Na športovcov s intelektuálnym znevýhodnením Ministerstvo školstva SR „zabudlo“

Podľa Zákona o športe majú športovci s intelektuálnym znevýhodnením právo na odmeny za účasť na Svetových hrách Špeciálnych olympiád. Ministerstvo školstva SR vo Výzve o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2020 na športovcov s mentálnym znevýhodnením "zabudlo". Na základe Zákona o príspevku za zásluhy v oblasti športu (tzv. renta športovcom za vzornú reprezentáciu krajiny) štát za reprezentáciu oceňuje športovcov s telesným, sluchovým a zrakovým postihnutím. Športovci so zníženým intelektom oceňovaní nie sú. Takáto právna úprava jednoznačne diskriminuje športovcov s intelektuálnym znevýhodnením v porovnaní so športovcami s inými druhmi zdravotného postihnutia.
Príbeh 36/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
streda 24.06.2020
pondelok 08.02.2021