravotným postihnutím bolo doručených na úrady práce, soc.vecí a rodiny. V Bratislavskom kraji požiadalo od 1.januára 2016 do 30.júna 2016 o súhlas v výpoveďou 18 zamestnávateľov, pričom vo všetkých prípadoch úrady práce udelili súhlas. V Žilinskom kraji požiadalo o súhlas 10 zamestnávateľov, pričom úrady práce, soc. vecí a rodiny vyhoveli šiestim zamestnávateľom. V Trenčianskom kraji žiadalo o udelenie súhlasu s výpoveďou od príslušných úradov práce 9 zamestnávateľov, vyhoveli piatim žiadostiam. Vo zvyšných piatich krajoch bol počet žiadostí nižší.

Tieto údaje môžu nasvedčovať tomu, že úrady práce, soc.vecí a rodiny udeľujú súhlasy väčšinou formálne. Komisárka vtedy preto navrhla sprísnenie procesu udeľovania súhlasu s výpoveďou osobám so zdravotným postihnutím - aby úrady práce, soc.vecí a rodiny skúmali dôvody podania výpovede dôslednejšie.